Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |


ÖNEMLİ HATIRLATMA 1

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını ve telif devir formlarını da yüklemelidir. Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır. Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 2

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalarda yazarlar bu onay belgesini de sisteme yüklemelidir ve ayrıca yazarların çalışma içerisinde izinle ilgili bilgilere yer vermesi gerekmektedir.

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalar şunlardır:

  1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

  2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

  3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

  4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

  5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Cover Image


ÖNEMLİ HATIRLATMA 1

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını ve telif devir formlarını da yüklemelidir. Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır. Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 2

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalarda yazarlar bu onay belgesini de sisteme yüklemelidir ve ayrıca yazarların çalışma içerisinde izinle ilgili bilgilere yer vermesi gerekmektedir.

Etik Kurul Onayı gerektiren çalışmalar şunlardır:

  1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

  2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

  3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

  4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

  5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Volume 17 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilikleriyle Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanmaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1 - 20
  Abdullah ÇETİN
 2. Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Akranlarının Sayı Hissi Alt Bileşenlerinin Karşılaştırılması
  Pages 21 - 44
  Adem DOĞAN , Seyhan PAYDAR
 3. Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Kazandırılmasında Bir Araç Olarak Yaratıcı Dramaya Yönelik Algılar
  Pages 45 - 63
  Derya GİRGİN , Nur AKCANCA
 4. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kronolojik Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 64 - 84
  Cengiz ÖZMEN , Ökkeş HANÇER
 5. İngilizce Dersi Test Maddelerinde Resim Kullanımının Test ve Madde Psikometrik Özelliklerine Etkisi
  Pages 85 - 103
  Miray ÖZSU , Niyazi CAN
 6. Hz. Mûsâ Kıssanın XVI. Yüzyıl Klasik Türk Şiirine Yansıması
  Pages 104 - 128
  Mehmet Burak ÇAKIN
 7. Abdurrahman Sadi'nin Tatar Edebiyatı Tarihi Adlı Eserinde Kayyum Nasırî
  Pages 129 - 167
  Metin DEMİRCİ
 8. "Balbal" Sözcüğüne Artsüremli Bir Bakış
  Pages 168 - 178
  Ertuğrul KAYA
 9. Bir Romancının Gözüyle Ortadoğu’yu Şekillendiren Milletler
  Pages 179 - 194
  Kemal TİMUR
 10. Ahmed Kuddûsî'nin Elifnâmeleri ve Dil İçi Çevirileri
  Pages 195 - 210
  Ahmet YENİKALE
 11. Dulkadir Beyliği Akkoyunlu Devleti Münasebetleri
  Pages 211 - 226
  Samet ALIÇ
 12. Üniversite Öğrencilerinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
  Pages 227 - 257
  Öznur ARSLAN
 13. İşyeri Arkadaşlığı, Mesleki Tatmin, İş Stresi İlişkisi: Bir Alan Araştırması
  Pages 258 - 273
  İsmail BAKAN , Mustafa Tuncer OKUMUŞ , Merve Rabia KUTLUK
 14. Batı Akdeniz’de Doğu Roma İmparatorluğu-Fatımî Siyasi İlişkileri
  Pages 274 - 293
  Fatma ÇAPAN
 15. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Özerkliği: Şanlıurfa İlçe Belediyeleri Örneği
  Pages 294 - 320
  Abdullah ÇELİK , Adile TAŞ
 16. İlk Dönem Kazakistan Cumhuriyeti’nde Milliyetçilik ve Millî Kimlik (1991-2019)
  Pages 321 - 342
  Hikmet DEMİRCİ
 17. Brıcs-T Ülkelerinde Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi
  Pages 343 - 357
  Halil Oğuzhan ERGÜR , Yavuz ÖZEK
 18. Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Problemleri ve Pazarlamaya Etkisi
  Pages 358 - 379
  Kemal KAMACI , Çağatay ÜNÜSAN , Hasan GEDİK
 19. Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişki: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama
  Pages 380 - 404
  Mustafa MACİT , Mesut KARAMAN , Mehmet Akif CEREN
 20. Ekonomik Büyüme, Karbon Emisyonu ve İnsani Gelişmişlik Arasındaki İlişki: Seçilmiş Akdeniz Ülkeleri
  Pages 405 - 419
  Müge MANGA , Pinar GÜMÜŞ AKAR
 21. Üniversite Öğrencilerinin Turizm Algısı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
  Pages 420 - 440
  Sağbetullah MERİÇ , Şilan ERTEN
 22. Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik Tarzı ile Negatif İnovasyon Algısı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 441 - 464
  Mutlu TOKMAK
 23. Türkiye’de Çok Partili Sisteme Geçiş: İç ve Dış Dinamiklerin Analizi
  Pages 465 - 486
  Vahap ULUÇ
 24. Osmanlı Arşivinde Mersin Tarihine İlişkin Kaynaklar
  Pages 487 - 518
  Songül ULUTAŞ
 25. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Bağlamında Cumhuriyet Halk Partisine Yönelik Bir Karşılaştırma
  Pages 519 - 530
  Ahmet Hilkmet ZABUN
 26. Antrenörlük ve Öğretmenlik Bölümü Öğrencilerinin Akademik İyimserlik ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 531 - 542
  Tamer KARADEMIR , Mahmut AÇAK
Indexes and Platforms