Author Guidelines

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (KAUFBED)

Institute of Natural and Applied Science Journal (INASJ)

e-ISSN: 2587-2389


YAZIM KURALLARI


1. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yazım Kuralları Türkçe veya İngilizce dillerinde Fen Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri alanındaki özgün araştırma makalelerini ve derlemeleri yayınlar.

2. Yayınlanmak için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

3. Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar tarafından Word dosyası ortamında gönderilmelidir.

4. Türkçe ve İngilizce makale başlıkları kısa, açıklayıcı, ilk harfleri büyük (“ve”, “ile”… gibi sözcükler hariç) ortalanarak ve bold yazılmalı ve on beş kelimeden fazla olmamalıdır. Her iki başlıkta kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

5. Türkçe ve İngilizce makale başlıkları hariç tüm metin başlıklar dahil iki yana yaslı olarak yazılmalı girinti bırakılmamalıdır. Orijinal çalışmalarda makale metni A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto (Özet ve Abstract 10 punto), Times New Roman yazı tipinde ve bir buçuk satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Metin iki sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara numara verilmeli ve satırlar her sayfa için (1)’den başlanarak numaralandırılmalıdır.

6. Makale dergi takip sistemine girilirken yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı, kısaltılmamalı ve herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Makalenin sisteme yüklenen ana metninde yazar adları ve adresleri kesinlikle verilmemelidir.

7. Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Sözcükler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

8. Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 300 kelimeyi geçmemeli ve her iki özette kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Türkçe yazım kurallarına uygun olarak “Times New Roman” yazı karakterinde 10 punto olarak ve bir buçuk satır aralıkla yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler (Keywords) özetleri takiben en az 3, en fazla 8 kelimeden ibaret olarak şekilde yazılmalıdır. Kelimelerde alfabetik sıra takip edilmeli, ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin harfleri küçük olmalı ve kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimler yazılmalı, sonda nokta olmamalıdır. “Anahtar Kelimeler” ve “Abstract” kelimeleri bold olarak yazılmalıdır.

9. Makalenin ana başlıkları bold olmalı, numaralandırılmalıdır. Ana bölüm başlıklarının tamamı büyük harflerle, 2. derece başlıkların ilk harfi büyük, 3. derece başlıkların tamamı küçük harflerle cümle düzeninde bold olarak yazılmalıdır.

10. Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken “(soyadı, tarih)” sistemine göre kaynaklar belirtilmelidir. Soyadı tarih sistemine göre metin içinde kaynaklara atıf yapılırken, parantez içerisinde kaynağın yazar soyadı ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalı, sonra virgül konarak eserin yayın tarihi yazılmalıdır (Öztürk, 2015). Birden fazla yazar adı verilecekse, tarihlerden sonra noktalı virgül konulmalıdır (Beytur, 2014; Uğurlu, 2013). Atıf iki yazarlı bir esere yapılacaksa yazarların soyadları arasında İngilizce yayınlanmış ise “and”, Türkçe yayınlanmış ise “ve” (Halliwell and Gutteridge, 1990; Ersoy ve Çakmak, 2007) bağlacları ilave edilmelidir. Metin içerisinde yazar soyadına göre kaynak gösterilirken yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın soyadından sonra makale İngilizce yayınlanmış ise “et al.,”, Türkçe yayınlanmış ise “ve ark.,” (Singh et al., 2013; Bahçeci ve ark., 2015) ifadeleri kullanılmalıdır. Metin içerisinde yazar soyadına göre kaynak gösterilirken aynı yazar ve yazarların aynı yıl yaptığı yayınlar varsa yayın yılının ardından a, b, c şeklinde harfler kullanılmalıdır. (Yüksek, 2006a; 2006b).

11. Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Rakam ve birimlerde ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalı (20.23), birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (g L-1) çok büyük sayıların yazımında sayılar üçerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalı (100 000 gibi).

12. Şekil ve Çizelgeler için Türkçe makalede; “Şekil”, “Tablo”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Tablo 1/Table 1., Şekil 1 / Figure 1.). Tablo ve şekillere ait açıklama ve dipnotlar çizelge veya tablonun alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalı ve sonda nokta (.) bulunmamalıdır.

13. Tablo başlığı 12 punto ve çizelgenin üzerinde olmalı, içeriği ise 10 punto şeklinde verilmeli. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil" başlığıyla altta ve 12 punto ile yazılmalıdır. Şekil ve Tablolar metin içerisinde verilmeli, ayrıca metnin sonuna eklenmemelidir.

14. Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir.

15. Kaynaklar kısmı 11 punto yazı boyutunda ve aşağıdaki gibi olmalıdır;


Dergi; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yayın yılı)-nokta-makale başlığı- noktayayınlandığı dergi-virgül-cilt ve (varsa) parantez içinde sayı-virgül-başlangıç ve bitiş sayfası-nokta

Yüksek H., Koca E., Beytur M., Gürsoy-Kol Ö., Aytemiz F., Alkan M. (2016). Synthesis, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Some 1-Acetyl-3-alkyl(aryl)-4-[4-(4- methylbenzoxy)-benzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ones. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 8(7), 905- 911.


Kitap; Soyadı- ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yayın yılı)-nokta-kitabın başlığınokta- yayınlayan yer-virgül- şehir veya ülke -virgül- sayfa sayısı –nokta

Fessenden R.J., Fessenden, J.S. (1986). Organic Chemistry. Third Edition, Brooks, Cole Publishing Company, California, 892.


Kitap Bölümü; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yayın yılı)-nokta-bölümün başlığınokta-kitabın başlığı-virgül-editör(ler)-nokta-yayınlayan yer-virgül-şehir veya ülkevirgül-bölümün başlangıç ve bitiş sayfası-nokta

Castillo E., Marty A., Condoret J.S., Combes, D. (1996). Enzymatic Catalysis in Nonconventional Media Using High Polar Molecules as Substrates. In: Annals of the New York Academy of Science.

Dordick, J. S. ve Russell, A.J. (eds), The NewYork Academy of Science, New York, 206-211. Bildiri, Sempozyum; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yılı)-nokta-bildirinin başlığı-noktakongre, sempozyum vb’nin adı-virgül-tarihi-virgül-yapıldığı yer-virgül-başlangıç ve bitiş sayfası-nokta

Atalay Y., Arıoğlu Ç., Tamer Ö., Avcı D., Başoğlu, A., Atalay A.S. (2015). LMetiyoniyum Nitrat (LMN) Bileşiğinin, Geometrik, Optik ve Spektroskopik Özelliklerinin Teorik İncelenmesi. 2. Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi. 2-5 Haziran, Kars, 9.


Tezler; Soyadı-ilk adının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yılı)-nokta-tezin başlığı-nokta-tezin cinsi (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi)-virgül-Üniversite adı-virgül-Enstitü adı- virgülŞehir-nokta

Beytur M. (2014). Bazı Yeni Beş Üyeli Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Bazı Özelliklerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.


Projeler; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yılı)-nokta-raporun başlığınoktahazırlandığı veya yayınlandığı yer-nokta

Elmacı C., Öner Y., Yeşilbağ K., Tuncel E. (2009). Türkiye Koyun Irklarında Prion Proteini Geni (PRP) Polimorfizmi. TÜBİTAK-TOKVAG-106 O 718 nolu Proje Kesin Raporu, Bursa.


İnternet Kaynağı; Soyadı-ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i-nokta-virgül-(yılı)-nokta-konu başlığı-noktayayın yeri-virgül-web adresi-virgül-(ziyaret tarihi)-nokta

http://www.aku.edu.tr/akademik/enstitüler/fenbil.html, (21.03.2003).


Warrence N.J., Bauder J.W., Pearson K.E. (2004). Basics of Salinity and Sodicity Effects on Soil Physical Properties. Land Resources and Environmental Sciences Department, Montana State University, http://waterquality.montana.edu/docs/methane/basics.pdf, (15.12.2004).