Mütefekkir
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-5631 | e-ISSN 2148-8134 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Aksaray University | http://mutefekkir.aksaray.edu.tr


Derigimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.

Mütefekkir

ISSN 2148-5631 | e-ISSN 2148-8134 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Aksaray University | http://mutefekkir.aksaray.edu.tr
Cover Image


Derigimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.
Volume 6 - Issue 12 - Dec 31, 2019
 1. Mekkî b. Ebî Tâlib’in el-Keşf ‘an Vücûhi’l-Kırâʾâti’s-Seb’ Adlı Eserine Tevcîhü’l-Kırâʾat Bağlamında Bir Bakış
  Pages 313 - 344
  Recep KOYUNCU
 2. Tirmizî’nin es-Sünen’i Çerçevesinde Buhârî’nin Kullandığı Hadis Usûlü Terimleri
  Pages 345 - 378
  Mustafa KARABACAK
 3. Fıkıh’ta Devlet Başkanına Tanınan Yetkiler Necmuddin et-Tarsûsî’nin Tuhfetü’t-Türk’ünde Hanefî ve Şafiî Mezheplerinin Kamu Otoritesine Tanıdıkları Yetkilere Dair Mukayeseli Bir Değerlendirme
  Pages 379 - 406
  Murat KARACAN
 4. Representatives of the Assertion that the Provisions of Fiqh should be Amended in the Late Ottoman Empire: Mansurizade Said and Mahmud Esad Effendi
  Pages 407 - 422
  Hadiye ÜNSAL
 5. İlk Fıkhu’l-Luğa Kitaplarında Sözdizim ve Anlamsal Yoruma Bir Bakış
  Pages 423 - 440
  Muhammet Mücahit ASUTAY
 6. Abbâsîler Dönemine Kadar Mısır’da Kıptîler ve Müslümanlarla İlişkileri
  Pages 441 - 470
  Murat GÖK
 7. Muhtâr es-Sekafî Hareketine Destek Veren Unsurlar
  Pages 471 - 488
  Yasin KURNAZ
 8. Mevlânâ Müzesi Haziresindeki Mezar Taşlarından Örnekler
  Pages 489 - 516
  İbrahim KUNT , Murat KARADEMİR
 9. İmam Nevevî Fetvalarında Mûsiki
  Pages 517 - 538
  Tacetdin BIYIK
 10. Cihanbeyli-Haymana Sahasındaki Konar-Göçer Toplulukların İdari, Sosyal ve İktisadi Yapıları (1827-1861)
  Pages 539 - 558
  Necmettin AYGÜN
 11. 1913 Tarihli İttihat ve Terakkî Fırkası Nizamnâmesi Bağlamında İttihat ve Terakkî’nin Cemiyet-Parti İkilemi Üzerine Bazı Değerlendirmeler
  Pages 559 - 574
  Taner ASLAN
 12. Chomsky’nin Üretici Dil Bilgisi Kuramı ile Klasik Nahiv İlminde Selika (Dil Yetisi)
  Pages 575 - 584
  Temmâm HASSÂN
 13. Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu, Şahin Güven
  Pages 585 - 590
  Muhammed İkbal KOYUNCU
 14. Abbasiler Döneminde Sosyal Hayat, Muhammed Manazir Ahsen (Trc. Mehmet Emin Şen)
  Pages 591 - 596
  Ali KUŞCALI
Indexes and Platforms