Volume: 25 Issue: 3, 12/30/21

Year: 2021

Articles

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with refrees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December regularly since 2001.

The full-length original scientific research articles written in Turkish or English language are published. It is essential that the information created in scientific study needs to be new, suggest new method or give a new dimension to an existing information. Technical notes, letters to the editors, expositions, case studies and surveys are not published in the journal.


Articles submitted to the journal for publication must be prepared to the article writing format of the journal.

  • For MS Office Word template, please click here. (Updated: February 26, 2020)

- 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarların bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

- Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen makaleler “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması gerekli tüm kurallara uymalıdır. Bahsi geçen yönergenin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemelidir.

- “TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında etik kurallar ile ilgili aşağıda verilen hususlara uygun olarak, gereken izin belgelerinin neler olduğu ve dergiye sunulması hususundaki sorumluluklar sorumlu yazara aittir. 

“TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında etik kurallar ile ilgili hususlar:
1. “Etik Kurul İzni” gerektiren çalışmalar olarak nitelendirilen ve aşağıda listelenen çalışmalar için yazarlar tarafından “Etik Kurul İzin Belgesi” sağlanmalı ve dergiye sunulmalıdır.
   - Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
   - İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
   - İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
   - Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
   - Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
2. Bu çalışmalara ek olarak aşağıda belirtilen çalışmalar ile ilgili hususlara dikkat edilmelidir.
   - Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının
   - Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığının,
   - Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun çalışmalarda belirtilmesi gerekmektedir.
3. Üniversiteler dışındaki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda yazarların bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurarak ilgili belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. 

e-ISSN :1308-6529
Linking ISSN (ISSN-L): 1300-7688