ISSN: 1015-1826
Founded: 1963
Period: Biannually
Publisher: Ankara University
Cover Image
       

Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 1963 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski çağlardan günümüze dek tarih alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır ve derginin her yıl yayımlanan iki sayısı, bir cildi oluşturmaktadır.

Tarih Araştırmaları Dergisi’nde tarih biliminin ilgi alanındaki özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilir.

2021 - Volume: 40 Issue: 69

DUYURU!

DİKKAT! 2020 Eylül ve 2021 Mart sayımız için makale  kabulü sona ermiştir.

DUYURU

Dergimize gönderilecek yazıların, dergimiz Yazım Kuralları’na uygun olması zorunludur. 

TAD Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi


Makale Adı


Yazar(lar)


a) Dergiye gönderilen makalenin yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu,
b) İlgili yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
c) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
d) Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
e) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini,
f) Sunulan makale üzerinde editöryel inceleme ardından başlayan hakem süreci devam ederken süreci aksatmaya dayalı ve keyfi olarak makaleyi geri çekemeyeceğini,
g) Sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını Tarih Araştırmaları Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler.
Buna rağmen yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin
a) Patent hakları,
b) Yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,
c) Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.
Bununla beraber yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Tarih Araştırmaları Dergisi yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.
Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Tarih Araştırmaları Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Ayrıca Ben/Biz makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt ederim/ederiz.
Yazar(lar) İmza Tarih

*İş bu belgeyi imzalamak için kopyalarak bir word sayfasına yapıştırmak gereklidir.
** Yayına uygun görülmeyen makalelerin sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.