Writing Rules

• Dergi, Kastamonu Üniversitesi'nin, bilimsel içerikli-uluslararası hakemli yayınıdır ve 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa (2022 yılı itibariyle Haziran ve Aralık) yayınlanır. Dergide Turizm alanında yapılmış araştırmalara yer verilir.
• Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması zorunludur. Sadece Telif Hakkı olmayan bilimsel kongre/sempozyum/konferans vb faaliyetlerde sunulmuş bildiriler, belirtilmek koşulu ile sunulabilir.
• Dergide yayınlanacak makalelerin yazım dili Türkçe, Almanca, Azerice, Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve İngilizce olmalıdır.
• Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kâğıda; tüm kenarlardan 3 cm boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalı; kaynaklar dâhil 10.000 kelime ve 20 sayfadan fazla olmamalıdır.
• Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında Palatino Linotype karakterinde yazılmalıdır. Makalenin anadildeki başlığı 14 punto, alternatif özetteki başlığı ise 12 punto karakterinde olmalıdır. Giriş, Literatür Taraması vb. başlıklar 12 punto, metin içeriği ise 11 punto olarak ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Sadece, Özet ile Kaynaklar 10 punto olarak ve tek satır aralığında yazılacaktır.
• Makale içerisinde rakamsal değerlerin ondalık kısmının ayrımında nokta (.) kullanılmalıdır.
• Başlıklar (sayfanın ortasında yer almalı), ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazar(lar)ın isimleri küçük, soyadları büyük harflerle (sayfanın ortasında) yazılmalıdır. Yazar(lar)ın kurumları, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve açık yazılmalıdır. Bütün ana bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde, ikincil alt başlıklar ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların hiçbirisine numara verilmemelidir.
• Dergiye gönderilecek makaleler:

Ana Başlık; Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Literatür incelemesi; Metot; Bulgular ve Tartışma (veya Bulgular); Sonuç (veya Tartışma ve Sonuç); Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

Yazar bilgileri Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar belirtilmeli ve e-posta adresi verilmeli), Yazar(lar)ın ORCID numaraları ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.

• Özet ve Abstract 600 kelimeden fazla, 150 kelimeden az olmayacak şekilde yazılmalı; metne ilişkin anahtar kelimeler altıdan (6) fazla olmamalıdır. Özet ve Abstract tek sütunlu ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Yabancı dilde yapılan çalışmalarda Türkçe başlık ve Türkçe özet bulunmalıdır. Özet bölümünü oluşturan paragraflar;

Amaç:……………………….
Yöntem:……………………
Bulgular:………………….
Tartışma:………………….. başlıkları koyu ve iki nokta üst üste konulduktan sonra kısaca açıklaya yazılmalıdır. Özet bölümü maksimum 300 kelime içermelidir.

• Makalelerde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve paragraf başı 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.
• Makalede yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalıdır. Sayısal verilere ait çizelgeler "Tablo" diye adlandırılmalıdır. Şekil ve Tablolar metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil yazıları alta, Tablo yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üst ve alttaki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalı, sonuna nokta konulmamalıdır. Şekil ve Tablolar tek sütuna sığmıyorsa sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Tablo veya Şekil içerisinde yer alan kısaltmaların açıklamaları tablo veya şekil yazılarının geçtiği başlıkta açık olarak yazılmalıdır. 

Giriş

Makale konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel literatürdeki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır.


Yöntem

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.


Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.


Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular literatür ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.


Metin içinde kaynak gösterme:

Yapılan atıflar APA tarzında olmalı ve eksiksizlik, doğruluk ve tutarlılık açısından dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu, elektronik ortamda çok önemlidir, çünkü okuyucuların veri tabanındaki Referans Bağlama işleminden yararlanmasını ve CrossRef ile belirtilen çalışmalara geri dönmesini sağlar. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Metin içinde kaynak gösterirken, dolaylı alıntılarda (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı) yöntemi; doğrudan alıntılarda ise (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı, s. No) yöntemi kullanılacaktır.

Özü değiştirilmemek kaydıyla yapılan alıntılar (dolaylı alıntılar) ise yazarın kendi cümleleriyle özet veya yorum olarak tırnak arasına alınmadan verilir.

Metin içi atıflarda "&" işareti yerine "ve" bağlacı kullanılmalıdır.

Örnek:

Sökmen (2020)
Sökmen ve Sevim (2019)

Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa (doğrudan alıntı), alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmeli ve sayfa numarası da belirtilmelidir.

Örnek:

Sökmen (2020, s. 10)
Sökmen ve Sevim (2019, s. 14)

Kaynakça Listesi Düzenleme:

Kaynakça listesi, alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

APA 7. SÜRÜME UYGUN OLARAK KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap:

Sökmen, A. (2010). Yiyecek-içecek hizmetleri yönetimi ve işletmeciliği. Detay Yayıncılık. (Yayım şehri bilgisi yer almamalıdır)

Kitap Bölümü:

Aron, L., Botella, M. ve Lubart, T. (2019). Mutfak sanatları: Yetenek ve gelişimi. RF Subotnik, P. Olszewski-Kubilius ve FC Worrell (Eds.), Yüksek performansın psikolojisi: İnsan potansiyelini alana özgü yeteneklere dönüştürmek (s. 345-359). Amerika Psikoloji Derneği.

DOI’li dergide yayınlanmış makale:

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory & Cognition3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

DOI’siz dergide yayınlanmış makale:

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues37(2), 1-7.

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38 -48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

Tezler:

İpek, C. (1999) Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.

Glen, M. (2009). Distributed leadership: A case study in a queenslve secondary school [Unpublished PhD Thesis]. Griffith University.

Yayınlanmamış Bildiri:

Özçimenli, E. Güleş, H. ve Turan, S. (2011, Nisan, 16-17). Çoğulcu liderlik: Kavramsal bir çözümleme. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Magosa, KKTC.

Online Gazete Makaleleri:

Becker, E. (2001, 27 August). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

Ansiklopedi Makaleleri:

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://www.credoreference.com.library.muhlenberg.edu:80/entry/cupchilddev/developmental_genetics

Teknik ve Araştırma Raporları:

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from

http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm

Kitap İncelemeleri:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology114, 126-133.

Yayın yılı ya da Yazarı Olmayan Web siteleri:

Census data revisited. (n.d.). Retrieved March 9, 2009, from Harvard, Psychology of Population website, http://harvard.edu/data/index.php

  • Makale dergi editörlüğüne sunulmadan önce yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilmelidir.
  • Makaleler dergiye ait web sayfasından çevrimiçi ortamda gönderilmelidir.
  • Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazara aittir.
  • Metinle ilgili her türlü düzeltme yazar(lar) tarafından yapılır.
  • Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanmasına editör ve bilimsel danışma kurulu karar verir.
  • Yayın süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi esas alınarak yayınlanır.