Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 36 - 56 2020-06-26

The Relation between High School Students’ Internet Addiction Levels with Their General Academic Achievement Average and Absenteeism
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi

Oguzhan TEKIN [1]


The aim of this study is to determine the internet addiction levels of high school students and investigate the relation between their internet addiction levels and general academic achievement average and absenteeism. The sample of the research in the relational survey model consisted of 220 ninth and tenth grade students selected with purposive sampling in the central district of Tokat, Turkey. The data of the study were collected by the “Internet Addiction Scale”, “Personel Imformation Form”. Students' general academic  achievents and absenteeism avarages were obtained by  e-school system. In the analysis of the data; frequency and percentage were used for the internet addiction levels of students, t-test was used for gender variable and correlation analiyse was used for the relation between the internet addiction levels and general academic achievement and absenteeism. The significance level is accepted as .05 in all measurements. Findings of the study revealed that; 25.91% of the students were internet addicts, 38.18% were probable addicted and 34.91% were non-addicted, internet addiction levels of high school students did not show a statistically significant difference according to their gender.  In addition, it was found that there was a significant negative correlation between students' internet addiction levels and general academic achievement averages and there was a significant  positive correlation between internet addiction levels and absences. According to these findings it can be said that a significant portion of high school students (64.09%) participated in the study were at the limit of internet addiction or addictied and as the students' internet addiction levels increased, their overall academic achievement average decreased and their absences increased. 

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin internet bağımlılık seviyelerini belirlemek ve internet bağımlılık seviyelerinin öğrencilerin genel akademik başarı ortalamaları ve devamsızlık durumları ile ilişkisini incelemektir. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın örneklemini Tokat ili Merkez ilçede amaçsal örneklem ile seçilmiş 220 dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri "İnternet Bağımlılık Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" ile toplanmış ve öğrencilerin genel akademik not ortalamaları ile devamsızlık durumları Milli Eğitim Bakanlığının e-okul sisteminden tedarik edilmiştir. Verilerin analizinde internet bağımlılık oranları için frekans ve yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma; cinsiyet değişkeni için t testi, internet bağımlılığı seviyelerinin genel akademik başarı ortalamaları ve devamsızlık durumları ile ilişkisini incelemek için de korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık seviyesi .05 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre; lise öğrencilerinin %25.91'i internet bağımlısı, %38.18'i muhtemel bağımlı ve %34.91'i bağımlı olmayan profilinde olduğu ortaya konmuştur. Bulgulara göre, ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık puanları internet erişim süresi ve amacına göre değişmekte; cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin internet bağımlılık puanları ile genel akademik başarı ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve internet bağımlılık puanları ile devamsızlık durumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin önemli bir bölümünün (%64.09) internet bağımlısı veya bağımlılık sınırında olduğu ve öğrencilerin internet bağımlılık puanları arttıkça genel akademik başarı ortalamalarının düştüğü ve okula devamsızlıklarının arttığı görülmüştür. 

 • Akhter, N. (2013). Relationship between internet addiction and academic performance among university undergraduates. Educational Research and Reviews, 8(19), 1793-1796.
 • Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1, 55-67.
 • Aydın, B. (2005). Çocuk ve ergen gelişimi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Bayraktar, F. (2001). İnternet kullanımının ergen gelişimdeki rolü. Yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Bicen, H., & Cavus, N. (2010). The most preferred social network sites by students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5864-5869.
 • Ceyhan, A. A., & Ceyhan, E. (2014). Problemli İnternet kullanım ölçeği’nin ergenlerde geçerlik ve gü̈venilirlik ç̧alışması. Bağımlılık Dergisi, 15(2), 56-64.
 • Çavuş, S., Ayhan, B., & Tuncer, M. (2016). Bilgisayar oyunları ve bağımlılık: Üniversite öğrencileri üzerine bir alan araştırması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2016(43).
 • Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. Akademik Bilişim, 2, 1-8.
 • Çelik, A., Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
 • Değirmenci, O. (2002). Bilişim suçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Egger, O., & Rauterberg, M. (1996). Internet behaviour and addiction. Unpublished master’s thesis, Work & Organisational Psychology Unit (IfAP) , Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurih.
 • Ekşi, F. (2012). Narsistik kişilik özelliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı yordama düzeyinin yol analizi ile incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1683-1706.
 • Ergin, A., Uzun, S. U., & Bozkurt, A. İ. (2013). Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve etkileyen etmenler. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 134-142.
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Fuat, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin internet kullanım durumları ve saldırganlık düzeyleri arasındaki korelasyon: Gaü psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilerinde internet kaynaklı tutum değişiklikleri. Iccmtd-2013, 392.
 • Griffiths, M. D. (1999). Internet addiction: Fact or fiction?. The Psychologist, 12(5), 246-250.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. Web:https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/3471019/sosyal_aglarin_egitim_amacli_kullanimi.pdf.
 • Günel, A., Turhal, Ç. Ü., & İmal, N. (2011). İlköğretim öğrencileri arasında internet kullanımının incelenmesine yönelik anket çalışması. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
 • Günüç, S., & Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39).
 • Işık, U. (2007). Medya bağımlılığı teorisi doğrultusunda internet kullanımının etkileri ve internet bağımlılığı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • İskender, M., & Akin, A. (2010). Social self-efficacy, academic locus of control, and internet addiction. Computers & Education, 54(4), 1101-1106.
 • Karaca, M. (2007). İnternet gençliği: yeni bir gençlik tiplemesi denemesi. Humanities Sciences, 2(4), 419-136.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi (10. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Kılıç, M. (2018). Öğrenmenin doğası. Pegem Atıf İndeksi, 165-196.
 • Kim, S., & Kim, R. (2002). A study of internet addiction: Status, causes, and remedies- focusing on the alienation factor. International Journal of Human Ecology , 3(1), 1-19.
 • Kurtaran, G.T. (2008). İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye.
 • Lau, J. T., Gross, D. L., Wu, A. M., Cheng, K. M., & Lau, M. M. (2017). Incidence and predictive factors of Internet addiction among Chinese secondary school students in Hong Kong: a longitudinal study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 52(6), 657-667.
 • Mitchell, P. (2000). Internet addiction: genuine diagnosis or not?. The Lancet, 355(9204), 632.
 • Morsünbül, Ü. (2014). The association of internet addiction with attachment styles, personality traits, loneliness and life satisfaction. İnternet bağımlılığının bağlanma stilleri, kişilik özellikleri, yalnızlık ve yaşam doyumu ile ilişkisi. International Journal of Human Sciences, 11(1), 357-372.
 • Nalwa, K., & Anand, A.P. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. Cyberpsychology & Behavior, 6(6). 653‐656.
 • Niemz, K., Griffiths, M., & Banyard, P. (2005). Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and disinhibition. CyberPsychology & Behavior, 8(6), 562-570.
 • Odabaşıoğlu, G., Öztürk, Ö., Eraslan, D., Genç, Y., Kalyoncu, Ö., & Ayhan, Ö. (2007). On olguluk bir seri ile internet bağımlılığı klinik görünümleri. Bağımlılık Dergisi, 8(1), 46-51.
 • Ofcom, (2008).Ofcom’s Submission to the Byron Review. http://www.ofcom.org.uk /research/telecoms/reports/byron/ . internet adresinden 11.02.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Özdemir, M., & Akar, F. (2011). Lise öğrencilerinin siber-zorbalığa ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 17(4), 605-626.
 • Retrevo, (2010). Is social media a new addiction? Web: http://www.retrevo.c om/content/blog /2010/03/social-media-new-addiction%3F. internet adresinden 05.02.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Satan, A. A. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinde akran baskısının internet bağımlılığına olan etkisi. International Journal of Social Science, 6, 511-526.
 • Shaffer, H. J., Hall, M. N., & Bilt, J. V. (2000). “Computer addiction”: a critical consideration. American Journal of Orthopsychiatry, 70(2), 162-168.
 • Shepherd, R. M., & Edelmann, R. J. (2005). Reasons for internet use and social anxiety. Personality and individual Differences, 39(5), 949-958.
 • Spada, M. M. (2014). An overview of problematic Internet use. Addictive behaviors, 39(1), 3-6.
 • Stavropoulos, V., Alexandraki, K., & Motti-Stefanidi, F. (2013). Recognizing internet addiction: prevalence and relationship to academic achievement in adolescents enrolled in urban and rural Greek high schools. Journal of adolescence, 36(3), 565-576.
 • TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi). (2012). Bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişmeler ile internet kullanımının başta çocuklar gençler ve aile yapısında olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu raporu. TBMM Dönem 24, Yasama yılı 2.
 • Turanalp, M. F. (2016). İnternetin Ergenlere Olumsuz Etkileri Üzerine Din Eğitimi Temelli Bir Yaklaşım. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, (1), 111-132.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu). (2018). Türkiyen’nin internet kullanım alışkanlıkları. https://www.guvenliweb.org.tr/haber-detay/turkiyenin-internet-kullanim-aliskanliklari-tuik-2018. internet adresinden 17.05.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Wang, Y., Wu, A. M., & Lau, J. T. (2016). The health belief model and number of peers with internet addiction as inter-related factors of Internet addiction among secondary school students in Hong Kong. BMC Public Health, 16(1), 272.
 • Ybarra, M. L. (2004). Linkages between depressive symptomatology and Internet harassment among young regular Internet users. CyberPsychology & Behavior, 7(2), 247-257.
 • Young, K. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 1 (3), 237–244.
 • Young, K. S., & Case, C. J. (2004). Internet abuse in the workplace: new trends in risk management. CyberPsychology & Behavior, 7(1), 105-111.
 • Yükselgün, Y. (2008). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin internet kullanım durumlarına göre saldırganlık ve sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6825-3309
Author: Oguzhan TEKIN (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 1, 2019
Acceptance Date : May 25, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd641182, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {36 - 56}, doi = {10.37217/tebd.641182}, title = {Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Tekın, Oguzhan} }
APA Tekın, O . (2020). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 36-56 . DOI: 10.37217/tebd.641182
MLA Tekın, O . "Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 36-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/641182>
Chicago Tekın, O . "Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 36-56
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi AU - Oguzhan Tekın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.641182 DO - 10.37217/tebd.641182 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 56 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.641182 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.641182 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi %A Oguzhan Tekın %T Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.641182 %U 10.37217/tebd.641182
ISNAD Tekın, Oguzhan . "Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 36-56 . https://doi.org/10.37217/tebd.641182
AMA Tekın O . Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi. TEBD. 2020; 18(1): 36-56.
Vancouver Tekın O . Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Seviyelerinin Genel Akademik Başarıları ve Devamsızlık Durumları ile İlişkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 36-56.