Current Issue

Volume: 7 Issue: 2, 10/27/23

Year: 2023

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Eğitim Bilimlerinin bütün alanlarında kuramsal veya uygulamalı araştırma desenleriyle gerçekleştirilen nitelikli bilimsel çalışmaların yayımlanması amaçlanmaktadır. 

Bilgisayar ve Teknoloji Bilimleri Eğitimi, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri ve alt dalları, Fen ve Matematik Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında gerçekleştirilen kuramsal ve uygulamalı çalışmalar UEAD'ın yayın politikası kapsamına girer.

1- Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

2- Hakem değerlendirmesi sonucunda yayıma kabul edilen çalışmalar için ‘Etik Bildirimi ve Açık Erişim İzni’ formunu bütün yazarların imzalayıp dergiye e-posta aracılığıyla ulaştırması gerekmektedir.

3- Detaylı yazım kuralları için dergi sayfasında yer alan UEAD Makale Yazım Taslağını inceleyiniz. Bu taslağa uygun biçimlendirmeyle yüklenmeyen çalışmalar düzeltilmek üzere yazarlara iade edilir.

4- Ulusal Eğitim Akademisi Dergisine gönderilen bütün çalışmaların daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış, orijinal ve özgün çalışmalar olması beklenir. Ön kontrol aşamasında, makaleler Ithenticate benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %20'nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. 

ULUSAL EĞİTİM AKADEMİSİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

Makale Başlığı:                    Times New Roman, 14 pt., Ortalanmış, Koyu, Dik yazı.

Makaleye ilişkin belirtilmesi gereken herhangi bir ayrıntı varsa (Bildirinin genişletilmiş hali, Tezden üretilmiş makale, Proje kapsamında desteklenmiş makale vb. ifadeler için) başlığın sonuna * işaretiyle dipnot eklenmeli ve sayfa sonunda bu ifade yazar bilgilerinden önce yer almalıdır.

Yazar Ad(lar)ı:                     Times New Roman, 10 pt., Sola yaslı, İtalik.

Her yazar için Word üst menüsünden Başvurular sekmesinden Dipnot eklenmeli ve dipnotta Unvan, Kurum, e-mail adresi ve ORCID bilgisi yer almalıdır. (Dipnotlar Times New Roman, 10 pt., Sola yaslı, İtalik yazılmalıdır).

APA Alıntı Örneği:              Yazar isimlerinden sonra Times New Roman 10 pt., İki yana yaslı biçimde APA alıntı örneği bulunmalıdır. (Detaylı örnek için UEAD Makale Taslağına bakınız).

Türkçe ve İngilizce Özet:    Her biri 150-250 sözcük arasında olmak üzere önce Türkçe, bir satır boşluktan sonra da İngilizce özet yer almalıdır. Özet ve Abstract sözcükleri koyu, özet metinleri ise Times New Roman 10 pt., iki yana yaslı, Dik yazıyla 1 satır aralığıyla yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler:             Her iki dilde de özetlerin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar Kelimeler ve Keywords ifadeleri koyu, kelimeler ise Times New Roman 10 pt., Ortalanmış, Dik yazıyla yer almalıdır.

Gövde Metni:                       Makale gövde metni;

-       Times New Roman 12 pt.,

-       İki yana yaslı,

-       1.5 Satır aralığı,

-       Her bölüm/alt bölüm yeni paragrafla başlamalı (bölümler içerisinde gereksiz yeni paragraflar oluşturmaktan kaçınılmalıdır),

-       Paragraf girintileri 1,25 değerinde; paragraf öncesi ve sonrasında aralık değeri 0 olmalıdır (bu düzenlemeleri yazım taslağımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Word üst menüsünden Sayfa Düzeni sekmesi altından Paragraf seçeneğini seçerek kendiniz de ayarlayabilirsiniz.)

-       Tablolar gövde metniyle aynı hizalamada, Times New Roman 10 pt., Ortalanmış, Dik yazıyla yazılmalı, tabloların dikey çizgileri silinmeli, yalnızca yatay çizgiler bulunmalıdır, tablo başlıkları tablonun üstünde şu şekilde belirtilmelidir:

 

Tablo 1. Katılımcıların yaşlarına ilişkin demografik veriler.

 

Tablonun altında herhangi bir detay (alıntı, p değeri vb.) verilecekse Times New Roman 10 pt., Sola yaslı, İtalik yazılmalıdır.

-       Şekil ve Resimler de gövde metniyle aynı hizalamada, Times New Roman 10 pt., Ortalanmış, Dik yazıyla yazılmalı, başlıkları tablolarla aynı biçimde yazılmalıdır.

Gövde metninde başlık düzeni ve biçimi aşağıdaki başlık sıralaması biçiminde Times New Roman 12 pt., Sola yaslı ve Koyu olmalıdır; ikincil düzeydeki başlıklar ise Times New Roman 12 pt., ve İtalik yazılmalıdır (başlıklar ve içerikler değişebilir):

                                               Giriş

                                               Kuramsal Çerçeve

                                               Alt başlık

                                               Yöntem

                                               Veri toplama araçları

                                               Bulgular

                                               Sonuç (ve Tartışma)

                                               Kaynakça

                                               Başlıklardan önce ve sonra boş satır bırakılmamalıdır.

Üst Bilgi:                               Her makalenin birinci sayfasında UEAD anteti ve sayı bilgisi detayları bulunmaktadır.

İkinci sayfadan itibaren çift sayfalarda yazar soyad(lar)ı Times New Roman 12 pt. Sola yaslı olarak yer almalıdır: Örnek: Aktaş & Yılmaz.

Tek sayfalarda ise Makalenin başlığı Times New Roman 12 pt. Sağa yaslı olarak yer almalıdır.

Kaynakça:                            Makale kaynakçası APA 7 kılavuzuna göre yazar soyadına göre alfabetik sıralanmış biçimde Times New Roman, 12 pt., İki yana yaslı, 1.5 satır aralığında, 1,25 değeriyle asılı paragraf biçiminde yazılmalıdır.
UEAD Yayın Etiği

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.


Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi Editörler Kurulu, Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.
Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.


Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:

Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.


Yazarların Etik Sorumlulukları

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi'ne göndermemelidir.
Yazar(lar), Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.


Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi


Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda ulusalakademi@gmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisine gönderilen çalışmalardan herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.