Journal of Divinity Faculty of Hitit University
Cover Image
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University |

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity Collage in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. 

Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements. 

Journal of Divinity Faculty of Hitit University

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University |
Cover Image

98.541

337.553

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity Collage in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. 

Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements. 

Volume 17 - Issue 33 - Jun 2018
 1. Psikolojik ve Pedago-Sosyo-Teolojik Açıdan Güven: Din ve Değerler Psikolojisi Perspektifinden Analizler
  Pages 1 - 38
  Mustafa Koç
 2. Din ve Değer İlişkisi: İsrafa Karşı Farkındalık Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
  Pages 39 - 62
  Fatih Çınar
 3. Din Görevlilerinde Mesleki Memnuniyet Algısı: Sivas Örneği
  Pages 63 - 82
  Hatice Acar Çınar
 4. Eski Tarihte Kudüs “Yahudilerin Arkeolojik ve Tarihsel Gerçekliği Üzerine Bir Çalışma”
  Pages 103 - 126
  Shawkat Hijjih
 5. Muhammed Abduh’un Kur’an Anlayışı Muhammed Abduh’s Perception Of Quran
  Pages 83 - 102
  Ahmet Özdemir
 6. Tahâvî Bağlamında İki Farklı Hanefîlik Okuması (Ekmelüddîn El-Bâbertî Ve İbn Ebi’l-İzz Örneği)
  Pages 127 - 156
  Mustafa Aykaç
 7. Modern Dilbilime Göre Nahiv Terimlerinin Delaleti
  Pages 157 - 180
  Mohamed Rızk Elshahhat Abdelhamit Shoeir
 8. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ‎Öğrencilerinin DKAB Dersine Karşı Tutumları
  Pages 181 - 208
  Ayhan Öz
 9. Modern Irak Şiir Metinlerinde Anlam Bilimsel Okumalar
  Pages 209 - 236
  Abdulkerim El-Ubeydi
 10. Religious Referent Transmission in The Process of Conscience Development: A Qualitative Study
  Pages 237 - 258
  Mualla Yıldız
 11. Din Eğitimi ve Öğretiminde Atasözleri ve Deyimlerin Kullanılmasının ‎Önemi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 259 - 282
  Salih Aybey
 12. Arap Dil İlimlerinin Sınıflandırılması
  Pages 283 - 296
  Zübeyt Nalçakan
 13. İki İlahi Kitap (Kitâb-I Mukaddes ve Kur’an-I Kerîm) Ekseninde Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da İnâyet
  Pages 297 - 326
  Emine Taşçı Yıldırım
 14. Nadir Karakuş, “Haçlı Seferlerinde Haşhaşîler”, (İstanbul: Mana Yayınları, 2018)
  Pages 327 - 330
  Ahmet Akın
 15. Neal Robinson, “Discovering The Qur’an: A Contemporary Approach To A Veiled Text”, (London: SCM Press, Second Edition, 2003)
  Pages 331 - 335
  Ersin Kabakçı
 16. Neal Robinson “Kur’an’ı Keşfetmek: Örtülü Bir Metne Çağdaş Bir Yaklaşım”, (İstanbul: Kuramer, 2018)
  Pages 336 - 345
  Ferhat Koca
 17. Seyfettin Erşahin, “İslam Tarihini Anlama Kılavuzu”, (Ankara: Otto Yayınları, 2017)
  Pages 346 - 352
  Muharrem Samet Bilgin
 18. Salih Kesgin, “Hz Muhammed (s) ve Öteki: Sürgün Hadisleri Bağlamında Bir İnceleme”, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2016)
  Pages 353 - 357
  Osman Aydın
 19. Mehmet Tıraşcı, “Türk Mûsikîsi Nazariyat Tarihi”, (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2017)
  Pages 358 - 363
  Sema Dinç
 20. Mekkî b. Ebî Tâlib (ö. 437/1045), “El-İbâne ‘an Me‘Âni’l-Kırâât”, (thk. Muhyiddîn Ramazan, Şam: Dâru’l-Me’mûn li’t-Türâs, 1979)
  Pages 364 - 369
  Yaşar Akaslan
Templates

Template for Articles

Template for Book Reviews

Template for Symposium Reviews

Template for Translations

Social Media

12560