Konular

• Jeomorfoloji

Yetkinlikler

Editor-in-Chief 0

Dergiler

Dergi Yöneticisi
Editör
Hakem
Yazar

Makaleler

C. BAYRAKDAR
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2019)
H. YAZICI
Kızıldağ (Sivas) geçidi çevresinde coğrafi gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2019)
H. ÖZDEMİR
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2019)
H. ÖZDEMİR
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2018)
H. ÖZDEMİR
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2018)
H. Özdemir
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2017)
H. Özdemir
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2017)
H. ÖZDEMİR
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2016)
H. ÖZDEMİR
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2015)
K. AKALIN
İç - Batı Anadolu Coğrafya Öğretmenleri Arazi Çalışması, Türk Coğrafya Dergisi, (2015)
F. DEDE
Etiyopya - İnsanlık Tarihinin En Eski Uygarlığı, Türk Coğrafya Dergisi, (2015)
K. DOĞAN
Güney Amerikada'da Bir Hayali Yaşamak, Türk Coğrafya Dergisi, (2015)
S. Avci
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2015)
H. Özdemir
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2015)
S. Erinç
Glasiyal ve Periglasiyal morfoloji bakımından Honaz ve Bozdağ, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Lahn
Yeşilırmak-Kelkit amenajman projesi sahasının tektonik ve sismik durumu (Kuzeydoğu Anadolu), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Arda
İ. Hakkı Akyol Coğrafya ailesinin büyük kaybı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Yukarı Sakarya havzası (Morfolojik Etüd), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Tümertekin
Türkiye'nin 1954 buğday istihsali hakkında bir araştırma, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İnandık
Morfolojide taraçalar meselesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Erinç
Çeşme ılıcalarının fosilleşmiş kumulları ve postglasiyal safhanın iklim ve pedogenez şartları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Erol
On the geomorphology of Elma Dağı (SE of Ankara, Turkey), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Beret
Sera heyelanı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Öngör
Kar yağışları ve meteorolojisi hakkında not, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Darkot
Türkiye'nin coğrafi bölgeleri hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İnandık
Adapazarı bölgesinin iklimi ve bitki örtüsü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Tümertekin
Türkiye kurak bölgelerinde buğday yetiştirme devresi ile kurak devre arasındaki zaman münasebeti, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Tunçdilek
Lületaşı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Banaz Çayı hazvası ve Uşak civarında bünye ve morfoloji araştırmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Lahn
Aras Nehri amenajman sahasının jeolojik ve sismolojik durumu (Doğu Anadolu), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Tümertekin
Dünya ziraat alanlarını genişletme faaliyetleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Emmanuel de Martonne, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Doğu Karadeniz Bölgesinde alt Pliosen tabakalarının mevcudiyeti hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Tümertekin
Türkiye'de kurak mevsimler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Evreşe Ovası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Erinç
Yalova civarında bahri Pleistosen depoları ve taraçaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Erentöz
Türkiye'de jeolojik harita çalışmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
X. De Planhol, H. İnandık
Notes sur la plaine d'Üzümlü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Akbaba Dağı ve Bordağı üzerinde Pleistosen glasyasyon şekilleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Tümertekin
Türkiye'de kuraklık süresinin coğrafi dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Tunçdilek
Eskişehir vilayetinde buğday ziraati, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Beret
Çakırgöl Dağında glasyal izler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Yücel
Yukarı Kızılırmak bölgesindeki jipsli depolar üzerine müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Darkot
Altıncı genel nüfus sayımı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Öngör
Türkiye'de mısır tarımı üzerine bazı düşünceler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Erinç
Türkiye'de son zirai gelişmeler hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İnandık
Sinop-Terme arasındaki kıyıların morfolojik etüdü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel, E. Tümertekin
Trakya'da coğrafi müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İNANDIK
Sinop-Terme arasındaki kıyıların morfolojik etüdü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. TÜMERTEKİN
Türkiye sanayiinin bünyesi ve dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. ARDEL, H. İNDANDIK
Marmara Denizi'nin teşekkül ve tekamülü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Eskişehir Bilecik arasında morfolojik müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Bilgin
Türkiye'nin yüzölçümü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Tümertekin
Sanayiin kuruluş yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Trakya'nın jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Bilgin
Türkiye'nin arzettiği kütlevi durumun morfometrik tetkiki hakkında bir not, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İNANDIK
Vadi yamaçlarının teşekkülü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. TUNÇDİLEK
İç Anadolu Bölgesinin kuzeybatı bölümündeki köylerde tarla şekilleri ve mülkiyet, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. ERİNÇ
Türkiye'de akarsu rejimlerine toplu bakış, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Manisa Tersiyer serisinde strüktüral ve morfolojik araştırmalar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. EROL
Kirmir Çayı boyunda çeltik tarlalarının yeri ile vadi morfolojisi arasındaki münasebet, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. ÖNGÖR
Türkiye'de dahili muhaceret hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Türkiye'deki yeni volkanik arazinin bazı morfolojik hususiyetleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İNANDIK
Ege Bölgesi akarsularının rejimleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. ÖNGÖR
Türkiye'de kar yağışları rejimi üzerinde bazı müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. TÜMERTEKİN
Türkiye sanayiinin coğrafi temelleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. ALAGÖZ
Coğrafya gözü ile Kıbrıs, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İNANDIK
Sakarya'nın rejimine dair küçük bir not, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. BİLGİN
Türkiye'de pluvial devre tesirleri ile ilgili çalışmalara toplu bir bakış, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. TÜMERTEKİN
Türkiye ziraatindeki kadın gücünün dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İNANDIK
Dördüncü zaman kronolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Batı Anadolu'da bir kubbe strüktürünün mevcudiyeti hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. ARDEL, A. KURTER
Kütahya ve civarında coğrafi müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. TUNÇDİLEK
Ortadoğu meleketlerinin coğrafi problemlerine kısa bir bakış, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. ÖNGÖR
İmroz Adasında tipik bir yerleşme şekli hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. DENKER
Güney Doğu Toroslarda göçebelik, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. KURTER
Istranca Dağlarında köy hayatına ait müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. BİLGİN
Kaz Dağı üzerindeki periglasiyal şekiller hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Türkiye'de Kaledonien masifleri ve morfolojik karakterleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. ERİNÇ
Konya Bölümünde ve İç Toros sıralarında karst şekilleri üzerine müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. İNANDIK, H. CÖNTÜRK
Türkiye akarsularının bazı hidrolojik özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. TÜMERTEKİN, H. CÖNTÜRK
Türkiye'de yıllık yağışlar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. TUNÇDİLEK
Orta Sakarya vadisinde meskenler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Yücel
Türkiye'de şehirleşme hareketleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Marmara Bölgesinin yapı ve reliefi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. YÜCEL
Demiryollarımızın istasyon nüfuslarına etkisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Erinç
Doğu Karadeniz kıyılarında fön ve termik tesirleri hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Darkot
Türkiye'nin nüfus hareketleri üzerine yeni gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Onur
Erzurum ve çevresinde kar yağışlı ve karla örtülü günler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Emiroğlu
Artan nüfusumuz karşısında hayvancılığın önemi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Öngör
1950-1955 devresinde Türkiye'de iç göçler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Tümertekin
İzmir'de sanayi faaliyetlerinin bünyesi ve dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Güneydoğu Anadoluda coğrafi müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Akkan
Erzincan Ovasında son tektonik hareketler ve bunların morfolojideki tesiri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Yücel
Türkiye'de şehirleşme hareketleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ö. Sür
Pasinler Ovası ve çevresinde jeomorfolojik müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Yücel
Avrupa'nın sanayi inkılabından önceki çehresi ve sanayi inkılabı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
W. Hütteroth
Thoughts concerning the "Atlas of Turkey", Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Kalelioğlu
Türkiye'de antep fıstığı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Erol
Kutup fecri olayı üzerinde son araştırmalar ve bunların sonuçları hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Anadolu havzalarının teşekkül ve tekamülü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Sözer
Erzurum Ovasında tarih öncesi kır yerleşmeleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Göney
İzmit Körfezi ve kuzey kıyılarının jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Köksal
Kızılırmak doğusunda Ankara'nın üç ilçe merkezi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Emiroğlu
Zonguldak ve Batı Karadeniz bölümünde nüfus hareketleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Arısoy
Türkiye balıkçılığının reorganizasyonu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ö. Sür, E. Akkan
Beydili havzasında jeomorfoloji gözlemleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. Çaydamlı
Limosal Limanı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Erol
Tuzgölü doğusunda coğrafya araştırmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Orta Anadolu'da jeomorfolojik müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. Kökten
Karain'in Türkiye prehistoryasında yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. ALAGÖZ
Ankara yakın kuzeyinde Ovacık Çanağı ve Ayvalı Boğazı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. İlhan
Toros-Zağros kıvrımlarıve orta-doğu petrol havzaları ile ilişkileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Türkiye kıyılarının teşekkül ve tekamülüne toplu bakış, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Alagöz
Türk Coğrafya Kurumu VIII. Türk Coğrafya Kongresi ve XVIII. meslek haftası açılış konuşması, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. ALAGÖZ
Türk Coğrafya Kurumu VIII. Kongresi ve XVIII. Meslek haftası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. ALAGÖZ
XXI. Milletlerarası Coğrafya Kongresi Hindistan'da toplanacak, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. KALELİOĞLU
Birecik'te Kendircilik hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. ÖZTEKİN, R. ÇETİN
Günlük azami yağışlar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Cöntürk
Memleketimizde akarsu debi bölgeleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Türkiye'nin eski temel arazisinde araştırmalar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. İlhan
Avrupa'da petrol arama ve üretiminde yeni gelişmeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Sözer
Erzurum'da şehirleşme hareketleri ve gecekondu problemi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Emiroğlu
Ankara şehrinde hava kirlenmesini arttıran doğal faktörler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Köksal
Bafra Ovası iklimi hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. Dönmez
Trakya bitki örtüsünün coğrafi şartları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Erol
Cihanbeyli güneyinde, Boluk Gölü çevresindeki traverten konileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Ardos
Orta Toroslar ve onun Akdenize mücavir kısmının jeomorfolojik problemleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Amanos Dağlarında bir Ordovisiyen-Silüriyen faunası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Ardos
Karaman çevresinin jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Gürsoy
Türkiye'nin Tabii Yolları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Amenajman Teknoloji ve Coğrafya, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Alagöz
Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Alagöz
Hindistan, XXI milletlerarası coğrafya kongresi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Gürsoy
Türk Coğrafya Kurumu toplantı ve gezileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Bilge
Konya bölgesinde süt ve mamülleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Aygen
Türkiye'nin az bilinen tabii ve arkeolojik değerleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Atalay
Yüzeysel akışa geçen su miktarının tayin edilmesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Biricik
Mardin ve mücavir mıntakasının strüktür ve jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Kırzıoğlu
Osmanlı Mülki İdaresi'nde "Akar-bahar" a göre sınırların çizilmesi ve devlet sınırlarında "Korgan" lar "Deliktaş"lar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Korkut
İzmir şehrinin coğrafi özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Şen
Ankara şehri mesken alanlarının gelişimi -gecekondu sorunu açısından-, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Atalay
Sultandağları'nda toprak erozyonu araştırmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. Dönmez
Kütahya Ovası ve çevresinin coğrafi özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Metin
Ay hakkında yeni bilgiler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Gürsoy
Cumhuriyetimizin 50. yılında coğrafya ve Türk Coğrafya Kurumu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Alagöz
Yeni bir yayım devresine girerken, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Türkiye'de strüktüral ve jeomorfolojik gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Tuncel
Coğrafya dolu bir hayat: Ord. Prof. Dr. Besim Darkot, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Taşlıgil
Türkiye'de tütün ziraatı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
G. Ertin
Edremit Körfezi kuzey kıyılarının coğrafi yönden incelenmesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Gümüş
İllerimizin doğal nüfus artış hızları konusunda bir yaklaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. (Kitapçıoğlu) Gümüştepe
Konya Ovası mesken eklentileri ve iktisadi ve sosyal yaşamdaki yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Erel
Marmara Denizi çevresinde 1950-1990 yılları arasında şehirleşme, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Biricik
Büyük Konya kapalı havzası ve Hotamış gölü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Erol
Türkiye'de arkeometrik ve jeomorfolojik araştırmalar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Uzun
Nişantaşı yarmavadisi (Bayburt), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Batı Anadolu eski strüktürlerinde bir ayrılma üzerine, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Güneysu
Batı Toroslar'da neotektonik hareketlerin karstlaşma üzerindeki etkileri ve karstlaşmanın evrimi (Eğirdir-Beyşehir-Antalya karst alanı), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
G. Ertin
Bandırma şehrinin fonksiyon alanları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. Efe
Marmara Denizi güneyinde, Karabiga-Tahirova arasındaki kıyı kesiminin çevresel jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. Kitapçıoğlu (Gümüştepe)
Çumra'da ziraatin gelişmesinde sulamanın rolü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Garipağaoğlu (Farımaz)
Ulaş havzasında jips karstı şekilleri ve klimajeomorfolojik açıdan bir yaklaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Avcı
Türkiye'nin flora bölgeleri ve "Anadolu Diagonali" ne coğrafi bir yaklaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Taşlıgil
Kastamonu ilinin nüfus gelişimi ve Türkiye nüfus hareketleri içerisinde yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. Kitapçıoğlu (Gümüştepe)
Edremit şehri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Ertek, H. Turoğlu, B. Mater
Çiftlik heyelanı (Sinop), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. PEKCAN (YALÇINER)
Çakırlar (Boğaçay) Ovası jeomorfolojik etüdü- Antalya, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. EREL, E. GÜMÜŞ, O. ÜÇÜNCÜ
Kalkan ve çevresinde (Antalya ili) ekonomik yapıdaki değişimler ve turizm olgusu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. ÖZEY
Devlet Planlama Teşkilatı (D.P.T.) çalışmalarına coğrafi açıdan bir yaklaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. BİRİCİK
Hazar (Gölcük) Gölü depresyonu (Elazığ), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. SEZER, O. EROL
Saroz Körfezi kuzey kıyısında, İbrice dolayının jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Ege kıyı kuşağında krater ve kalderalar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Profesör Cemal Arif Alagöz (1902-1991) hayatı ve mesleki çalışmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. EFE
Çölleşme ve nedenleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Nüfus ve çevre sorunları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. YAŞAR
Kızılırmak Deltasında su ürünleri potansiyeli ve başlıca meseleleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. ŞEHİTOĞLU
Atatürk Barajı ve yakın çevresinde jeomorfolojik ve hidrojeolojik gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. HACISALİHOĞLU
Karabük'te hava kirliliği, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. KIRIMLI
Türkiye'de sakatlık ve sakat nüfusun özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. BALCI AKOVA
Antalya Körfezi'nin kuzeyinde yer alan kıyı ovalarında nüfus özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. GÜRBÜZ
Göksu Deltası'nın doğu kıyısında kıyı çizgisinin gerilemesi ve sonuçları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. GARİPAĞAOĞLU (FARIMAZ)
Tecer Dağı çevresinde bitki örtüsünün ekolojik koşulları ve step problemleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. KILIÇASLAN
Trabzon ve Akçaabat'ta tütün tarımı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. AKTAŞ
Orta Karadeniz bölümünde (Yeşilırmak-Melet Suyu-Kelkit vadisi arası) bitki alanlarının dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
G. ERTİN
Kapıdağ Yarımadasının coğrafi etüdü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. TAŞLIGİL
Spil Dağı Milli Parkı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. KİTAPÇIOĞLU (GÜMÜŞTEPE)
Konya Ovası'nda geçici kır yerleşmeleri ve yayla yaşamı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. EFE
Biga Yarımadası'nda neotektoniğin jeomorfolojik izleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. YAZICI
Tercan ovası ve çevresinde kırsal yerleşmeler "Geçici yerleşme şekilleri", Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. UZUN
Kayalık kıyılarındaki biyojenetik şekillenmeye Karadeniz'in güney kıyısından bir örnek: Sinop-Akliman, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. DOĞANER
Çanakkale Boğazı kıyılarının coğrafyası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. ÖZEY
Coğrafi bölgeler perspektifinde kalkınma modelleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Biricik
Gölbaşı depresyonu (Adıyaman), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Hoşgören
Türkiye'nin gölleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Erol, C. Kayacılar
İzmit Körfezi güneyi Karamürsel-Halıdere çevresinin jeomorfolojisi (sonuçlar), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Menderes masifi ve çevresindeki Kaledoniyen strüktürleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Tonbul
Prof. Dr. H. Hilmi Karaboran hocamızın ardından, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. UZUN
Uludağ'da tor oluşumu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Biricik
Doğanhisar Vertebre fosil yatağı (Konya), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
İstanbul'un graptolitli ve tribolitli Silüriyen arazisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. Günel
Siyasal coğrafyada yeni yaklaşımlar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. Şahin
Basic programlama dili ile L. Turc'un buharlaşma formülünün programlanması ve coğrafyada bilgisayar kullanımı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Yaşar
Bafra Ovası Projesi'nin ova ziraatinde sağlayacağı değişimler ve alınması gereken önlemler üzerine coğrafi bir yaklaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Hacısalihoğlu
Geleneksel Türk şehri: Safranbolu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Akova
Akarsu Turizmi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Tunç
Trabzon'da tarım alanlarının amaç dışı kullanılması sorunları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Garipağaoğlu (Farımaz)
Coğrafi özellikleri yönünden Ulaş devlet tarım işletmesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. MATER, B. GÖNENÇGİL
Biga'da dericiliğin çevresel yükü ve çözüm önerileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. BİRİCİK
Gediz Havzası'nın su potansiyeli, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
G. Ertin
Osmaneli-Vezirhan yerleşim birimleri arasında sanayi faaliyetleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Altmışbir kişyi öldüren İzmir sel afeti, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Taşlıgil
Manisa'nın termal turizm potansiyeli, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. (Kitapçıoğlu) Gümüştepe
Edremit'te turizm, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Gürbüz
Turizm coğrafyası açısından Nemrut Kalderası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Sayhan
Bilgisayar teknolojisi ve coğrafya eğitimi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Gürbüz
Türkiye'de kağıt sanayii ve Silifke-Taşucu kağıt fabrikası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. GÜNEY
Türkiye'de sulak alanların çevre sorunları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Yazıcı
Şehir coğrafyası açısından bir inceleme: Bayburt, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
L. Özav
Eski Gediz kasabası çevresinde güme yerleşmeleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. Adatepe
Marmara Denizi dip verilerinin değerlendirilmesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Sayhan
Bilgisayar teknolojisi ve coğrafya araştırmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. EFE
Kayalı Gölü (Balya/Gönen-Balıkesir), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Koç
Kapıdağ Yarımadasının rüzgar ve ortam, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Türkiye'de bazı jeomorfolojik ve jeolojik gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. DOĞANER
Anadolu'nun coğrafi mirası Pamukkale, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. UZUN, H. ZEYBEK
Akçakale Mağarası (Gümüşhane), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. EFE
Yuntdağ ve çevresinde doğal bitki örtüsünün ekolojik şartları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. SOYKAN
Kepsut-Susurluk kuzeyi arasında Susurluk Çayı vadisinin jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. YILMAZ
Orman içi kır yerleşmelerinde ekonomik yapı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Girgin
Aşkale heyelanı (Erzurum), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Kılıçaslan
Trabzon Değirmendere havzasının turizm potansiyeli ve planlaması, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ö. Yılmaz
Narman hazası kırıntılı çökeltilerindeki kütle hareketleri: Malzeme, oluşum mekanizması ve yorumu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Balcı Akova
Mersin Limanı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Taşlıgil
Türkiye'nin havaalanları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Avcı
Endemik bir meşe türü, kasnak meşesi (Quercus vulcanica (Boiss. Heldr. ex) Kotschy)'nin Türkiye'deki yeni bir yayılış alanı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Garipağaoğlu (Farımaz)
Doğal bir anıt olarak yukarı Narman havzası kuestaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. GÜNEYSU, F. OZANER, T. ERKAL
Ölüdeniz Lagünü (Fethiye) yakın çevresinin jeomorfolojisi ve karst ortamının özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. SEKİN
Dünya enerji kaynaklarının coğrafi dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. ŞAHİN
Excel 4.0 ile korelasyon katsayısı metodunun coğrafya eğitiminde kullanımı üzerine düşünceler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. KIRIMLI
Türkiye'de kadın ve erkeğin kırda ve kentte ulaştığı eğitim seviyesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Soykan
Ayvalık ile Ören (Burhaniye) arasının kıyı jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Güner
Iğdır'ın kentsel fonksiyonları ve fonksiyonel sınıflandırmadaki yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Yazıcı, M. Cin
Uzungöl turizm merkezinde coğrafi gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Erel
Trakya'da kır-şehir ve kıyı yerleşmelerinin nüfus özellikleri (1935-1990), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Güney
Diyarbakır'da sanayileşme, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
Osman Sami Öngür (1915-1996) hayatı ve mesleki çalışmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. KOÇMAN
Türkiye'de yerleşim, nüfus ve doğal kaynakları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Gürbüz
Türkiye'de göçebe mesken örneği: Çadır, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
G. Ertin
Urla yarımadası güneydoğusunun coğrafi özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Hacısalihoğlu
Trabzon şehrinde Sarp sınır kapısının açılışından sonra ticaret fonksiyonundaki değişimler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Akova
Türkiye'de turizmin önemi ve ekonomideki yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Köse
Kaz Dağı'nda doğal çevre özelliklerine dayanan günübirlik rekereasyon alanlarına üç örnek: Ayazma, Pınarbaşı ve Sütüven, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Akova
Bir kıyı kasabası, Kocahasanlı'da 1986-1996 yılları arasında arazi kullanımındaki değişim, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
İstanbul'da Alt Paleozoike ait siyah şistler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ç. Ünal
İznik İlçesinin turizm potansiyeli, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Özdemir
Türkistan'dan Anadolu'ya bir göç ve tarımsal üretim amaçlı iskan örneği: Ulupınar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Tunç
Trabzon'da kırsal alanlardaki daimi yerleşmelerde mesken tipleri ve eklentileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ö. Yılmaz
Aras yarma vadisi ve yakın çevresinin jeomorfolojisi ile morfotektonik evrimi (Kuzeydoğu Anadolu), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Tevfik, R. Özey
1913'de İstanbul vilayeti, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Sayhan
Yarıkurak bölgelerdeki çamur akıntısı olayına Oltu Çayı havzasından bir örnek, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Koday
İskenderun Limanı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Sayhan
Ergani (Diyarbakır) depresyonunda bazı morfolojik müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ç. Ünal
Yeniden yerleştirme sorunları, çözüm önerileri ve bir örnek, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. Solmaz
Gümüşhane çerçevesinde karst şekilleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. GÜNER, O. ŞİMŞEK
Iğdır'da halk takvimi ve halk meteorolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. EFE
Yukarı Gediz havzasında iklimin doğal bitki örtüsü dağılışına etkisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. YAZICI, A. BAŞIBÜYÜK, S. ALTINBİLEK
Kemah (Erzincan) Tuzlaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. KOCA, H. DOĞANAY
Ulaşımın yerleşmeye etkilerine iki tipik örnek: Fevzipaşa ve Nurdağı kasabaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Yaşar
Erbaa ve Niksar ovalarında amaç dışı arazi kullanımları ve bunlar içinde toprak sanayinin yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. KAHRAMAN
Eskihisar (Gebze) civarında yeni bir vertebre yatağı ve jeomorfolojik özellikler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Kızılırmak ve Toroslar arasında jeolojik ve jeomorfolojik bir havza, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
İstanbul'un doğusunda Devoniyen katmanlarını kesen sedimanter bir damar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Ünlü
Demirci-Hisar kaplıcaları (Manisa), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. Narlı
Türkiye'de kıyı alanları yönetimiyle ilgili sorunlar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Ceylan
Urganlı termal kaynakları (Ahmetli-Manisa), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
G. Ertin
Trakya'nın Ege kıyılarında doğal çevre özellikleri ve arazi kullanımı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Altın, T. Altın
Karadeniz Ereğlisi-Alaplı arasında jeomorfolojik gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Z. Koday
Kıbrıs'ın jeopolitik önemi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Yaşar
Ülkemizde ormanların korunması ve arazinin değerlendirilmesinde kavakcık ve Erbaa-Niksar yöresi örneği, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
U. Yıldırım, H. Korkmaz
Kahramanmaraş'ta coğrafi faktörlerin hava kirliliğine etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Engin, D. Aydınözü
Artvin'in iklim özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Koca, İ. Şahin
Turistik aktiviteye katkıları yönünden Kızkalesi kasabası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Altın, T. Altın
Karadeniz Trakya kıyılarında bioerozyonal şekiller, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Koç
Isıtma dönemi özellikleri ve Balıkesir'de uygulaması, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Timor
Türkiye'de bor madenciliği ve yakın yıllarda meydana gelen değişimler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ö. Yılmaz
Söylemez Boğazı (Erzurum), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Z. Koday
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğal bitki örtüsü ve orman varlığı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ş. IŞIK
İzmir'e yönelik göçlerin coğrafi boyutları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Toroslar'ın Çarşamba vadisinde bazı alt paleozoik strüktürleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. GÜRBÜZ
Dibek Dağları'nda (Göksun) kar suyuna bağlı olarak yapılan yaylacılık, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Z. Koday
Çoruh Vadisi'nde Zeytin Alanları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. CEYLAN
Sapanca Gölü havzasının yağış özellikleri ve rölyef, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
G. EMEKLİ
Foça'da yabancı turist profili, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ü. BEKDEMİR, İ. GÜNER
Giresun Limanı ve hinterlandı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. SEVER, H. DOĞANAY
Çamlıdere Köyü (Pütürge) çevresindeki bazı güncel doğal çevre sorunları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. SAYHAN
Barane Dağı Butoniyeri'nin morfolojik etüdü (Kaman-Kırşehir), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. YAŞAR
Türkiye'de nadas alanlarını azaltmada doğal ve beşeri kaynakların harekete geçirilmesine coğrafi bir bakış, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. KOÇ
Kuzeybatı Anadolu'nun doğal mevsim özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. KOCA
Nur Dağlarının doğu yamaçlarında yaz mevsiminde etkili olan yerel bir rüzgar: Garbi yeli, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Z. KODAY
Akarca Yaylası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. KODAY
Trabzon Limanı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. SOYKAN
Gömeç ovası ile yakın çevresinin jeomorfolojisi ve uygulamalı jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. SAYHAN
Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölüne döküldüğü mevkiide aktüel sedimantasyon ve alüvyal şekillenme süreci, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. TIRAŞ
Çoruh vadisinde (Yusufeli) seracılık, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. KODAY
Hınıs İlçesi'nde kom yerleşmeleri üzerine bir araştırma, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. KOCA, İ. GÜNER
Burnaz kıyılarının (Hatay) turizm potansiyeli, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. SOYKAN, İ. CÜREBAL
Gönen Çayı (Tahirova) ile Belkıs Tombolosu arasının kıyı jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. SAYHAN
Kırşehir Dolini'nin genetik ve morfometrik özellikleri ile yöre morfolojisi açısından önemi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. YAŞAR
Türk yem sanayii, hayvancılığımıza etkileri ve bu sanayiide hammadde sorunları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. KOÇ
Ayvalık kıyılarında insan ortam etkileşiminde sorunlar ve çözüm öneriler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. GÜNAL
Türkiye'de incir kültürü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. EFE
Güney Marmara bölümü batısında toprak oluşumunu etkileyen coğrafi faktörler ve toprakların özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. SAYHAN, K. KASHİMA
Yeni bulgular ışığında, Zerezekkaşi Tepe (Kayseri) diatomitlerinin yöre paleoekolojisindeki yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. SAYHAN
Erciyes'in doğusunda aktüel morfodinamiğine bağlı olarak gelişen tufurların genetik ve morfometrik analizi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. GÜNER, Ü. BEKDEMİR
Dilucu gümrük kapısından yapılan sınır ticareti ve Iğdır'a etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. SAYHAN
Mucur Obruğu (Kırşehir), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. KÖSE
Yola bağlı ortaya çıkan yeni bir yerleşme: Madenköprübaşı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. GÜNER, H. KOCA
Bodrum'un rüzgar gücü potansiyeli ve bundan yaralanma olanaklarının araştırılması, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. GARİPAĞAOĞLU
Türkiye'de göç eden nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
R. EFE
Dereköy mağaraları ve yakın çevresinin jeomorfolojik özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. YAZICI, İ. ŞAHİN
Demiryurt (Tödürge-Sivas) sulak alanı ve yakın çevresinde coğrafi gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. DOĞANAY, H. SOYLU
Deliçermik Kaplıcası'nın turizm açısından önemi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Deprem afetlerine karşı bir yapı sistemi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. ŞAHİN
Trakya otoyolu (Ulaşım coğrafyası açısından bir değerlendirme), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Koday
Türkiye çay tarım alanlarının dağılışı ve çay üretimimizdeki gelişmeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Z. Koday
Türkiye'nin tahıl üretimi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Zaman
Doğu Karadeniz Bölümü geleneksel yayla şenliklerine tipik bir örnek: Kadırga-Otçular şenlikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Koday
Haydarpaşa-Gebze arasındaki demiryolu banliyö ulaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Kılıçaslan, D. Aydınözü
Afyon ilinde kaplıca turizmi ve özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
G. Ertin
Edremit Körfezi çevresinde zeytin üretimi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Koç
Balya çevresinin (Balıkesir) jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Yaşar
Ülkemizde milli park ve benzer statüdeki alanların dağılımı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. GÖK
Çevre yollarının Erzurum peyzajına etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. TUROĞLU
Durukent Çınar sitesi (İst.) yerleşim alanının uygulamalı jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. YAZICI, Ü. ÖZDEMİR, R. SEVER
Yıldızkent (Erzurum-Yenişehir Beldesi) şehirsel alanı ve başlıca sorunları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. GÜNER, R. SEVER
Az bilinen bir içme: Malatya-Aşağıispendere içmeleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. GÜNAL
Türkiye'deki defne (Laurus Nobilis L.) yaprağı üretimi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. YAZICI, S. DOĞANAY
Alternatif turizm merkezlerine tipik bir örnek: Zigana yayla tatil köyü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. UZUN
Samsun'da kıyı yönetimi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. GÜNER, H. YAZICI
Çanakkale Boğazında ulaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. HOŞGÖREN
İstanbul ve deprem, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Kahraman
Elmacık(Burdur) omurgalı fosil yatağı ve yakın çevresinin jeomorfolojik özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Akyol
Son yarım asırda Türkiye'de Coğrafya, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
X. PLANHOL
Burdur çevresinde mağara yerleşme tipleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. ERİNÇ
Van Gölü'nün derinliği hakkında not, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. ERİNÇ
Sabanca Gölü'nün derinlik haritası ve morfometrisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Çanakkale Boğazı civarının jeomorfolojisi üzerine müşahedeler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. DERENEL
Memeleket iklim ve yağış istasyonları şebekelerinin 22 yıllık çalışmalarına genel bir bakış, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. SELEN
Doğu Anadolu yolları ve manzaraları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. LAHN
Türkiye yer depremleri ile tektonik arasındaki münasebetler hakkında, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. ERİNÇ
Uludağ üzerinde glasyal morfoloji araştırmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. ARDEL
Armutlu Yarımadası (Jeolojik ve morfolojik Etüt), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. AKYOL
Türkiye'de akarsu rejimleri I, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Akyol
Türkiye'nin yarım milyonda bir (2mm) yeni haritası münasebetiyle, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Üç senelik rasatlara göre Van Gölü'nün mevsimlik seviye değişiklikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
İnegöl Ovası ve çerçevesi (Morfolojik Etüt), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Tanoğlu
Türkiye'nin irtifa kuşakları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Akyol
Türkiye'de akarsu sistemleri ve rejimleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Ilgaz
Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren sular hakkında bazı notlar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Birand
Batı Karadeniz kıyılarında bir botanik gezisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Erinç
Kuzey Anadolu kenar dağlarının Ordu-Giresun kesiminde landşaft şeritleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Tanoğlu
Türkiye'de çiftçi nüfus yoğunluğu meselesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Selen
Türkiye'de köy yerleşmeleri ve şehirleşme hareketleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ardel
Bursa Ovası ve çevresi (Morfolojik Etüt), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
P. Ullyott, O. Ilgaz
İstanbul Boğazında araştırmalar III Senelik suhulet ve tuzluluk devresi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Lahn
Anadolu'da Neojen ve Dördüncü Zaman volkanizması, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Akyol
Atmosfer sarsımları ve Türkiye'de hava tipleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Göymen
Kırç, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Aybar
Türkiye'de Zeytincilik, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Akyol
Ölümlerinin yıl dönümü münasebetiyle Müderris Faik Sabri Duran ve Prof. Ernest Chaput, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Lahn
Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Yalçınlar
İstanbul Boğazı batısında jeomorfolojik araştırmalar, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Blumenthall
Büyük Çakıt Çayı boğazının kıvrılma diskordansları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
P. ULLYOTT, O. ILGAZ
İstanbul Boğazında araştırmalar II Boğazdaki su hareketleri üzerine yeni bir ipotez, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. TANOĞLU
Malatya dolaylarında coğrafi gözlemler II Banaz Deresi ve Derme Suyu vadileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. ARDEL
Uludağ morfolojik etüt, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. AKYOL
Türkiye'de basınç, rüzgarlar ve yağış rejimi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. PAMİR, İ. AKYOL
Çorum ve Erbaa Depremleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. TEKELİ
Rize'de çay yetiştirmenin tabii esasları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. TANOĞLU
Malatya dolaylarında coğrafi geziler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
P. ULLYOTT, O. ILGAZ
İstanbul Boğazında araştırmalar I Karadeniz Boğazının coğrafi ve hidrolojik durumunun incelenmesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. ARDEL
Marmara Bölgesinin güneydoğu havzalarının morfolojik karakterleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. DARKOT
Türkiye'de yağışların dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. AKYOL
Son yarım asırda Türkiye'de Coğrafya, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. AYBAR
Türkiye'de İstatistik, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. ALAGÖZ
Türkiye'de karst olayları hakkında bir araştırma, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. ARDEL
Trabzon ve civarının morfolojisi üzerine gözlemler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Louis
İç Anadolu ve coğrafi hudutları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. SELEN
Türkiye'nin kapalı ekonomi ülkesi olarak incelenmesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Tanoğlu
Türkiye'nin kuraklık indisleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Darkot
Türkiye'de sıcaklık derecesinin dağılışı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
F. Unat
Memleketimizde bir coğrafya cemiyeti kurma istekleri ve teşebbüsleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Altın, N. Baloğlu
Tıbbi coğrafya açısından çevre koşullarının değerlendirilmesi üzerine örnek bir çalışma: Köşkönü, Kiledere, Elmalı (Niğde), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Yılmaz
Samsun merkez ilçe kırsal alanında seçilmiş dört köyde mevsimlik işgücü üzerine bir araştırma, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ö. Yılmaz
Afyon'un Peribacaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
C. Şahin, M. Çeylan
Üniversite girişi sınavlarındaki coğrafya sorularına orta öğretim coğrafya müfredatı açısından bir yaklaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Gürbüz, H. Korkmaz
Ilıca Kasabası'nda sağlık (termal) turizmi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Atasoy
Kazakistan'ın nüfus yapısı ve demografik özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Öztürk, A. ERGİNAL
Sarıçay havzasının jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. BAŞIBÜYÜK, H. YAZICI, M. ERTÜRK
Eğriçimen yaylasında (Koyulhisar-Sivas) rekreatif yaylacılık, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Tıraş
Zorkun Yaylası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. BAYSAL
Balıkesir kırsal kesiminde süt sığırcılığı-yem ilişkisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. GÜRBÜZ
Kahraman Maraş'ın Cumhuriyetten önceki nüfusu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Z. KODAY
Çıldır Gölü'nde balıkçılık, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. KOÇ
Uzunköprü'de doğal mevsimler ve halk takvim ilişkisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. ŞAHİN
Samsun İlinde bazı hastalıkların mevsimlere bağlı görülme sıklığı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. SOYKAN
Kalkım (Yenice-Çanakkale) havzasının jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. BAŞIBÜYÜK
Fonksiyonel özellikleri açısından Suşehri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ö. YILMAZ
Afyon ve çevresinin bitki örtüsü, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. GÜNER
Ülke adlarının kaynakları üzerine bir araştırma, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. KORKMAZ, K. KAÇAN
Kahraman Maraş Ovaları (Maraş, Narlı ve Sağlık)'nda kurak devrenin buğday, pamuk ve kırmızı biber üretimine etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. ŞAHİN
Çarşamba Ovasında yeraltı suyu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. YALÇINLAR
Marmara Bölgesi ve depremler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. TIRAŞ
Yusufeli ilçesinde köy yerleşmeleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. TIRAŞ
Ulaşımın yerleşmeye etkisine bir örnek "Pozantı", Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. ZEYBEK
Sinan (Zinav) Gölü (Reşadiye-Tokat), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. DEMİR
Malatya şehrinde yerleşmenin evrimi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. BAKIRCI
Türk Corğafya Kurumu 2002 Yılı Faaliyetleri -I, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. BULDAN
Yeşildere (Melez Çayı) yarma vadisinin oluşumu ve gelişimi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. ŞAHİN
Çarşamba Ovası ve yakın çevresinde sel afeti (27 Mayıs 2000), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. DEMİR
Adıyaman Ovasındaki kır yerleşmelerinde mesken tipleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Tıraş
Yarpuz Çayı havzasında zeytincilik, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Erginal, B. Öztürk, İ. Cürebal
Kepez Deresi havzasının jeomorfolojik özelliklerinin morfometrik açıdan incelenmesi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. Arınç
Rekreasyonel açıdan değerlendirilmesi gereken bir yöre; Gürpınar Çağlayanı ve çevresi (Şuhul vadisi/Darende), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. BAKIRCI
Türk Coğrafya Kurumu 2002 Yılı Faaliyetleri - II, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Keser
Kütahya'nın kuzeybatısında heyelan olayları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Yaşar
1913 ve 1915 yılları sanayi sayımı istatistiklerine göre Osmanlı Devleti'nde tarıma dayalı sanayiler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Tıraş
Osmaniye'de yerfıstığı tarımının coğrafi esasları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
O. Deniz, H. Yazıcı
Van Gölü'nde ulaşım, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Sandal
Mersin'nin kuzeyindeki yerleşim birimlerinde rekreasyonel yaylacılık, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
V. Çalışkan
Amik Ovası ve Amik gölü: Bir sulak alanı kurutma deneyiminin günümüze ulaşan etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. Şahin
Sıtmanın yeninden ortaya çıkmasını etkileyen bazı beşeri ve ekolojik faktörler: Çarşamba Ovasının doğusunda bir çalışma, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Zeybek
Turhal Ovası ve yakın çevresi toprakları, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Gürbüz, E. Sandal
Ekinözü İçmeleri'nde (Kahraman Maraş) sağlık turizmi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ü. İbret
Tosya Şehri yakın çevresinde Gümele yerleşmeleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
V. Çalışkan
Türk Coğrafya Kurumu/ İstanbul İlköğretim Okulları ve Liseler Arası Coğrafya Projeleri Yarışması Sonuçlandı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. KADIOĞLU
Zigana (Kalkanlı) Geçidi'nin karayolu ulaşımındaki rolü ve önemi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. Özdemir
Aşağı Büyük Menderes havzasında kırsal kesimde tarımsal yapıya bir örnek: Sarıkemer, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. İbret
Ilgaz Dağlarında kış turizmi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
K. ŞAHİN
Karadeniz kıyılarında "Rippelmark" oluşumu ve bazı iklim elemanlarıyla ilişkisi: Atakum (Samsun) örneği, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. KAHRAMAN
Burdur Havzası ve çevresinde Paleodrenaja ait vadi örnekleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. DEMİR
Besni'nin yerleşimi ve fonksiyonel özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. ANDIÇ
Türk Coğrafya Kurumu Overland Güney Amerika Gezisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. KIRIMLI
Batı Karadeniz köyleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. YILMAZ
Samsun Limanı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. ÖZLÜ, K. ŞAHİN
31 Mart - 04 Nisan tarihleri arasında yaşanan düşük sıcaklıkların Terme İlçesi (Samsun) ile Giresun İli arasında fındık üretimi üzerine olan olumsuz etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Doğanay, S. Zaman
Aktaş Gölü ve yakın çevresinin coğrafyası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Y. Hacısalihoğlu
Kuramsal ve kavramsal bir çözülme: Mekan-Güç-Çatışma ve Jeopolitik, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Süzer
Türk Coğrafya Kurumu Güney Amerika Coğrafya Araştırmaları Gezisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
V. Çalışkan, A. Aslan
2006 yılında Çanakkale'de yaşanan kar fırtınalarının mekansal etkileri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
D. Aydınözü
Ebe Karaçamı (Pinus nigra ssp. Pallasiana var. Şeneriana)'nın yeni bir yayılış alanı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ç. ÜNAL
Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Kahraman
Teke platosu batısında Boncuk Dağları üzerindeki Ballık polyeler grubu ve yakın dolayının karst jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
Ü. Yıldırım
Eskişehir'in iklim özellikleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
İ. Mukul
Datça Yarımadasının coğrafyası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. Tıraş
Haruniye Kaplıcası, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
B. Öztürk
Ulupınar Mağarası (Kepsut-Balıkesir) oluşum ve gelişim özelliği, bölge jeomorfolojisindeki yeri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Doğanay, S. Zaman
Oba-yayla yerleşmelerine tipik iki örnek: Çambaşı ve Turnalık obaları (Ordu İli), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. Ergün
17 Ağustos ve 12 Kasım 1998 depremlerinin ardından Düzce şehrinin nüfusundaki değişiklikler, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
E. Demir
Adıyaman Şehrinin yerleşimi, nüfusu ve ekonomik yapısı, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Beyaz
Samsun Kentinin yeni gelişim alanları: Atakum, Atakent ve Kurupelit, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Çoban
Ganos Dağlarındaki kayın kalıntıları ve yeni bitki türleri, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
N. Keser
Bezirgan polyesi ve yakın çevresinin karst jeomorfolojisi, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
M. ŞAHİNALP
Neden ve sonuçlarıyla Şanlıurfa İlinde yaşanan sel felaketleri (28-29 Ekim, 01 Kasım 2006), Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
A. Ertek
Türk Coğrafya Kurumu Faaliyet Raporu, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. AVCİ
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. AVCİ
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. AVCİ
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
S. AVCİ
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
H. Özdemir
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2014)
T. Ertek
Türkiye'nin Yüzen Adaları, Türk Coğrafya Dergisi, (2012)
S. AVCI
Birinci Coğrafya Kongresi ve Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri hakkındaki tartışmalara dair bir not, Türk Coğrafya Dergisi, (2011)
S. Avcı
Editörden, Türk Coğrafya Dergisi, (2011)
S. BATU
Türkiye'de Hayvancılık, Türk Coğrafya Dergisi, (1943)
B. Darkot
Memleketimizin Bazı Ziraat Problemleri, Türk Coğrafya Dergisi, (1943)
A. ERDEL
Cumhuriyet Devrinde Endüstri, Türk Coğrafya Dergisi, (1943)
A. TANOĞLU
Türkiye'de Büyük Su İşlerinin Bugünkü Durumu Ve Türkiye'nin Su Davası, Türk Coğrafya Dergisi, (1943)
C. ALAGÖZ
Türk Coğrafya Kurumunun Amaçları Ve Çalışmaları, Türk Coğrafya Dergisi, (1943)
İ. AKYOL
SON YARlM ASIRDA TURKiYEDE COGRAFYA, Türk Coğrafya Dergisi, (1943)
A. GÖYMEN
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünün Teşkilatı ve Yapmakta Olduğu İşler, Türk Coğrafya Dergisi, (1943)
C. AYBAR
Türkiye'de Okur Yazarlık Gelişimi, Türk Coğrafya Dergisi, (1943)