Cilt: 13 Sayı: 2, 30.12.2022

Yıl: 2022

Eğitim Fakültemiz; eğitim öğretim etkinliklerinin yanında, bilimsel çalışmaları kamuoyunun bilgisine ve eleştirisine sunma işlevini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden hakemli bir dergi çıkarma görevi önemli bir hal almaktadır. Çünkü bilimsel dergiler, yapılan bilimsel çalışmaları, kamuoyuna açık hale getirerek, bilimin denetlenebilirlik ve tekrarlanabilirlik ilkesini yerine getirmede önemli bir işlev üstlenmektedir. Bu süreçte temel vizyonumuz, ilkelerimizden ve niteliğimizden ödün vermeden eğitim araştırmaları kapsamındaki akademik çalışmaları desteklemek, gelişiminde öncülük etmektir. Ayrıca eğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanında değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslararası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Araştırmaları

Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

YAZIM KURALLARI
1. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan (Haziran, Aralık) ve eğitimle ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren bilimsel bir dergidir.
2. Makaleler, Türkçe veya İngilizce yayımlanabilir.
3. Dergiye gönderilen yazılarda Türk Dil Kurumu (TDK) dil bilgisi imla kuralları geçerlidir.
4. Gönderilen yazıların başka bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
5. Daha önce kongre, bilgi şöleni, çalıştay veya toplantıda bildiri şeklinde sunulan çalışmalar tarih ve yeri belirtilmesi şartıyla, yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
6. Yazar adı, başlığın altına yazılmalı, yazar adına dipnot olarak sırasıyla unvan, bağlı oldukları üniversite, fakülte, bölüm veya kurum adı, e-posta adresi ve ORCID yazılmalıdır. Yazar sayısı birden fazla ise, adları yanyana yazılmalıdır.
7. Yazı gönderimi sadece https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduefebder adresi üzerinden Dergi Parka üye olunarak yapılabilir. Derginin bütün süreçleri elektronik ortamda gerçekleşir.
8. Gönderilen yazılar önce editörlük tarafından incelenmektedir. Ön kontrol sonucunda dergi yazım ve yayım ilkelerine uygun olmadığı belirlenen yazılar düzeltilmek üzere yazara iade edilir. Ön kontrol işlemi bir kez yapılır. Ön kontrolde belirlenen önerilerin dikkate alınmadığı ve bir ay içerisinde tamamlanmadığı durumda değerlendirme aşamasına geçmeden süreç sonlandırılır. Herhangi bir sebeple iade edilen ya da reddedilen aday makaleler tekrar incelemeye alınmaz.
9. Editörlük derginin amaç ve kapsamına uygun olmayan, yayın ilkeleri ile örtüşmeyen, özgün değeri düşük yazıları değerlendirme aşamasına almayabilir.
10. Editörlük tarafından onaylanan yazılar, yazar ve hakemin isimleri karşılıklı olarak gizli tutularak değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Belirlenen sürede raporlarını göndermeyen hakemlerin yerine editörlük tarafından yeni hakem atanır.
11. Dergi, hakemlerin isteği üzerine, gönderilen yazılarda düzeltme isteyebildiği gibi yazıyı reddetme hakkına da sahiptir. İstenilen düzeltmeler makale takip sistemi üzerinden yazarlara bildirilir. Hakemler istedikleri düzeltmeleri yazının yayımlanmasından önce görmek isteyebilirler. Yazıların yayımlanması hakkındaki son karar, hakemlerin görüşü dikkate alınarak editörlük tarafından verilir. Yayımına karar verilen yazılar yazarlara bildirilir.
12. Hakem süreci tamamlanan yazılar son kontrolleri yapıldıktan sonra yayına alınır.
13. Makalelerin başlığı metne uygun, baş harfleri büyük, 14 punto ve ortalı yazılmış olmalıdır.
14. Makalede bölümler Öz, Abstract, Giriş, Yöntem, “Bulgular ve Yorum”, “Sonuç, Tartışma ve Öneriler”, Kaynaklar olarak düzenlenmelidir.
15. Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır.
16. Yazı araştırma ile ilgili alan yazındaki yaklaşımların ve bu çalışmanın amaç ve kapsamının ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalı, elde edilen bulguların değerlendirildiği bir “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” bölümü ile bitirilmelidir.
17. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisinde gönderilen yazılar, referans sistemi, tablo, şekil, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesi APA 6 stiline göre hazırlanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için; https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
18. Gönderilen yazılar MS Word formatında olmalı, tablo, şekil, kaynakça ve ekler dâhil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir.
19. Gönderilen yazıların benzerlik oranları incelenmektedir. Derginin yayın politikasına göre benzerlik oranı toplamda %20, tek bir kaynak için ise %2’nin üzerinde olmamalıdır.
20. Teşekkür ve Notlar bölümüne çalışmaya destek veren ya da ilgili olan kurum veya kuruluşlara yönelik teşekkür açıklamaları ya da çalışmanız ile ilgili notlar ekleyebilirsiniz.
21. Araştırmayla ilgili ek materyaller “Ekler” bölümünde sunulmalı ve araştırma raporu içerisinde ekler bölümünde yer alacak materyaller belirtilmelidir.

Makalenin özet, ana metin, tablo/şekil ve kaynaklar bölümleri aşağıda detayları verilen formata göre düzenlenmelidir.
Özet
1. Türkçe ve İngilizce özet 9 punto büyüklüğünde ve iki yana yaslı olmalıdır.
2. Yazı karakteri Calibri (gövde) olmalıdır.
3. Tek satır aralığında yazılmalıdır.
4. Kelime sayısı 150-250 arasında olmalıdır.
5. En az 3 en fazla 7 tanımlayıcı anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalı ve anahtar kelimeler virgülle ayırılmalıdır (Örn: Fen eğitimi, Eğitim teknolojisi).

Ana Metin
1. Metin ve başlıklar 10 punto büyülüğünde ve iki yana yaslı olmalıdır
2. Yazı karakteri Calibri (gövde) olmalıdır.
3. Tek satır aralığında yazılmalıdır.
4. Sayfa kenar boşlukları tüm kenarlardan 2,5 cm olmalıdır.
5. Paragraf iki yana dayalı olmalı ve paragraf başlarında girinti verilmelidir.
6. Paragraflarda satır girintisi olmamalıdır.
7. Paragraflar arasındaki Aralık Sayfa düzeni sekmesinden 6nk olarak verilmelidir.
8. Cilt payı bırakılmamalıdır.
9. Metin içinde üç satırı geçen blok alıntılar “tırnak” içinde italik 9 punto, soldan satır girintisi 1,25 sağdan 0,5 cm olmalıdır.
10. Dipnotlar yazı tipi Calibri (gövde) 8 punto olmalıdır.

Tablo ve Şekiller
1. Tablo ve şekiller sola dayalı olarak eklenmeli, kenar boşluklarının dışına taşmamalıdır.
2. Tablo ve şekiller APA 6 kriterleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
3. Her tablo ve şekil için 10 puntoda bir başlık oluşturulmalıdır.
4. Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalı, her kelimenin ilk harfi büyük ve italik yazılmalıdır.
Tablo 1.
Değişkenlere İlişkin Korelasyon Değerleri
5. Şekil başlığı şeklin altında yer almalı, her kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
Şekil 1. Olumsuz Duygu Durumunun Aracılık Rolü
6. Tablo içi yazı ve rakamların punto büyüklüğü 9 olmalıdır. Tablo içerisindeki yazı puntosu ihtiyaç durumunda 8 olarak verilmelidir.
7. Şekiller GIF veya JPEG formatında net ve anlaşılır olmalıdır.
8. Tablo ve Şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır.
9. Şekillerde kaynak kullanılmış ise parantez içinde belirtilmelidir.
10. Sayfa sonuna sığmayan tablo ve şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir.
11. Şekiller metnin bütünlüğünü bozacak sayı ve biçimdeyse “Kaynaklar”dan sonra “Ekler” kısmında verilmelidir.

Kaynaklar
1. APA 6 kriterleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
2. Kaynakça yazı tipi Calibri (gövde) 9 punto olmalıdır.
3. Kaynaklara yapılan atıflar, dipnot yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır.
4. Parantez içinde sırasıyla, yazarın soyadı, kaynağın yılı (Şimşek, 2007) yer almalıdır.
5. Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalıdır (Lortie ve Guitton, 2013; Wein ve Lex, 2010).
6. Üç veya daha çok yazar isimli atıflarda "ark." kısaltması kullanılmalıdır (Şahin ve ark., 2017).
7. Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
8. Kaynakların doğruluğu, yazarların sorumluluğundadır.

Yayın Etiği
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uyması gerektirmektedir.

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale yayına kabul edilmeyecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Aşağıda, yayıncının, dergi editörünün, hakemlerin ve yazarların etik sorumlulukları yer almaktadır.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi’nin yayıncısı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kâr amacı gütmeyen, kamu yararını gözeten bir kamu eğitim kuruluşudur.

Derginin Editörler Kurulu’nu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu oluşturur. Editörler Kurulu üyeleri, eğitim bilimlerinin bilim dalları gözetilerek her üye dört yıl için görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Yayıncı tarafından belirlenen editörler kurulu sekretaryası da yayın sürecinde aktif sorumluluk alır.
Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.

Editörler Kurulu’nun Etik Sorumlulukları
• Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan her makaleden Editörler Kurulu sorumludur. Bu sorumluluk kamu yararını düşünerek bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Editörler Kurulu yazarlarının telif hakkını korur.
• Editörler kurulu, makale yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, atıf çeteciliğiyle ilgili önlemleri alır.
• Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
• Editörler, hakemlerin ve yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini karşılama konusunda sorumluluk üstlenirler.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamına uygunluğunu göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin etik ve bilimsel bir sorunu olmadığı durumlarda ön değerlendirme aşamasına alırlar.
• Editörler, ön değerlendirmeden geçen makalelere kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, her makalenin süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması yâda ilişkisi olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve her yıl güncellenmesi için çaba harcarlar.
• Editörler bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler akademik görgü kurallarına uymayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler yazarlara ve hakemlere açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
• Editörler yayın sürecinde görev alan herkesle iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantı düzenlerler.
• Editörler değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler.
• Editörler makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar.
• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
• Editörler, yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Editörler dergiye iletilen şikâyet ve önerileri inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi makale değerlendirme sürecinde iki yönlü kör hakemlik ilkesi (yazar/yazarların hakemleri, hakemlerin yazar(lar)ı tanımadıkları) uygulanır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz. İletişim makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Hakemler aşağıdaki etik sorumlulukları taşır;
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını çalışma yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Hakemler değerlendirmeyi kabul etmemelerini gerekçelendirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde çok önemli bir gerekçe olmadıkça (sağlık sorunu, çıkar çatışması vb.) makaleyi değerlendirme sürecinden çekilmemelidir.
• Hakemlerden çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler, çıkar çatışması-çıkar ilişkisi olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı, hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemlerin saldırgan ve/veya bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde ve yukarıda belirtilen etik sorumluluklar çerçevesinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi i'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar) başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi' ne göndermemelidir.
• Yazar(lar) aynı anda birden fazla makalesini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi' ne göndermemelidir.
• Yazar(lar) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalıdır.
• Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar ilişkisi olan kişileri editörlere bildirmelidir. Çıkar çatışmasının nedeni editöre açıklanmalıdır.
• Yazarların, hakem sürecindeyken çalışmalarına ilişkin ham verileri editörler kuruluna iletmesi istenebilir, bu durumda yazarların ham verilerini editörler kuruluyla paylaşmaları beklenmektedir.
• Yazarlar, yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.
• Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme ve düzeltme işlemlerinde editörle işbirliği içinde yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, ölçek, görüşme, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir.
• Olgu sunumlarında onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır.
• Yazarlar makalelerinde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.
• Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler ve hazır veriler (PİSA sınavları vb.) için etik kurul onayı istenmez.
Etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin yöntem bölümünde belirtilmelidir.

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı toplamda %20, tek bir kaynak için ise %2’nin altında olan makaleler kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse reddedilir.

Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:
• Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
• Makalenin birden fazla yerden yayınlanması.
• Makalenin dilimleme (tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması) sonucu yazılmış olması.
• Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
• Makale bildiri ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.
• Makalede kullanılan verilerin veri toplama tarihinde değişiklik yapılması.
• Araştırmada elde edilen sonuçların değiştirilmesi
• Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
• Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda efed@adu.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Dergi Politikası
• Dergi ücretsiz yayın yapmaktadır. Dergi hiçbir şekilde yazarlardan ücret talep etmemektedir.
• Makale değerlendirme süreci “Değerlendirme Süreci” sekmesi altında detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
• Yazarlar tarafından yapılacak düzeltme işlemeleri önerilen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak değişmektedir. İstenen düzeltmelerin iş yüküne göre yazar/yazarlara en az bir aylık, en fazla ise altı aylık düzeltme süresi tanınmaktadır. 

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (EFED), makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarının hiçbirinde ücret talep etmemektedir.