Yazım Kuralları

Makaleler; 11 punto, 1 satır aralıklı ve paragraflar arasında 1 satır olacak şekilde Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı, iki yana yasla şeklinde yazılmalı, sayfada 2.5 cm’lik kenar boşlukları bırakılmalıdır. Ana başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ondalık sayılar yazılırken virgül değil nokta kullanılmalıdır. Tablolar 10 punto olarak yazılmalı, metin içinde yer almalı ve geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası içerecek şekilde; tablo adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Makalede diyagram, resim, şekil ve grafikler anlaşılır nitelikte, 13x18 cm'den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Şekil başlığı, şeklin altında yer almalı, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılmalıdır. Şeklin kaynağı varsa parantez içinde belirtilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Şekiller, metnin bütünlüğünü bozuyorsa kaynaklardan sonra verilebilir.
Makalede kaynaklar 10 punto ile yazılmalıdır. Makale; ana metin, şekil, grafik, tablo, fotoğraf, kaynaklar ve ekler dâhil, 20 sayfayı geçmemelidir.

Makaleler; yazarların isim, soyad, unvan, kurum, bölüm/ana bilim dalı, ORCID numarası, şehir, ülke ve iletişim bilgilerinin paylaşıldığı bir başlık sayfası ve yazarların kişisel bilgilerinin ve kurumlarına ilişkin bilginin yer almadığı bir ana metin belgesi olmak üzere iki ayrı Word dosyası şeklinde hazırlanmalıdır.
Yayın Hakkı Devir Formu: Yazarlar, makaleleri yayın için kabul edildiğinde, telif haklarını dergiye devrederler. Bunun için Yayın Hakkı Devir Formunun tüm yazarlar tarafından imzalanması ve dergi e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yayın Hakkı Devir Formu için tıklayınız.
MAKALENİN HAZIRLANMASI
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi makale yazım kurallarının oluşturulmasında ve makale formatının belirlenmesinde ICMJE tarafından hazırlanan ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2017 - www.icmje.org) kuralları benimsenmiştir.
Dergiye gönderilen randomize çalışmalar CONSORT (http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/), gözlemsel çalışmalar STROBE (http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/), tanısal değerli çalışmalar STARD (http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/) sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA (http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/), nitel çalışmalar COREQ (http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/coreq) ve randomize olmayan/yarı deneysel çalışmalar TREND (http://www.cdc.gov/trendstatement/) kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.
Makalenin Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar
Makaleler; 11 punto, 1 satır aralıklı ve paragraflar arasında 1 satır olacak şekilde Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı, iki yana yasla şeklinde yazılmalı, sayfada 2.5 cm’lik kenar boşlukları bırakılmalıdır. Ana başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ondalık sayılar yazılırken virgül değil nokta kullanılmalıdır. Tablolar 10 punto olarak yazılmalı, metin içinde yer almalı ve geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler olmamalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo numarası içerecek şekilde; tablo adı, kelimelerin ilk harfleri büyük, sonrakiler küçük ve italik olacak şekilde yazılmalıdır. Makalede diyagram, resim, şekil ve grafikler anlaşılır nitelikte, 13x18 cm'den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Şekil başlığı, şeklin altında yer almalı, kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılmalıdır. Şeklin kaynağı varsa parantez içinde belirtilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan şekiller bir sonraki sayfaya yerleştirilmelidir. Şekiller, metnin bütünlüğünü bozuyorsa kaynaklardan sonra verilebilir.
Makalede kaynaklar 10 punto ile yazılmalıdır. Makale; ana metin, şekil, grafik, tablo, fotoğraf, kaynaklar ve ekler dâhil, 20 sayfayı geçmemelidir.
Başlık Sayfası
Makalenin başlık sayfası, ana metin sayfasından ayrı olarak hazırlanmalı ve gönderilmelidir.
Başlık sayfasında, makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı yazılmalıdır.
Makalenin başlığı, makaleyi yansıtacak biçimde yazılmalı, 12 kelimeyi geçmemelidir.
Başlığın altına yazarların ad, soyad, unvan, kurum, bölüm/ana bilim dalı, şehir ve ülke bilgileri yazılmalıdır.
Tüm yazarların ORCID numarası verilmelidir.
Sorumlu yazarın adı ve iletişim bilgileri (e-mail ve cep numarası) ayrıca verilmelidir.
Çıkar çatışması beyanı
Kurumsal ve finansal destek beyanı
Yazarların makaleye katkıları; Fikir; Tasarım; Denetleme; Kaynaklar; Malzemeler; Veri toplanması; Analiz ve yorum; Literatür taraması; Yazıyı yazan; Eleştirel inceleme
Araştırmanın etik yönü (Etik kurul karar no ve tarih, katılımcı onamı ve kurum iznine ilişkin bilgi)

Ana Metin
Araştırma makalesi; Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, key words, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar bölümlerinden oluşur.
Özet yapılandırılmamış biçimde yazılmalı, 250 kelimeyi aşmamalı, makale hakkında kısa bilgi içermelidir.
Özetin arkasından 3-5 adet anahtar kelime yazılmalı, anahtar kelimeler MeSH (https://meshb.nlm.nih.gov/search) listesinden uygun biçimde seçilmelidir.
Derleme; Güncel konularda, ulusal ve uluslar arası literatür hakkında bilgi veren görüş ve önerilerin paylaşıldığı yazılardır. Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler, konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar şeklinde yapılandırılır.
Olgu sunumu; Alanda önemli klinik ve saha deneyimlerinin paylaşıldığı yazılardır. Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler, konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar şeklinde yapılandırılır.
Editöre mektup; Alandaki herhangi bir konuya dikkat çekmek için ya da dergide yayımlanan makaleler hakkında eleştiride bulunmak ve görüş bildirmek için yazılabilir. Türkçe ve İngilizce başlık, konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar şeklinde yapılandırılır.
Kaynaklar
Makalede kaynaklar APA 7 (https://apastyle.apa.org/) stiline uygun olarak yazılmalıdır.

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.