Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 3, Sayfalar 1013 - 1043 2019-07-31

Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi
A Meta-Analysis of the Effect of Cooperative and Traditional Learning on Attitude in Connection with Educational Policy

Ayşen BAKİOĞLU [1] , Erkan GÖKTAŞ [2]


Bu çalışmanın amacı, eğitim politikası bağlamında ortaokul fen bilimleri ve matematik derslerinde uygulanan işbirlikli öğrenme yöntemlerinin geleneksel öğrenmeye karşılık, öğrencilerin derse karşı tutumları üzerindeki etkisini meta analitik biçimde araştırmak suretiyle, eğitim politikası belirleyicilerine, öğretmen eğitim ve yetiştirilmesinde rol oynayan eğitimcilere bilgi sunmaktır. Dâhil etme ölçütlerine uygun 33 çalışmadan 33 etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Bu etki büyüklükleri toplam 3033 öğrencinin katıldığı uygulamalardan elde edilen verilerle hesaplanmıştır. Bulgular açık biçimde geleneksel öğrenmeye kıyasla işbirlikli öğrenmenin tutum üzerinde olumlu yönde daha etkili olduğunu göstermiştir. İşbirlikli öğrenmenin tutum üzerindeki genel etki büyüklüğü g = 0.445 olup, bu etki orta düzeye yakın fakat küçük düzey sınıfındadır. Bu sonuç geleneksel öğrenme yöntemlerine göre işbirlikli öğrenmenin, öğrencinin derse karşı tutumunu olumlu yönde 0.445 standart sapma kadar yükselttiği anlamına gelmektedir. Bu sonucun eğitim politikası bağlamında anlamı, işbirlikli öğrenme yöntemlerinin tutum üzerinde olumlu yönde etkili olduğu fakat bu etkinin öğretim yöntem ve tekniklerini belirlemede izlenen politikalara muhtemel etkisinin küçük düzeyde olduğu biçimindedir.

The main purpose of this study was to investigate and interpret the effectiveness of cooperative learning techniques in science and mathematics with comparision to the traditional learning on students’ attitude towards the course at middle school level meta-analytically in connection with educational policy so as to bring new results for policy makers and teacher training administrators. 33 effect sizes were revealed from 33 primary studies that are selected to be included in the meta-analysis based on the inclusion criteria. The effect sizes calculated by using the data gathered from the cooperative learning classes totally include 3033 students. Hedges g values used as the benchmark of effect size measurement in this study. The results clearly show that, cooperative learning is more effective on attitude when compared to traditional learning. The results indicate an overall small mean effect size of g = 0.445 for the effectiveness of cooperative learning on students’ attitude towards the course. This means that cooperative learning compared to the traditional learning, has increased the attitude of the students in positive manner by amount of 0.445 standard deviation. In the aspect of educational policy of teaching methods, cooperative learning is positively effective on attitude, but its probable effect on educational policy making is small. 

 • Açıkgöz, K. Ü. (1992). Aktif öğrenme (13.Baskı). İzmir: Biliş Yayınevi.
 • *Adkinson, J.E.(2007). Does cooperative learning effect girls’ and boys’ learning and attitudes toward mathematic transformation skills in single-sex and mixed-sex classrooms? Unpublished doctoral dissertation, University of South Alabama, USA.
 • *Ajaja, O.P., Eravwoke, O.U.(2010). Effects of cooperative learning strategy on junior secondary school students achievement in integrated science. Electronic Journal of Science Education, Vol. 14, No.1, 1-18.
 • *Ayna, C.(2009). Fen ve teknoloji dersinde birlestirme II (Jigsaw II) yöntemi’nin kullanılmasının ve sosyo-ekonomik düzeyin ögrencilerin akademik başarı fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve motivasyon düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Bakioğlu, A., Özcan, Ş. (2016). Meta Analiz. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç.
 • *Ballıel, B.(2014). Webquest destekli işbirlikli öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Banks, G.C., Kepes, S. (2012). Publication bias: The antagonist of meta-analytic reviews and effective policymaking. Educational Evaluation and Policy Analysis, Vol. 34, No. 3
 • *Bektaş, Z.(2012). Maddenin tanecikli yapısı ünitesinin öğretiminde uygulanan birlikte öğrenme ve jigsaw yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bennett, J. (2005). Systematic reviews of research in science education: Rigour or rigidity? International Journal of Science Education, 27(4), 387-406.
 • *Bilgili, B. (2008). İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersinde çevre konularının öğretiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin erişisine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Bilgin, İ., Karaduman, A.(2005). İşbirlikli öğrenmenin 8. Sınıf öğrencilerinin fen dersine karşı tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. İlköğretim- Online, 4(2), 32-45.
 • *Bitmez, G.(2011).Fen ve teknoloji dersinde öğretmen merkezli geleneksel öğrenme yöntemi ile işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Borenstein, M. (2005). Software for Publication Bias. In H. R. Rothstein, A. J. Sutton, M. Borenstein (Eds.). Publication Bias for Meta-analysis: Prevention, Assessment and Adjustments. West Sussex, England: John Wiley &Sons, Ltd.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., Rothstein, H.R.(2009).Introduction to Meta-analysis. John Wiley & Sons, Ltd.
 • Borenstein, M., Hedges, L.V.,Higgins, J.P.T., Rothstein, H.R. (2013). Meta-analize giriş (S.Dinçer, Çev.). Ankara: Anı
 • Borenstein, M., Hedges, L.V., Higgins, J.P.T., Rothstein, H.R.(2004). Comprehensive Meta-analysis Trial Version 2.0
 • Clarke, M. (2009). Reporting format. In H. Cooper, L. V. Hedges, J. C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (pp. 521-534). New York: Russell Sage Foundation.
 • *Cömert, H.(2011).Çevre sorunları ve etkileri konusundaki işbirlikli öğrenme etkinliklerinin, öğrencilerin bilgi, tutum ve davranışlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Darling-Hammond, L.(2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Educational Policy Analysis Archives, Volume 8. No.1
 • *Daşdemir, İ.(2016). The effect of the 5E instructional model enriched with cooperative learning and animations on seventh-grade students’ academic achievement and scientific atitudes. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(1), 21-38.
 • Davis, P.(1999). What is evidence based education? British Journal of Educational Studies, Volume 47, No. 2, 108-121.
 • Davis, P.(2000). The relevance of systematic reviews to educational policy and practice. Oxford Review of Education, Vol. 26, No. 3&4, 365-378.
 • Doymuş, K. ve Şimşek, Ü. (2007). Kimyasal bağların öğretilmesinde jigsaw tekniğinin etkisi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 173(1), 231-243.
 • Duval, S., Tweedie, R. (2000a). A nonparametric trim and fill method of accounting for publication bias in meta-analysis. Journal of the American Statistical Association, 95(449), 89-98.
 • Duval, S., Tweedie, R. (2000b). Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56(2), 455-463.
 • EARGED, (2011). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2642_0.html adresinden 28 Kasım 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • *Efe, M.(2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci takımları başarı bölümleri ve küme destekli bireyselleştirme tekniklerinin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi istatistik ve olasılık ünitesindeki başarılarına tutumlarına ve motivasyonlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • *Effandi, Z., Chin, L.C., Daud, Y.M.(2010). The effects of cooperative learning on students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics. Journal of Social Sciences, 6 (2): 272-275, 2010
 • Egger, M., Davey-Smith, G., Schneider, M. et al.(1997). Bias in meta-analysis detected by a simple graphical test. BMJ, 315:629–34.
 • *Erdoğan, F.(2013). Matematik öğretiminde üstbilişsel stratejilerle desteklenen işbirlikli öğrenme yönteminin, 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, üstbilişsel becerileri ve matematik tutumuna etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • *Ergin, M.(2007). İlköğretim fen ve teknoloji konularının öğretiminde işbirliki öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • *Ergün, A.(2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim sekizinci sınıf fen öğretimine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • *Fırat, M.(2014).Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinin öğretiminde iki farklı işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve epistemolojik tutumları üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • *Gelici, Ö.(2011).İşbirlikli öğrenme tekniklerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi cebir öğrenme alanındaki başarı, tutum ve eleştirel düşünme becerilerine etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • *Genç, A.A.(2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim 7.Sınıf öğrencilerinin karışımlar konusunu anlamalarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • *Genç, M., Şahin, F.(2015). İşbirlikli öğrenmenin başarıya ve tutuma etkisi, NEF-EFMED, Cilt9, Sayı1.
 • Glass, G.V.(1976). Primary, secondary and meta-analysis of research. Educational Researcher, Vol. 5, No. 10 (Nov., 1976), pp. 3-8.
 • Glass, G. V. (1982). Meta-analysis: An approach to the synthesis of research results. Journal of Research in Science Teaching, 19(2), 93-112.
 • Greenwald, R., Hedges, L. V., Laine, R. D. (1996). The effect of school resources on student achievement. Review of Educational Research, 66(3), 361-396.
 • Güler, A.(2004).Türk eğitim politikasının tarihsel süreci. Ankara:Yeryüzü Yayınları.
 • Hargreaves, D.H. (1996). Teaching as a research-based profession: Possibilities and prospects (Cambridge, Teacher Training Agency Annual Lecture).
 • Hargreaves, D.H. (1997). In defence of research for evidence-based teaching: a rejoinder to Martyn Hammersley. British Educational Research Journal, 23, 4, pp.405–419.
 • Hillage, J., Pearson, R., Anderson, A., Tamkin, P. (1998) Excellence in research on schools: Research Report RR74. Sudbury: DfEE Publications.
 • Hedges, L. V., OIkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. Orlando, FL: Academic Press.
 • Johnson, D. W., Johnson, R.T., Holubec, E.J.(1993). The new circles of learning: Cooperation in the classroom and school. Interaction Book: Edina, MN.
 • Johnson, D., Johnson, R. (2002). Learning together and alone: Overview and meta-analysis. Asia Pacific Journal of Education, 22, 95-105.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., Smith, K. A.(1998). Active Learning: Cooperation in the College Classroom. Interaction Book: Edina, MN.
 • Kennedy, M.(1999).Infusing educational decision making with research. In G.J. Cizek (Ed.), Handbook of Educational Policy. California, USA: Academic Press.
 • Kerr, D. H.(1977). Education policy: Analysis, structure and justification. New York: David Mc Kay Company.
 • *Ling, W.N., Ghazali, M.I.(2016). Teams-achievement division (STAD) cooperative learning on mathematics attitudes among secondary school students. International Journal of Multidisciplinary Education and Research, Volume 1; Issue 2; Page No. 05-09.
 • Lipsey, M. W.,Wilson, D. B. (2001). Practical meta- analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Littell, J.H., Corcoran, J., Pillai,V.(2008).Systematic reviews and meta-analysis. Oxford: Oxford University Press.
 • *Marangoz, İ.(2011). İlköğretim 6. sınıf matematik dersi geometri öğrenme alanıında İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Marzano, R., Pickering, D., Pollock, J. (2001). Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alex¬andria, VA: ASCD.
 • MEB. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • MEB. (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: MEB Yayınevi.
 • MEB. (2017). Matematik Dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: MEB Yayınevi.
 • *Meder, E.(2014). Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yaklaşımının akademik erişi ve öğrenci tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, KKTC.
 • *Özkıdık, K.(2010). İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinin öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Pınar, S.(2007). Ölçüler konusunun teknoloji kullanımı ve işbirlikli öğrenme yöntemleriyle öğrenilmesinin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Rosenthal, R.(1979). The file drawer problem and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86(3), 638–641.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Spot Matbaacılık.
 • Shelby, L.B., Vaske, J.J. (2008). Understanding meta-analysis: A review of the methodological literature. Leisure Sciences, 30:96-110.
 • Slavin, R.(2010).Cooperative learning, success for all, and evidence-based reform in education. Éducation et didactique [Online], Vol 2, No.2.
 • Slavin, R., Cheung, A.C.K. (2016). How methodological features affect effect sizes in education? Educational Researcher, Vol. 45 No. 5, pp. 283–292.
 • *Solmaz, G.(2010). İşbirlikli öğrenme yoluyla kavramsal anlamaya yönelik öğretimin öğrencilerin çevre kavramlarını anlamalarına ve çevre farkındalıklarına etkisi: 7. Sınıf insan ve çevre ünitesi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Şimşek, Ü. (2005). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinin akademik başarı ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • *Şimşek, Ü., Doymuş, K., Bayrakçeken, S.(2006). İşbirlikçi öğrenme yönteminin kırsal alanda eğitim gören öğrencilerin fen bilgisi dersi başarısına ve tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, Cilt 31, Sayı 140, 3-9.
 • *Tokatlı, F.R.(2010). Kavramsal değişim yaklaşımı, işbirlikli öğrenme ve bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • *Topping, K., Thurston, A., Tolmie, A., Chrristie, D., Karagiannidou, E., Murray, P. (2010). Cooperative learning in science: Follow-up from primary to high school. International Journal of Science Education, 32, 501-522.
 • *Topsakal, U.Ü.(2010). 8. Sınıf canlılar için madde ve enerji ünitesi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı1, Sayfa 91-104.
 • Uluğ, F. (1985). Açıklamalı eğitim yönetimi sözlüğü. Ankara: TODAİE.
 • *Uygur, E.(2009). İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersi kuvvet ve hareket ünitesinin öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına, tutuma ve bilgi kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Valentine, J. C. (2009). Judging the quality of primary research. In H. Cooper, L. V. Hedges, J. C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd ed.). New York: Russell Sage Foundation.
 • Walberg, H.J., Lai, J.S.(1999). Meta-analytic effects for policy. In G.J. Cizek (Ed.), Handbook of Educational Policy. California, USA: Academic Press.
 • *Yaman, F.(2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerine madde ve ısı konusuda fen ve teknoloji dersi hedeflerinn kazandırılmasında işbirlikli öğrenme kuramının etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Yıldırım, Z.(2011). Kubaşık öğrenme yönteminin küme destekli bireyselleştirme tekniğinin 6. Sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşen BAKİOĞLU

Yazar: Erkan GÖKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg454886, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1013 - 1043}, doi = {10.30831/akukeg.454886}, title = {Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi}, key = {cite}, author = {BAKİOĞLU, Ayşen and GÖKTAŞ, Erkan} }
APA BAKİOĞLU, A , GÖKTAŞ, E . (2019). Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 12 (3) , 1013-1043 . DOI: 10.30831/akukeg.454886
MLA BAKİOĞLU, A , GÖKTAŞ, E . "Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 1013-1043 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/46293/454886>
Chicago BAKİOĞLU, A , GÖKTAŞ, E . "Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 1013-1043
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi AU - Ayşen BAKİOĞLU , Erkan GÖKTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.454886 DO - 10.30831/akukeg.454886 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1013 EP - 1043 VL - 12 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.454886 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.454886 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi %A Ayşen BAKİOĞLU , Erkan GÖKTAŞ %T Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.454886 %U 10.30831/akukeg.454886
ISNAD BAKİOĞLU, Ayşen , GÖKTAŞ, Erkan . "Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 3 (Temmuz 2019): 1013-1043 . https://doi.org/10.30831/akukeg.454886
AMA BAKİOĞLU A , GÖKTAŞ E . Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(3): 1013-1043.
Vancouver BAKİOĞLU A , GÖKTAŞ E . Eğitim Politikası Bağlamında İşbirlikli ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Tutuma Etkisinin Meta Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(3): 1043-1013.