Son Sayı

Cilt: 24 - Sayı: 4

Yıl: 2021

Makaleler

Derlemeler

Olgu Sunumu

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Nadiye ÖZER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi Hatice POLAT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 0000-0001-9419-4675
Sağlık Bilimleri, Dahili Hastalıklar Hemşireliği, Hemşirelik
Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ Gaziantep üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği
Prof. Dr. Evşen NAZİK çukurova üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi 0000-0001-5464-4467
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Prof. Dr. Gulbu TANRİVERDİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi.
Halk Sağlığı Hemşireliği
Prof. Dr. Papatya KARAKURT Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 0000-0003-0330-9807
Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
Prof. Dr. Rahşan ÇEVİK AKYIL Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Prof. Dr. Sevban ARSLAN Çukurova Ümiversitesi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Başta hemşirelik bilimi olmak üzere ebelik, beslenme ve diyetetik gibi sağlık bilimleri alanlarında, araştırmacıların deneysel, tanımlayıcı, olgu sunumu, sistematik derleme gibi.. farklı kanıt düzeylerinde yaptıkları çalışmaları, hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlayarak, bilim insanları ve meraklı okuyucularla paylaşmak, alanla ilgili bilim dünyasına katkı sağlamaktır.

Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Akademi ve EBSCO CINAHL Database'de taranmaktadır. 

Dergi daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya aynı anda başka bir dergiye sunulmamış, Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış olan Hemşirelik (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Bakımı, Halk Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik Yönetimi vb.) ve Sağlık Bilimleri (Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi vb.) alanlarında hazırlanan özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu ve derlemeler yayınlamaktadır.

YAZIM KURALLARI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayımlanır. Yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ebelik, beslenme ve diyetetik gibi sağlık bilimleri ile ilgili bilimsel araştırma, derleme, olgu sunumu yayımlanır.
Dergide yayımlanmak üzere sunulan makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vb. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalarda bu durum ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin benzerlik oranı en fazla %15 olarak belirlenmiştir. Yazarlar dergiye makale göndermeden önce bu oranı intihal analiz programında kontrol etmelidir.

Yazım kuralları ile ilgili gerekli gölen düzeltmeler ön değerlendirmede dergi sekreteri tarafından yazarlara iletilir. Editör ve hakem incelemesinde editör ya da hakemler tarafından da görülen düzeltmeler yapılabilir veya istenebilir. Düzeltme için geri gönderilen dosyalarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz. Yapılan düzeltmeler renklendirilip ayrıca açıklama metni yazılarak gönderilir.
Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz ve yayımlanmaz. Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara bir ücret ödenmez. Yayımlanmak üzere dergiye sunulan makaleler yayımlansın yayımlanmasın geri gönderilmez. Ancak düzeltme istenen makaleler düzeltmenin yapılması için geri gönderilebilir. Dergiye makale göndermeden önce,  dergi sitesinde yer alan Yayın Hakları Devir Sözleşmesi el yazısı ile doldurulup, tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve taranarak sisteme yüklenmelidir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makalelerinin etik kurul izinleri olmalı ve “Gereç ve Yöntem” kısmında etik kurul karar sayısı yazılmalıdır.
Dergide yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir. Yayımlanmış makalelerden kaynak gösterilmek koşulu ile alıntı yapılabilir. Bütün makaleler https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem ya da https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunihem adresine sunulmalıdır.

Yayımlanmak Üzere Dergiye Gönderilen Makalelerde Dikkat Edilecek Konular
1.       Makaleler bilgisayarda, Microsoft Word yazılım programında, Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
2.       Makaleler sayfanın üst ve sol yandan 4’er cm, alt ve sağ yandan 3’er cm boşluk bırakılacak ve toplam 14 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. İlk sayfa hariç diğer sayfalar numaralandırılmalıdır.
3.       Makalelerin başlığı 12 punto, büyük harflerle ve bold karakterde yazılmalıdır. Başlık en kısa anlatımla içeriği yansıtmalıdır. Başlığın hemen altında yazarlar makaledeki sırası ile yazılmalıdır.
4.       Makale için; a) Başlık sayfası, b) Makale ve c) Körlenmiş makale (İsim, adres ve yazarlarla ilgili diğer bilgilerin yazılı olmadığı) olmak üzere üç ayrı dosya halinde sisteme yüklenmelidir. Her bir dosya için “BAŞLIK SAYFASI”, “MAKALE” VE “ KÖRLENMİŞ MAKALE” şeklinde isimlendirme yapılmalıdır.
a)      Başlık sayfası; makale başlığı, tüm yazarların makaledeki sırasına göre ünvan, yazışma adresleri, cep telefonu numaraları, e-posta adresleri, ORCID ID’lerini içermelidir. Yazışma yapılacak sorumlu yazar ayrıca belirtilmelidir.
b)      Makale dosyasında büyük harflerle makale başlığı, alt kısmına unvan kullanılmaksızın önce isim, sonra büyük harflerle soy isim yazılmalı, yazarlar birden fazla ise yan yana yazılmalıdır. Yazarların isminin sonunda üst simge olarak numara verilmeli ve bu numaralar dipnot bölümünde kullanılmalıdır. Yazar(lar)ın unvan, ORCID ID ve kurumları ilk sayfanın altına dipnot olarak aynı yazı karakterinde ve 10 punto ile yazılmalıdır.
c)       Körlenmiş makale; Yazarlara ait bilgilerin yer almadığı dosyadır.
5.       Makalenin ilk sayfasında özet bölümü yer almalıdır. Yazının başında en fazla 300 kelimelik Türkçe “ÖZ” ile İngilizce “ABSTRACT” yer almalıdır (10 punto ve italik karakterde). Öz bölümü: Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar başlıkları altında yapılandırılmalıdır. Öz bölümünde kısaltma olmamalı ve kaynak kullanılmamalıdır. Türkçe ÖZ’ün altında “Anahtar Kelimeler”, İngilizce ABSTRACT’ın altında ise “Keywords” yan başlık halinde yazılmalı ve en az iki anahtar kelime Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com). Çalışmanın İngilizce adı küçük harflerle 10 punto ve bold karakterde ABSTRACT başlığının hemen altına yazılmalıdır.
6.        Araştırma makalelerinde: Aşağıdaki bölümler yer almalıdır
             ✓   GİRİŞ
             ✓   AMAÇ
             ✓  GEREÇ VE YÖNTEM
             ✓   BULGULAR VE TARTIŞMA (Aynı başlık altında ele alınmalıdır.)
            ✓   SONUÇ VE ÖNERİLER
            ✓   TEŞEKKÜR
            ✓   ÇIKAR ÇATIŞMASI
           ✓   KAYNAKLAR
Bölüm başlıkları büyük harflerle 11 punto ve bold, normal yazı karakterinde olmalıdır.
Gereç ve yöntem bölümü: Araştırmanın türü, evren ve örneklemi (örnekleme yöntemi), verilerin toplanması (veri toplama araçları, veri toplama yöntemi, varsa hemşirelik girişimi), verilerin değerlendirilmesi, etik şeklinde yapılandırılarak yazılmalıdır.

Araştırmanın sınırlılıkları, sonuç ve öneriler başlığının öncesinde mutlaka verilmelidir.
Etik sorumluluk: İnsan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uyulması gerekmektedir. Bu tür araştırmalarda yazarlar makalenin gereç ve yöntem bölümünde bu ilkelere uygun olarak araştırmayı/çalışmayı yaptıklarını belirtmek zorundadırlar. Eğer araştırma için maddi destek veya her hangi bir kurumdan fon sağlanmış ise yazarların belirtmeleri gerekmektedir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makaleye ait Etik Kurul İzin yazısının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Makale içinde ilgili onayın tarih ve sayısı verilmelidir.
İngilizce metinler; ABSTRACT, Keywords, Türkçe ÖZ, Türkçe başlık, Anahtar kelimeler, INTRODUCTION, METHODS, FINDING AND DISCUSSION, CONCLUSION, ACKNOWLEDGE, CONFLICT OF INTERESTS bölümlerini içermelidir. Methods bölümü design, population, sample, data collection (data collection tools, data collection method, eğer varsa varsa nursing intervention), statistical analysis, ethics, limitations of research şeklinde yapılandırılmış bölümleri kapsamalıdır.
7.       Derleme makalelerinde: Özet 200 kelime olmalıdır ve Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme makaleleri; sağlığın tüm alanlarında alanında özellik gösteren her türlü konu için güncel literatürü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili yayımlanmış en az bir araştırmasının olması tercih nedenidir.
8.       Makalelerde geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekli verilmelidir.
9.       Makalelerdeki tablolar dikey çizgiyi içermemeli, Word programındaki tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalı ve tablo sayısı 5’i geçmemelidir. Tablolar, tablodaki her bir değer, bir satır ve sütuna gelecek şekilde gözlere bölünerek yazılmalıdır. Bunun için tablolarda "Tablo araçları--Tasarım/Düzen---Kenarlıklar----tüm kenarlıklar" etkinleştirilerek tabloda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Küsuratlar arasında virgül değil, nokta olmalıdır (95.88 gibi).
Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. 
Net baskı elde edilebilmesi için, şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) yüklenmelidir.
Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.
Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.


10.   Makalelerin yazım dilleri açık ve anlaşılır olmalıdır. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.
11.   Teşekkür: Makalelerde, eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, metnin sonunda belirtilmelidir.
12.   Çıkar çatışması: Makalenin yazar/yazarları, çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını bildirmek zorundadır. Bu bildirimi makalenin sonunda Çıkar Çatışması başlığı altında belirtmelidirler
13.   Yazar Katkısı: Tüm yazarların makalenin hangi aşamalarına katkı sağladığı açık ve net ifadelerle açıklanmalı. Genel ifadeler kullanılmamalıdır
14.   Kaynaklar: Makale sonunda metin içerisinde geçiş sırasına göre numaralı olarak aşağıdaki kurallara uygun şekilde verilmelidir.

Metin İçinde Kaynak Kullanımı
Vancouver referans stili (atıf sırasına göre numaralandırma) kullanılmalıdır. Numaralandırma parantez içinde olmalıdır. Örneğin; ……(1,2,11,25); ……(5-8,13,21). Yazar isminin kullanılacağı yerlerde ise yazarın soyadı ve parantez içerisinde kaynağın numarası şeklinde yazılmalıdır. Örneğin; Özer (15) ya da birden fazla yazarlı ise Özer ve ark. (18) gibi olmalıdır.
Kaynakça Listesinde Kaynak Yazımı
     Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak Vancouver referans stili (atıf sırasına göre numaralandırma) kullanılarak verilmeli
ve 10 punto karakterinde yazılmalıdır. 
     Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir. DOI tek kabul edilebilir online referanstır.
     Makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp İngilizce makaleler için “et al”, Türkçe makaleler için “ve ark.” eklenmelidir. 
Kaynak yazımı için örnekler
Yazarlar kaynak yazılımında noktalama işaretlerine özellikle çok dikkat etmelidir.
Makale için: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no’su belirtilmelidir (Cilt ile birlikte sayı mutlaka olmalıdır).
    Tanabe P, Steinmann R, Anderson J, Johnson D, Metcalf S, Ring-Hurn E. Factors Affecting Pain Scores During Female Urethral Catheterization. Academic Emergency Medicine 2004;11(6):699-702.
    Dexter P, Applegate M, Backer J, Clayton K, Keffer J, Norton B, et al. A Proposed Framework For Teaching and Evaluating Critical Thinking in Nursing. Journal of Professional Nursing 1997;13(3):160-7.
Dergi kaynağı bitiş numarası yazılırken tekrar eden numaralar yazılmamalıdır (Yanlış örnek :803- 807; Doğru örnek: 803-7.)
    Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(2):803-7.
Kitap için: Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;
    Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. WiliamsTextbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders;; 1992. p.1079-138.
Türkçe kitaplar için;
    r A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;;2003. p.9-16.
Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için;
Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
    Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210.
    Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;; 2006. p.1-7.
Online kaynak kullanımı;
    Bodur S, Filiz E. Validity and Reliability of Turkish version of Hospital Survey on Patient Safety Cultureand Perception of Patient Safety in Public Hospitals in Turkey. BMC Health Servives Research 2010; 10:28. doi:10.1186/1472-6963-10-28
Makale Sunumu
Bütün makaleler https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem adresine sunulmalı. 

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Dergi makale değerlendirme ve yayınlama ücreti almamaktadır. Dergide yer alan tüm makalelere ücretsiz açık erişim sağlamaktadır. Ayrıca dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini (BOAI) desteklemektedir. Bu dergi, kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır.

Yazarlar, makalenin dergi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı altında lisanslanacağını kabul ederler. 

1. Yayın ve yazarlık

a) Makalede kullanılan kaynaklar; metin içerisinde ilk kullanılan kaynak 1 olmak üzere (vancouver) numaralandırılmalıdır. Makalenin kaynaklar bölümünde de bu numaralandırma ile sunulmalıdır.
b) Makalenin konusu olan araştırmaya eğer destek sağlayan kurum ya da kuruluşlar var ise, makale başlığının sonuna üst simge olarak yıldız işareti konulmalı, makalenin ilk sayfasının dip not kısmında gerekli açıklama yapılmalıdır.
c) Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, farklı dergilerde ve çeşitli internet kaynaklarında yayınlanan makaleler ile benzerlik açısından uygun bir program (iThenticate) ile kontrol edilir. Kontrol sonucunda %15 veya daha fazla benzerlik gösteren makaleler reddedilir.

d) Herhangi bir şekilde sahte veri kullanıldığı belirlenen makaleler reddedilir.
e) Daha önce başka bir dergide yayımlanmış makaleler, değerlendirmeye alınmaz.

2. Yazarların Sorumlulukları
a) Yazarlar gönderdikleri makalelerin detaylı değerlendirme sürecine tabi tutulmasını kabul etmiş sayılırlar.
b) Makalede isimleri bulunan yazarların makaleye yaptıkları katkıyı editörlüğe bildirmek zorundadırlar.
c) Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.
d) Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen herhangi bir makalede isimleri bulunan yazarlar, makaledeki her türlü datanın gerçek ve orijinal olduğunu beyan etmiş sayılırlar.
e) Yazarlar, yayımlanmak üzere dergiye gönderdikleri makalelerini eş zamanlı olarak başka dergilere gönderemezler.
f) Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.
g) Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’ne yayımlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda; makalenin Materyal ve Metot kısmında “Etik Kurulu onayı alınmıştır” ifadesi yer almalıdır. Yazar(lar) etik kurul onayı aldıkları kurumu ve onay numarasını belirtmelidirler.
h) Yazarlar, başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının Dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler.
ı) Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.
i)Yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve hiçbir isim yazar olarak eklenemez veya yazar sırası değiştirilemez.

3. Hakemlerin Sorumlulukları
a) Makale değerlendirmesinde görev yapan hakemler objektif ve tarafsız olarak değerlendirme yapmalıdırlar.
b) Makale yazarları veya makaleyi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunan hakemler durumu editörlüğe bildirerek, makale değerlendirmesinde bulunmamalıdırlar.
c) Hakemler değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini kimseyle paylaşamazlar.
d) Düzeltme isteyerek makalenin yayınlanabileceği yönünde kanaate varan hakemler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makaleyi yeniden inceleme hakkına sahiptirler.

4. Yayın Kurulunun Sorumlulukları
a) Makalelerin ön değerlendirmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılır.
b) Makaleler değerlendirilmek üzere Yayın Kurulu tarafından en az iki hakeme gönderilir. Danışman raporlarına bağlı olarak Yayın Kurulu, makalelerin kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verir.
c) Editör ofisi gerek gördüğünde makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir.
d) Yayın Kurulu, yayımlanmamış makalelerin verilerini hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanamaz ve bu verileri hiçbir şekilde paylaşamaz.
e) Makale değerlendirme süreci tamamlandığında, editör kararı sorumlu yazara iletir.
f) Editör, bir makalenin kabulüne ya da reddine karar verirken, makalede ismi bulunan kişi yada kişilerle olan çıkar çatışmasından etkilenmemelidir.

Dergi makale değerlendirme ve yayınlama ücreti almamaktadır. Dergide yer alan tüm makalelere ücretsiz açık erişim sağlamaktadır. Ayrıca dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini (BOAI) desteklemektedir. Bu dergi, kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır.

Dergimiz 2019 dan itibaren EBSCO CINAHL Database'de listelenmektedir.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.

20547


    1.