Cilt: 25 Sayı: 4, 28.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

2003’den beri ISSN 1304-4990 süreli yayınlar numaralı yılda dört kez yayımlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, uluslararası hakemli ve bilimsel içerikli resmî yayın organıdır. Dergimizde, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yayın kurulu tarafından yapılır. Uygun görülen çalışmalar, bilimsel yönden değerlendirilmek üzere, yayın kurulu tarafından belirlenen çift-kör, bağımsız ve önyargısız hakemlik (preview) ilkelerine göre en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Son karar dergi yayın kurulunundur. Yayın kurulu hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde uygulanmakta olan yayım kuralları ve makale yazım düzeni için aynı web adresindeki bilgilerden yararlanılmalıdır. Dergimizde yayımlanan yazıların her türlü bilimsel, imla ve hukukî sorumlulukları yazarlarına aittir. Yayımlanmış yazıların tüm yayım hakları saklı olup, Dergimizin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, bilimsel ölçütlerde hazırlanan Sosyal Bilimler ile ilgili çalışma ve araştırmaları yayımlar.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan tüm makaleler (orjinal araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme) ilk önce Dergi editörlüğü tarafından, daha sonra en az 2 hakem tarafından yapılan titiz bir değerlendirme sürecinden geçmektedir. Bu süreç ile amaç, makalelerin özgünlüğünün ve bilimsel kalitesinin artırılması yanında, düşük kaliteli makalelerin ve intihalin eliminasyonunu sağlamaktır.

Makale Yayın Süreci


1. Yazar tarafından yazılmış orjinal araştırma makalesi, olgu sunumu ve derleme türünden makaleler, “Makale Kontrol Formu” ile birlikte dergiye sunulur.

2. Dergiye sunulan makaleler, Dergi editörlüğü tarafından yapılan ön değerlendirmeye tabi tutulur (dergi yazım kurallarına uygunluk, bilimsellik ve intihal). Bu aşamada makale editörlük tarafından red edilebilir, revizyon istenebilir veya hakem değerlendirmesine tabi tutulması kararına varılabilir.

3. Hakem değerlendirmesine tabi tutulmasına karar verilen makaleler, makale konusu ile ilgili en az 2 hakem değerlendirmesine sunulur.

4. Makale yazarları hakemleri, hakemler de yazarları bilmezler.

5. Hakemler, makaleleri dergi yazım kuralları, bilimsel kalite, ulusal/evrensel bilime ve pratiğe katkı gibi alanlarda değerlendirir.

6. Makale, hakem tarafından makalenin reddedilmesi, revizyonu veya kabulü ile ilgili bir tavsiye ile birlikte Editöre iade edilir.

7. Editör, yazara bildirilmek üzere hakem önerileri doğrultusunda bir karara varır.

8. Makale, hakem raporları ile birlikte yazara geri gönderilir.

9. Editör, makalenin yazar tarafından yapılan revise edilmiş son halini aldıktan sonra gerekli kontrolleri yapar ve kabul yazısı vererek makaleyi baskı sırasına alır.

KAYNAKÇA VE ATIF YAZIMI
Kaynakça yazımında APA 7 yazım kılavuzu esas alınmaktadır
KAYNAKLARIN DİZİLİŞİ İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

Kaynakça listesinin hazırlanmasında aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:
1. Metin içerisinde atıf verilen tüm kaynaklara kaynakça listesinde yer verilmelidir.
2. İkinci ve daha sonraki satırlar (asılı satır), tek satır aralıkları ile bir tab (1.25 cm) içeriden başlamalıdır. Paragraf ayarları normal metinde olduğu gibi paragraf öncesi 0 nk sonrası 6 nk boşluk bırakılmalıdır
3. Kaynaklar arasında sadece paragraf boşluğu (fazladan bir satır boşluk değil!) bırakılmalıdır.
4. Makale adı yazılırken normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Yani ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. Özel isimler varsa o sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
5. Kaynak listesinde dergi adı verilirken kesinlikle kısaltma kullanılmamalıdır (ör. Education yerine Edu., Science yerine Sci. veya Journal yerine J. kullanılmamalıdır).
6. İlk yazarın soyadının baş harfine göre yazarlar arasında alfabetik bir düzen oluşturulmalıdır.
Özel durumlar için aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:
• Alfabetik sırayı yazarların soyadına göre düzenleyiniz. Soyad/Ad biçimi pek çok Batı ülkesinde yaygın olarak kullanılmakla birlikte pek çok doğu ülkesinde yaygın değildir. Bir ismin doğru biçiminin ne olduğundan emin değilseniz, hangi biçimi tercih ettiğini yazarın kendisine sorunuz ya da en çok kullanılan biçimi bulmak için yazarın daha önceki yayımlarına bakınız (ör. Chen Zhe, Birleşik Devletler’de Zhe Chen olarak yayımlanmış olabilir).
• Harf sırasını takip ederek alfabetik bir sıra oluşturunuz. Ancak unutmayınız ki, ince farklarla isimler birbirlerinin önüne geçebilir. Örnek olarak, alfabe sıralamasında Brown, J. R., Browning, A. R.’nin önüne geçer.
 Singh, Y., Singh Siddhu, N.’nin öncesinde gelir.
 Lopez, M. E., Lopez de Molina, G.’nin öncesinde gelir.
 Ibn Abdulaziz, T., Ibn Nidal, A. K. M’nin öncesinde gelir.
 Girard, J.-B., Girard-Perregaux, A. S.’nin öncesinde gelir.
 Vi Ilafuerte, S. A., Villa-Lobos, J. ’nin öncesinde gelir.
 Benjamin, A. S., ben Yaakov, D.’nin öncesinde gelir.
7. M, Mc veya Mac gibi ön isimleri okunduğu gibi değil, yazıldığı biçimi ile alfabetik sıralamaya sokunuz. Mac Arthur, McAllister’ın ve MacNeil de M’Carthy’nin öncesinde gelir.
8. Tek yazardan alınan birden çok kaynak mevcutsa, sıralamayı en eskisi ilk olarak verilecek şekilde baskı yılına göre düzenleyiniz:
Demirel, T. (2014).
Demirel, T. (2016).
9. Tek yazarlı kaynakça, aynı yazarın içinde bulunduğu çok yazarlı bir kaynakçadan önce gelir:
Ozan, C. (2016).
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2014).
10. Eğer ilk yazar aynı kalıyor ve ikinci ya da üçüncü yazarlar değişiyorsa, ikinci yazarın soyadına göre alfabetik sıralama yapılır. Eğer ikinci yazarlar da aynıysa üçüncüye bakılır ve böyle devam edilir.
Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007).
Boockvar, K. S., Carlson LaCorte, H., Giambanco, V., Friedman, B., & Siu, A. (2006).
Hayward, D., Firsching, A., & Brown, J. (1999).
Hayward, D., Firsching, A., & Smigel, J. (1999).
11. Eğer yazarların tümünün aynı olduğu çalışmalar kaynak olarak verilecekse, sıralama için baskı yılı kullanılır:
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2014).
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2015).
12. Aynı yazar veya yazarların aynı senedeki çalışmaları kaynak olarak verilirken, çalışmaların ismi alfabetik sıralamaya sokulur. Ama İngilizce kaynaklarda A veya The artikelleri göz önünde bulundurulmaz. Ayraç içine, senenin yanına kaynakça sırasına göre – a, b, c gibi-küçük harfler yazılmalıdır:
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2016a). Biçimlendirici…
Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2016b). Öğretmenlerin…
13. Aynı soyadlı yazarların sıralaması, isimlerinin baş harfi dikkate alınarak yapılmalıdır:
Demirel, Ö. (2015).
Demirel, T. (2013).
Not: Metin içinde atıf yaparken yazarın soyadıyla birlikte isminin baş harflerini den alıntılara ekleyiniz. Ör. T. Demirel’e (2013) göre …
14. Kaynakçada soyadı aynı olan farklı yazarlar bulunuyorsa ve yazarların isimlerinin baş harfleri aynıysa, yazarların isimleri köşeli ayraç içinde tam olarak verilebilir:
Janet, P. [Paul]. (1876). La notion …
Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis…
Metin içinde
(Paul Janet, 1876)
(Pierre Janet, 1906)
15. Eğer yazarın isminde kısa çizgi kullanılmışsa kısa çizgiyi kaynakçada da kullanınız (ör. Jean-Baptiste Lamour için Lamour, J.-.B.).
16. Çift soyadlı yazarlarda hem kaynakçada hem de metin içinde soyadları arasında tire işareti kullanınız
Evin-Gencel, İ. (2020). A Phenomenological….
Metin içinde
(Evin-Gencel, 2020)
ALINTI VE AÇIMLAMA YAPMAK
BİR KAYNAKTAN DOĞRUDAN ALINTI YAPMAK
Bu tanıma, başka bir yazarın çalışmasından ya da size ait eski bir çalışmadan doğrudan alınan sözcüklerle, bir test maddesinden ya da katılımcılara verilen sözlü talimatlardan alınan materyaller girmektedir. Alıntı yaparken her zaman, yazarı, yayım yılını ve alıntının yapıldığı sayfa numarasını, sayfa numarası yoksa paragraf numarasını belirtiniz ve ayrıntıları kaynakça listesinde tam olarak gösteriniz. Kırk sözcükten az olan alıntılar tırnak içine alınarak metnin içinde yer alabilir. Alıntı, cümlenin ortasında yer alıyorsa pasajı tırnak işareti ile sonlandırıp tırnak işaretinin hemen ardında ayraç içinde kaynağı yazınız ve cümleye devam ediniz. Eğer cümlenin akışı gerektirmiyorsa, başka noktalama işareti kullanmayınız. 1. Yayın ve yazarlık
a) Makalede kullanılan kaynaklar; metin içerisinde ilk kullanılan kaynak 1 olmak üzere numaralandırılmalıdır. Makalenin kaynaklar bölümünde de bu numaralandırma ile sunulmalıdır.
b) Makalenin konusu olan araştırmaya eğer destek sağlayan kurum ya da kuruluşlar var ise, makale başlığının sonuna üst simge olarak yıldız işareti konulmalı, makalenin ilk sayfasının dip not kısmında gerekli açıklama yapılmalıdır.
c) Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, farklı dergilerde ve çeşitli internet kaynaklarında yayınlanan makaleler ile benzerlik açısından uygun bir program ile kontrol edilir. Kontrol sonucunda %30 veya daha fazla benzerlik gösteren makaleler reddedilir.
d) Herhangi bir şekilde sahte veri kullanıldığı belirlenen makaleler reddedilir.
e) Daha önce başka bir dergide yayımlanmış makaleler, değerlendirmeye alınmaz.

2. Yazarların Sorumlulukları
a) Yazarlar gönderdikleri makalelerin detaylı değerlendirme sürecine tabi tutulmasını kabul etmiş sayılırlar.
b) Makalede isimleri bulunan yazarların makaleye yaptıkları katkıyı editörlüğe bildirmek zorundadırlar.
c) Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.
d) Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen herhangi bir makalede isimleri bulunan yazarlar, makaledeki her türlü datanın gerçek ve orijinal olduğunu beyan etmiş sayılırlar.
e) Yazarlar, yayımlanmak üzere dergiye gönderdikleri makalelerini eş zamanlı olarak başka dergilere gönderemezler.
f) Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.
g) Yazarlar, başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının Dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler.
h) Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.

3. Hakemlerin Sorumlulukları
a) Makale değerlendirmesinde görev yapan hakemler objektif ve tarafsız olarak değerlendirme yapmalıdırlar.
b) Makale yazarları veya makaleyi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunan hakemler durumu editörlüğe bildirerek, makale değerlendirmesinde bulunmamalıdırlar.
c) Hakemler değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini kimseyle paylaşamazlar.
d) Düzeltme isteyerek makalenin yayınlanabileceği yönünde kanaate varan hakemler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makaleyi yeniden inceleme hakkına sahiptirler.

4. Yayın Kurulunun Sorumlulukları
a) Makalelerin ön değerlendirmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılır.
b) Makaleler değerlendirilmek üzere Yayın Kurulu tarafından en az iki hakeme gönderilir. Danışman raporlarına bağlı olarak Yayın Kurulu, makalelerin kabulüne, reddine veya modifikasyonuna karar verir.
c) Yayın Kurulu, yayımlanmamış makalelerin verilerini hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanamaz ve bu verileri hiçbir şekilde paylaşamaz.
d) Makale değerlendirme süreci tamamlandığında, editör kararı sorumlu yazara iletir.
e) Editör, bir makalenin kabulüne ya da reddine karar verirken, makalede ismi bulunan kişi yada kişilerle olan çıkar çatışmasından etkilenmemelidir.

5. Danışma Kurulunun Sorumlulukları

a) Danışma Kurulu üyeleri, değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini gizli tutar ve hiçbir şekilde paylaşamazlar.
b) Danışmanlar, değerlendirdikleri makaledeki bilgilerin yayınlanmış başka bir makaledeki bilgilerle benzerlik gösterdiğini belirlemeleri halinde, durumu Dergi Editörlüğüne derhal bildirmelidirler.
c) Danışmanlar, kendilerine gönderilen makaleleri objektif bir şekilde değerlendirmeli ve makale hakkındaki görüşlerini açık ve anlaşılır bir dille ifade etmelidirler.
d) Bir danışman, değerlendirmesi için kendisine gönderilen makalenin şahsı tarafından değerlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine vardığında, bu durumu en kısa sürede Editörlüğe bildirmelidir.

6. Yayın Etiği Konuları
a) Akademik kayıt bütünlüğü oluşturulmalı ve korunmalıdır.
b) Gerektiğinde, yeterli düzeltme, açıklama veya özür yayınlanmalıdır.

Dergimize gönderilen makalelerden 100 TL ücret alınmaktadır.

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.