Yazım Kuralları

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi'ne, makalenizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini mutlaka okuyunuz.
 
-Kör hakem uygulaması kullanıldığı için, makale dosyasının ilk sayfasında sadece yazar bilgilerine ve varsa makale ile ilgili notlara (teşekkür, proje destek bilgisi vs.) yer verilmeli; makale metni, dosyanın ikinci sayfasından itibaren başlamalıdır.
-Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
Başlık: Her makalenin, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.
Özet ve Anahtar Kelimeler: (Times New Roman 10 punto) Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla altı kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimeler, aynı düzende İngilizce olarak da yazılmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir.
Ana Metin: Times New Roman 12 punto Makalelerin, MS Office Word programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) araştırma makalelerinde on beş (15) ve derleme makalelerde yirmi (20) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir.
Sayfa Yapısı:             A4 ebadında, 
Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 1,5 cm
Satır aralığı 1
Sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli
Özet kısmı hariç her satır başında TAB boşluğu verilmelidir.
Ana başlıklar: Times New Roman 12 punto Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır.


Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına (ortalanmış), tabloların üstüne (sola yaslanmış) gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak Times New Roman 12 punto ile yazılmalı.

 

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. APA tarzı atıf yöntemiyle ilgili bilgi için tıklayınız.

                KAYNAKLAR

Makalenin en sonunda Times New Roman 10 punto olarak verilmelidir.


İntihal Kontrol

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, yayın standartları gereği, "Kör Hakem Değerlendirme Süreci"nden geçen herhangi bir çalışmanın bütünlüğünü korumak için intihalin doğrulanmasını zorunlu kılar. Yayın kurulu bu bağlamda her makalenin Türkçe ve İngilizce versiyonlarını intihal açısından kontrol edecektir.
Turnitin veya iThenticate yazılımları, intihalleri tespit etmek için kullanılır. İntihal tespit edildikten sonra, her çalışmada elde edilen eşleşmeler dikkatlice incelenir ve doğru referansları ve çapraz referansları olan eşleşmeler sıralanır. Sonraki aşamada kalan diğer eşleşme hataları tespit edilerek yayın kuruluna sunulur. Kurul daha sonra intihale ilişkin raporun ışığında nihai bir eylem planına karar verir. Çalışma yazarına iade edilebilir veya yazar(lar)dan rapor(lar)da belirtilen hataları düzeltmesi istenebilir.
Dergi, intihal oranı en fazla %20 olan yayınları kabul etmektedir. Değilse, yayın kontrol için yazarına geri gönderilir.


Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine