Etik İlkeler ve Yayın Politikası

TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre 2020 yılı itibariyle TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde değerlendirilmek üzere gönderilen derleme türü dışındaki çalışmaların yazarlarından;

*Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alındığı (etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı) aday çalışmanın yöntem bölümünde, ayrıca ilk ve son sayfasında belirtilmesi ve belgelendirilmesi,
*Bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye çalışmada yer verilmesi,
*Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) m içinde sunulması,
*Çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi istenmektedir.Balkan Müzik ve Sanat Dergisi , Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'ne değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalarda, EASE (The European Association of Science Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.
Dergi yılda iki kez (Nisan-Ekim) yayınlanır.
Güzel Sanatlar ve Müzik alanında yazılmış olan makaleler Türkçe dışında farklı dillerde de (İngilizce, Almanca, Yunanca, Bulgarca ve çeşitli Balkan Dillerinde) yayınlanmaktadır.
Makale yazarı, https://dergipark.org.tr/bmsd linkini kullanarak sisteme üye olmalıdır. Makalesini sistem üzerinden yüklemelidir.
Makale sisteme yüklenirken yazarlara Örnek Makale Formatı dosyası sunulmaktadır. Ana makale dosyası belirtilen yönergeler doğrultusunda düzenlenmemiş olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
Dergimize gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye alınmakta olup, yazım kurallarına uygun olmayan ve çeviri hatası olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
Gönderilecek yazılar, dipnot ya da metiniçi kaynak gösterimi yöntemine uygun olarak hazırlanabilir. Yazar yazım kurallarında belirtilen hususlara uymalıdır.
Dergimizde kör hakemlik uygulaması yürütülmektedir. Ana makale dosyasında yazar/lara ait kimlik bilgisi yer almamalıdır.
Dergide yayınlanması uygun bulunan makaleler en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakem incelemesi sonucunda kabul edilen makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınır.
Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, yazarların kimlikleri hakkında da hakemlere bilgi verilmez.
İki hakem tarafından değerlendirilen makalelerde, hakemlerden birinin ret raporu vermesi durumunda Editör Kurulunun kararına göre makale reddedilebilir.
Hakemler tarafından düzeltme talep edilmesi durumunda yazara bildirilir ve çalışmanın revize edilip tekrar gönderilmesi talep edilir. Düzeltme verilen makaleler için yazar/yazarlar tarafından revize edilmiş çalışma 2 hafta içerisinde sisteme eklenmelidir. Düzeltme yapılmaması durumunda makale reddedilir.
Hakem değerlendirme süreci içerisinde, Editör Kurulu tarafından talep edilen değişiklikler tamamlanarak revize çalışma yazar/yazarlar tarafından 7 gün içerisinde sisteme eklenmelidir. Değişikliklerin yapılmaması durumunda çalışma Editör Kurulu tarafından reddedilir.
Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
Yayınlanan makalelerde yer alan görüşler ve bilimsel sorumluluklar ile yazıların hukuki sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Balkan Müzik ve Sanat Dergisi’ni bağlamaz.
Aynı yazar(lar)a ait farklı çalışmalar kabul almış olsalar dahi, aynı sayıda ve/ya ardışık iki sayıda yayınlanmaz. Hangi çalışmanın hangi sayıda yayınlanacağına Yayın Kurulu karar verir.
Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.
Yayınlanan makaleler için yazar/yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.
Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.


Editörlük ve Hakem Değerlendirme Süreci

1-Makalenin editör sekretaryası tarafından ön incelemesi

2-Editör Kurulu kontrolü

3-Ana Makale Dosyasının Dergi Formatına uygunluğunun Kontrolü

4-İntihal ve Benzerlik Raporu değerlendirmesi

5-Taahhüt Formu incelemesi

6-Hakem değerlendirme sürecinin başlatılması amacıyla hakem daveti

7-Hakem değerlendirme raporları doğrultusunda yazara bildirim

8-Yazardan gelen revize edilmiş makalenin kontrolü ve hakemlere yönlendirilmesi

9-Hakemlerin ikinci değerlendirme sonucunun yazara bildirilmesi

10-Yazarın makalenin nihai halini göndermesi

11-Son intihal ve benzerlik raporunun editör tarafından alınması

12-Makalenin Değerlendirme Sürecinin tamamlanması

13-DOI numarasının alınması

14-Dizgi ve mizanpajı yapılan makalenin yazardan son onayının alınması

15-Yayın

Açık erişim politikası

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Arşivleme

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi LOCKSS arşivleme sistemini kullanmaktadır.

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.