Sıkça Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular
1. Bulanık MYO Sosyal Bilimler Dergisi (BULSODER)’in kapsamına giren alanlar nelerdir?
Sosyal bilimler alanında (Sosyoloji, Antropoloji, Sosyal Hizmet, Ekonomi, Politika Bilimi, Tarih, Coğrafya, Dil ve Edebiyat, Eğitim Bilimleri(Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında olması şartıyla), Afet Yönetimi, Halkla İlişkiler, İnanç Çalışmaları, Sürdürülebilirlik Çalışmaları vb.) çalışmalar derginin kapsamı içerisinde yer almaktadır


2. Makale gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Dergiye gönderilecek çalışmalar derginin etik ilkeleri, yayın politikası ve yazım kurallarında açıkça belirtilen maddelere göre düzenlenmelidir. Bu hususlara dikkat edilmeden gönderilen çalışmalar editörler tarafından iade edilecektir.


3. Dergi ne sıklıkla ve hangi dillerde yayımlanmaktadır?
BULSODER; Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Makalelerin yayın dili Türkçe, İngilizce ve/veyadir.


4. Dergi yayım sürecine ne zaman başlamıştır?
Dergi 2023 yılının Aralık ayında ilk sayısını yayınlayacaktır


5. Derginin değerlendirme süreci nasıl işlemektedir?
BULSODER’e yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından kontrol edilir. Bu aşamadan geçemeyen çalışmalar alan editörlerine yönlendirilmeden reddedilir. İlk aşamayı geçen çalışmalar yayın kurulunun da uygun görüşleri doğrultusunda ilgili alan editörüne yönlendirilir. Çalışma uygun görüldüğü takdirde diğer aşamaya geçilir. İkinci aşamayı geçen çalışmalar değerlendirilmek üzere alan editörleri tarafından ilgili konuda uzman hakemlere yönlendirilir. Bu süreçte çift-kör hakem sistemi kullanılır. İhtiyaç duyulması durumunda çalışma değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme de gönderebilir. Üçüncü aşamayı geçen çalışmalar hakem önerileri doğrultusunda düzeltmeleri yapar. Daha fazla bilgiye derginin “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” menüsünden ulaşılabilir.


6. Yayın için kabul edilen çalışmaların yayım süreci nasıl işlemektedir?
Dergi editörleri, hakemler ve yayın kurulu tarafından yayımlanması için onay alınan çalışmalar dergi kurulu tarafından yayınlanmak üzere sıraya alınır. Kabul edilen makalelerin dergi sayfasında makale geliş tarihi, makale kabul tarihi bilgilerine yer verilerek süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. İlgili çalışmaların kabul edilme tarihi baz alınarak yayım süreci başlatılır.

7. Hangi tür makaleleri kabul ediyorsunuz? Bununla ilgili bir sınırlama var mı?
Dergi; araştırma makalesi, derleme makale, olgu sunumu, kitap incelemeleri, çeviri vb. bilimsel yayınlara yer vermeyi hedeflemektedir. Yayınlanan sayılarda araştırma makalesi sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak diğer makale türlerine (derleme, olgu sunumu, kitap tanıtımı vb.) her sayıda en fazla dört çalışmaya yer verilmesi planlanmaktadır. Editör kurulu bu sayıyı azaltma veya artırma kararı alabilir.

8. Makalelerde benzerlik oranı ne kadar olmalıdır? Hangi benzerlik programlarını kullanmamızı tercih edersiniz? Benzerlik raporunu kendimiz mi yüklemeliyiz?

Dergide yayımlanacak makalelerin ilk gönderimde %20'nin altında benzerlik sonucunun olması gerekir (Tezden üretilen makalelerde bu oran aranmaz). Bu oran üzerinde olan makaleler yazara iade edilir. Benzerlik için Ithenticate, turnitin, intihal.net gibi programlar kullanılabilir. Benzerlik raporu yazar tarafından makale gönderim esnasında sisteme yüklenilmelidir. Makale gönderim sürecinde benzerlik raporu yüklenmeyen makalelerin benzerlik taraması dergi tarafından yapılır


9. Yayımlanan makalelerin index bilgilerini nereden öğrenebilirim?
Dergide yayımlanan makalelerin index bilgisi yayımlanan makalelerin yer aldığı sayının "ön sayfalar" bölümü ve "makale tam dosyası" içerisinde yer almaktadır.


10. Kabul edilen makaleler için “Makale Kabul Formu” düzenliyor musunuz?
Hayır, dergimizde yayınlanmak üzere kabul edilen makalelere doi numarası atanmaktador. Doi numarasıyla makalenin kabul edilme durumunu teyit edebilirsiniz. Ayrıca dergide yayınlanmak üzere kabul alan makaleler süreçlerin tamamlanmasının ardından derginin anasayfasında yer alan kabul edilen makaleler sekmesine burakılmaktadır.


11. Tüm araştırma makaleleri için etik kurul izni gerekli midir?
Hayır, tüm araştırma makaleleri için etik kurul izni gerekmemektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıdaki gibidir:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,