Cilt: 39 Sayı: 4, 1.12.2014

Yıl: 2014

Araştırma

2. Lupus Nefritinin Klinikopatolojik Çalışması

Araştırma Makalesi

3. Sigara Dumanına Maruz Kalan Dişi Sıçanlarda Alfa-Tocopherol"ün Endometrial Uterin Vaskülarizasyonu, Rahim Serviks Oksidatif Stres ve Proliferasyon Üzerine Etkisi

5. Pakistanlı Çocuklarda Serebral Palsi: Hastane Tabanlı İnceleme

7. Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk On Hasta Deneyimi

10. Romatoid Artritte Hastalık Aktivitesi ile Anti-CCP İlişkisi

11. Bir Üniversite Hastanesi"nde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Sosyal Desteğin Etkisi

12. Uterin kavite değerlendirilmesinde Bettocchi tip ofis histeroskopi

14. İnsan Larinks Morfolojisi: Anatomik Bir Çalışma

16. Retinoblastoma Hücrelerinin Çoğalmasında FasL Ekspresyonu: Fas Atağının Mekanizması

18. Abdominal myomektomi operasyonu geçiren infertil kadınlarda gebelik oranlarını etkileyen faktörler

19. Diyabetik Vakalarda Roküronyumun Nöromusküler Blok Özellikleri

20. Nonspesifik karın ağrısı olan cerrahi acillerde Ailesel Akdeniz Ateşi gen mutasyon dağılım: Cerrahi bakış açısıı

21. Kompleks Kasık Fıtıklarının Onarımında Uygulanan Anterior Preperitoneal Yaklaşım

23. Samsun ve Çevresindeki Gebelerde B12 Vitamini Eksikliğinin Sıklığı

26. Şüpheli Davranış ve Kişisel Değişimler ile Karışık Kısmi Epilepsinin Yanlış Teşhisi

27. L-2-Hidroksi Glutarik Asidüri: Üç Olgu Sunumu

29. Sümkürme sonrası oluşan tek taraflı orbital amfizem

30. Sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığında difüzyon MR görüntüleme

31. Oftalmik Timolol Maleat Kullanımına Bağlı Semptomatik Bradikardi ve Senkop

32. Varyant İnsersiyonlu Peroneus Quartus: Bir Olgu Sunumu

33. Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Relapsı: İki Olgu Sunumu

34. B12 Vitamini Eksikliğine İkincil Hemoliz Bulguları Olan Yaşamı Tehdit Eden Anemi, Trombositopeni ve Beyin Atrofisi

36. Hiperpreksi ile seyreden konjenital uzun QT sendromu

37. Eyvah Hasta Morarmış

38. Tekrarlayan Fasiyal Paralizili bir olgu: Melkersson-Rosenthal Sendromu

44. Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşial Aktinomikozis: Olgu Sunumu

46. Çocuk Istismarının Küresel İnsidansını En aza Indirmek için Uygulanacak Halk Sağlığı Stratejileri

Derleme

1. Servikal Spondilotik Myeloradikülopati"nin Cerrahi Tedavisinde Anterior Yaklaşımın Seçilme Nedenleri