Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 893 - 901, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.961689

Öz

Bu çalışma anaokulu öğretmenlerine verilen çocukta yabancı cisim aspirasyonlarına yaklaşım eğitimlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 14.09.2020-15.01.2021 tarihleri arasında kesitsel tipte çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırma, Amasya il merkezinde bulunan tüm resmî anaokullarında görev yapan 60 anaokulu öğretmeninden çalışmaya katılmayı kabul eden 48 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında öğretmenlere eğitim maketi eşliğinde online olarak “çocukta havayolu tıkanıklığında ilkyardım yaklaşımı” konulu eğitim verilmiştir. Çalışmanın eğitim öncesi verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan “kişisel veri toplama formu” ile “havayolu tıkanıklığına ilkyardım yaklaşımı bilgi düzeyi formu” (ön test) kullanılarak toplanmıştır. Eğitimden 4 hafta sonra bilgi düzeyi formu (son test) katılımcılara tekrar uygulanmıştır. Çalışmada katılımcıların havayolu tıkanıklığına ilk yardım yaklaşımı bilgi düzeyi formundan aldıkları ön test puan ortalamalarının 1,91±0,21; son test puan ortalamalarının ise 7,12±0,28 olduğu; bu puan farkın ileri düzeyde anlamlı olduğu belirlenmiştir (p <0,001, Z=-5,986). Bu çalışmada anaokulu öğretmenlerine çocukta yabancı cisim aspirasyonlarına yönelik verilen ilk yardım eğitiminin katılımcıların bilgi düzeyini artırmada etkili olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Kurtuluş, A, Demir, S, Sarıtaş, M.S, Boz, B. and Acar, K. (2012). “Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonu Sonucu Ölüm”. Pamukkale Tıp Dergisi, 5 (2), 87-90.
 • Cramer, N, Jabbour, N, Tavarez, M.M. and Taylor, R.S. (2020). “Foreign Body Aspiration”. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Erişim adresi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531480/ (Erişim tarihi: 3 Mart 2021).
 • Fraga, A.M, Reis, M.C, Zambon, M.P, Toro, I.C, Ribeiro, J.D. and Baracat, E.C. (2008). “Foreign Body Aspiration in Children: Clinical Aspects, Radiological Aspects and Bronchoscopic Treatment”. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 34 (2), 74-82.
 • Brkic, F. Umihanic, S, Altumbabic, H, Ramas, A, Almir, S, Umihanic, S. and Zulcic, S. (2018). “Death as a Consequence of Foreign Body Aspiration in Children”. Med Arch, 72 (3), 220-23.
 • Salih, A. M, Alfaki, M. and Alam-Elhuda, D. M. (2016). “Airway Foreign Bodies: A Critical Review for a Common Pediatric Emergency”. World Journal of Emergency Medicine, 7 (1), 5–12.
 • Sidell, D. R, Kim, I. A, Coker, T. R, Moreno, C. and Shapiro, N. L. (2013). “Food Choking Hazards in Children”. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 77 (12), 1940–46.
 • Tatsanakanjanakorn, W. and Suetrong, S. (2016). “Do Times until Treatment for Foreign Body Aspiration Relate to Complications”. International Journal of Otolaryngology, 2016:2831614 (published Online).
 • Tekant, G.T. ve Özcan, R. (2015). “Yabancı Cisim Aspirasyonları”. Turkiye Klinikleri Pediatric Surgery-Special Topics, 5 (2),72-78.
 • Lowe, D.A, Vasquez, R. and Maniaci, V. (2015). “Foreign Body Aspiration in Children”. Clinical Pediatric Emergency Medicine, 16 (3): 140-48.
 • Çobanoğlu, U. ve Can, M. (2008). “0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri”. Van Tıp Dergisi, 15 (2), 51-57.
 • Boufersaoui, A, Smati, L, Benhalla, K. N, Boukari, R, Smail, S, Anik, K, Aouameur, R, Chaouche, H. and Baghriche, M. (2013). “Foreign Body Aspiration in Children: Experience from 2624 Patients”. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 77 (10), 1683–88.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2019). Resmî Gazete Sayı: 30827, 10/07/2019.
 • Amerikan Pediatri Akademisi. (2017). “First Aid Guide for Parents & Caregiver”. Erişim adresi: https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/First-Aid-Guide.aspx (Erişim tarihi: 5 Ocak 2021).
 • Onganlar, Y.H, Şahin, M, Pak, F.O. ve Şahin, H.H.K. (2019). “Pediatride Temel Yaşam Desteği”. Sağlık Bilimleri ve Tıp Dergisi, 2 (4), 139-45.
 • Kim, I.A, Shapiro, N. and Bhattacharyya, N. (2015). “The National Cost Burden of Bronchial Foreign Body Aspiration in Children”. The Laryngoscope, 125 (5), 1221-24.
 • Amro, N. R. and Qtait, M. (2017). “General Knowledge & Attitude of First Aid Among School Teacher's in Palestine”. International Journal of Innovative Research in Medical Science, 2 (4), 660-65.
 • Nayir, T. Uskun, E, Türkoğlu, H, Uzun, E, Öztürk, M. ve Kişioğlu A.N. (2011). “Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri ve Tutumları”. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 18 (4), 123-27.
 • Sönmez, Y, Uskun, E. ve Pehlivan, A. (2014). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgileri”. Türk Pediatri Arşivi, 49, 238-426.
 • Dinçer, Ç, Atakurt, Y. ve Şimşek, I. (2000). “Okul Öncesi Eğitimcilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53 (1), 31-38.
 • The Global First Aid Reference Centre (2020). “First Aid Guidelines”. Erişim adresi: https://www.globalfirstaidcentre.org/ (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2021).
 • Ganfure, G, Ameya, G, Tamirat, A, Lencha, B. and Bikila, D. (2018). “First Aid Knowledge, Attitude, Practice, and Associated Factors Among Kindergarten Teachers of Lideta Sub-city Addis Ababa, Ethiopia”. Plos One, 13 (3), e0194263.
 • Adib-Hajbaghery, M. and Kamrava, Z. (2019). “Iranian Teachers’ Knowledge About First Aid in the School Environment”. Chinese Journal of Traumatology, 22 (4), 240–45.
 • Gowri, M. and Missiriya, S. (2017). “Knowledge and Practice of School Teachers on Health Care of School Children”. International Journal of Pharma and Bio Sciences, 8 (1), 227– 31.
 • Al-Tameemi, H.M.A. and Khudair, F.W. (2016). “Knowledge and Attitudes of Primary School Teachers Toward First Aid in Al-Najaf Al-Ashraf City”. International Journal of Current Research and Academic Review, 4 (12), 64–79.
 • Hosapatna, M, Bhat, N, Prakash, J, Sumalatha, S. and Ankolekar, V. H. (2020). “Knowledge and Training of Primary School Teachers in First Aid- A Questionnaire Based Study”. The Kurume Medical Journal, 10.2739/kurumemedj.MS662001 (advance online publication).
 • Qureshi, F.M, Khalid, N, Nigah-E-Mumtaz, S, Assad, T. and Noreen, K. (2018). “First Aid Facilities in the School Settings: Are Schools able to Manage Adequately?”. Pakistan Journal of Medical Sciences, 34 (2), 272–76.
 • Al Gharsan, M. and Alarfaj, I. (2019). “Knowledge and Practice of Secondary School Teachers about First Aid”. Journal of Family Medicine and Primary Care, 8 (5), 1587-1593.
 • Behairy, A.S. and Al-Batanony, M.A. (2016). “Effectiveness of First Aid and Basic Life Support Intervention Program on School Health Advisors”. Journal of Health Medicine and Nursing, 24, 136-144.
 • Arli, S.K. and Yildirim, Z. (2017). “The Effects of Basic First Aid Education on Teachers’ Knowledge Level: A Pilot Study”. International Journal of Caring Sciences, 10 (2), 813-18.
 • Abo Elsoud, M.A, Ahmed, H.A, Ahmed, A.M.A. and Frag, H.K. (2018). “Assessment Knowledge of Primary Schools Teachers about First Aid at Ismailia City”. IOSR Journal of Nursing and Health Science, 7, 79-85.

The Evaluation of Approach Training on Foreign Body Aspirations in Children Given to Kindergarten Teachers

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 893 - 901, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.961689

Öz

This study was carried out to evaluate the effectiveness of the training on the approach to foreign body aspiration in children given to kindergarten teachers. The research was conducted between 14.09.2020 and 15.01.2021 as a cross-sectional study. The research was carried out with the participation of 48 teachers who agreed to participate in the study who included 60 kindergarten teachers working in all public kindergartens in the city center of Amasya. Within the scope of the study, teachers were given online training on the "first-aid approach to airway obstruction in children" accompanied by a training model. The pre-training data of the study were collected using the "personal data collection form" and "first-aid approach in airway obstruction knowledge level form" (pre-test) prepared by the researchers. 4 weeks after the training, the questionnaire form (post-test) was applied to the participants again. In the study, the pre-test mean score of the participants from the first-aid approach to airway obstruction knowledge form was 1.91±0.21; the post-test mean score was 7.12±0.28; this score difference was determined to be highly significant (p <0.001, Z=-5.986). In this study, it was determined that the first-aid training given to kindergarten teachers for foreign body aspiration in children was effective in increasing the knowledge level of the participants.

Kaynakça

 • Kurtuluş, A, Demir, S, Sarıtaş, M.S, Boz, B. and Acar, K. (2012). “Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonu Sonucu Ölüm”. Pamukkale Tıp Dergisi, 5 (2), 87-90.
 • Cramer, N, Jabbour, N, Tavarez, M.M. and Taylor, R.S. (2020). “Foreign Body Aspiration”. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Erişim adresi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531480/ (Erişim tarihi: 3 Mart 2021).
 • Fraga, A.M, Reis, M.C, Zambon, M.P, Toro, I.C, Ribeiro, J.D. and Baracat, E.C. (2008). “Foreign Body Aspiration in Children: Clinical Aspects, Radiological Aspects and Bronchoscopic Treatment”. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 34 (2), 74-82.
 • Brkic, F. Umihanic, S, Altumbabic, H, Ramas, A, Almir, S, Umihanic, S. and Zulcic, S. (2018). “Death as a Consequence of Foreign Body Aspiration in Children”. Med Arch, 72 (3), 220-23.
 • Salih, A. M, Alfaki, M. and Alam-Elhuda, D. M. (2016). “Airway Foreign Bodies: A Critical Review for a Common Pediatric Emergency”. World Journal of Emergency Medicine, 7 (1), 5–12.
 • Sidell, D. R, Kim, I. A, Coker, T. R, Moreno, C. and Shapiro, N. L. (2013). “Food Choking Hazards in Children”. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 77 (12), 1940–46.
 • Tatsanakanjanakorn, W. and Suetrong, S. (2016). “Do Times until Treatment for Foreign Body Aspiration Relate to Complications”. International Journal of Otolaryngology, 2016:2831614 (published Online).
 • Tekant, G.T. ve Özcan, R. (2015). “Yabancı Cisim Aspirasyonları”. Turkiye Klinikleri Pediatric Surgery-Special Topics, 5 (2),72-78.
 • Lowe, D.A, Vasquez, R. and Maniaci, V. (2015). “Foreign Body Aspiration in Children”. Clinical Pediatric Emergency Medicine, 16 (3): 140-48.
 • Çobanoğlu, U. ve Can, M. (2008). “0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri”. Van Tıp Dergisi, 15 (2), 51-57.
 • Boufersaoui, A, Smati, L, Benhalla, K. N, Boukari, R, Smail, S, Anik, K, Aouameur, R, Chaouche, H. and Baghriche, M. (2013). “Foreign Body Aspiration in Children: Experience from 2624 Patients”. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 77 (10), 1683–88.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2019). Resmî Gazete Sayı: 30827, 10/07/2019.
 • Amerikan Pediatri Akademisi. (2017). “First Aid Guide for Parents & Caregiver”. Erişim adresi: https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/First-Aid-Guide.aspx (Erişim tarihi: 5 Ocak 2021).
 • Onganlar, Y.H, Şahin, M, Pak, F.O. ve Şahin, H.H.K. (2019). “Pediatride Temel Yaşam Desteği”. Sağlık Bilimleri ve Tıp Dergisi, 2 (4), 139-45.
 • Kim, I.A, Shapiro, N. and Bhattacharyya, N. (2015). “The National Cost Burden of Bronchial Foreign Body Aspiration in Children”. The Laryngoscope, 125 (5), 1221-24.
 • Amro, N. R. and Qtait, M. (2017). “General Knowledge & Attitude of First Aid Among School Teacher's in Palestine”. International Journal of Innovative Research in Medical Science, 2 (4), 660-65.
 • Nayir, T. Uskun, E, Türkoğlu, H, Uzun, E, Öztürk, M. ve Kişioğlu A.N. (2011). “Isparta İl Merkezinde Görevli Öğretmenlerin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri ve Tutumları”. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 18 (4), 123-27.
 • Sönmez, Y, Uskun, E. ve Pehlivan, A. (2014). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgileri”. Türk Pediatri Arşivi, 49, 238-426.
 • Dinçer, Ç, Atakurt, Y. ve Şimşek, I. (2000). “Okul Öncesi Eğitimcilerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53 (1), 31-38.
 • The Global First Aid Reference Centre (2020). “First Aid Guidelines”. Erişim adresi: https://www.globalfirstaidcentre.org/ (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2021).
 • Ganfure, G, Ameya, G, Tamirat, A, Lencha, B. and Bikila, D. (2018). “First Aid Knowledge, Attitude, Practice, and Associated Factors Among Kindergarten Teachers of Lideta Sub-city Addis Ababa, Ethiopia”. Plos One, 13 (3), e0194263.
 • Adib-Hajbaghery, M. and Kamrava, Z. (2019). “Iranian Teachers’ Knowledge About First Aid in the School Environment”. Chinese Journal of Traumatology, 22 (4), 240–45.
 • Gowri, M. and Missiriya, S. (2017). “Knowledge and Practice of School Teachers on Health Care of School Children”. International Journal of Pharma and Bio Sciences, 8 (1), 227– 31.
 • Al-Tameemi, H.M.A. and Khudair, F.W. (2016). “Knowledge and Attitudes of Primary School Teachers Toward First Aid in Al-Najaf Al-Ashraf City”. International Journal of Current Research and Academic Review, 4 (12), 64–79.
 • Hosapatna, M, Bhat, N, Prakash, J, Sumalatha, S. and Ankolekar, V. H. (2020). “Knowledge and Training of Primary School Teachers in First Aid- A Questionnaire Based Study”. The Kurume Medical Journal, 10.2739/kurumemedj.MS662001 (advance online publication).
 • Qureshi, F.M, Khalid, N, Nigah-E-Mumtaz, S, Assad, T. and Noreen, K. (2018). “First Aid Facilities in the School Settings: Are Schools able to Manage Adequately?”. Pakistan Journal of Medical Sciences, 34 (2), 272–76.
 • Al Gharsan, M. and Alarfaj, I. (2019). “Knowledge and Practice of Secondary School Teachers about First Aid”. Journal of Family Medicine and Primary Care, 8 (5), 1587-1593.
 • Behairy, A.S. and Al-Batanony, M.A. (2016). “Effectiveness of First Aid and Basic Life Support Intervention Program on School Health Advisors”. Journal of Health Medicine and Nursing, 24, 136-144.
 • Arli, S.K. and Yildirim, Z. (2017). “The Effects of Basic First Aid Education on Teachers’ Knowledge Level: A Pilot Study”. International Journal of Caring Sciences, 10 (2), 813-18.
 • Abo Elsoud, M.A, Ahmed, H.A, Ahmed, A.M.A. and Frag, H.K. (2018). “Assessment Knowledge of Primary Schools Teachers about First Aid at Ismailia City”. IOSR Journal of Nursing and Health Science, 7, 79-85.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asli KURTGÖZ (Sorumlu Yazar)
Amasya Üniversitesi
0000-0001-5903-9389
Türkiye


Zehra İNCEDAL SONKAYA
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5446-9707
Türkiye

Destekleyen Kurum Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası FMB-BAP 20-0442
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil961689, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {893 - 901}, doi = {10.37989/gumussagbil.961689}, title = {Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kurtgöz, Asli and İncedal Sonkaya, Zehra} }
APA Kurtgöz, A. & İncedal Sonkaya, Z. (2021). Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 893-901 . DOI: 10.37989/gumussagbil.961689
MLA Kurtgöz, A. , İncedal Sonkaya, Z. "Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 893-901 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/961689>
Chicago Kurtgöz, A. , İncedal Sonkaya, Z. "Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 893-901
RIS TY - JOUR T1 - Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi AU - Asli Kurtgöz , Zehra İncedal Sonkaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.961689 DO - 10.37989/gumussagbil.961689 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 893 EP - 901 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.961689 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.961689 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi %A Asli Kurtgöz , Zehra İncedal Sonkaya %T Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.961689 %U 10.37989/gumussagbil.961689
ISNAD Kurtgöz, Asli , İncedal Sonkaya, Zehra . "Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 893-901 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.961689
AMA Kurtgöz A. , İncedal Sonkaya Z. Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 893-901.
Vancouver Kurtgöz A. , İncedal Sonkaya Z. Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 893-901.
IEEE A. Kurtgöz ve Z. İncedal Sonkaya , "Anaokulu Öğretmenlerine Verilen Çocukta Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Yaklaşım Eğitimlerinin Değerlendirilmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 893-901, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.961689