Yazım Kuralları

*Dergimizde Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış yazılar yayınlanır.

*Yazar makale yazım aşamasında web sayfamızdaki makale şablonu kullanılması önerilir.

*Makale şablonunda da belirtilen yazılar Word 2003 veya üzeri sürümlerde, A4 boyutunda, “Times New Roman” yazı stili, Ana metin 12 punto ve tek satır aralığı, her iki yana yaslı ve iki sütun şeklinde yazılmalıdır. .doc uzantılı olarak dergiye makale gönderilir.

Paragraflarda ilk satır girintisi 0,5 cm olmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası aralarında 6 nk boşluk olmalı, boş satır metinler arası fazla boşluk olmamalıdır.

Türkçe başlık: her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, kalın 12 punto ile yazılmalıdır.

İngilizce başlık: her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, normal 10 punto ile yazılmalıdır.


1Ünvan,Yazar Adı SOYADI, Uzmanlık Alanı, Çalıştığı Kurum ve Bölüm, e-posta, ORCID:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

2Doç. Dr., Yazar Adı SOYADI, Halk Sağlığı, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, e-posta, ORCID:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX


İletişim / Corresponding Author: Ad SOYAD                                   Geliş Tarihi / Received:         00.00.2021

e-posta/e-mail: xxxxxx@xxxxxmail                                                   Kabul Tarihi/Accepted: 00.00.2021

1.Örnek Yazar alt bilgi

Yazarların isimleri 1.Örnek yazar alt bilgi kısmında belirtildiği gibi: İsim ve Soyad olarak İngilizce başlığın altında ve yan yana yazılmalıdır. Başlık Sonrası gelen yazar isimleri ünvan kullanılmaksızın önce Büyük harfle başlayan isim, sonra tamamı büyük harflerle soy isim yazılmalıdır. Yazarların adlarının sonuna üst simge şeklinde numara konularak sayfanın en altında tablo şablonu alanına bu rakamlara uygun olarak yazarların sırasıyla: akademik unvanı, uzmanlık alanı ve görev yaptığı kurum, ORCID bilgisi 8 punto ile yazılmalıdır. Yazar bilgilerinin üst kısmında italik olarak:  araştırma bilimsel bir toplantıda bildiri (sözlü ya da poster) olarak sunulmuşsa yada tez çalışması ise yazının başlık sayfasının altında şablonda gösterildiği şekilde tarihi ve yeri ile birlikte belirtilmelidir. Proje numarası eklenebilir. Bu alanda teşekkür bilgileri yer alabilir.

Makale başlıklar:

”İngilizce makalelerde abstract kısmı (Sayfanın Solunda), özet (Sayfanın sağında) kısmından önce yazılır”

ARAŞTIRMA: ÖZET«ABSTRACT, GİRİŞ, MATERYAL VE METOT, BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKLAR

DERLEME: ÖZET«ABSTRACT, GİRİŞ, Konu ile ilgili Alt Başlıklar, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKLAR

SİSTEMATİK DERLEME: ÖZET«ABSTRACT, GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKLAR

OLGU SUNUMU: ÖZET«ABSTRACT, GİRİŞ, MATERYAL VE METOT: (Veri Toplama-Olgu Sunumu), BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER, KAYNAKLAR

Ana başlıklar tek sütun genişliğinde, sayfaya ortalı ve Kalın BÜYÜK harfle yazılmalıdır.

Özetler: 10 punto ile yazılmış ve 250 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. Özette denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar yer almamalıdır. Özet paragraflarında Alt başlıklar özete eklenmemelidir. Yazılarda geçen kısaltmalar yazı içinde ilk kullanımlarında açık olarak yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekli verilmelidir. Başlıklara numara verilmemeli ve paragraf başı ile hizalı bir şekilde tamamen büyük harflerle kalın yazılmalıdır. Anahtar kelimeler; Index Medicus: Medical Subject Headings (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğü ile uyumlu olmalıdır.


“GİRİŞ” bölümü ikinci sayfadan başlamalıdır ve son paragrafı makalenin amacını içermelidir.

Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Yazılarda sayfa kenar boşlukları; üst ve sol 2,5 cm, alt ve sağ 2 cm olmalıdır.

Yazılar, şekil ve tablolar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.

Tablo ve Şekil sayısı toplamda 5'i geçmemelidir.

Yazılardaki resim, şekil ve grafikler "Şekil" adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayar ortamında çizilmelidir. Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerine, şekillerin ise altına her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Tablolar; metin içinde uygun yere yerleştirilmeli, ondalık sayılar nokta ile değil virgül ile ayrılmalıdır (İngilizce özet hariç). Tablolar tablo menüsünden yararlanılarak yapılmalı, hücrelerde birden fazla değer yer almamalı, hizalamalar boşluk tuşu ile yapılmamalı, cetvel yardımıyla yapılmalı, sayılar sağa yaslı şekilde olmalıdır. Tablo Başlıkları 10 punto, Tablo İçeriği 8-10 punto, Kaynaklar 8 punto ile yazılmalıdır. Ardı sıra tablo ve şekiller makale içerisinde gösterilmemelidir. Eğer tablo sayfaya sığmıyor ise diğer-yeni bir sayfada Tablo X. (Devamı) şeklinde verilmelidir.

Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir ve kaynak olarak atıf yapılmalıdır.

Yazarlar yalnızca doğrudan yararlandıkları kaynakları makalelerinde gösterebilirler. Dergimiz, başka çalışmalarda bildirilen kaynakların aktarma şeklinde kullanılmasını kesinlikle uygun görmez.

Kaynak numaraları; metin içerisinde veya cümle sonunda noktadan sonra üst simge şeklinde1 yazılmalıdır.

Kaynak sayısı toplamda makalelerde 40'dan, derlemelerde 65'den fazla olmamalıdır.

Kaynaklar yazıda kullanılış sırasına göre sıralanmalıdır. Birden çok kaynak numarası yazılırken aradaki virgülden sonra boşluk bırakılmalı, birbirini takip eden ikiden fazla kaynak numarası yazılacaksa ilk numara ile son numara arasına “-“ işareti konularak yazılmalıdır. Kaynak gösterimi yalnızca cümle sonunda olmalıdır. Kaynak olarak; yayınlanmamış ve sayfa numaralarıyla verilemeyecek kaynak (yayınlanmamış kongre, sempozyum, toplantı, vb. belgeler) kullanılamaz.

Kaynaklar APA stiline benzerdir, kaynakça yazım şekli makale şablonunun en son sayfasında örnek olarak verilmiştir. Çalışmanızın her bir kaynağını tek tek kontrol ederek gönderiniz. Birden çok yazarlı bir çalışmayı tek yazar adıyla kısaltmamaya ve kaynak sayfalarının başlangıç ve bitimlerinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Kullanılacak kısaltmalar Index Medicus'a uygun olmalıdır. 

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, bu çalışmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedürlerin özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, kendilerinin bilgilendirilip onaylarının alındığını gösterir bir cümle Materyal Metotta “Çalışmanın Etik Yönü alt başlığında” bulunmalıdır. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, ilgili Etik Kuruldan aldıkları onayı göndermelidir. Olgu sunumlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına ve eğer olgu ile görüşme/mülakat yapılmışsa etik kurul izin belgesinin olduğuna dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için de ilgili, etik izin alınmalıdır. Hasta kimliğini tanıtacak fotoğraf kullanıldığında, hastanın yazılı onayı alınmalı ve hastanın gözleri bantla kapalı olmalıdır. Kurum gibi özel ait bir kuruluşa ait bir fotoğraf kullanıldığında yazılı izin alındığı makale içinde belirtilmeli ve izin bilgileri tarafımıza iletilmelidir. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu çalışmada belirtilmelidir. Kullanılan fotoğraf bilgileri “Resim X.“ simgesiyle açıklaması yapılmalıdır.


Makalenin materyal ve metot bölümünde çalışmayı destekleyen kuruluşlar, proje çalışmasıysa numarası, etik kurul raporu ve izin alınan kuruluş ve tarihleriyle birlikte yazılmalıdır. Ayrıca ilk sayfada da yazar bilgilerinin üstünde italik olarak belirtilir.

Makalenizin ön kontrol aşamasında tarafımızca ölçülen benzerlik oranının %20 ve altında olması gerekmektedir.

Yazara yazım kural kontrolü için yazar kontrol listesini doldurmalı, makale yazar kontrol listesindeki tüm basamaklarının “Evet” seçeneğine uyumlu olmalıdır.

Yayın telif hakkı devir belgesi ve etik kurul ve varsa Kurum izin belgesinin makale gönderimi ile birlikte ek dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki formata uygun olmayan çalışmalar içerik açısından değerlendirilmeye alınmayacak ve editör tarafından yazara iade edilecektir.

Bu nedenle; Makalenizi dergimize göndermeden önce son bir kez "Yazar Kontrol Listesi"ne göre kontrol ediniz. Makale şablonu yazım biçimi konusunda yazara kolaylık sağlayacaktır.