Cilt: 7 Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan Harran Education Journal,  uluslararası, hakemli ve elektronik bir dergidir ve 'eğitim' alanında yapılan çalışma ve araştırmaları yayınlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Kış (Aralık) ve Yaz (Haziran) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yayına kabul edilen makaleler yayın dönemi beklenmeksizin dergimizin web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanır. Harran Üniversitesi, Harran Education Journal aracılığıyla eğitim sorunlarına ışık tutmayı ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesini amaçlamaktadır. Harran Education Journal açık erişimli bir dergi olup, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergimiz    crossref-logo-100.svg    üyesi olup, yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilir.


Harran Education Journal yayın politikası gereğince, eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel, nitel ve karma yöntem araştırma makalelerine yer vermektedir.

Yazar rehberi 

Dergide uygulanmakta olan yazım kuralları ve gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir. (Yeni yazım kuralları 5.cilt 2.sayıdan itibaren geçerli olacaktır. Makale gönderen yazarların bu hususlara dikkat etmeleri gerektiği önemle duyurulur.

1. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. . Türkçe metinlerin imlâları Türk Dil Kurumu' nun yayımladığı İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. http://tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu/

2. Dergimiz online yayın takip sistemine sahiptir. Bu nedenle aday makale başvuru işlemleri sadece derginin web adresinden yapılır. Lütfen gerekli kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlayarak makalenizi sisteme yükleyiniz.

3. Bir çalışmanın uzunluğu, ekler dâhil 9000 sözcüğü aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır. Harran Education Journal ulusal ve uluslararası indekslerde taranma çalışmalarını yürüttüğü için, kabul almış makaleler için Türkçe gönderilecek çalışmalarda ayrıca 600 - 1.000 sözcük arası geniş İngilizce özet, İngilizce gönderilecek çalışmalarda ayrıca 600 - 1.000 sözcük arası geniş Türkçe özet hazırlanmalıdır (örn. Giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri şeklinde). Makale yayına kabul edildikten sonra makalenin son hali sorumlu yazar tarafından aşağıda yer alan şablona göre hazırlanıp sisteme yüklenmelidir. İngilizce geniş özet makale yayına kabul edildikten sonra makaleyi dergi şablona göre düzenlerken o aşamada da eklenebilir.

Etik kurul gerektiren çalışmalar için şablon

Etik kurul gerektirmeyen çalışmalar için şablon

4.Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı sola yaslı 14 punto, Book Antique yazı tipinde, 15 sözcüğü geçmeyecek ve bağlaçlar hariç her sözcüğün ilk harfi büyük, satır aralığı 1 olacaktır.

5. Yazılar, Word formatında, A4 boyutunda sayfaya, üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.50 cm boşluk bırakılarak, Book Antique yazı karakteri ile 12 punto, iki yana yaslı ve 1.15 satır aralıkla hazırlanmalıdır.

6. Yazıların her biri ve ingilizce geniş özet ayrı bir sayfada başlamalıdır.

a)    Türkçe özet 150-200 kelime arasında, Book Antique yazı tipinde, iki yana yaslı, 10 punto, anahtar kelimeler 3-5 arasında olacak ve satır aralığı 1 olacaktır.

b)    İngilizce özet 150-200 kelime arasında, Book Antique yazı tipinde, iki yana yaslı, 10 punto, anahtar kelimeler 3-5 arasında olacak ve satır aralığı 1 olacaktır.

c)    Paragraf girinti 1.25 cm olacaktır. Paragraftan önce 12 nk paragraftan sonra 6 nk olacaktır.

d)    Tablolar, Book Antique yazı tipinde 10 punto ve 1 satır aralığında olacaktır.

e)    Tablo ve şekil başlıkları Book Antique yazı tipinde 11 punto ve sola yaslı olacaktır.

f)     40 veya üzeri sözcüklerden oluşan doğrudan alıntılarda soldan ve sağdan 1.25 cm boşluk bırakılacaktır. Yazılar Book Antique yazı tipinde 11 punto, iki yana yaslı ve italik olacaktır. Satır aralığı ise 1 olacaktır.

Başlıklar

*1.düzey başlık ortada Book Antique yazı tipinde 12 punto ve koyu olacaktır. Bağlaçlar hariç sözcüklerin ilk harfi büyük olacaktır.
*2.düzey başlık sola yaslı Book Antique yazı tipinde 12 punto ve koyu olacaktır. Bağlaçlar hariç sözcüklerin ilk harfi büyük olacaktır.
*3.düzey başlık sola yaslı Book Antique yazı tipinde 12 punto ve italik olacaktır. Bağlaçlar hariç sözcüklerin ilk harfi büyük olacaktır.

g)   Araştırma çalışmalara ait ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.  Yöntem kısmında ise örneklem, veri toplama araçları ve verilerin analizi vb. alt bölümleri bulunmalıdır. 

h)   Derleme türü çalışmalarda problem ortaya koyulmalı, ilgili alan yazın etkili bir biçimde analiz edilmeli, problemler ortaya konulmalı ve çözüm önerileri geliştirilmelidir.

i)   Kaynakça yazımında, metin içinde ya da kaynakça ekinde, başlıklar, tablolar, resimler, şemalar, alıntılar, atıflar, ve diğer hususlar için APA (6th) stili kullanılmalıdır.

j)   Gönderilen tablo ve şekillerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması gerekmektedir. Eğer sayfa sonuna geliyor ve bir kısmı taşıyorsa takip eden sayfaya yerleştirilmelidir.

k)  Kaynakça, iki yana yaslı Book Antique yazı tipinde 11 punto ve satır aralığı 1 olacaktır.

7. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)dan, çalışmanın tüm yazarlarca okunduğunun, onaylandığının, başka bir dergide yayınlanmamış veya değerlendirme için gönderilmemiş olduğunun ve yayınlandığı takdirde tüm yayın haklarının dergiye devredildiğinin belirtildiği telif hakkı formunun makale yükleme esnasında ekler bölümüne eklenmesi gerekir. Ayrıca etik kurul gerektirmeyen çalışmalarda sorumlu yazar tarafından aşağıda yer alan "Araştırma Etik Taahhütnamesi" doldurulup renkli şekilde taratıp makale yükleme esnasında ekler kısmına yüklenmesi, etik kurul gerektiren çalışmalarda ise doğrudan etik kurul yazısının taratılıp makale yükleme esnasında ekler kısmına yüklenmesi zorunludur.

Telif Hakkı Devri Formu için tıklayınız

Araştırma Etik Taahhütnamesi için tıklayınız

8. Harran Education Journal’a gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

a) Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).

b) Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir

c) Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir

d) Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.

e) Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik bölümünde verilen talimatlar uygulanır.

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla,"Tüm bilim dalları için (Sosyal bilimler dahil) etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Bu sebeple 2020 yılı yılında süreci başlayan veya bundan sonraki yıllarda süreci yeni başlatılacak olan çalışmalarını dergimize gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, makale yükleme esnasında ETİK KURUL ONAYI'nı ek dosya olarak yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca yazarların yöntem bölümünde ve makale son sayfasında etik kurulu onayı ile ilgili bilgileri (kurul adı, tarih ve sayı numarası) belirtmeleri gerekmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

1-Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
2-İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3-İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4-Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5-Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

1-Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
2-Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
3-Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi


Etik kurul onayı olmayan (2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler için) sorumlu yazar tarafından, son sayfaya " ....... başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Harran Maarif Dergisi ve Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğunu taahhüt ederim." şeklinde bir ibare eklenerek, imzalanacaktır. Bu dosyanın da imzalı şekilde makale yükleme esnasında ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir.

SORU: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

SORU: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.


Yazarların Etik Sorumlulukları

Harran Education Journal'a çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Harran Education Journal'a gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Hakemler İçin Etik Kurallar

• Hakemler değerlendirme sürecini üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır.
• Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
• Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışmayla ilgili değerlendirme yapmalıdır.
• Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu derhal editöre bildirmelidir.

Editör Takımı ve Editör İçin Etik Kurallar

• Editörler hakem değerlendirme sürecini gizli tutar.
• Dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen çalışmalar din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeksizin değerlendirilmeye tabi tutulur.
• Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve editör takımı bu durumu araştırır. İlgili iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamaz.

İntihal Denetimi

Harran Education Journal yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumlulular yazar(lar)a aittir.

İntihal denetimi Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

Telif hakkı düzenlemesi

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

a) Yazar eserin telif hakkını ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

b) Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

c) Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).


Açık erişim politikası
Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Harran Maarif Dergisinde başvuru, inceleme, değerlendirme, okuma, yayınlama vb. adı altında herhangi bir ücret talep edilmez. Dergiye makale gönderilmesi ve değerlendirme sürecinde kabul gören makalelerin yayınlanması tamamen ücretsizdir.