Cilt: 11 Sayı: 1, 15.05.2022

Yıl: 2022

Araştıma

Olgu Sunumu

Derleme

Derginin amacı, Veteriner Hekimliği bilim alanı ile ilgili olmak üzere insan ve hayvan sağlığını kapsayan Türkçe ve İngilizce olarak  hazırlanmış orijinal klinik ve deneysel  araştırmalar,  olgu  sunumları,  derlemeler, kısa bilimsel makale  ve editöre mektuplar  türünde çalışmaları yayınlamaktır.


Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Harran Üniv  Vet Fak Derg) yılda iki kez yayınlanan uluslararası kör hakemli bir açık erişim dergisidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. Dergimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımı (iThenticate programı) tarafından kontrol edilmektedir.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI *

1- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Harran Üniv Vet Fak Derg), özellikle Veteriner Hekimliği bilim alanı ile ilgili olmak üzere insan ve hayvan sağlığını kapsayan Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış orijinal klinik ve deneysel araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler (çağrılı veya sorumlu yazara ait derleme konusu ile ilgili en az 3 araştırma makalesinin referans listesinde olması gereklidir), kısa bilimsel makale ve editöre mektuplar yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide İngilizce hazırlanmış makalelerin yayımlanmasına öncelik verilir. Dergi 6 ayda bir, yılda 2 sayı olarak yayınlanır. Yayınlanan makalelerden ücret alınmamaktadır.
2- Dergiye kabul edilen yayınlar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Eş zamanlı olarak incelenmek üzere başka dergilere gönderilmiş olmamalıdır. Yayınlanan makalelerden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlara yayın hakkı bedeli ödenmez. Gönderilen makaleler ve ekleri makale yayınlansın veya yayınlanmasın geri iade edilmez.
3- Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu durum kapak sayfasında belirtilmek üzere kabul edilir. Bununla birlikte yayın, tezden üretilmiş ise ve destekleyen kuruluş var ise yayında belirtilmelidir.
4- Dergi Editörlüğüne ulaşan makale, dergi editörlüğünce ön değerlendirmeye tabi tutulur. Editörlük, ön değerlendirme sonucuna göre makaleyi reddetme veya hakem değerlendirmesine tabi tutmadan önce düzeltme isteme hakkına sahiptir.
5- Makaleler değerlendirme için en az iki hakeme gönderilir. Makale kabul sürecinde, iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör, üçüncü bir hakemin veya danışma kurulunun görüşünü alarak karar verir.
6- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, etik ilkelere saygı çerçevesinde, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Türkiye'de tüm üniversitelerin kullanımına açmış olduğu "ithenticate" intihal tespit programı aracılığıyla gönderilen tüm makale, olgu sunumu ve derlemelerin ön değerlendirmesinin yapılması ve sonuçların gönderilmesi gerekmektedir. Bu ön değerlendirme sonuçlarına göre, makale, olgu sunumu veya derlemelerin başka kaynaklarla benzerlik oranının %15’i (özet, abstract ve kaynaklar hariç) aşmaması gerekmektedir. "ithenticate" programı aracılığı ile yapılacak öndeğerlendirmede benzerlik oranının %15 değerini aşması durumunda yayımlanmak üzere dergimize gönderilen makale, olgu sunumu veya derlemeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7- Gönderilen herhangi bir makalenin (tüm makale kategorileri için) referanslarının en az % 20'sinin son beş yılda yayınlanan referansları içermesi gerekir. Anonim kaynaklar asgari düzeyde tutulmalıdır. 8- Makale yayına kabul edildiği takdirde her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan Telif Hakkı Devir Sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanarak basımdan önce elektronik olarak dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi gönderilmeyen makaleler yayımlamaya kabul edilmiş olsalar bile basılmazlar.
9- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek makale, olgu sunumu, derleme vb. çalışmalar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd adresinden gönderildiğinde değerlendirme sürecine alınmaktadır.
10- Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek makale, olgu sunumu, derleme vb. çalışmalar MS Word formatında, tüm fotoğraflar (resimler) en az 300 dpi çözünürlükte, TIFF veya
JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.
11- Yazarların sisteme yüklemesi gereken dosyalar şunlardır:

2- Ana Metin
3- Etik ile ilgili belge (Etik Kurul Raporu, Aydınlatılmış Onam Formu, Etik Beyanı)
5- Benzerlik Raporu
6- Ek Dosyalar (Varsa)
YAZIM KURALLARI
Yazılar, MS Word formatında, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, çift satır aralıklı ve her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Makaleye satır numaraları (makalenin 2.sayfasından başlamak üzere sürekli olacak şekilde) eklenmelidir. Bu şekildeki yazılar, şekil ve tablolar dâhil olmak üzere orijinal bilimsel araştırmalar ve derlemelerde 15, kısa bilimsel makale ve olgu sunumlarında 5 sayfayı geçmemelidir.
Birimler ve ölçüler için Uluslararası Standart birimleri (SI-sistem) kullanılmalıdır.
Araştırma Makaleleri: Orijinal araştırma makaleleri aşağıdaki ana konu sıralamasına göre dizilmelidir:
Başlık, Yazar adları (Sorumlu yazar (*) ile işaretlenmeli), Yazar adresleri, Yazar ORCID numaraları, Özet ve Anahtar kelimeler (3 - 6 kelime), İngilizce başlık, Abstract ve Keywords ile Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür veya Bilgilendirme ile Kaynaklar. Her bir Tablo ve Şekil ayrı sayfalarda yer almalıdır.

YAZIM DÜZENİ (Ana Metin Dosyası aşağıdaki sıralama ile düzenlenmelidir. Öncelikli olarak makalenin yazıldığı dilde başlık, özet ve anahtar kelimelere yer verilir, daha sonra ikinci dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yazılır.)
Başlık
Özet: Orijinal araştırma makalelerinde 250, diğer makale türlerinde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: En fazla 6 tane olmak üzere her iki dildeki özetin altında alfabetik sırayla verilmelidir. Anahtar kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri arasından seçilmelidir. Anahtar kelimelerin
seçiminde Türkiye Bilim Terimleri internet adresinden (http://www.bilimterimleri.com) yararlanılmalıdır.
İngilizce Başlık
Abstract
Keywords
Giriş: Sonuçların anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için o konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgilere yer verilmelidir. Giriş'te çalışmanın hipotezi belirtilmelidir. Çalışmanın amacı bu
bölümün en sonunda açık olarak yazılmalıdır.
Materyal ve Metot: Bu bölümde deneysel çalışmalar diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanabilecek yeterlilikteki detayı ile verilmelidir. Uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış bir makalede
açıklanan bir teknik kullanıldığında, metodun çok kısa açıklanması ve ilgili orijinal makaleye atıf yapılması gereklidir. Makalede etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği
bu bölümde belirtilmelidir. Materyal olarak hayvan kullanılan orijinal araştırma makalelerinde (klinik,deneysel, saha çalışmaları vb.); etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Etik kurul onay/izin belgesinin
“alındığı etik kurulun ismini, sayısını ve tarihini” içeren açıklayıcı bilgiler materyal ve metot bölümüne yazılmalıdır. Yayın kurulu etik kurul onay belgesini isteme hakkına sahiptir.
Bulgular: Araştırma bulguları açık ve anlaşılabilir şekilde verilmelidir. Bulgular, gerektiğinde tablo ve şekillerle desteklenmeli ve kısa olarak sunulmalıdır.
Tartışma ve Sonuç: Bulgular gereksiz ayrıntıya girmeden literatürler ışığında tartışılmalı ve bulguların önemi vurgulanmalıdır. Sonuç ya da öneri cümlesi ile bitirilmelidir.
Teşekkür: Çalışma veya makaleye kişisel katkı ve parasal destek burada belirtilmelidir.

Derleme: Derginin yayın alanlarındaki konularda yenilikleri içeren, güncel kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış makaleler olup, yazarların konu ile doğrudan ilişkili en az 3 adet çalışmalarının olması ve bunların derleme içinde kullanılması durumunda yayınlanmak üzere kabul edilebilecektir. Sorumlu yazar, derlemesini gönderirken konu ile ilgili makalelerinin de künye bilgilerini dergi editörlüğüne göndermelidir (makale künyeleri, makale metninin en son sayfasında sunulmalıdır). Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde değerlendirmeye alınan ve yayınlanan derlemeler çağrılı derlemelerden oluşmaktadır. Derlemelerde; Özet, Giriş, Sonuç ve Kaynaklar bölümleri bulunmalıdır.

Olgu Sunumu: Yazarların, karşılaştıkları yeni veya ender gözlemlenen olguların ele alındığı, bilimsel değere sahip bilgileri içeren eserlerdir. En fazla 15 kaynak kullanılmalı ve bu kaynakların güncel olmasına özen gösterilmelidir. Olgu sunumları; Özet, Giriş, Olgu tanımı, Tartışma ve Sonuç ile Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

Kısa Bilimsel Makale: Kısa bilimsel makalelerde dar kapsamlı olarak ele alınmış, yeni bilgi ve bulgular sunulmalıdır. Araştırma makalesi formatında hazırlanmalı ve en fazla 5 sayfa olmalıdır. En fazla 2 tablo veya şekil içermelidir.

Kaynaklar
Metin içinde atıf yapılırken;
1. Yazar veya yazarların soyadından sonra parantez içinde kaynağın yayın yılı belirtilmelidir; Adams (1998) tarafından; Wilkie ve Whittaker (1997) tarafından; Doyle ve ark. (2007) tarafından….
2. Cümlenin sonunda atıf yapıldığında ise yazar ismi ve yayın yılı parantez içinde belirtilmelidir; ... bildirilmiştir (Adams, 1998); .... bildirilmiştir (Wilkie ve Whittaker, 1997); ..... bildirilmiştir (Doyle ve ark., 2007).
3. Birden çok kaynağa atıf yapılması durumunda önce alfabetik sonra kronolojik sıralama yapılmalıdır; …. bildirilmiştir (Adams, 1998; Adams, 2008; Doyle ve ark., 2007; Wilkie ve Whittaker, 2006).
4. Aynı yazarın aynı yıl yayınları söz konusu ise her biri “a” harfinden başlayarak küçük harflerle işaretlenmelidir; …. (Adams, 2005a; Adams, 2005b;…).
Kaynak listesi aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır:
1. Kaynak listesi yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
2. Kaynaklarda yer alacak dergi adları ISI web of Science’a göre kısaltılmalı ve italik yazılmalıdır.
3. Kaynakların yazın şekli aşağıdaki şekilde olmalıdır.
Makale; Sullivan JC, Sasser JM, Pollock JS, 2007: Sexual dimorphism in oxidant status in spontaneously hypertensive rats. Am J Phsiol Integr Comp Physiol, 292 (1), 64-68.
Kitap; Cadenas E, Packer L, 2001: Handbook of Antioxidants. 2nd ed., Marcel Dekker Inc., New York, USA.
Kitaptan bir bölüm: Bahk J, Marth EH (1990). Listeriosis and Listeria monocytogenes In: Foodborne Diseases, Cliver DO (Ed), 248-256, Academic Press, San Diego.
Web sayfası: Anonim (1) http://www.emea.europa.eu, Erişim tarihi; 01.04.2010.
Tez: Er A, 2009: Makrolid grubu antibiyotiklerin endotoksemide sitokin düzeylerine etkisi. Doktora tezi, SÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Bilimsel toplantıda sunulan bildiri: Allen WR, Wilsher S, Morris L, Crowhurst JS, Hillyer MH, Neal HN, 2006: Re-establishment of oviducal patency and fertility in infertile mares. In: Proceedings of the Ninth International Symposium on Equine Reproduction, Kerkrade, Holland, pp. 27-28.

Tablo ve Şekiller: Her bir tablo ve şekil ayrı sayfalara yerleştirilmelidir. Kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, kısa başlıklarla ifade edilmeli ve metin içinde tablo numarası verilerek atıfta bulunulmalıdır. Tablo başlıkları makalenin yazım dilinde tablonun üst bölümüne yazılmalıdır. Tabloda kullanılan kısaltmalar ve gerekli açıklamalar tablo altında verilmelidir. Şekil başlıkları makalenin yazım dilinde şeklin alt bölümüne yazılmalıdır. 

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, en yüksek yayın etiği standartlarını sağlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Yayın eylemine katılan tüm taraflar (editörler, yazarlar, hakemler ve yayıncı) etik davranış standartları üzerinde anlaşmak zorundadır.
Elsevier tavsiyelerine ve Yayın Etiği Komitesinin Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama - COPE Kılavuzlarına dayanan aşağıdaki Yayın Etiği ve Yayın Malpraktis Beyanı ilkelerini açıklıyoruz.
En iyi yayın etiği standartlarını teşvik ediyoruz ve yayın yanlış uygulamalarına karşı olası tüm önlemleri alıyoruz.
1. Editörlerin sorumlulukları
Editörler, dergiye gönderilen makaleleri, yazarın ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı, siyasi felsefesi veya kurumsal ilişkisi dikkate alınmaksızın derginin kapsamıyla ilgisi temelinde değerlendirmekle yükümlüdür. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve netliği ile çalışmanın geçerliliğine dayanacaktır. Baş Editör, derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayınlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir.
Editör ve Editör Kurulu gönderilen makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışında kimseye açıklamaz. Editörler ve yayın kurulu üyeleri ayrıca gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin inceleme altında gizli tutulmasını sağlayacaktır.
Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, bir makalenin yazar (lar) ının yazarının kimliğini ve makalenin kimliğini ortaya çıkarmayarak, alanında uzman en az iki hakem tarafından kör inceleme sürecinden geçmesini sağlar.
Editörler, hakemlerin görüş ve önerilerinin zaman içinde yazarlara gönderilmesini ve makalelerin yayınlanması konusunda nihai kararı alan Baş Editör'e iade edilmesini sağlamalıdır. Genel Yayın Yönetmeni bu kararı verirken diğer editörlerle veya hakemlerle görüşebilir.
2. Yazarlar ve Yazarların sorumlulukları
Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir hesabını sunmalı ve ardından çalışmanın önemine dair objektif bir tartışma yapmalıdır. Makale, başkalarının eseri çoğaltmasına izin vermek için yeterli bilgi ve kamu bilgi kaynaklarına göndermeler içermelidir. Derleme makaleleri doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editoryal 'görüş' veya perspektif parçaları bu şekilde açıkça tanımlanmalıdır. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.
Yazarlardan editör incelemesi için el yazmasıyla birlikte çalışmalarının ham verilerini sunmaları istenebilir ve uygulanabilir ise verilerin kamuya açık hale getirilmesi için hazırlanmaları gerekir. Her halükarda, yazarların gizliliğinin korunabilmesi ve tescilli verilerle ilgili yasal hakların serbest bırakılmasını engellememesi koşuluyla, yazarlar bu verilerin yayınlandıktan sonra en az 10 yıl boyunca (tercihen kurumsal veya konuya dayalı veri havuzu veya başka bir veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır.
Yazarlar, sadece tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve sunduklarından ve başkalarının eserlerini ve / veya kelimelerini kullandıklarında, bunun uygun şekilde atıfta bulunduklarından emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan yayınlar da belirtilmelidir. Başka birinin makalesini yazarın kendisi gibi kopyalamak, başkasının makalesinin önemli kısımlarını (atıfta bulunmadan) yorumlamak veya başkaları tarafından ve tüm formlarında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları talep etmek gibi intihal etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.
Esasen aynı araştırmayı tanımlayan makaleler birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar daha önce başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirme için dergimize yüklememelidirler. Bir makalenin aynı anda birden fazla dergiye sunulması etik dışı yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez. Bazı makalelerin (klinik kılavuzlar, çeviriler gibi) birden fazla dergide yayınlanması, bazı koşulların yerine getirilmesi koşuluyla bazen haklı görülebilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve birincil belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul etmelidir. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.
Yazarlık sadece çalışmanın tasarımına, fikrine, yürütülmesine, veri edinilmesine ve analizine önemli katkılarda bulunan kişilerle sınırlıdır. Yazarlara teknik yardım, yazma ve diğer genel destek konularında yardımcı olan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan diğer tüm kişiler makalenin yazarları olarak kabul edilmez. Aksine, bu insanlar “Teşekkürler” bölümünde kabul edilmelidir.
Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek ve makaleye bir açıklama ekleyerek) - sonuçları veya makaledeki yorumlarını etkilemek için yorumlanabilecek çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmalıdır. Açıklanması gereken potansiyel çıkar çatışmalarına örnek olarak fahri, eğitim bursları veya diğer fonlar, konuşmacıların bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse senedi sahipliği veya diğer özsermaye payları ve ücretli uzman ifadesi veya patent lisans düzenlemelerinin yanı sıra kişisel veya mesleki ilişkiler, bağlılıklar, konudaki bilgi veya inançlar veya makalede tartışılan materyaller gibi finansal olmayan düzenlemeler. İş için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası dahil).
Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde kabul etmelerini sağlamalı ve ayrıca raporlanan çalışmanın doğasını belirlemede etkili olan yayınları da belirtmelidir. Özel olarak elde edilen bilgiler (konuşma, yazışma veya üçüncü taraflarla yapılan görüşmelerden) kaynaktan açık ve yazılı izin alınmadan kullanılmamalı veya raporlanmamalıdır. Yazarlar, bu hizmetlerde yer alan eserin yazar (lar) ının açık yazılı iznini almadıkları sürece, hakemlik taslakları veya hibe başvuruları gibi gizli hizmetlerin sağlanması sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır.
Eser, kullanımlarında doğası gereği olağandışı tehlikeleri olan kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları makalede açıkça tanımlamalıdır. Çalışma hayvanların veya insan katılımcıların kullanımını içeriyorsa, yazarlar tüm prosedürlerin ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygun olarak yapılmasını ve uygun kurumsal komitelerin bunları onayladığından emin olmalıdır; makale bu etki için bir ifade içermelidir. Yazarlar ayrıca makalede insan katılımcılarla deney yapmak için bilgilendirilmiş olur alındığını ifade etmelidir. İnsan katılımcıların gizlilik haklarına daima uyulmalıdır.
Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduğunda, dergi editörlerini veya yayıncısını derhal bilgilendirmek ve makaleyi erratum şeklinde düzeltmek veya makaleyi geri çekmek için onlarla işbirliği yapmak zorundadırlar. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir eserin önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, makaleyi derhal düzeltmek veya geri çekmek ya da derginin editörlerine makalenin doğruluğu hakkında kanıt sağlamak yazarların yükümlülüğüdür.
Yazarlar, emsal inceleme sürecine katılmak ve editörlerin ham veri, açıklama ve etik kanıt onayı, hasta rızası ve telif hakkı izinleri taleplerine derhal yanıt vererek tam işbirliği yapmak zorundadır. "Gerekli revizyonlar" ile ilgili ilk karar verilmesi durumunda, yazarlar gözden geçirenlerin yorumlarına sistematik, nokta nokta ve zamanında cevap vermeli ve son teslim tarihine kadar makalelerini gözden geçirmeli ve yeniden sunmalıdır.
3. Hakemlerin Sorumlulukları
Hakem değerlendirmesi, editörlere ve derginin icra editör kuruluna editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarlarla editoryal iletişim yoluyla yazarların makalelerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz hisseden veya derhal incelemenin imkansız olacağını bilen davetli hakemler derhal editörleri bilgilendirmeli ve alternatif gözden geçirenlerle iletişime geçilebilmesi için incelemeyi reddetmelidir.
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir gözden geçirenin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden davetli yorumcular için de geçerlidir.
Hakemler, yazarın telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olduklarında derginin editörüne rapor vermelidir.
İncelemeler objektif olarak yapılmalı ve gözlemler destekleyici argümanlarla net bir şekilde formüle edilmeli, böylece yazarlar makaleyi geliştirmek için kullanabilirler. Yazarların kişisel eleştirileri uygun değildir.
Hakemler, yazarlar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Önceki yayınlarda bildirilen gözlem, türetme veya argüman olan herhangi bir ifadeye ilgili atıf eşlik etmelidir.
Makaleye ve burada açıklanan çalışmayla bağlantılı yazar, şirket veya kurumlardan herhangi biriyle rekabet, işbirlikçi veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan davetli hakemler derhal editörlere çıkar çatışmalarını beyan ettiklerini ve gözden geçirme davetini reddettiklerini bildirmelidir, böylece alternatif gözden geçirenlerle iletişim kurulabilir.
Hakemler yazarları ırk, yaş, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik, dini inanç, vatandaşlık, politik yönelim veya sosyal sınıf dikkate almadan içeriğe göre değerlendirir.
4. Yayıncıların Sorumlulukları
Bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal iddiası olduğu durumlarda yayıncı, editörlerle yakın işbirliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve söz konusu makaleyi değiştirmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Bu, bir erratumun derhal yayınlanmasını, açıklanmasını veya en ciddi durumda etkilenen çalışmanın geri çekilmesini içerir. Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suiistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını tanımlamak ve önlemek için makul adımları atacak ve hiçbir koşulda böyle bir suistimali teşvik etmeyecek veya bilerek bu suistimalin gerçekleşmesine izin vermeyecektir.
Yayıncı, bilimsel araştırmanın kalıcı olarak kullanılabilirliğini ve korunmasını taahhüt eder ve kuruluşlarla ortaklık kurarak ve kendi dijital arşivimizi koruyarak erişilebilirliği sağlar.
5. Okuyucuların Sorumlulukları
Dergi okuyucuları bilimsel makalelerin telif haklarını ihlal etmekten kaçınmalıdır. Yayıncının izni olmadan makalelerin tam metin dosyalarını sosyal medyada veya başka bir çevrimiçi platformda paylaşmayın veya yayınlamayın.
REDDİ
Ne editörler ne de Yayın Kurulu dergide yayınlanan makalelerin ifade edilen görüşlerinden ve içeriklerinden sorumlu değildir. Yazıların ve hataların özgünlüğü, düzeltilmesi, yazarların sorumluluğundadır. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'nde inceleme ve yayın için gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için çift kör incelemelere tabi tutulmaktadır. Hakemlerin kararları dergide yayınlanmak için tek araçtır ve kesindir.

Dergimizde yayınlanan makalelerden ücret alınmamaktadır. Dergide yayınlanan makaleler için telif hakkı ödenmez.