Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 232 - 254 2019-12-09

2013 ve 2017 Yılları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Fizik Konuları Bağlamında Karşılaştırılması
Comparison of Science Curriculums in 2013 and 2017 in the Context of Physics Issues

Hakan Aksoy [1] , Yasin Ünsal [2]


Bu araştırmanın amacı, 2013 ve 2017 fen bilimleri dersi öğretim programlarını, öğretmen görüşleri çerçevesinde; hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları bakımından cinsiyet, kıdem ve mezun oldukları okul türü değişkenlerine göre fizik konuları bağlamında karşılaştırmaktır. Bu amaçla yapılan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Sincan ve Etimesgut ilçelerine bağlı ortaokullarda görev yapan 199 Fen Bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlere 12 sorudan oluşan Mesleki ve Kişisel Bilgiler Anketi ile 59 sorudan oluşan Likert tipi Öğretmen Görüş Anketi uygulanmıştır. Uygulanan anketlerden elde edilen verilerin analiz edilmesinde istatistik yazılım programı kullanılmıştır. Bu yazılım yardımıyla t-Testi, ANOVA Testi, Welch Testi, Tamhane Testi ve LSD Test analizleri yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda 2013 ve 2017 fen bilimleri dersi öğretim programları arasında fizik konuları bağlamında; hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme bakımından fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda, hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme bakımından; görev yaptıkları okul türü, cinsiyet, kıdem ve mezun oldukları okul türü değişkenlerine göre öğretmen görüşlerinden elde edilen ortalama değerlerin, 2013 yılı öğretim programına kıyasla, 2017 yılı öğretim programında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterdiği ortaya konulmuştur. Ayrıca, fen bilimleri öğretmenlerin (yeni) 2017 fen bilimleri dersi öğretim programı ile ilgili değerlendirmeleri, fizik konuları bağlamında, hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları bakımından; cinsiyet, kıdem ve mezun oldukları okul türü değişkenlerine göre farklılık göstermemektedir.

The aim of this research is to compare the 2013 and 2017 Science Curriculum within the framework of science teacher’s views; in terms of objectives, content, learning-teaching and assessment according to the gender, seniority and type of school they graduated from in the context of physics issues. Survey method was applied in this study. The sample group of the research consists of 199 science teachers who work in middle schools in Sincan and Etimesgut of Ankara. The Likert-type Teacher Opinion Survey consisting of 59 questions and the Professional and Personal Information Questionnaire consisting of 12 questions were applied to the science teachers in the study group. The statistical software program was used to analyze the data obtained from the surveys. With the help of this software, t-test, ANOVA Test, Welch Test, Tamhane’s Test and LSD Test analyzes were performed. As a result of the research, between 2013 and 2017 science curriculum in the context of physics issues; there are significant differences between the views of science teachers in terms of objectives, content, learning-teaching process and assessment. Accordingly, the average values obtained from teachers 'views in terms of objectives, content, teaching and learning process and assessment according to the type of school, gender, seniority and type of school they graduated from were found to be statistically significant increase in the 2017 Science Curriculum compared to the 2013 Science Curriculum. In addition, science teachers' views about the 2017 Science Curriculum weren’t any difference according to the gender, seniority and type of school they graduated from in the context of physics issues.

 • Akdeniz, A.R., Yiğit, N., & Kurt, Ş. (2002). Yeni fen bilgisi öğretim programı ile ilgili öğretmenlerin düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Akpınar, D. (2002). 1992 ve 2001 öğretim yıllarındaki ilköğretim fen bilgisi programlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ayvacı, H.Ş., & Bebek, G. (2017). 2013 yılında revize edilen fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan kazanımların incelenmesi: model oluşturma ve kullanma konusu. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 89-104.
 • Ayvacı, H.Ş., & Özbek, D. (2014). Fen bilimleri dersi 2013 öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 44(204), 214-231. 5 Aralık 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/milliegitim/issue/36160/406477 sayfasından erişilmiştir.
 • Bağcı-Kılıç, G., & Haymana, F., & Bozyılmaz, B. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programının bilim okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerileri açısından analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), 52-63.
 • Bahar, M., Yener, D., Yılmaz, M., Emen, H., & Gürer, F. (2018). 2018 Fen bilimleri öğretim programı kazanımlarındaki değişimler ve fen teknoloji matematik mühendislik (STEM) entegrasyonu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 702-735.
 • Benli-Özdemir, E., & Arık, S. (2017). 2005 fen ve teknoloji dersi ve 2013 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğretmen değerlendirmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18, 31-44.
 • Buluş-Kırıkkaya, E. (2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programına ilişkin görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1).
 • Çevik, A., Ezberci-Çevik, E., Saylan-Kırmızıgül, A., Kaya, H. (2018). 5. Sınıf fen bilimleri dersi yeni öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 2 (2), 29-56. 22 Nisan 2019 tarihinde http://dergipark.gov.tr/aod/issue/41228/475694 sayfasından erişilmiştir.
 • Çıray, F., & Küçükyılmaz, E.A., & Güven, M. (2015). Ortaokullar için güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 31-56.
 • Demirel, Ö. (1996), Genel öğretim yöntemleri. Ankara: Usem.
 • Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem.
 • Dindar, H., & Taneri, A. (2011). MEB’in 1968, 1992, 2000 ve 2004 yıllarında geliştirdiği fen programlarının amaç, kavram ve etkinlik yönünden karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 363-378.
 • Doğan, Y. & Durmuş, B. (2018). 4. sınıf fen bilimleri dersi kazanımlarının revize edilmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(23), 34-56.
 • Erdaş, E., Aksüt, P. & Aydın, F. (2015). Fen ve teknoloji öğretim programlarının teknoloji okuryazarlığı boyutları açısından incelenmesi: boylamsal bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 132-146.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı.
 • Güleryüz, H. (2001). Eğitim programlarının dili ve yaratıcı öğrenme. Ankara: Pegem.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: 3A.
 • Karatay, R., Serkan T., & Betül T. (2013). 2005 ve 2013 Yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 233-264.
 • Laçin-Şimşek, C. (2011). Fen ve teknoloji dersi öğretim programı ve kitaplarında Türk-İslam bilgilerine yer verilme durumu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(4), 154-168.
 • Özcan, H. & Düzgünoğlu, H. (2017). Fen bilimleri dersi 2017 taslak öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. International Journal of Active Learning (IJAL), 2(2), 28-47. 12 Kasım 2018 tarihinde http:// dergipark.ulakbim.gov.tr/ijal/pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Özcan, H., Oran, Ş. & Arık, S. (2018). Fen bilimleri dersi 2013 ve 2017 öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı incelenmesi. Başkent University Journal Of Education, 5(2), 156-166.
 • Özden, M. & Cavlazoğlu, B. (2015). İlköğretim fen dersi öğretim programlarında bilimin doğası: 2005 ve 2013 programlarının incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Researh in Education, 3(2), 40-65.
 • Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen eI kitabı. Ankara: Anı.
 • Ünal, S., & Coştu, B., & Karataş, F.Ö. (2004). Türkiye'de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmaları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 183-202.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Alkım.
 • Yaz, Ö.V., & Kurnaz, M.A. (2017). 2013 fen bilimleri dersi öğretim programının incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 173-184.
 • Ünsal, Y. (2004). Türkiye'de son yıllardaki fen müfredatı geliştirme çabaları: 1992 ve 2000 fen müfredatlarının genel görünümü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 53-67.
 • Öz, B. (2007). 2001 fen bilgisi dersi ve 2005 fen ve teknoloji dersi programlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8312-9859
Yazar: Hakan Aksoy
Kurum: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0808-4352
Yazar: Yasin Ünsal (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 9 Aralık 2019

APA Aksoy, H , Ünsal, Y . (2019). 2013 ve 2017 Yılları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Fizik Konuları Bağlamında Karşılaştırılması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , (5) , 232-254 . DOI: 10.21733/ibad.622367