Yazım Kuralları

Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspxAPA 6'nın Türkçe tercümesi için lütfen tıklayınız.


Hakem sürecini başarıyla bitirip yayınlanmaya hak kazanmış makale yazarlarına kolaylık olması açısından editör tarafından makale template dosyası gönderilecektir. Dosya üzerinde belirtilen yönlendirmeler doğrultusunda makalenin son hali yayına alınacaktır. Bununla beraber gönderilen makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:


1.Ana Metin: A4 boyutunda MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf arası boşluk önce ve sonra 6nk olarak ayarlanmalıdır.Tablo ve şekiller sayfaya uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Hakem değerlendirilmesinde kolaylık olması açısından sayfalar numaralandırılmalıdır.  

2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazar ad(lar)ı koyu, sadece baş harfler büyük Times New Roman 10 punto olarak yazılmalıdır. Adresler ise normal harflerle dipnotta yazılmalı;yazarın görev yaptığı kurum, ülke adı ve e-mail adresi Garamand 9 punto ile burada belirtilmelidir. Tüm yazarların ORCID ID bilgisi de burada yer almalıdır. 
 
3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, kelimelerin ilk harfi büyük harflerle 12 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalıdır. Başlığın mümkün olduğunca kısa olmasına özen gösterilmelidir. Ana başlıklar da büyük harf Times New Roman 12 punto koyu olmalıdır. 

4- Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özetin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet, 9 punto ve tek paragraf halinde yazılmalıdır. Makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içermelidir. Özette ara başlıklara, atıflara ve kaynakçaya yer verilmemelidir. 

5. Bilgilendirme: Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda (BAP, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası belirtilerek kaynakçadan öncekiBilgilendirme/Acknowledgement bölümde Times New Roman 9 punto ile verilmelidir. Eğer çalışma tezden üretilmiş ise durum burada belirtilmelidir.

6. Kaynakça: Makale Türkçe ise sadece KAYNAKÇA, İngilizce ise sadece REFERENCES kullanılmalıdır. Kaynaklar Times New Roman 11 punto APA 6th Edition stiline göre düzenlenmelidir. Kaynakçalar numaralandırılmamalı, ikinci satıra taştığı takdirde ikinci satır içerden başlamalıdır. Kaynaklar da tek satır aralığı ile yazılmalı, paragraf arası boşluk ise önce ve sonra 6nk olarak ayarlanmalıdır. APA 6'nın Türkçe çevirisine ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Dergi yazarlarının kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Açık Erişim sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel genel ağ sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayımlayabilirler.

Kaynakça Örnekleri 

Makaleler:

 Tek Yazarlı Makale

Kahya, H. (2018). Aday Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin “edebiyat öğretmeni” kavramına ilişkin algılarının metafor yoluyla analizi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 104-117.

İki Yazarlı Makale

Çeliköz, N. ve Çeliköz, M. (2018). Öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 262-274

NOT: Çok yazarlı makaleler iki yazarlı makaleler gibi son yazardan önce “ve” denilerek hazırlanacaktır.

Kitaplar:

Tek Yazarlı Kitap

Kahya, H. (2017). Karamanlıca bir çocuk dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün (1872). Ankara: Grafiker Yayınları.

İki Yazarlı Kitap

Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2015). Yazılı anlatım el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

NOT: Çok yazarlı kitaplar iki yazarlı kitaplar gibi son yazardan önce “ve” denilerek hazırlanacaktır.

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

Elektronik Kaynaklar

Elektronik Makale

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tari­hinde http://www.meb.gov.tr/index800.htm adresinden erişildi.

Diğer Yayın Türleri:

Ansiklopedi Maddeleri

Bezer, G. Ö. (2009). Seyfeddin Gazi I. TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) içinde (c. 37, ss.31). İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

Yayımlanmamış Tez

Çoban, İ. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçedeki alıntı sözcükleri kullanma düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 Metin içinde alıntı örneği:

(Akın, 2005, s. 15)

(Arıcı ve Ungan, 2015, s. 17)

NOT: Burada belirtilmeyen hususlar için lütfen APA 6 kitapçığına bakınız. Türkçe APA 6 kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayınız.