Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 64 - 78 2019-10-30

Analitik Hiyerarşi Seçim Yöntemi ile Otel Personeli Seçimi Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği

Hakan Akyurt [1]


Turizm sektörünün ekonomik olarak artan önemi nedeni ile günümüz işletmeleri maliyetlerini azaltmak için yoğun çaba harcamaktadır. Otel yönetimlerinin maliyetleri azaltmak ve sürekli çalışan bir personel kadrosunu oluşturması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, Giresun ilinde faaliyet göstermekte olan turizm işletme belgeli otel yöneticilerinin personel seçimlerinde hangi kriterlerin öncelikli olarak dikkate aldıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yönteminde, Giresun ili otel yöneticilerinden alınan veriler doğrultusunda “Analitik Hiyerarşi Seçim” (AHP) yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak karşılaştırmalı matrisler oluşturulmuş ardından geometrik ortalamalar hesaplanmış ve Super decision V 3.2 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında, “yabancı dil” kriterinin personel seçiminde en önemli kriter olduğu sonucu çıkmıştır. Personel seçiminde diğer önemli kriterlerin ise, “deneyim, fiziksel özellikler, sorumluluk, örgütsel bağlılık, eğitim ve fiziksel özellikler” olduğu belirlenmiştir. Araştırma da elde edilen sonuçlara göre, “eğitim” kriterinin ilk sıralarda olmaması, otel yöneticilerinin turizm eğitimine karşı algılamalarının farklılığını ortaya koymaktadır. Araştırma da ortaya çıkan sonuçlar hem sektörde çalışmak isteyen öğrenciler için kendilerini nasıl yetiştirmeleri gerektiği konusunda yararlı bir kaynak olacaktır. 

Turizm, Otel İşletmeleri, Personel Seçimi, Ahp yöntemi
 • Başkaya, Z. ve Akar, C. (2005), Üretim alternatifi seçiminde analitik hiyerarşi süreci: Tekstil işletmesi örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), Eskişehir, 273-286.
 • Benligiray, S. (2013). İnsan kaynakları yönetimi ve örgütlenmesi. R. Geylan ve H. Z. Tonus, (Ed.) İnsan Kaynakları Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Çetinsöz, B.C. ve Akdağ, G. (2015). Otel çalışanlarının sahip oldukları kişilik özellikleri ve iş performansı ilişkileri: Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde bir uygulama, Turizm Akademik Dergisi, 2 (1).
 • Demir, C. (2005). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ilkeler ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erdem, B. (2004). Otel işletmelerinde insan kaynakları planlamasının yeri ve önemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11). 35-54.
 • Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2019). Turizm işletme belgeli tesisler. 15 Haziran 2019 tarihinde http://www.giresunkulturturizm.gov.tr/TR-212249/isletme-belgeli-tesisler.html.adresinden erişildi.
 • Göral, R. (2015). E-wom’a dayalı çok kriterli karar verme teknikleri ile en uygun otelin belirlenmesi ve bir uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 1-17.
 • Gümüş, M., Karabayır, A.N., Güler, T., ve Arslan, G. (2017). Alanya otel işletmelerinde Ahp metodu ile tedarikçi seçimi, Alanya Akademik Bakış Dergisi, 1(3), 1-14.
 • İpekçi Çetin, E., Güven, S., ve Ünal, Z. (2019). Otel işletmelerinin tedarikçi seçiminde bulanık Ahp ile ağırlıklandırılmış hedef programlama uygulaması, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 188-204.
 • İpekçi Çetin, E. ve Tarcan İçigen, E. (2018). Ahp temelli topsis yöntemi ile konaklama işletmelerinde personel seçimi, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 179-187.
 • Jiang, W. Y. ve Alex M. S., (1997), Human resources management: challenges for the hospitality and tourism ındustries, Edited By: Richard Teare, Bonnie Farber Canziani and Graham Brown, London: Cassell. Global Direction.
 • Korucuk, S, (2018). Soğuk zincir taşımacılığı yapan işletmelerde 3pl firma seçimi: İstanbul örneği, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 341-365.
 • Olalı, H. ve Korzay, M. (1993). Otel işletmeciliği, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Özdemir, e. ve Akpınar, A.T. (2002). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi çerçevesinde Alanya’daki otel ve tatil köylerinde insan kaynakları profili, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 85-105.
 • Purcell J. (2003). The challenge of human resource management for ındustrial relations theory and practice. International Journal of Human Resource Management, 4(3), 511-527.
 • Saaty T.L. (1994). How to make a decision: the analytic hierarchy process, Interfaces, 24(6), 19-43.
 • Saaty, T.L. (2008). Decision making witht heanalytic hierarchy process, International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98.
 • Saaty, T.L. and Niemira, M.P. (2006). A framework for making a better decision, Research Review, 13(1), 1-4.
 • Sadullah, Ö. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sarıçalı, G. ve Kundakcı, N. (2016). Ahp ve copras yöntemleri ile otel alternatiflerinin değerlendirilmesi, IREM, 4 (1), 45-66.
 • Saruhan, Ş. ve Yıldız, M. (2012). İnsan kaynakları yönetimi, teori ve uygulama. 1. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Serçeoğlu, N. (2013). Konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi. Journal of Yaşar University, 8(31), 5253-5273.
 • Sonnentag, S. and Frese, M. (2002). Performance concepts and performance theory. L. Cooper & I. T. Robertson (Ed.). Psychological management of ındividual performance., 16-43, Chichester: John Wiley & Sons. Ltd. DOI: 10.1002/0470013419.ch1.
 • Tüzün, İ.K. (2013). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 42(1), 61-76.
 • Ülen, M. ve Gülmez, M. (2016). Konaklama işletmelerinin tercihinde bir araç olarak Ahp yöntemi: zincir oteller üzerine bir uygulama, Verimlilik Dergisi, 1, 85-102.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6522-684X
Yazar: Hakan Akyurt (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, BULANCAK KADİR KARABAŞ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Akyurt, H . (2019). Analitik Hiyerarşi Seçim Yöntemi ile Otel Personeli Seçimi Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 64-78 . DOI: 10.21733/ibad.603290