Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 520 - 529 2019-10-30

Van İlindeki Otellerin Engelli Bireylere Uygunluğunu Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
A Research on Determination of the Compatibility of Hotels in Van Province with Disabilities

Sağbetullah Meriç [1] , Hamit Işık [2]


Engelli bireylerin hayatın her alanında etkili bir şekilde yer almaları için birçok faaliyet yapılmaktadır. Bu bağlamda sosyalleşmenin en etkili olduğu turizm hareketliliğine engelli bireylerin de sorunsuz bir şekilde katılabilmeleri için konaklama işletmelerinde de birçok çalışma yapılmaktadır. Konaklama işletmeleri, herhangi bir engeli olmayan kişilerin kullandığı mekanlar olmakla beraber, sosyal çevrede aslında hiç de küçümsenmeyecek kadar yaşamda yer alan engelli bireylerin iş ve tatil seyahatleri için kullandıkları mekanlardır. Ancak çoğu konaklama işletmelerinde kullanılan bu mekanlar engelli ve davranış kısıtlılığı yaşayan bireyler için yapısal olarak uygun özeliklere sahip değildir. Bu sebepten dolayı engelli bireyler bu mekanlarda birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların çözümlenebilmesi için mekanların engelli bireylerin kullanımına elverişli olarak tasarlanması ve özelliklerin devamlı geliştirilmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı, Van ilinde yer alan 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde engellilerin kullandıkları alanların uygunluğu ve eksiklerin belirlenmesi ve engelli bireylerin karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırma sonucunda yöneticilerin engellilere yönelik algılarının genellikle olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Engellilere yönelik fiziksel altyapıda ciddi eksiklikler olduğu araştırmada elde edilen bir diğer sonuçtur.


Engelli Turist, Konaklama İşletmeleri, Van, Uygunluk
  • Akıncı, Z. ve Sönmez, N. (2015). Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(1), 97-113.Artar, Y. ve Karabacakoğlu, Ç. (2003). Türkiye’de Özürlüler Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tesislerindeki Alt Yapı Olanaklarının Araştırılması. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.Atak, V. (2008), Marmaris’teki Otel İşletmelerinin Bedensel Engelli Turizmine Bakışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.Ayyıldız, T., Atay, H. ve Yazıcı, A. (2014). Konaklama İşletmelerinin Engelliler İçin Olanakları ve Yöneticilerin Görüşleri: Kuşadası Örneği. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(2), 84-100.Birdir, K., Dalgıç, A. ve Kale, A. (2014). Antalya ve Mersin Plajlarında Yapılan Düzenlemelerin Erişebilirlik Kapsamında İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 145-158.Bulgan, G. ve Çarıkçı, İ. H. (2015). Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 15-42.Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C. ve Tuncel, M. (2017). Otel İşletmelerinde Engelli Olanaklarına İlişkin Yöneticilerin Görüşleri: Konya Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (13), 249-263.Engelliler Biz Platformu, http://www.engelliler.biz/forum/tatil-secenekleri/3330-avrupanin-en-buyuk-engelli-oteli-marmariste-acildi.html (Erişim tarihi: 25.10.2018).Hamarat, B., Bağcı, E. ve Sevinç, F. (2017). Engelli Turistler: Tükenmişlik, Motivasyon ve Kısıtlarının Katılım Niyetine Etkisi. Eğitim, Bilim, Sanat Ve Felsefede Farkındalık, 2(7),101-116.İsraeli A. A. (2002). A Preliminary Investigation of the Importance of Site Accessibility Factors For Disabled Tourists, Journal of Travel Research, 41 (1), 101-104.Kaygısız, Ü. ve Bulgan, G. (2015). İnsan Hakları Çerçevesınde Engellilerin Seyahat Hakkı ve Avrupa Birliğindeki Yasal Düzenlemeler. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 98-106.Kılıç, B ve Baş, M . (2015). Engelli Turistlerin Duygusal Emek Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), 15-24.Meriç, S. ve Bozkurt, Ö. (2017). Van Gölü’nün Rekreasyonel Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(1), 154-167.Öztürk, Y., Yaylı, A. ve Yeşiltaş, M. (2008). Is the Turkish Tourism Industry Ready for a Disabled Customer’s Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers, Tourism Management, 29(2), 382-389.Pehlivanoğlu, B. (2011). Konaklama Yapılarının Engellilere Yönelik Oda Düzenlemelerinin İrdelenmesi, Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(4): 27-35.Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050707-2.htm (Erişim tarihi: 25.10.2018).Tellioğlu S. ve Şimşek, N. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Engelli Dostu Turizm, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(33), 552-567.Tozlu, E., Mercan, Ş. O. ve Atay, L. (2012). Çanakkale’nin Engelli Turizmine İlişkin Durumunun Belirlenmesine ve Planlanmasına Yönelik Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 1-16.TÜRSAB, http://www.tursab.org.tr/tr/engelsiz-turizm/dunyada-ve-turkiyede-engelsiz-turizm-pazari_487.html (Erişim tarihi: 26.10.2018).Tütüncü, Ö. ve Aydın, İ., (2013). Ulaşılabilir Turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 261-263.Yayli, A. ve Öztürk, Y. (2006). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Bedensel Engelliler Pazarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi, 17(1), 87-97.Zengin, B. ve Eryılmaz, B. (2013). Bodrum Destinasyonunda Engelli Turizm Pazarının Değerlendirilmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(11), 51-74.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1949-623X
Yazar: Sağbetullah Meriç (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hamit Işık
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Meriç, S , Işık, H . (2019). Van İlindeki Otellerin Engelli Bireylere Uygunluğunu Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 520-529 . DOI: 10.21733/ibad.603413