Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 256 - 264 2019-10-30

Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler
Status of Domestic Violence Exposure among Married Women and the Affecting Factors

Havva Tel [1] , Semra Kocataş [2] , Nuran Güler [3] , Hatice Tel Aydın [4] , Nurcan Akgül Gündoğdu [5]


Bu çalışma evli kadınların aile içi şiddete maruz kalma durumunu ve etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırmanın örneklemine, araştırmanın evrenini oluşturan 330 kursiyer kadından 18 yaş ve üzeri, evli ve araştırmaya katılmayı kabul eden 220 kadın alınmıştır. Araştırma verileri “kişisel bilgi formu” “kadına yönelik aile içi şiddeti belirleme ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılım ki-kare testi, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kadınların %69.5’i görücü usulü ile evlendiğini, %30.5’i eşinden şiddet gördüğünü belirtmiştir.  Tanışarak evlenen, fiziksel hastalığı veya ruhsal hastalığı olan ve eşinden şiddet gördüğünü ifade eden kadınların kadına yönelik ev içi şiddeti belirleme ölçeği puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda;  kadınların aile içi eş şiddet türleri ve aile içi eş şiddetinin tedavi edilmesi gereken bir sorun olduğu konusunda bilgilendirilmesi,  şiddet yaşantısında yardım ve destek alacakları kaynaklarının tanıtılması, şiddetin sonuçlarına yönelik farkındalıklarının artırılması önerilmektedir.

Kadın, aile içi şiddet, eş şiddeti, hemşirelik
 • Akpınar, O. (2013). Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda aile içi şiddetle başa çıkma özyeterliği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 24-36.
 • Altınay, A.G. ve Arat, Y. (2007). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul, Punto Baskı Çözümleri.
 • Ayrancı, Ü., Günay Y. ve Ünlüoğlu İ. (2002). Hamilelikte aile içi eş şiddeti: birinci basamak sağlık kurumuna başvuran kadınlar arasında bir araştırma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2 (3) 75-87.
 • Coker, A.L., Bethea, L., Fadden, M.K., King, M.R. and Smith, P.H. (2002). Missed opportunities: Intimate Partner Violence (IPV) in family practice settings. Preventive Medicine, 34 (4) 445-454. doi:10.1006/pmed.2001.1005.
 • Demir, Ü. (2000). Kadına yönelik aile içi şiddet. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi; 3 (1) 57-61.
 • Efe, Ş.Y. ve Ayaz, S. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11 (1) 23-29.
 • Efe, Ş.Y.(2012). Acil servis hemşirelerinin kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin rol ve sorumlulukları. F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Derg., 26 (1) 49-54.
 • Devries, K.M., Mak, J.Y.T., García-Moreno. C., Petzold. M., Child, J.C., Falder, G, Lim, S., Bacchus, L.J., Engell, R.E., Rosenfeld, L., Pallitto, C., Vos, T., Abrahams, N. and Watts, C.H. (2013). The global prevalence of intimate partner violence against women. Science, 340 (6140) 1527-8.
 • Garcia-Moreno, C., Heise, L., Jansen, HAFM., Ellsberg, M. and Watts, C. (2005). Violence against women. Science, 310 (5752) 1282-3.
 • Günay, T., Giray, H., Harç, B., Köksal, B. ve Sarı, S. (2006). İzmir’de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet. Sağlık ve Toplum, 16 (3) 31-7.
 • Kaplan, S., Akalın, A., Pınar, G. ve Yılmazer, T. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddet ve aile içi şiddette mesleki rollerine ilişkin tutumları. Yıldırım Beyazıt Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik e-Dergisi, 2 (1) 26-35.
 • Kothari, C.L. ve Rhodes, K.V. (2006). Missed opportunities: emergency department visits by police-identified victims of intimate partner violence. Ann Emerg Med, 47 (2) 190-199.
 • McCloskey, L.A., Lichter, E., Ganz, M.L., Williams, C.M., Gerber, M.R., Sege, R., Stair, T. and Herbert, B. (2005). Intimate partner violence and patient screening across medical specialties. Acad Emerg Med, 12 (8) 712-722.
 • Miller, E., Decker, M.R., Raj, A., Reed, E., Marable, D. and Silverman, J.G. (2010). İntimate partner violence and health care-seeking patterns among female users of urban adolescent clinics. Matern Child Health J, 14 (6) 910-917.
 • Ortabağ, T., Özdemir, S., Bebiş, H. ve Ceylan, S. (2014). Perspectives of young adultmen regarding violence against women: a cross-sectional study from Turkey. J Fam Viol, 29 (6) 665-674.
 • Özyurt, S.C. ve Deveci, A. (2010). Manisa’da kırsal bir bölgedeki 15-49 yaş evli kadınlarda depresif belirti yaygınlığı ve aile içi şiddetle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 21 (1) 1-7.
 • Roman, N.V. and Frantz, J.M. (2013).The prevalence of intimate partner violence in the family: a systematic review of the implications for adolescents in Africa. Fam Pract, 30 (3) 256-265.
 • Selvi, Ü.Y. ve Karanfil, D. (2016). Intimate partner violence against women: Effects of power distance, individualism and economy. Journal of Human Sciences, 13 (1) 60-72.
 • Stöckl, H., Devries, K., Rotstein, A., Abrahams, N., Campbell, J., Watts, C. and Moreno, C.G. (2013). The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. Lancet, 382 (9895) 859-865.
 • Tanrıverdi, G. ve Şıpkın, S. (2008). Çanakkale'de sağlık ocaklarına başvuran kadınların eğitim durumunun şiddet görme düzeyine etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 13 (3) 183-187.
 • Tatlılıoğlu, K. ve Küçükköse, İ. (2015). Türkiye’de kadına yönelik şiddet: nedenleri, koruma, önleme ve müdahale hizmetleri. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13) 194-209.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2015). Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması (2015). Elma Teknik Basım Matbaası. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Witting, M.D., Furuno, J.P., Hirshon, J.M., Krugman, S.C. and Périssé, ARS. (2006). Support for emergency department screening for ıntimate partner violence depends on perceived risk. J Interpers Violence, 21 (5) 585-596.
 • World Health Organization (2002). World report on violence and health. 27 Mayıs 2018 tarihinde http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf adresinden erişildi.
 • World Health Organization (2005). Multi-country study on women’s health and domestic violence against women: summary report of initial results on prevelance, health outcomes and women’s response. Geneva. 17 Mart 2018 tarihinde http://www.int/iris/bit stream/10665/1/978941564625_eng.pdf. adresinden erişildi.
 • World Health Organization (2013). Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, 17 Mart 2018 tarihinde http://www.int/iris/bitstream/10665/1/978 941564625_eng.pdf. adresinden erişildi
 • Yanık, A., Hanbaba, Z., Soygör, S., Ayaltı, B. ve Doğan, M. (2014). Kadına yönelik şiddet davranışlarının değerlendirilmesi:Türkiye’den kanıt. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4 (4) 105-111.
 • Yanıkkerem, E. ve Saruhan, A. (2005). 15-49 yaş evli kadınların aile içi şiddet konusunda görüşlerinin ve aile içi şiddete maruz kalma durumlarının incelenmesi. MN Klinik Bilimler & Doktor, (11) 198-204.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9171-2115
Yazar: Havva Tel
Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7566-0060
Yazar: Semra Kocataş
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3411-6912
Yazar: Nuran Güler
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1518-8080
Yazar: Hatice Tel Aydın
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6446-730X
Yazar: Nurcan Akgül Gündoğdu (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Tel, H , Kocataş, S , Güler, N , Tel Aydın, H , Akgül Gündoğdu, N . (2019). Evli Kadınların Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumu ve Etkileyen Faktörler. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 256-264 . DOI: 10.21733/ibad.611511