Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 198 - 216 2019-10-30

To Determine The Views of Students Using The Internet Site “Le Fle Pour Les Curieux” For Teaching The French Vocabulary In A1 Language Level
Fransızca A1 Dil Düzeyinde Kelime Öğretiminde “Le Fle Pour Les Curıeux” İnternet Sitesinin Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

Senem Seda Şahenk [1]


Bu araştırmanın problem cümlesi şu şekilde dile getirilebilir: “Fransızca A1 dil düzeyinde kelime öğretimi sürecinde “Le FLE Pour Les Curieux” internet sitesi kullanımı hakkında öğrencilerin görüşleri nelerdir?” Bu çalışmanın amacı Fransızca A1 dil düzeyinde kelime öğretimi sürecinde “Le FLE Pour Les Curieux” internet sitesi kullanımı hakkında öğrencilerin görüşlerinin tespit edilmesidir. Bu çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır. Bu çalışma bir durum çalışmasıdır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bilim dalı 3. sınıfta ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğrenen 10 öğrenciyle yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak Öğrencilerin çoğunluğu hem Fransızca’ya yönelik ilgi, istek ve motivasyonlarının arttığını hem de dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinde önemli gelişmeler gördüklerini savunmuşlardır. Ayrıca öğrencilerin birkaçı ise hem araştırmacının zaman yönetiminde zorluk yaşadığını hem de internet destekli gerçekleştirilen aktivitelerin sürecinin uzatılması faydalı olabileceğini ifade etmişlerdir.

 

Fransızca öğretimi, A1 dil düzeyi
 • Abarghoui, M. A. & Taki, S. (2018). Measuring the effectiveness of using "Memrise" on high school students' perceptions of learning EFL. Theory and Practice in Language Studies, 8 (12), Aralık 2018, 1758-1765. doi: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0812.25.
 • Abu-Liala, Z. (2017). L'enseignement/apprentissage du vocabulaire français à un public arabophone de Jordanie: Propositions et recommandations didactiques. The Arabic Journal of Human and Social Sciences, 29, Aralık 2017, 372-384.
 • Académie de Nantes (2015). Développer le vocabulaire des élèves: Un protocole d’expérimentation. Eylül 2015, Fransa: Nantes, Mission Maîtrise de la langue Groupe départemental de la Mayenne https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/eleves-allophones-enfants-du-voyage/articles/developper-le-vocabulaire-des-eleves-francophones-et-allophones-939465.kjsp?RH=1418575933844 internet sitesinden 09/08/2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Akbulut, S. & Yaylı, D. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A1-A2 düzeyi ders kitapları üzerine bir izlence çalışması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE), Özel Sayı II, 35-46.
 • Akmaz Genç, İ. (2018). Etkileşimli kelime duvarı tekniğinin 4. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersi kelime bilgisine ve derse yönelik tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
 • Akkakoson, S. (2012) Raising strategic Awareness of Thai EFL students of Science and Technology disciplines through Metacognitive Strategy training. The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 18 (4), 35-47.
 • Aktekin, N. Ç. & Güven, S. (2013). Examining the impact of vocabulary strategy training on adult EFL students. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 339-352. doi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000426/1002000311.
 • Albar, R. (2017). The relationship between students’ vocabulary size, foreign language anxiety, and their speaking ability (A correlational study at the seventh grade of SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Endonezya: Jakarta, Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta Faculty of Educational Sciences.
 • Al-Bidawi, S. A. (2018). Vocabulary Learning Strategies (VLSs) preferred by Saudi EFL students. English Language Teaching, 11 (12), 211-220.
 • Al-Darayseh, A. M. (2014). The impact of using explicit/implicit vocabulary teaching strategies on improving students’ vocabulary and reading comprehension. Theory and Practice in Language Studies, 4 (6), Haziran 2014, 1109-1118. doi:10.4304/tpls.4.6.1109-1118.
 • A’lipour, J. & Ketabi, S. (2010). Teaching vocabulary in EFL classrooms: A tried-out technique. English Language Teaching, 3 (3), 158-159.
 • Alptekin, C. (2007). Foreign language learning strategy choice: Naturalistic versus instructed. Language Acquisition Journal of Theory and Practice in Education, 3 (1), 4-11.
 • Altıkulaçoğlu, S. (2010). Yabancı dil sınıflarında eşdizimli sözcük öğretimi ve anadilinin rolü. Dil Dergisi, 148, 37-52. doi: 10.1501/Dilder_0000000129.
 • Amirian, S. M. R. & Heshmatifar, Z. (2013). The impact of using electronic dictionary on vocabulary learning and retention of Iranian EFL learners. International Journal of Research Studies in Educational Technology, 2 (1), 35-44. doi:10.4304/jltr.4.3.636-641.
 • Anadol, H. (2015). Effectiveness of writing new words multiple times with their Turkish meanings technique for vocabulary retention in teaching English as a Foreign Language context with reference to teachers’ reflections on this technique. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı Uygulamalı Dilbilimi Yüksek Lisans Programı.
 • Anjaniputra, A. G. & Salsabila, V. A. (2018). The merits of Quizlet for vocabulary learning at tertiary level. Indonesia EFL Journal, 4 (2), Temmuz 2018, 1-11. doi: 10.25134/ieflj.v4i2.1370.
 • Apaydın, D. (2007). Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi).
 • Arjomand, M. & Sharififar, M. (2011). The most and least frequently used vocabulary learning strategies among Iranian EFL freshman students and its relationship to gender. Iranian EFL Journal, 7 (1), 90-100.
 • Arslan, M. & Gürdal, A. (2012). Yabancılara görsel ve işitsel araçlarla Türkçe kelime öğretim yöntemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 255-270.
 • Asgari, A. (2010). The influence of informal language learning environment (parents and home environment) on the vocabulary learning strategies. Canadian Center for Science and Education. English Language and Literature Studies, 1 (1), 7-13. doi:10.5539/ells.v1n1p7.
 • Aslan, E. & Coşkun, O. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde oyun yazılımları ile sözcük öğretimi. Turkish Studies, 11 (3), Güz 2016, 221-236. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9417.
 • Atilay, D. (2007). The use of songs in teaching vocabulary to young learners in a foreign language teaching. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Avrupa Konseyi (2013). Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi öğrenim, öğretim ve değerlendirme. Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, ISBN: 978-3-86375-083-1, Almanya: Franfurt/ Main TELC GmbH https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Publikationen/Diller_iain_Avrupa_Ortak_oneriler_AEeraevesi.pdf internet sitesinden 19/08/2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Ayaz, Y. & Gürsoy, E. (2002). Bilgisayar destekli yabancı dil öğretimi için internet yazarlığı. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Aycan, A. & Günday, R. (2018). Interactive applications for developing vocabulary skill in learning French as a foreign language. International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), 6 (4), Aralık 2018, 579-586. doi: 10.18298/ijlet.3233.
 • Aytan, T. & Başal, A. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde ulam temelli sözcük öğretiminin başarıya etkisi. EKEV Akademi Dergisi, 20 (65), 559-576. doi: http://dx.doi.org/10.17753/Ekev563.
 • Bakla, A., & Çekiç, A. (2017). Using an online vocabulary memorization tool versus traditional vocabulary exercises. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (4), 948-966.
 • Baldoumi, K. (2016). The employment of vocabulary learning strategies by young Greek learners of English: Differences in relation to gender and grade. Theoretical and Applied Linguistics, 21 (2), Selected Papers of the 21st International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL 21), 504-515.
 • Başoğlu, E. B. & Akdemir, Ö. (2010). A comparison of undergraduate students’ English vocabulary learning: using mobile phones and flash cards. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 9 (3), 1-7.
 • Başören, M. T. (2015). Drama öğretim tekniğinin yabancı dil kelime öğretimine ve öğrencilerin kelime öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programı ve Öğretimi Bilim Dalı.
 • Başutku, S. (2018). Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde B1 düzeyinde kelime öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı.
 • Bozavlı, E. (2014). Yabancı dil dersinde kelime öğretiminde görsel işitsel materyallerin etkinliğinin değerlendirilmesi (TV 5 Monde/7 jours sur la planete modeli). Electronic Turkish Studies, 9 (12), 31-41. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7389.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bruton, A. (2007). Vocabulary learning from dictionary reference in collaborative EFL translational writing. System, 35, 353-367. doi:10.1016/j.system.2007.01.004.
 • Büker, M. & Zeytinkaya, D. (2013). Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelime öğretiminin dil edinimindeki yeri ve önemi. Electronic Turkish Studies, 8 (10), Güz 2013, 185-191. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5908.
 • Candemir, C. (2012). L’Analyse des éléments culturels figurant dans les méthodes de Français Langue Étrangère intitulées Salut I, II d’après la perspective actionnelle. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Cellier, M. (2011). Le vocabulaire et son enseignement: Des outils pour structurer l’apprentissage du vocabulaire. Fransa: Paris, Ministère Education National, Eduscol, https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/57/6/Micheline_Cellier_111202_C_201576.pdf internet sitesinden 08/08/2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Chen, C. M. & Chung, C. J. (2007). Personalized mobile English vocabulary learning system based on item response theory and learning memory cycle. Computers & Education, 51, 624-645. doi:10.1016/j.compedu.2007.06.011.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6. Baskı). ABD: New York, Routledge.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). ABD: Sage Publications.Çelik, A. (2015). Yabancı dilde dijital kelime öğretiminin lise öğrencilerinin yazmada kelime kullanımlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi Yayınları.
 • Çevik, H., Orakcı, Ş., Aktan, O., Toraman, Ç. & Ayçiçek, B. (2018). Ortaokul öğrencilerinin kelime öğrenme stratejilerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 796-814.
 • Demir, C. (2017). Lexical collocations in English: A comparative study of native and non-native scholars of English. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (1), 75-87.
 • Demircioğlu, Ş. & İşpir, O. A. (2016). İngilizce sözcük gruplarının öğretilmesinde yaratıcı drama yönteminin etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11 (1), 105-116. doi: 10.21612/yader.2016.007.
 • Demirekin, M. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe’nin anlamlandırılmasında kelime ve dil öğrenme stratejileri kullanımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı.
 • Desmet, P. (2006). L’enseignement/apprentissage des langues à l’ère du numérique: tendances récentes et défis. Revue française de linguistique appliquée, 11 (1), 119–138.
 • Diller İçin Ortak Başvuru Metni Öğrenme-Öğretme-Değerlendirme (2001). Ankara: MEB Yayınevi, http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafindan.pdf internet sitesinden 25/08/2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Durmaz Yılmaz, A. (2005). Avrupa Ortak Dil Kriterleri ve Dil Gelişim Dosyası uygulamalarının Türkiye’de varolan ilköğretim programının uygunluğuna değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı İngilizce Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Ebrahimi, Z. & Azhideh, P. (2015). The effects of teaching vocabulary learning strategies on Iranian EFL learners ‘vocabulary development. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), 3 (1), Ocak 2015, 57-64.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erişkon Cangil, B. (2004). Küreselleşme ve Avrupa Birliği yabancı dil eğitim politikaları ışığında 2000’li yıllarda Türkiye’de yabancı dil ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme politikalarına bir bakış. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 273-282.
 • Erten, İ. H. & Tekin, M. (2008). Effects on vocabulary acquisition of presenting new words in semantic sets versus semantically unrelated sets. System, 36, 407-422. doi:10.1016/j.system.2008.02.005.
 • Eskelinen, M. (2017). Drama as a method of teaching EFL vocabulary: A material package for lower secondary school teachers. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Finlandiya: Jyväskylä, University of Jyväskylä Department of Language and Communication Studies English.
 • Gafni, R., Achituv, D. & Rachmani, G. (2017). Learning foreign languages using mobile applications. Journal Information Technology Education Research, 16, 301–371. doi: https://doi.org/10.28945/3855.
 • Genç, B. (2004). New trends in teaching and learning vocabulary. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2), 117-126. doi: 10_2004_C13_S-2.
 • Gorjian, B. (2012). Teaching vocabulary through Web-Based Language Learning (WBLL) approach. Procedia Technology, 1, 334-339. doi: 10.1016/j.protcy.2012.02.070.
 • Göçmen, E. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde otantik dokümanların kullanımı ve A1-A2 düzeyinde dil becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı.
 • Gök, H. (2017). The implementation of various vocabulary teaching strategies on young learners. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Istanbul: Bahçeşehir Üniversıtesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bölümü.
 • Göral, G. N. & Görgen, İ. (201). İkinci dil kelime öğrenmede bilgi haritaları kullanımının öğrencilerin öğrenme ve hatırlama düzeyine etkisi. Journal of Human Sciences, 14 (2), 2090-2098. doi:10.14687/jhs.v14i2.4051.
 • Gülten, D. (2012). Evaluating the efficiency of NLP applications for the teaching of English vocabulary of young learners: Adapting songs. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Gün, M. & Günay, C. Ö. (2018). Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğreniyorum A1.1 ve A1.2 seviye ders ve çalışma kitaplarının Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR)’e ve 6-10 yaş grubu öğrencilerin seviyelerine uygunluğunun değerlendirilmesi. Route Educational and Social Science Journal, 5 (34), Aralık 2018, 749-758. doi: http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.1658.
 • Günday, R. (2016). Utilisation des materiels didactiques et authentiques dans les methodes du FLE et le point du FLE. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (1), 375-389.
 • Günday, R. & Aycan, A. (2016). Öğrenme kuramları ve Flanet FLE ve English Page adlı yabancı dil eğitimi sitelerinde beceri geliştirme etkinlikleri. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6 (15), Ocak 2016, 443-462.
 • Günday, R. (2015). Yabancı dil öğretiminde yaklaşımlar, yöntemler, teknikler ve multimedya araç ve materyalleri. Ankara: Favori Yayınları.
 • Gürdal, A. & Arslan, M. (2011). Oyun ve bulmaca etkinlikleriyle yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemi. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Bosna Hersek: Saraybosna, https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Arslan10/publication/267781450_OYUN_VE_BULMACA_ETKGNLGKLERGYLE_YABANCILARA_TURKCE_KELGME_OGRETGM_YONTEMG/links/5514106a0cf2eda0df303e5e/OYUN-VE-BULMACA-ETKGNLGKLERGYLE-YABANCILARA-TUeRKCE-KELGME-OeGRETGM-YOeNTEMG.pdf internet sitesinden 07/08/2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Hajebi, M., SeddiQ. T., Fahandezh, F., & Salari, H. (2018). The role of web-based language teaching on vocabulary retention of adult pre-intermediate. Journal of Language Teaching and Research, 9 (2), 372-378. doi: http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0902.20.
 • Hasbún, L. (2005). The effect of explİcİt vocabulary teaching on vocabulary acquisition and attitude towards reading. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 5 (2), Aralık 2005, 1-25.
 • Hayati, A. (2005). The computer and language teaching. Asian EFL Journal: Professional Teaching Articles Collection, 4, 75–81.
 • Heidari, S. & Tavakoli, M. (2012). The effects of repetition and L1 lexicalization on ıncidental vocabulary acquisition by Iranian EFL learners. The Language Learning Journal, 40, 1-16. doi: 10.1080/09571736.2012.708051.
 • Hemmati, T., & Asmawi, A. B. (2015). Incidental vocabulary learning and retention through reading a graded reader among Iranian EFL learners. The Online Journal of New Horizons in Education, 5 (1), 72-86.
 • Hişmanoğlu, M. (2015). Semiotic elements and difficulties in teaching vocabulary items. International Journal of Applied Semiotics, 5 (1-2), 51-68.
 • Işık, İ. (2016). İlkokul 3. sınıf öğrencilerine eğitsel oyunlar ile İngilizce kelime öğretiminin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
 • Işık, İ. & Semerci, N. (2016). İlkokul 3. sınıf öğrencilerine İngilizce kelime öğretiminde eğitsel oyunların akademik başarıya etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 787-804.
 • Ivone, F. M. (2005). Teaching English as a foreign language in Indonesia: The urge to improve classroom vocabulary instruction. TEFLIN Journal, 16 (2), 195-208. doi: 10.15639/teflinjournal.v16j2/195-208.
 • Kansızoğlu, H. B. (2017). The comparison of Vocabulary Teaching Methods in terms of their effect on vocabulary development: A Meta-Analytic Review. International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 9 (3), 821-841. doi: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.03.017.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.
 • Karataş, F. (2014). 4. sınıf “Toko Demo” Almanca ders kitabının “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” kapsamında analiz edilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Almanca Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 141-153.
 • Kartal, E., Ova, G. & Şentürk, A. (2016). Apprentissage autonome des étudiants en Français Langue étrangère à travers les outils du web. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 383-400.
 • Ketevan, K. (2018). Possible effects of the Teaching proficiency through Reading and Storytelling (TPRS) approach on very young learners’ L2 vocabulary acquisition. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bölümü.
 • Kim, Y. (2008). The role of task-induced involvement and learner proficiency in L2 vocabulary acquisition. Language Learning, 58 (2), 285-325.
 • Kocaman, O., & Kızılkaya Cumaoğlu, G. (2014). Eğitsel yazılım (DENIS) ve oyunlarla İngilizce kelime öğretiminin kelime öğrenme stratejilerine ve başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 39 (176), 305-316. doi: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3704.
 • Köksal, O. (2012). Öğrenme stratejilerinden bellek destekleyiciler İngilizce kelime öğrenme etkinlikleri. ISBN: 978- 605-5176-01-3, Kasım- 2012, Konya: Meram, Eğitim Yayınevi.
 • Köse, T. Çimen, E. & Mede, E. (2016). Perceptions of EFL learners about using an online tool for vocabulary learning in EFL classrooms: A pilot Project in Turkey. International Conference Teaching and Learning English as an Additional Language GlobELT 2016, Nisan 2016, Türkiye: Antalya, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 232, 362-372. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.10.051.
 • Kritikou, Y., Paradia, M. & Demestichas, P. (2013). Cognitive web-based vocabulary learning system: The results of a pilot test of learning Greek as a second or foreign language. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1339- 1345. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.05.231.
 • Kuşçu, E. (2017). Sözcük öğretimi üzerine değerlendirmeler ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (CNRS) görsel-anlambilimsel yorumu. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 6 (2), Haziran 2017, 287-303.
 • Lahlou, S. (2009). La place actuelle de l’enseignement du vocabulaire dans les classes de FLE du secondaire hellénique: Attitudes et pratiques des enseignants. Synérgie Sud-Est Européen, 2, 37-43.
 • La langue Française dans le monde (2014). Fransa: Paris, Edition Nathan. https://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/projet/Rapport-OIF-2014.pdf internet sitesinde 21/08/2019 tarihinde indirilmiştir.
 • Laufer, B. & Hulstijn, J. (2001). Incidental vocabulary acquisition in a second language: The construct of task induced involvement. Applied Linguistics, 22, 1-26. doi: https://doi.org/10.1093/applin/22.1.1.
 • Lavoie, C. (2015). Trois stratégies efficaces pour enseigner le vocabulaire: Une expérience en contexte scolaire innu. Revue Canadienne de Linguistique Appliquée, 18 (1), 1-20.
 • Lebrun, M. & Lacelle, N. (2014). L’ère numérique: un défi pour la didactique du FLE. Synergies Portugal, 2, 107-117.
 • Lotherington, H., & Jenson, J. (2011). Teaching multimodal and digital literacy in L2 settings: New literacies, new basics, new pedagogies. Annual Review of Applied Linguistics, 31, 226–246. doi: https://doi.org/10.1017/S0267190511000110.
 • Loewen, S. vd (2019). Mobile-assisted language learning: A Duolingo case study. The Journal of the European Association for Computer Assisted Language Learning (ReCALL), 31 (3), 293-311. doi: https://doi.org/10.1017/S0958344019000065.
 • Maghsoudi, N., & Golshan, M. (2017). The relationship between vocabulary learning strategy preference and vocabulary size among Iranian EFL learners. International Journal of English Language & Translation Studies, 5 (3), 103-110.
 • Mahmood, A. (2017). The relationship between vocabulary learning strategies and vocabulary size of Iraqı EFL learners in terms of receptive word knowledge. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bölümü.
 • Mangenot, F. (1998). Classification des apports d’Internet à l’apprentissage des langues. Apprentissage des Langues et Systèmes d’Information et de Communication, 1 (2), 133-146. doi: 10.4000/alsic.1515.
 • Marin, M. (2005). Extraversion and the use of vocabulary learning strategies among university EFL students in Mexico. Yayınlanmamış Doktora Tezi, ABD: Colchester, University of Essex.
 • Mashhadi Heidar, D. & Sadeghzadeh Hemayati, M. (2017). A comparative study of vocabulary learning strategies used by Marine Engineering students and Iranian EFL learners. Research in English Language Pedagogy (RELP), 5 (1), 61-72.
 • Memiş, M. R. (2018a). The relationship between Vocabulary Learning Strategies and vocabulary of learners of Turkish as Foreign or Second Language. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13 (4), 164-185. doi: 10.29329/epasr.2018.178.10.
 • Memiş, M. R. (2018b). Kelime hazinesi ve yabancı dilde kelime öğretimi üzerine. Turkish Studies,13 (19), Yaz 2018, 1273-1289. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13857.
 • Mısır, H. (2017). The analysis of A1 level speaking exam in terms of syntax: The effect of general competence on syntax in A1 level speaking. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (1), 27-40.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2. Baskı). ABD: Sage, Thousand Oaks.
 • Mohseni-Far, M. (2007). Techniques and strategies utilized for vocabulary acquisition: The necessity to design a multifaceted framework with an instrucionally wise equilibrium. Porta Linguarum, 8, 137-152.
 • Monge, A. L. Z. (2013). L’évolution de l’enseignement du vocabulaire dans la classe de L2. Revista de Lenguas Modernas, 19, 437-447.
 • Munday, P. (2016). The case for using Duolingo as part of the language classroom experience. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 19, 83-101.
 • Nacera, A. (2010). Languages learning strategies and the vocabulary size. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4021-4025. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.634.
 • Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. ABD: Cambridge, Cambridge University Press.
 • Noor, M. N & Amir, Z., (2009). Exploring the vocabulary learning Strategies of EFL learners. Language and culture: Creating and fostering global communities.7th International Conference by the School of Studies and Lingustics Faculty of Social Sciences and Humanities, 313-327, Malezya: Bangi, University Kebangsaan Malaysia.
 • Nushi, M. & Jenabzadeh, H. (2016). Busuu- the mobile app. TESL Reporter, 49 (2), 30-38.
 • Özdemir, H. A. (2014). An empirical study on the contribution of mnemonic narrative chain method to vocabulary learning and retention of English preparatory students (Bellek destekleyicilerden öyküleme yönteminin hazırlık sınıfı öğrencilerinin kelime öğrenme ve hatırlamasına katkısı hakkında deneysel bir çalışma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Özkan Elgün, İ. (2018). İlkokul 2. sınıf İngilizce dersi öğretim programının eklektik modele göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı Bilim Dalı.
 • Özperçin, A. (2013). Acquisition de la compétence pragmatique dans l’enseignement du FLE: Etude de l’acte d’argumentation dans le manuel “Alter Ego” (Acquisition of pragmatic competence in teaching FLE: Study of the act of argumentation in the manual "Alter Ego"). Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Öztürk, M. (2005). Vocabulary teaching. Dil Dergisi, 133, 20-28. doi: 10.1501/Dilder_0000000060.
 • Özüdoğru, F. (2016). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni doğrultusunda aydınlatıcı değerlendirme modeli ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim) Anabilim Dalı.
 • Pamukçu, A & Akbaraov, A. A. (2016). Analysis of the relation between phonological memory and long term memory on foreign language vocabulary acquisition. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (1), Nisan 2016, 93-106. doi: http://dergipark.org.tr/ataunisosbil/issue/24591/260349.
 • Patahuddin, P., Syawal, S., & Bin-Tahir, S. Z. (2017). Investigating Indonesian EFL learners’ learning and acquiring English vocabulary. International Journal of English Linguistics, 7 (4), 128-137. doi:10.5539/ijel.v7n4p128.
 • Patterson, D. (2017). Vocabulary-building activities for the EFL classroom. LaoTESOL Conference Proceedings: Selected Papers, 164-171.
 • Pilancı, H. & Saltuk, O. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde dilbilgisi içeriğini etkileyen faktörler: A1, A2 düzeyleri. International Journal of Humanities and Education, 4 (9), 122-149. doi: http://dergipark.org.tr/ijhe/issue/39344/451105.
 • Ping, A. M. & Siraj, S. (2012). Exploring selfregulatory strategies for vocabulary learning among Chinese EFL learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 1211-1215. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.802.
 • Reed, J. T. & Hooper, D. (2018). Student perceptions of mobile learning of high frequency vocabulary using the "Memrise" app. The Journal of Kanda University of International Studies, 30, 351-371.
 • Rodrigues, C. (2005). Aide à l’apprentissage du vocabulaire dans un environnement hypermédia en Français langue étrangère. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fransa: Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II UFR Lettres et Sciences Humaines.
 • Rossell-Aguilar, F. (2018). Autonomous language learning through a mobile application: A user evaluation of the Busuu app. Computer Assisted Language Learning, 31 (8), 854-881. doi: https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1456465.
 • Salengros–Iguenane, I. (2011). Pertinence d’une approche culturelle appuyée sur Internet dans une grande école. Apprendre les langues à l’université au 21ème siècle. Haziran 2011, Fransa: Paris, HAL Id: edutice-00942674.
 • Salengros–Iguenane, I. (2010). FLE Internet et approche culturelle. Une recherche à l’Ecole nationale des ponts et chaussées. Linguistique. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fransa: Marsilya, Université de Provence - Aix-Marseille I Sciences du Langage Français Langue Étrangère et Seconde. Français. fftel-00556669f.
 • Salengros–Iguenane, I. (2006). Approche culturelle et Internet en classe de FLE: Exemple d'une pratique à l'École nationale des ponts et chaussées. Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (Alsic), 9, 161-180.
 • Sarani, A. & Shirzaei, H. (2016). A comparative study of vocabulary learning strategies employed by Iranian undergraduate and postgraduate EFL learners with a focus on motivation. Indonesian Journal of EFL and Linguistics, 1 (1), 33-45. doi: https://doi.org/10.21462/ijefll.v1i1.2.
 • Sarı Atilla, F. (2014). A case study on the benefits of using songs in teaching vocabulary by young learners of English. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Sarıgül, E. (2017). Yabancı dil öğretiminde sözcük öğretimi ve öğrenimi sürecine genel bir bakış. The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), 54, 91-104. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6940.
 • Saydam, M. (2018). Kelime öğretimi stratejileri açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul:Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Programı.
 • Scheidecker, C. (2011). Mémorisation du lexique: Apport des neurosciences cognitives. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fransa: Grenoble, Université Stendhal Grenoble III Spécialité FLE-FLM.
 • Shintani, N. (2013). The effect of focus on form and focus on forms instruction on the acquisition of productive knowledge of L2 vocabulary by young beginning-level learners. TESOL Quarterly, 47 (1), 36-62. doi: https://doi.org/10.1002/tesq.54.
 • Stockwell, G. (2007). Vocabulary on the move: Investigating an intelligent mobile phone-based vocabulary tutor. Computer Assisted Language Learning, 4, 365-383. doi: https://doi.org/10.1080/09588220701745817.
 • Şahenk Erkan, S. S. (2017). Internet-based French as a Foreign Language Vocabulary Learning: Academic Success and Opinions on FFL Learners. Universal Journal of Educational Research, 5 (11), 2066-2073. doi: 10.13189/ujer.2017.051123.
 • Şahinler Albayrak, M. (2015). Kinect kullanılan 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamalarının ilkokul öğrencilerinin yabancı dilde kelime öğrenimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı.
 • Şener, S. (2015). Vocabulary learning strategy preferences and vocabulary size of preservice English teachers. International Journal of Educational Researchers, 6 (3), 15-30.
 • Şimşek, H. (2015). Teaching college level English vocabulary through drama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Şimşek, G. (2008). An effective way of teaching vocabulary: Collocations (Kelime öğretiminde etkin bir yöntem: Eşdizimlilikler). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Tang, E. & Nesi, H. (2003). Teaching vocabulary in two chinese classrooms: School children's exposure to English words in Hong Kong and Guangzhou. Language Teaching Research, 7 (1), 65-97. doi: https://doi.org/10.1191/1362168803lr113oa.
 • Tar, M. (2013). L’acquisition du vocabulaire du Français Langue Étrangère dans les universités Nigérianes. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nijerya: Ota, Covenant University Département des Langues.
 • Tayhani Temizgöl, T. (2013). The effects of grammar translation method and communicative language teaching on vocabulary teaching. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Tılıç, G. (2016). Yabancı dil öğreniminde kullanılan etkileşimli mobil uygulamalar: Duolingo örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, Özel Sayı, Haziran 2016, 303-313.
 • Tokaç, A. (2005). A comparison of computer assisted vocabulary instruction teacher-led vocabulary instruction. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Tosun, B.C. (2016). Students’ views on contextual vocabulary teaching: A constructivist view. Journal of Language and Linguistic Studies, 12 (2), 87-106.
 • Tosuncuoğlu, İ. (2013). İngilizce kelimelerin oyunlarla öğretilmesi. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 140-146. doi: 10.7596/taksad.v2i4.228.
 • Tozcu, A. & Coady, J. (2004). Successful learning of frequent vocabulary through CALL also benefits reading comprehension and speed. Computer Assisted Language Learning, 17 (5), 473–495. doi:https://doi.org/10.1080/0958822042000319674.
 • Turgut, Ö. (2006). Yabancı dil dersinde pedagojik uygulama açısından sözcük öğretimi ve sözcük dağarcığını geliştirme yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi. Yayınlanamamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı.
 • Tükenmez, O. (2012). “Francofolie (2005)’’ adlı Fransızca ders kitabında yer alan okuma metinlerinin dil öğrenimindeki rolünün eylem odaklı yaklaşıma göre incelenmesi. Yayınlanamamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı. Walker, L. (2016). The impact of using Memrise on student perceptions of learning Latin vocabulary and on long-term memory of words. Journal of Classics Teaching, 16, 14-20. doi:10.1017/S2058631015000148.Wang, B.-T., Teng, C.-W., & Chen, H.-T. (2015). Using iPad to facilitate English vocabulary learning. International Journal of Information and Educational Technology, 5 (2), 100–104. doi: 10.7763/IJIET.2015.V5.484.
 • Webb, S. (2007). The effects of repetition on vocabulary knowledge. Applied Linguistics, 28 (1), Mart 2007, 46–65. doi: https://doi.org/10.1093/applin/aml048.
 • Yazdi, M. (2013) Relationship between vocabulary learning strategies, perceptual learning styles and levels of vocabulary knowledge among Iranian EFL learners. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malezya: Serdana, Universiti Putra Malaysia Faculty of Educational Studies.
 • Yetiş, V. A. (2013). L’utilisation d’Internet pour l’enseignement du vocabulaire: Une étude pour le FLE. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 44-56.
 • Yetiş, V. A. (2009). Didactique des langues, évolution de la technologie et Internet. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), Ocak 2009, 40-56.
 • Yığın, M. (2013). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrencilerin kullandıkları kelime öğrenme stratejileri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 18. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Z. (2000). L’enseignement du vocabulaire dans la classe du FLE (Fransızca yabancı dil sınıfında sözcük öğretimi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Fransızca Dili Eğitimi Bilim Dalı.
 • Yiğit, C. (2010). Avrupa Diller için Ortak Başvuru Çerçevesi ile ilköğretim 6. sınıf İngilizce öğretim programının karşılaştırılmalı analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Zengin, M. (2019). İngilizce kelime öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunları kullanımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Zhang, H., Song W. & Burston, J. (2011). Reexamining the effectiveness of vocabulary learning via mobile phones. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 10 (3), 203–214.
 • Zorluel Özer, H. & Cabaroğlu, N. (2018). Teaching vocabulary to visually impaired EFL learners. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47 (1), 151-163. doi: 10.14812/cufej.379823.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7861-430X
Yazar: Senem Seda Şahenk (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Şahenk, S . (2019). Fransızca A1 Dil Düzeyinde Kelime Öğretiminde “Le Fle Pour Les Curıeux” İnternet Sitesinin Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 198-216 . DOI: 10.21733/ibad.613420