Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 589 - 606 2019-10-17

Matematik Öğretmen Adaylarında Bilişsel Stil, Görsel Matematik Okuryazarlığı Ve Matematik Başarısı İlişkisinin İncelenmesi: Simetri Örneği
Cognitive style Visual Math Literacy and Mathematics Success of Preservice Mathematics Teachers: Symmetry Example

Özlem Cezikturk [1]


Öğrencinin bilişsel stili ve görsel okuryazarlığı potansiyeli hakkında bilgi verirken, matematik başarısı da bilgi, beceri ve anlayışını ortaya koymaktadır. Geometrik düşüncenin ve uzamsal yönün gelişmesinde simetri önemli bir yer tutmaktadır. Matematik öğretmen adaylarının simetri konusundaki matematik başarı puanları, görsel matematik okuryazarlığı durumu ve bilişsel stilleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını kadar matematik öğretmen adaylarının simetri konusundaki kavram yanılgıları, zorlukları kadar üstün oldukları yanları keşfetmek te amaçlanmıştır. İstanbul’da bir devlet üniversitesinin 4. sınıfında öğrenim görmekte olan ve Öğrenme Stilleri dersini alan 31 matematik öğretmeni adayı ile uygun örnekleme yoluyla çalışılmıştır. Nicel araştırma yaklaşımlarından korelasyonel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak GEFT (Gizlenmiş Şekiller Grup Testi) ve Görsel Matematik Okuryazarlığı Testi ile birlikte araştırmacılar tarafından hazırlanan Simetri başarı testi uygulanmıştır. Literatürde pek incelenmediği ve görsel içerikli olduğu için simetri konusu ele alınmıştır. Değişkenler arası ileri düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Öğretmenlerin simetri konusuna yeterince önem vermedikleri gözlenmiştir.  Benzer şekilde görsel matematik okuryazarlığı ile simetri başarısı arasında da ileri düzeyde bir ilişki saptanamamıştır. Simetri konusunun alandan bağımsız bilişsel stile sahip öğrencilerin daha başarılı oldukları düşünüldüğünde alana bağımlı öğrencilerin de başarılı olması için bir şeyler yapılabilir.

Mathematics teacher candidates' mathematical achievement scores on symmetry, visual mathematics literacy status and cognitive styles were investigated for possible relations, the misconceptions of concept and challenges on symmetry, qualities of prospective teachers to reveal the relationship, if exist. Correlational model was used as research design. Sample consisted 31 students who are studying in the 4th class in a state university in Istanbul and chosen by convenience sampling, where the researcher has identified the convenient group for study. Teacher candidates were tested with the GEFT (Confidential Shapes Group Test) and visual math literacy tests. Mathematical success is measured by the mathematics success test prepared by the researchers. Symmetry is not examined in the literature and it has more visual content than other subjects and plays important role in the development of geometric thinking and spatial orientation of the students. Among the reasons why the teachers don’t give importance to this subject, that they don’t have competence on symmetry.  Also, there is not a highly significant relation between these three variables. They have some misconceptions as on finding the symmetry axis and on symmetry definitions. Some measures can be taken for field dependent students on symmetry as well. 

 • Akar, G.K. (2007). Conceptions of Between-ratios and Within-ratios. Unpublished Doctoral Dissertation, Penn State University, State College.
 • Aksoy, Y., & Bayazit, İ. (2010). Simetri kavramının öğrenim ve öğretiminde karşılaşılan zorlukların analitik bir yaklaşımla incelenmesi. In. M.F. Özmantar & E. Bingölbali(Eds.) İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri, 187-215.
 • Akyüz, P., Pala, N., (2010). PISA 2003 Sonuçlarına göre öğrenci ve sınıf özelliklerinin matematik okur-yazarlığının problem çözme becerilerine etkisi, ilköğretim Online, 9(2), 668-678.
 • Alkan, H., & Güzel, E. B. (2005). Öğretmen adaylarında matematiksel düşünmenin gelişimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 221-236
 • Allendoerfer, C. B. (1969). The dilemma in geometry. The Mathematics Teacher, 62(3), 165-169.
 • Alpan, G., (2008). Görsel okur-yazarlık ve öğretim teknolojisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık 2008, V,II, 74-102.
 • Arslan, S. & Yıldız,C. (2010). 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünmenin aşamalarındaki yaşantılarından yansımalar, Eğitim ve Bilim, 35, 17-31
 • Atasay, M. & Erdoğan, A. (2017). Matematik ile sanatın ilişkilendirilmesi: Mandala desenlerinin simetri öğretiminde kullanımı, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6,2, 58-77.
 • Baykul, Y. (2002). İlköğretimde Matematik Öğretimi (6–8. Sınıflar için) Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Bekdemir, M. & Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algı ölçeği (GMOYÖAÖ)’nin geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89-115.
 • Box ,C.A. & Cochenour. J. (1998), “Visual Literacy: What Do Prospective Teachers Need To know?”, Visual Literacy İn Life And Learning, The 19th Annual Conference of the İnternational Visual Literacy Association. Published in Virginia.
 • Bukova-Güzel , E. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının matematik öğretmen adaylarınınmatematiksel düşünme süreçlerine olan etkisi. e-Journal of New World SciencesAcademy, 3(4), 678–688.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara. Pegem Yayıncılık.
 • Chauvin, B.A. (2003). Visual or media literacy?, Journal of Visual Literacy, 23:2, 119- 28, DOI: 10.1080/23796529.2003.11674596
 • Çakan, M. (2005). Bilişsel stiller ile yabancı dil başarısı arasındaki ilişki: 8. sınıf Fransızca örneği. İlköğretim Online, 4(1).
 • Çeziktürk-Kipel, Ö. (2015). Simetri ve dönme eksenlerinin düzlem simetri gruplarının anlaşılmasındaki önemi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, X, I, 243-258.
 • Delice, A., & Sevimli, E. (2012). Analiz Dersi Öğrencilerinin integral hacim hesabı problemlerindeki çözüm süreçlerinin düşünme yapısı farklılıkları bağlamında değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri, Dergisi(36), 95-113.
 • Dreyfus, T. (1991). Advanced mathematical thinking processes. In D. Tall (Ed.), Advanced mathematical thinking (pp. 25-41). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Duran, M., Bekdemir, M. (2013). Görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısıyla görsel matematik başarısının değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (3), 27-40.
 • Feinstein, H and Hagerty, R. (1994). “Visual literacy in general education at the University Of Cincinnati”. Visual literacy in the digital Age: Selected readings from the annual conference of the International Visual Literacy Association (25th Rochester, New York, October 13-17, 1993,205-212.) (ERIC Document Reproduction Service No. ED 370 602).
 • Hacısalihoğlu- Karadeniz, M., Baran, T., Bozkuş, F., & Gündüz, N. (2015). İlköğretim Matematik öğretmeni adaylarının yansıma simetrisi ile ilgili yaşadıkları zorluklar, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(1), 117-138.
 • Heinich, R., Molenda, M., Russell,J., & Smaldino, S.E. (1996). Instructional media and technologies for learning (5th Ed.), . NewJersey: Prentice-Hall.
 • Hortin,J. A. (1980). Visual literacy and visual thinking, ERIC Number: ED214522
 • Hortin, J. A. (1994). Theoretical Foundations of visual learning. In D. M. Moore & F. M. Dwyer (Eds.), Visual literacy: A spectrum of visual learning (S. 5-29).
 • İpek, İ. (2003). Bilgisayar, görsel tasarım ve görsel öğrenme stratejileri. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2(9), 68-76.
 • Kalyan-Masih, V. (1985). Cognitive performance and cognitive style. International Journal of Behavioral Development, 8(1), 39-54. http://dx.doi.org/10.1177/
 • Kaplan, A., Öztürk, M. (2014). 2-8. sınıf öğrencilerinin simetri kavramını anlamaya yönelik düşünme yaklaşımlarının incelenmesi, İlköğretim Online, 13(4), 1502-1515, 2014.
 • Kellner, D. (1998). Multiple literacies and critical pedagogy in a multicultural society. Educational Theory, 48(1), 103/122.
 • Köse (2008). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin dinamik geometri yazılımı Cabri Geometriyle Simetriyi anlamlandırmalarının belirlenmesi: Bir eylem araştırması, Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir. Köse, N.F. (2012). İlköğretim öğrencilerinin doğruya göre simetri bilgileri. HacettepeÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 274-286.
 • Köse, N.F. ve Özdaş, A. (2009). İlköğretim 5. Sınıf öğrencileri geometrik şekillerdeki simetri doğrularını Cabri geometri yazılımı yardımıyla nasıl belirleniyorlar?. İlköğretim Online, 8(1). 159- 175 1 Mayıs 2018 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tradresinden alınmıştır.
 • Knuchel, C. (2004). Teaching symmetry in the elementary curriculum. The Mathematics Enthusiast, 1(1), 3-13.
 • Kuchemann, D. (1980). Children's difficulties with single reflections and rotations. Mathematics İn School, 9(2), 12-13.
 • Leikin, R., Berman, A. and Zaslavsky, O. (1997). Defining and understanding symmetry. In E. Pehkonen (Ed.), Proceedings of PME 21, Vol. 3 (pp. 192-199).
 • Leikin, R., Berman, A., & Zaslavsky, O. (2000). Applications of symmetry to problem solving. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31(6), 799-809.
 • Lima, I. (2006). De la modélisation de connaissances des élèves aux décisions didactiques des professeurs – Étude didactique dans le cas de la symétrie orthogonale, , thèse de doctorat , Université Joseph Fourier, Grenoble I.
 • MEB. (2017). Matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu (5-8.Sınıflar), Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2015). İlkokul Matematik Dersi 1, 2, 3 ve 4. Sınıflar Öğretim Programı. 1 Haziran 2018 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Milli EğitimBakanlığı Online: 1 Eylül 2011 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • NRC. (1989). A report to the nation of the future of mathematics education. Washington, DC:National Academy Press.
 • OECD. (2007). PISA 2006: Science competencies for tomorrow’s world, Vol I, OECD Publications
 • Olkun (2006). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme 60 raporu:matematik öğretim programı inceleme raporu. İlköğretim-Online, 1 Ocak 2018 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır, 96-111.
 • Özdemir, F., Duran, M., Kaplan, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile problem çözme beceri algılarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9 (4), 532-554.
 • Pajares, F. (2001). Toward a positive psychology of academic motivation. Journal of Educational Research, 95, 27-35.
 • Riding, R. & Rainer, S.(1998). Cognitive styles and learning strategies: Understanding style differences in learning and behaviour, David Fulton Publishers: London.
 • Reinking, D. (1994). Electronic literacy (Perspective Series No. 1-PS-N-07). Athens, GA andCollege Park, MD: The National Reading Research Center.
 • Reinking, D., McKenna, M. C., Labbo, L. D., & Kieffer, R. D. (1998). Handbook of literacy andtechnology: Transformations in a post-typographic world. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Robertson, M.S.M. (2007), “Teaching visual literacy in the secondary english/ language arts classroom: An exploration of teachers’ attitudes, understanding and application”, 1 Temmuz 2018 tarihinde http://krex.k-state.edu/dspace/handle/2097/269 adresinden alınmıştır.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Simpson, F.M., Portis, S.C. & Wieseman, R.A. (1994). Changing the cognitive style of preprofessional students. Montgomery, AL: Auburn University Montgomery, (ERIC DocumentReproduction Service No. ED 382 612). Sims, E. O ‘Leary, L., Cook , J.& Butland , G.(2002). Visual literacy: What is it and do we need it to use learning Technologies effectively, Winds of Changing in the Sea of Learning, Proceedings of the 19th Annual Conference of the Australian Society for Computers in Tertiary Education (ASCILITE), Auckland, New Zealand, 8-11 December 2002
 • Somyürek, S. & Yalın, H. İ. (2007). Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarında kullanılan örgütleyicilerin alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin akademik başarılarına etkisi, Journal of Turkish Educational Sciences, 5(4),587-607.
 • Son, J. W. (2006). Investigating preservice teachers' understanding and strategies on a student's errors of reflective symmetry. Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Prague: Charles University, Faculty of Education, v. 5, p. 145-152
 • Stokes, S. (2002). Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective. Electronic Journal for the Integration of technology in Education, 1(1), 10-19.
 • Şefik, Ö., Dost, Ş. (2016). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı hakkındaki görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10 (2), 320-338.
 • Tekbıyık, A. (2015). İlişkisel araştırma yöntemi. Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, M. Metin (Ed.), 2. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tüzel, M.S. (2010). Görsel okuryazarlık, TÜBAR-XXVII-/2010-Bahar, 692-705.
 • Umay, A., & Kaf, Y. (2005). Matematikte kusurlu akıl yürütme üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(28), 188-195.
 • Uysal, E., Yenilmez, K. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 1-15.
 • Weyl, H. (1952). Symmetry, Princeton University Press, Princeton: NewJersey.
 • Witkin, H.A. ,Oltman, P.K.,Raskin, E.& Karp, S.A. (1971). Group Embedded Figures Test. Palo Alto, CA: Consulting Psychological Press.
 • Xistouri, X. (2007) Students' ability in solving line symmetry tasks. In D Pitta-Pantazi & GNPhilippou (Eds).Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Lanarca, Cyprus: Department of Education, University of Cyprus
 • Yavuzsoy-Köse, N. (2012). İlköğretim öğrencilerinin doğruya göre simetri bilgileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 274-286.
 • Yavuzköy-Köse, N. & Özdaş, A. (2009). İlköğretim 5. Sınıf öğrencileri geometrik şekillerdeki simetri doğrularını Cabri Geometri yazılımı yardımıyla nasıl belirliyorlar?. İlköğretim Online, 8(1), 159-175.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7045-6028
Yazar: Özlem Cezikturk (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Ekim 2019

APA Cezikturk, Ö . (2019). Matematik Öğretmen Adaylarında Bilişsel Stil, Görsel Matematik Okuryazarlığı Ve Matematik Başarısı İlişkisinin İncelenmesi: Simetri Örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 589-606 . DOI: 10.21733/ibad.617869