Cilt: 3 Sayı: 1, 20.06.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Sempozyum Sonuç Bildirgesi

İlahiyat alanında yapılan ilmi çalışmaları değerlendirerek bu alanda yeni perspektifler üretmeye ve ilahiyat alanındaki ilmî müktesebi geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde İlahiyat alanı içinde mütalaa edilen bilimlerden araştırma makaleleri, derleme makaleleri, çeviriler (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ve vefeyât türünde yazılar yayımlanır.

Makale 10000 kelimeyi geçmemelidir.
Makale öğeleri dizilişi şu şekilde olmalıdır:
I. Makale Başlığı
II. Özet
III. Anahtar Kelimeler
IV. Abstract
V. Keywords
VI. Gövde Metni
VII. Kaynakça

Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.
Sayfa boyutu A4 ebatlarında olmalıdır.
Kenar boşlukları her kenardan 3 cm bırakılmalıdır.
Gönderilen metinde yazarın ismi ve bilgileri yazılmamalıdır.
Gövde metninde Giriş ve Sonuç bölümleri olmak zorundadır.
Makale başlığı İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon'a göre düzenlenmeli; üstten 0 nk; alttan 6 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; ortaya hizalanmalıdır. Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
Başlıklar İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon'a göre düzenlenmeli; üstten ve alttan 0 nk ve girintisiz olarak ayarlanmalı; her iki yana hizalanmalıdır. Başlıklar Palatino Linotype yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
Gövde metni Palatino Linotype Normal yazıtipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1,15 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başları 1.25 cm soldan girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
Sayfa sonu dipnot sistemi kullanılmalıdır. Dipnot stili İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon'a uygun olmalıdır.
Dipnot bölümüyle gövde metni arasında yazı alanının yarısı kadar çizgi olmalı; çizgi üstünde 10 nk boşluk bırakılmalıdır.
Dipnotlar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar alttan ve üstten 0 nk olarak ayarlanmalıdır.
Tablo ve Şekiller İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon'a uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
Tablo ve Şekil başlıkları ve -eğer var ise- kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 8 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. Boşluklar, Tablo ve Şekil açıklamaları için alttan 6 nk, üstten 0 nk; Tablo ve Şekil kaynakları için üstten ve alttan 6nk olarak ayarlanmalıdır.
Tablolar yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
Şekiller yazım alanının dışına taşmamalı (sayfa kenar boşlukları ihlal edilmemeli), boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Sayfa yazım alanından küçük tablolar sola hizalanmalıdır.
Doğrudan yapılan alıntıların tümü İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon'a uygun yapılmalıdır. Eğer doğrudan yapılan alıntı paragraf ise veya doğrudan alıntıyı makale yazarı ayrı bir paragraf olarak kullanmak istiyorsa Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; 1 satır aralığında olmalıdır. Paragraf başı girintisiz, tüm paragraf soldan ve sağdan 2’er cm girintili olarak ayarlanmalı; boşluklar, paragrafın üstünde 0 nk, paragrafın altında 6 nk olarak düzenlenmelidir.
Kaynakça Sonuç bölümünden sonraki sayfada başlamalıdır.
Kaynaklar İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon'a göre düzenlenmelidir.
Kaynaklar Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır.
Her kaynak için ilk satır soldan girintisiz, sonraki satırlarda 1.25 cm soldan girintili olmalıdır. Her kaynak için boşluklar üstten 0 nk, alttan 6 nk olmalıdır.
Kaynakçada bir müellifin birden çok eserine yer verilmişse, her eser için müellifin ismi tekrar yazılmalıdır.
Öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords ve summary Palatino Linotype Normal yazı tipinde 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında ve girintisiz olmalıdır. Anahtar kelimeler ve keywords İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon'a göre hazırlanmalıdır.
Özet ve abstract 200-250 kelime içermelidir.
Yabancı dilde yazılan makalelerde makalenin İngilizce başlığı, abstract, keywords ve summary haricinde Türkçe başlık, öz, anahtar kelimeler ve özet yazılmalı; Türkçe özet 700-900 kelime içermelidir.
Kısaltmalar İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyonu'nda belirtilen şekilde yapılmalı; yapılan kısaltma İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon'da belirtilmiyorsa makale gönderilirken yazarın tercihi açıklama kısmında belirtilmelidir.
Makale başlığı için sayfa sonu açıklama yapılacaksa * işareti kullanılmalıdır.
Alt ve Üst Bilgi girişi yapılmamalıdır.
Sayfa numarası eklenmemelidir.

ETİK İLKELER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıda açıklanan etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (Bk. COPE Yönerge Türkçe).

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerinin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir:

1. Yazarlık

Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.
Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.
Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarın Sorumlulukları

Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
3. Hakemlerin Sorumlulukları

Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.
4. Editöryal Sorumluluklar

Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.
Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.
Okuyucu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman ifd@mehmetakif.edu.tr adresine mail göndererek şikâyette bulunabilir. Şikâyetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikâyetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

YAYIN POLİTİKALARI

Makale ve çeviri türündeki metinler iki tür incelemeye tabi tutulur:
Şekil Açısından Değerlendirme

Yazım Kontrolü: Metinler şekil, yazım kuralları, İSNAD Atıf Sistemi'ne uygunluk açısından incelenir. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltmelerini 11 gün içinde yapmalıdır.
İntihal/Benzerlik Kontrolü: İntihal/Benzerlik Kontrolü: Metinler intihal/benzerlik oranı açısından incelenir. Yayın Kurulunca belirlenmiş intihal/benzerlik oranı %25’dir. Bu oranı aşan yazılar hakem sürecine dâhil edilmeden reddedilir. İntihal/Benzerlik kontrolü Yayın Kurulu değerlendirmesinden sonra ve Dil Kontrolü sürecinden önce olmak üzere iki defa yapılmaktadır. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltmelerini; ilk kontrol için 11 gün içinde; ikinci kontrol için 4 gün içinde göndermelidir.
Dil Kontrolü: Türkçe metinler için Abstract ve Summary, diğer dillerde yazılan metinler içinse Abstract, Öz, Türkçe Özet ve Summary bölümlerinin gramatik kontrolü yapılır. Düzeltme istenen metinlerin yazarları düzeltilmiş metinlerini 5 gün içinde göndermelidir.
Tashih ve Redaksiyon: Metnin muhtevasına müdahale etmeden, yazarın bilgisi dâhilinde, dilsel ifade ve imlâ birliğini sağlamak açısından metnin diline ve üslubuna dair düzeltmeler yapılır. Bu aşamadan sonra yazardan düzeltme istenmez fakat son okuma için metin yazara gönderilir.

Akademik Değerlendirme
Yayın Kurulu Değerlendirmesi:

Yayın Kurulu değerlendirmesi 2 aşamalıdır. Her makale editör tarafından alanı göz önünde bulundurularak iki yayın kurulu üyesine gönderilir.
Yayın Kurulu değerlendirme sürecinde çift taraflı kör değerlendirme sistemi uygulanmaktadır
Yayın Kurulu üyeleri ilk aşamada metinleri değerlendirme sürecine alınabilecekler ve reddedilecekler olarak ikiye ayırır.
Yayın kurulu üyeleri Yayım Kurulu Değerlendirme Kriterlerinde belirtildiği şekilde makaleleri puanlar.
Editör yayın kurulundan gelen puanlama çerçevesinde en yüksek puanlı ilk 25 makaleyi değerlendirme sürecine alır.
Kitap ve Sempozyum Değerlendirmeleri için değerlendirmesi editörün görevlendirdiği alan editörü tarafından yapılır.
Editörün görevlendirme hususunda temel kriteri alan editörünün değerlendirmelerin alanında çalışma yapıyor olmasıdır.

Hakem Değerlendirmesi:

Metinler, yayın kurulu tarafından belirlenen hakemler tarafından akademik değerlendirmeye tabi tutulur. Hakem değerlendirme sürecinde, hakemin talebi olursa, metin düzeltmeler için iki defa yazara gönderilir. Yazarların düzeltilmiş metinleri her düzeltme talebi için 8 gün içinde göndermesi gerekir. Yazarın düzeltilmiş metinle beraber Yazar Düzeltme Formunu da doldurması gerekmektedir.
Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.
Yazarların, dergi yayım sürecinin sorunsuz işlemesi açısından, düzeltmeler için verilen tarihleri aşmaması önem arz etmektedir.
Belirlenen tarihler içinde düzeltmelerini yapmayan yazarların metinleri değerlendirme sürecinden çıkarılır.
Hakemleme Politikası

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde çift taraflı kör hakemleme sistemi uygulanmaktadır.
Hakem raporlarında gizlilik esastır; bu sebeple derginin künyesinde hakem isimlerine yer verilmez.
Bir sayıda bir hakeme birden çok makale gönderilebilir.

Dergimiz kamu yararına hizmet eden ve ücret talebi olmayan bir yayın politikasına sahiptir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.