Son Sayı

Sayı: 46, 20.05.2022

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Coğrafya Eğitimi
Coğrafya Eğitimi

IGGE’nin yayın hayatında yer almasının amacı, yerel/uluslararası coğrafya araştırmalarının gelişimine katkıda bulunmak ve bu çalışmaları ücretsiz erişilebilen platform aracılığıyla okuyuculara ulaştırmaktır.

IGGE, geniş bir perspektifle coğrafya disiplinine ilişkin tüm çalışmaları kapsamaktadır. Daha ayrıntılı ele alındığında, coğrafya eğitimi, beşeri coğrafya ve fiziki coğrafya konu alanlarında yürütülen bilimsel çalışmaların tümü IGGE’nin kapsamındadır.


Türkçe ve İngilizce makalelerin kabul edildiği dergi, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 

1. YAZIM DİLİ

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazım dili Türkçe olan yayınlar en az 1500 kelime genişletilmiş özet ile birlikte kabul edilmektedir. İstenildiği takdirde hem İngilizce hem de Türkçe (iki dilde aynı anda yayın) dil birlikte kullanılarak yayın yapılabilir. Yazım dili İngilizce olan yayınlarda ise Türkçe genişletilmiş özet şartı aranmamaktadır.
Yazılarda Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu”nda belirtilen güncel yazım kurallarına uyulması zorunludur.

2. DERGİYE GÖNDERİLECEK BİLİMSEL YAZILARIN SAYFA DÜZENİ

Makalelerin, dergimizin makale şablonunu kullanarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir:

2.1. Sayfa Yapısı
Sayfa düzeni, A4 boyutunda; kenar boşluğu “Orta” olacak şekilde - yani üsten ve alttan 2,54 cm; soldan ve sağdan 1,91 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Satır aralığı değeri tüm metinde 1; yani tek olmalıdır.
2.2. Başlık
Başlık konuyu en iyi şekilde özetlemeli ve 12 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce başlığın tamamı büyük harf yazı boyutu 12 punto, yazı tipi stili koyu ve başlıktan önce 18nk paragraf aralığı olmalıdır. İngilizce başlıktan sonra 12nk paragraf aralığı bırakılarak Türkçe başlık yazılmalıdır. Türkçe başlık 12 punto ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
2.3. Yazar Adları ve Adresleri
Yazar isimleri ana başlıktan sonra; kendisinden önce ve sonra 24nk’lik paragraf aralığı bırakılarak sağa hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Eğer birden fazla yazar sahip bir makaleyse yazar isimleri arası 6nk paragraf aralığı bırakılmalıdır. Yazar ismi; 10 punto, yazı tipi sitili koyu ve ismin baş harfleri ile soy ismin harflerinin tamamı büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Yazar adları, unvanları, kurumları, adresleri, e-posta adresleri ve ORCID bilgileri dipnot olarak birinci sayfada yer almalıdır. Şablondaki biçimlendirmeye dikkat edilmelidir.
2.4. Öz
Türkçe ve İngilizce öz (anahtar kelimeler eklenerek) yapılmalıdır. 150 kelimeyi geçmemeli, yazının tümünü en kısa ve öz (özellikle çalışmanın amacını, araştırma yöntemini ve sonucunu) yansıtacak nitelikte olmalıdır. Tek paragraf ve iki yana yaslı olmalıdır. Calibri, 9 punto, tek satır aralığında olmalıdır. Özün altında çalışmanın bütünlüğünü yansıtacak anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimelerin birincisinin ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle yazılmalı (özel isimler ve büyük harfli kısaltmalar hariç), kavramlar genelden özele doğru sıralanmalıdır. Anahtar kelime sayısı 4–6 kelime olmalı, kelimelerin sonunda noktalı virgül kullanılmalıdır. Türkçe öz ile eş özelliklere sahip İngilizce (kısa) abstract de ilk sayfaya eklenmelidir. Bu şartlar uygulandığında öz ve abstract birinci sayfaya sığmaktadır.
2.5. Alt Başlıklar
Metin içindeki alt başlıkların yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
· Birinci düzey alt başlıklar 11 punto, tüm harfleri büyük ve kalın olmalı (Giriş, Yöntem, Bulgular vb.),
· İkinci düzey başlıklar 11 punto, kelimelerin baş harfleri büyük ve kalın yazılmalı,
· Üçüncü düzey başlıklar 10 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve kalın yazılmalı,
· Dördüncü düzey başlıklar 10 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük ve italik yazılmalı,
· Alt başlıklarda ile, ve, de ve mi gibi ekler kullanılırsa bu ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.
2.6. Ana Metin
Araştırma metnin tamamı “Calibri” yazı tipinde; 10 puntoluk yazı tipi boyutuyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında “tab” ve paragraf aralarında “enter” tuşu kullanılmamalıdır. Nokta ve virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra 1 karakterlik boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı değeri tüm metin genelinde 1; yani tek olmalıdır. Paragraflar arasında da 6 nk’lık paragraf aralığı bulunması gerekmektedir.
2.7. Şekiller
Metinde yer alan harita ve grafikler “Şekil” olarak adlandırılmalıdır. Şekiller; küçültmede ve basımda sorun yaratmayacak çözünürlükte, düzgün ve yeterli çizgi kalınlığı tercih edilerek çizilmelidir. “1”den başlamak üzere her şekil ayrı ayrı numaralandırılmalı ve her şeklin altına başlığı yazılmalıdır. Şekillerden önce ve sonra 12nk paragraf aralığı bırakılmalıdır. Şekillerin yazı boyutu 9 punto ve ortalanmış olmalıdır. Metin içinde şekil ifadeleri Tablo 1: biçiminde kullanılır. Şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır.
2.8. Fotoğraflar
Yüksek çözünürlüklü (300 dpi), parlak ve net olmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen yazım stili kurallarına uyulmalıdır. Metin içindeki yerlerine yerleştirilmiş olarak gönderilmelidir. Metin içinde fotoğraf ifadeleri Fotoğraf 1 biçiminde kullanılır. Foto şeklinde yazılmaz.
2.9. Tablolar
Şekiller gibi “1”den başlayarak ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Tabloya ait yazıların boyutu 8 punto olmalıdır. Tablonun başlığı italik ve 9 punto olmalı, (tablonun en üstüne, ortalanmış, kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı) ve kaynakçası (eğer varsa tablonun en alt satırına, sola dayalı) tablo içerisine 7 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Tablonun tasarımı tablo kılavuzu olmalı, kenarlık yok ve dış kenarlıklar olacak şekilde ayarlanmalı, tablonun satır yüksekliği 0,4cm olmalı ve tabloların boyutu sayfa yazım boyutunu geçmemelidir. Tablolara numaraları ile birlikte metin içinde atıf yapılmalıdır. Tablo ile metin arasında (önce ve sonra) 12nk paragraf aralığı bırakılmalıdır.
2.10. Vurgu, Dipnotlar ve Madde Sıralamaları
Eğer vurgu yapılmak isteniyorsa; italik ve 9 punto olarak yazılmalıdır. Metin içinde bold yani kalın biçimli yazılmış kelime kullanılmaz.
Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı ve sayfanın altında numaralandırılarak verilmelidir. Dipnot eklemek gerektiğinde rakam kullanılmalıdır. Dipnotlar 8 punto, üstten ve alttan 3nk paragraf aralığı bırakılarak yazılmalıdır.
Madde sıralamalarında, 1, 2, 3 gibi rakamlar yerine • şeklinde madde işaretleri tercih edilmelidir.

2.11. İngilizce Genişletilmiş Özet

Aday makalenin hakemler ve editörler tarafından kabul edilmesinden sonra, İngilizce genişletilmiş özeti hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. 
İngilizce genişletilmiş özet, kesinlikle profesyonel yardım alınarak yapılmalıdır. Aksi takdirde tüm aşamaları tamamlamış olsanız bile makaleniz kabul edilmeyecektir.
İngilizce genişletilmiş özet, en az 1500 kelime olmalı ve yazının genel olarak tüm bölümlerini (Giriş, Yöntem, Bulgular ve Sonuç) kapsamalıdır. Bu bölümler, metin içinde ayrı ayrı başlıklar altında sunulmalıdır. Türkçe yazına ait metin içinde yapılan atıfların mümkün olduğunca tümü, İngilizce genişletilmiş özette de kullanılmalıdır.
2.12. Metin İçinde Kaynak Verme
Metin içinde kaynak vermede aşağıdaki kurallara uyulmalı ve verilen örnekler esas alınmalıdır. Kesinlikle dipnot şeklinde kaynak gösterilmemelidir.

a. Metin içinde tek yazarlı kaynaklara atıf yapılırken aşağıdaki örnekte olduğu gibi araştırıcının soyadı, eserin yayım tarihi yay ayraç içinde verilmelidir:
(Özey, 2012) veya Özey (2012) veya Özey’in (2012) çalışmasına göre

b. Metin içinde iki yazarlı kaynaklara atıf yapılırken aşağıdaki örnekte olduğu gibi araştırıcıların soyadı arasına “ve” yazılmalı, eserin yayımlanma tarihi verilmelidir:
(Doğanay & Zaman, 2013) veya Doğanay & Zaman (2013)

c. Birden çok kaynağın söz konusu olduğu durumlarda kaynakların aralarına noktalı virgül (;) konulmalı ve alfabetik olarak aşağıdaki gibi yazılmalıdır:
(Golledge & Battersby, 2008; Özey, 2012: 85-86; Yıldırım & Şimşek, 2011: 35)

d. Metin içinde üç ve daha fazla yazarlı yayınlara değinilirken aşağıdaki gibi ilk yazarın adı belirtilmeli, diğerleri için “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Ancak kaynaklar dizininde bütün yazarların isimleri yer almalıdır:
(Golledge vd., 2008) veya Golledge vd. (2008)

e. Ulaşılamayan bir yayına metin içinde değinilirken bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı kaynak da aşağıdaki gibi belirtilmelidir. Kaynakçada sadece “aktaran” bilgisi yer almalıdır:
Tozlu (2006) (aktaran Yazıcı, 2015)

f. Kurum ve kuruluşlara ait çalışmalar aşağıdaki şekilde belirtilmelidir.
Millî Eğitim Bakanlığı (2018) veya (Millî Eğitim Bakanlığı, 2018)

g. Doğrudan alıntılar “.” tırnak işareti içerisinde 9 punto ile yazılmalıdır.


2.13. Katkı Belirtme
Yazarın dışında makaleye katkısı bulunanlar varsa yazının sonunda bu isimler ayrıca belirtilmelidir.
Bir araştırma kurumu veya kuruluşu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin ismi, (varsa) tarih, sayı ve numarası verilmelidir.
2.14. Kaynakça Öğelerinin APA7’ye Göre Yazım Kuralları
Atıf ve kaynakça öğeleri, kesinlikle Endnote, Mendeley, Zotero gibi referans yönetici yazılımlar tarafından yapılmalı ve “American Psychological Association 7th Edition” stili uygulanmalıdır. Aksi takdirde makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca atıf ve kaynakça arasında köprü kurma/bağlantı oluşturma işlemi yapılması gerekmektedir. Videolu anlatım için tıklayınız.

SIRALAMA
Eserler, yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır.
Aynı yazara ait eserler en eski tarihten yeniye doğru sıralanır.
Aynı yazarın aynı tarihli eserleri için, tarih sonuna “a, b, c,…” harfleri getirilerek yerleştirilir:
Ünlü, M. (2014a)
Ünlü, M. (2014b)
Yazarı belli olmayan eserlerde, eser adı yazarın ismi yerine koyulur.


KİTAP
Tek Yazarlı Kitap
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, mixed methods approaches. Los Angles, CA: Sage.
Çok Yazarlı Kitap
Kimerling, A. J., Buckley, A. R., Muehrcke, P. C., & Muehrcke, J. O. (2012). Map use: Reading analysis interpretation. (7th ed.). New York: Esri Press.
Türkçe Kitap İçinden Bölüm
Köse, E. (2007). Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin planlaması. E. Karip (Ed.), Ölçme ve değerlendirme içinde (s. 123-152). Ankara: Pegem Akademi.
Kitap İçinden Bölüm
Dillard, J. P. (2020). Currents in the study of persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (4th ed., pp. 115–129). Routledge.
Çeviri Kitap
Kuhn, T. S. (2014).  Bilimsel devrimlerin yapısı. (Çev: N. Kuyaş). (9. Baskı). İstanbul: Kırmızı Yayınları.MAKALE
Argles, T. (2017). Teaching practical science online using GIS: A cautionary tale of coping strategies. Journal of Geography in Higher Education, 41(3), 341–352. https://doi.org/10.1080/03098265.2017.1315531.
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185.
Gazete Makalesi
Akyol, T. (2014, 28 Mart). Ülke güvenliği. Hürriyet Gazetesi, s.6.
Schulman, M. (2019, September 9). Superfans: A love story. The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine


Rapor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü. (2021). 2021 yılı mayıs ayı alansal yağış raporu. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yagis-raporu.aspx?b=a#sfB
National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf


TEZ
Türkçe Tez
Kudal, S. (2009). Hava kirliliğinin çevresel ve mekânsal modellenmesi, analizi ve tematik haritalarla görselleştirilmesi. (Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul).
İngilizce Tez
Eloff, J. J. (2014). Evaluating efficiency of transportation infrastructure: effects and implications for the spatial economy. (Doctoral dissertation, The University of Toledo). Retrieved from https://etd.ohiolink.edu/pg_1?0


KONGRE SUNUMU
Levent, F. (2012, Ağustos). Güney Kore’nin PISA’daki başarısının nedenleri. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuştur. İstanbul, Türkiye.
Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States.
Welch, K. (2015, June). Crowd management in discussion boards: Changing functions to maximize learning. Paper presented at CSCLCROWD2015 Conference, Gothenburg. Retrieved from https://csclcrowd2015.files.wordpress.com/2015/04/csclcrowd2015_submission_7.pdf


KONFERANS BİLDİRİ METNİ
Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116


ELEKTRONİK KAYNAKLAR
MEB, (2016). Öğretim programları, http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72, adresinden edinilmiştir.
Jessamine (2019). Team debate format, retrieved from: http://www.jessamine.k12.ky.us/userfiles/339/Classes/2291/Team%20Debate%20Format.d


2.15. Ekler
Varsa çalışmada yer alan ek bilgi, plan, tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakçadan sonra yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır (Ek 1., Ek 2. gibi). Başlıklar ana başlık şeklinde, bilgiler ise ana metinle aynı şekilde verilmelidir.

3. MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

IGGE dergisi; her şeyden önce bilime ve bilimsel yayın etiğine uygun şekilde, coğrafya ve coğrafya eğtiimi camiasına katkıda bulunabilecek nitelikli çalışmaları, alanında uzman hakemlerin denetimleriyle yayımlama hedefindedir. Objektif ve kör hakemlik sistemine uygun bir değerlendirme ve yayın süreci önemsenmektedir. Bu nedenle yazarların bütün süreci DergiPark sistemi üzerinden yürütmesi ve takip etmesi gerekmektedir. Dergi ile ilgili görevlilerin kişisel e-postalarına veya derginin e-postalarına gönderilen yazılar kör hakemlik sistemine uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmaz.

Makale göndermek için aşağıdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir:

İstenen Belgeler
1. Makalenin yazar isimsiz tam metni (Word dosyası formatında) (MAKALE DOSYALARI SİSTEME YÜKLENİRKEN İSİMSİZ DOSYA "TAM METİN" OLARAK YÜKLENECEK)
2. Makalenin yazar isimli tam metni (Word dosyası formatında)
4. Etik Kurul İzin Belgesi (Etik Kurul İzni gerekmiyorsa gerekçesini bildiren açıklama dosyası)

Makale gönderen yazarlar, IGGE dergisi yayın ilkelerinde belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.

ÖNEMLİ YAYIN İLKELERİ
  1. Araştırma makalesi kategorisindeki tipik bir aday makale, 6.000 ila 10.000 kelime (Genişletilmiş İngilizce özet, tablo, fotoğraf, şekiller ve kaynakça dâhil) içermelidir.
  2. Ocak sayısı için son makale gönderme tarihi 01 Ekim; Mayıs sayısı için son makale gönderme tarihi 01 Şubat; Eylül sayısı için son makale gönderme tarihi ise 01 Haziran'dır.
  3. Bir sayıda bir yazarın en fazla bir makalesi yayınlanabilir.
  4. Bir yazarın son sayıda makalesi varsa, bir sonraki sayı için makalesi değerlendirmeye alınmaz.
  5. Dergiye gönderilen Türkçe yazınların İngilizce geniş özeti, hakem değerlendirmesi sonucuna bağlı olarak yazarlardan talep edilir.

Etik Kurallar


IGGE, coğrafya disiplininin liyakat kurallarına uygun bir şekilde gelişimine uygun yayın sürecini temin etmektedir. Dergide uygulanan etik kurallar, yazarların bilimsel çalışmaları ve hakemlerin değerlendirmelerinin kalitesi ile yakından ilgilidir. Bu noktada dergiyle ilişkili tüm paydaşların etik kurallara riayet etmesi dergi açısından büyük önem taşımaktadır.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee onPublication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.Yazarların Etik Sorumlulukları


IGGE’ye çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma tarafımıza gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.


Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

IGGE’ye editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, dergide yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.


Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.


Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.


Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.


Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. IGGE değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayıncının Etik Sorumlukları

Dergi Yönetim Kurulu, aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
IGGE yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Dergimizde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen iggegeography@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Ücretsiz.