Yazım Kuralları

International Journal of Contemporary Tourism Research,
E-ISSN 2587-1528

Dergi yazım kuralları için tıklayınız.

Telif hakkı devir formu için tıklayınız. 

Hakemlere cevaplar dosyası örneği için tıklayınız.

Etik kurul iznine gerek olmadığına dair beyan formu için tıklayınız. 

1. Çalışma metni yazıldığı dilin yazım ve imla kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
2. Makale yazımında sayfa boyutu A4 (20,99 x 29,7 cm) olarak seçilmeli ve sayfanın kenar boşlukları dar olarak (alt-üst-sağ-sol; 1,27 cm kenar boşluğu) seçilmelidir.
3. Makale dosyası belirtilen sayfa boyutu ve kenar boşluğu ile, ekler ve kaynakça dâhil olmak üzere 25 sayfayı geçmemelidir.
4. Makale dosyasında yazar(lar)ın isimlerini belirtebilecek bilgiler bulunmamalıdır. Çalışma Microsoft Word ile hazırlanıyor ise, ilgili programın “yazar” ve “son değiştiren” bilgilerinde yer alan kullanıcı isimlerinin, yazar isimleri ile aynı olmamasına dikkat ediniz.
5. Makale dosyasının tamamında Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır.
6. Makalenin yazıldığı dildeki başlığı üstte kalmak üzere başlıklar; 12 Punto, Times New Roman, Kalın, 1 Satır Aralığı, her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. (Eğer makale dili Türkçe ise çalışmanın İngilizce başlığı Türkçe başlıktan hemen sonra parantez içerisinde Times New Roman, 1 Satır Aralığı, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Makale Dili İngilizce olan çalışmalarda Türkçe başlık yazılmasına gerek yoktur.)
7. Öz: Öz başlığı 10 Punto kalın ve italik olarak yazılmalıdır. Metin 9 Punto ve tek satır aralığı ile (Önce; 3nk – Sonra; 3nk aralığı ile) yazılmalıdır. Öz en az 150 en fazla 200 kelimeyi geçmemelidir.
8. Anahtar Kelimeler: Sola yaslı, 9 punto, Times New Roman, tek satır aralığı ile (Önce; 3nk – Sonra; 3nk aralığı ile) yazılmalıdır.

9. Çalışmanın Başlıkları:
• Bölüm başlıklarının tümü büyük, koyu ve sola yaslı olmalıdır.
• Her çalışma kendi içinde giriş, kavramsal çerçeve (ilgili bölüm başlıkları), yöntem, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır.
• Giriş, Sonuç ve Kaynakça hariç ana başlıklar (2. 3. 4. vb.) şeklinde numaralandırılmalıdır. Eğer bu başlıkların altında ikinci, üçüncü vb. düzey alt başlıklar var ise (2.1. 2.2. ve 3.1. vb.) şeklinde numaralandırılmalıdır.
• Alt Düzey başlıklar 11 PUNTO, KALIN, SOLA YASLI ve KELİMELERİN SADECE İLK HARFLERİ BÜYÜK OLMALIDIR

Çalışmada yer alacak başlıkların sıralama örnekleri aşağıda belirtilmiştir.
• GİRİŞ
GİRİŞ başlığına numara vermeyiniz.
• 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
• 2.1. İkinci Derece Alt Başlık
• 2.2. İkinci Derece Alt Başlık
• 2.2.1. Üçüncü Derece Alt Başlık
• 3. YÖNTEM
Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) bu bölümde yer verilmelidir.
• 4. BULGULAR
• SONUÇ
Sonuç başlığına numara vermeyiniz.
Çalışma metni içerisinde tartışma ve öneriler bu başlık altında yazılmalıdır.
• KAYNAKÇA
Kaynakça başlığına numara vermeyiniz.
• Etik kurul onayı, Katkı oranı beyanı, Destek ve teşekkür beyanı (varsa), Çatışma beyanı

10. Tablo, Şekil ve Grafikler:
• Tablo, Şekil ve Grafiklere numara verilmelidir.
• Tablo başlıkları tablonun üstüne, kalın, her kelimenin ilk harfi büyük, 11 punto ve sayfanın ortasında olacak şekilde yazılmalıdır.
• Tablo içindeki yazılar; 10 punto, Satır aralığı Tek ve Önce 0nk - Sonra 0 nk, Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. Tablo içindeki yazıların sayfaya sığma durumuna bağlı olarak 8-11 punto aralığında değişiklik gösterebilir.
• Tüm şekil ve tablolara metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Yazar(lar) tabloyu kendisi oluşturmuş ise (Yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur) denilmelidir. Doğrudan alıntı ise sayfa numarası mutlaka belirtilmelidir. Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak dolaylı olarak alıntı yapılmış ise, kaynaklar belirtilip, …….. çalışmalarından uyarlanmıştır şeklinde verilmelidir.

11. Belirtilen alanlar dışında kalan tüm çalışma metni aşağıdaki gibi yazılmalıdır. Sayfa numarası belirtilmemelidir.
• Punto: 11
• Yazı Karakteri: Times New Roman
• Satır Aralığı: Tek ve Önce; 3nk – Sonra; 3nk
• İki yana yaslı 

12. Kaynak Gösterme
• Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır.
• Metin içerisindeki dolaylı alıntılara atıfta bulunurken sayfa numaraları belirtmek yazar(lar)ın isteğine bırakılmıştır. Doğrudan alıntılarda ise sayfa numarası belirtmek ve alıntıyı tırnak içerisinde belirtmek gerekmektedir.
• Sayfa Numarası Gösterimi: kullanılarak gerçekleştirilmelidir. (Soyisim, 2021: 13)
• Aynı yazar veya tüzel kişinin aynı yıl içerisindeki eserlerine atıfta bulunurken (Örn; Soyisim, 2001a, Soyisim, 2001b) şeklinde bir yol izlenir.
• Birden çok kaynağa atıfta bulunurken sıralama yayım yılına göre yapılmalıdır. Örnek; (Soyisim, 1991: 22; Soyisim, 1998: 145; Soyisim, 2015: 254)
• Çok yazarlı yayınlarda ilk yazar soyadı (Kaplan vd., 1999), görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa (Soyisim, 1973, Soyisim, 1988’den), sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.
• Yayın tarihi bulunamazsa en son telif hakkı (copyright) tarihi verilir. Tarih bilgisi hiç bir şekilde bulunamıyorsa “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” kısaltması kullanılır.
• Web kaynaklarına atıf yapılırken başında http://www. kısmı olmadan ve erişim tarihi Gün, Ay, Yıl belirtilmelidir. (turizm.ikcu.edu.tr, 19.01.2021).

13. Kaynakça
• Kaynakçada bulunan çalışmalar APA7’ye göre düzenlenmelidir.
• Aşağıda örneği bulunmayan atıf şekillerine, APA 7 referans örneklerinden https://apastyle.apa.org/ veya https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples adreslerinden ulaşabilirsiniz.
• Kaynaklar alfabetik sıraya göre sıralanmalı, aynı yazarın aynı yıl içerisindeki iki veya daha fazla kaynağı için 2000a, 2000b gibi gösterimler de yine alfabetik sıra ile verilmelidir.
• Yazar sayısı altıdan fazlaysa, ilk altı yazarın adları kaynakçada verilir, altıncı yazardan sonra “ve diğerleri” “vd.” ifadesi kullanılır.
• Kitapların künyeleri verilirken 1. Basım ise belirtmeye gerek yoktur. İkinci ve sonraki basımlar için “2. Bs.” şeklinde kısaltma kullanılır.
• Yayına hazırlayan kişinin adından sonra hazırlayan(lar) yerine (Haz.), editör(ler) yerine ise (Ed.) kısaltması kullanılır.
• Dergi ve kitap adları kısaltılmadan eğik (italik) olarak yazılır. • Bildiri kitapları kitap gibi, bildiri kitabından alınan bir bildiri de kitap bölümü gibi belirtilir.
• Tezlerde tezin adından sonra “yüksek lisans tezi”, “doktora tezi” ya da “sanatta yeterlik tezi” ifadeleri kullanılır. Derecenin verildiği üniversitenin adı ve yeri belirtilir.
• Yasa ve yönetmeliklerde künye girişi yasanın adından yapılır. Yasanın adından sonra ayraç içinde yasanın kabul tarihi (sadece yıl olarak), künye sonunda ise yasanın yayınlandığı derginin tarihi (gün, ay, yıl olarak) belirtilir.
• Elektronik kaynaklarda temel bilgilerin yanı sıra erişim tarihi ve erişim adresi bilgileri de verilir. • E-kaynaklarda son güncelleme tarihi yayın tarihi olarak alınır.
• Mektup, e-ileti, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmelerin kaynakçaya eklenmesi gerekmez, görüşmelere metin içinde gönderme yapılır.
• Türkçe yazılan makalelerde metin içi atıflarda ve kaynakçada “ve” kelimesi kullanılmalıdır. Diğer dillerde yazılan makalelerde ise “&” kullanılmalıdır.