ISSN: 2667-8268
e-ISSN: 2667-8268
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Uluslararası Politika ve Güvenlik Çalışmaları Derneği (INTPOLSEC)
Kapak Resmi
 

DERGİ HAKKINDA

International Journal of Politics and Security (IJPS) Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları alanlarında Türkçe, İngilizce dillerinde hazırlanmış yüksek kaliteli ve özgün çalışmaları akademik çevreler ile paylaşmak için bir platform oluşturma amacını taşıyan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir (Scholarly- Peer Reviewed Journal). IJPS yılda iki defa olmak üzere MAYIS ve EKİM aylarında çıkmaktadır.

IJPS'de yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. IJPS'de yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşler ile bilimsel etik kurallarına uygunluktan  yazar(lar) sorumludur.  

Not: IJPS, atıf için Chicago Stilini kullanır. Ve yüklenen dosyalar Microsoft Word formatında 10.000 kelime civarında olmalıdır. Ayrıca Ekim 2022 sayısından itibaren yayınlanacak sayılarda Türkçe makalelerin sonuna 500-700 kelime civarı İngilizce yazılmış genişletilmiş özet eklenmelidir. 

IJPS, Uluslararası Politika ve Güvenlik Araştırmaları Derneği'nin (INTPOLSEC) bir yayınıdır ve Dernek ile  yayıncısı tarafından finanse edilmektedir. 

23488
13243

Araştırma Makalesi

A Critical Analysis of "The Strategic Consequences of Chinese Racism" by the Department of Defense, Office of Net Assessment

Araştırma Makalesi

Ontolojik Güven(siz)liğin Türkiye'de Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkileri: 14 Mayıs 2023 Seçimleri Örneği

Araştırma Makalesi

Insurgency in Nigeria, Boko Haram's Operations and Future Outlook

Araştırma Makalesi

GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNLARININ BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

Chinese Geoeconomics and Geostrategic Motives in a Changing International Order

Araştırma Makalesi

CARTEL TO PLAYER: OPEC DYNAMICS IN THE GLOBAL OIL MARKET

IJPS Yayın Süreci ve Akran Değerlendirme (Peer-Review) Politikası

IJPS yayın sürecine ait zaman tablosunu incelemek için lütfen Buraya tıklayınız

MAKALELERİN İNCELENME& HAKEM DEĞERLENDİRME  SÜRECİ

1. Makalelerin Yüklenmesi
Yazar (veya birden fazla yazar olması durumunda sorumlu yazar) makaleyi Dergipark dergi sistemine gönderir ve yükleme sürecinin bir parçası olarak yazar(lar) hakkında gerekli bilgileri sağlar. Makaleler, menüdeki Makale Gönder butonundan ulaşılabilen Makale Takip Sistemi dışında hiçbir şekilde yüklenmelidir.

2. İlk Editoryal Değerlendirme
Yayın Kurulu, herhangi bir hakem atamadan önce, makalenin Yazar Yönergeleri bölümünde verilen talimatlar açısından teknik olarak yayına uygun olup olmadığını kontrol eder. Bu aşamada yazılar içeriklerine göre değil, metinsel organizasyonuna, üslubuna, gramer kullanımına vb. göre değerlendirilir.

3. Baş Editörün Değerlendirmesi
Baş Editör, makalenin derginin genel politikasını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder ve içeriğin ve konunun alandaki özgünlüğünü değerlendirir. Baş Editör, herhangi bir aşamada inceleme sürecini sonlandırma ve makaleyi reddetme hakkını saklı tutar.

4. Hakemlere Davet
Baş Editör, Editoryal Değerlendirme sürecinde uygun görülen yazıları incelemeleri için uzmanlık alanlarındaki hakemlere davetiye gönderir. Genel bir politika olarak, her yazıya en az iki hakem atanır. Ancak, makale hakkında tartışmalı kararlar varsa, Baş Editör daha fazla hakem davet edebilir. Tüm yazılar en az iki hakemden olumlu rapor ve yayın için onay almalıdır.

5. Davetiyeye Verilen Yanıtlar
Davet edilen hakemler, uzmanlık alanları ve kişisel iş yükleri göz önünde bulundurularak davetleri kabul veya reddetmekte serbesttirler. Ancak daveti reddeden hakemlerin olası yetkin hakemlerle ilgili tavsiyeleri rica olunur.

6. İnceleme Süreci
İnceleme süreci iki aşamadan oluşur: tarama ve ayrıntılı analiz. İçerik veya akademik görüşlerin sunumu ile ilgili büyük sorunlar varsa, hakem ilk aşamada makaleyi onaylamayabilir. Tarama sürecinin sonunda hakemin makale ile ilgili kararı olumlu çıkarsa hakem ikinci aşamaya geçerek makaleyi dikkatle incelemeye başlar. Her hakemden yazara notlar vererek akademik görüşlerini paylaşması beklenir. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra hakem, (1) makaleyi kabul etme veya (2) makaleyi reddetme veya (3) yazardan makale üzerinde bazı düzeltmeler yapmasını talep etme önerisiyle raporunu yayın kuruluna gönderir.

7. Baş Editör Tarafından Nihai Değerlendirme
Baş Editör, nihai bir karar vermek için hakemlerin tüm değerlendirmelerini dikkate alır. Hakemlerin genel değerlendirmeleri kökten farklılık gösteriyorsa, Baş Editör nihai kararı vermek üzere son bir değerlendirme için ek bir hakem davet edebilir.

8. Kararının Yazara Bildirilmesi
Baş Editör, yazara yazıyla ilgili nihai kararı bildiren bir e-posta gönderir. Baş Editör ayrıca yazara makaleyle ilgili tüm hakem raporlarını ve yorumları iletir. Çift-kör hakemlik sürecinin etik ve akademik bir gereği olarak hakemlerin kimliği yazar(lar) ile kesinlikle paylaşılmaz.

9. Diğer Adımlar
Buraya kadar olan aşamalar sonunda makalenin yayımlanmasına karar verilirse yayın kurulu tarafından yayına hazırlanır. Yazının tekrar gözden geçirilmek üzere yazara geri gönderilmesi durumunda, Baş Editör hakem raporlarını yazar(lar)a iletir (red durumlarında da raporlar paylaşılır). Yazar(lar)dan daha fazla revizyon istendiğinde, hakemler, yayın sürecinde herhangi bir gecikmeyi önlemek için makalenin gözden geçirilmiş versiyonunun mümkün olan en kısa sürede yüklenmesini bekler. Yeniden değerlendirmeden sonra, hakemlerin tavsiyesi (1) makalenin yayınlanmasını kabul etme veya (2) reddetme şeklinde olabilir. Yazarlardan sadece küçük revizyonlar istenirse, Baş Editör çoğunlukla hakemlerden gözden geçirilmiş makaleyi yeniden değerlendirmelerini istemez. Bu adımda, Baş Editör makalenin nihai ve revize edilmiş versiyonunu yayınlamaya karar verme/vermeme hakkına sahiptir.

10. Yayın Ücreti
Değerlendirme süreci veya yayın için yazarlardan herhangi bir yayın ücreti talep edilmez.
Yayın Etiği ve Yanlış Uygulama Bildirimi

Yayınlama sürecinde, ilgili tüm taraflar (yazarlar, editörler, hakemler, yayıncılar) beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmalıdır. Dergimizin etik beyanları, Committee on Publication Ethics (COPE) Dergi Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzuna dayanmaktadır.

1. Baş Editörün Görevleri
Gönderilen yazılar, yazarların ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, din, vatandaşlık veya siyasi görüşlerine bakılmaksızın entelektüel içeriği açısından değerlendirilir.
Gizlilik
Baş Editör, editörler ve herhangi bir editoryal personel, gönderilen bir yazı hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve uygun olduğu şekilde yayıncı dışında hiç kimseye açıklamamalıdır.
İfşa ve Çıkar Çatışmaları
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazar(lar)ın açık yazılı izni olmadan bir Editörün araştırmasında kullanılmamalıdır.
Yayın Kararları
Dergiye gönderilen yazıların hangilerinin yayımlanacağına karar vermek derginin baş editörünün sorumluluğundadır. Baş Editör, derginin Yayın Kurulunun politikaları tarafından yönlendirilebilir ve iftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yürürlükte olabilecek yasal gereklilikler tarafından kısıtlanabilir. Baş Editör, karar vermede diğer editörler veya hakemlerle görüşebilir.

2. Hakemlerin Görevleri
Editoryal Kararlara Katkı
Akran değerlendirmesi Baş Editöre editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarla yapılan editoryal iletişim aracılığıyla yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.
Hızlılık
Bir makalede rapor edilen araştırmayı gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya zamanında incelenmesinin imkansız olacağını bilen davet edilen herhangi bir hakem, alternatif hakemlerle iletişime geçilebilmesi için derhal Baş Editöre haber vermelidir.
Gizlilik
İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalıdır. Baş Editör tarafından izin verilmedikçe, başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır.
Objektiflik Standartları
İncelemeler objektif olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi kabul edilemez. Hakemler görüşlerini uygun destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir.
Kaynakların Onaylanması
Hakemler, yazarlar tarafından atıf yapılmamış ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Daha önce rapor edilmiş herhangi bir gözlem, türetme veya argümana ilgili alıntı eşlik etmelidir. Bir hakem ayrıca, incelenmekte olan yazı ile kişisel bilgisinin olduğu herhangi bir yayınlanmış çalışma arasındaki önemli benzerlikleri veya örtüşmeleri Editörün dikkatine sunmalıdır.
İfşa ve Çıkar Çatışması
Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya gönderiyle bağlantılı kurumlardan herhangi biriyle rekabetten, işbirliğinden veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışması olan makaleleri değerlendirmeyi düşünmemelidir.

3. Yazarların Görevleri
Raporlama Standartları
Orijinal bir araştırmanın sonuçlarını bildiren yazarlar, yapılan çalışmada kullanılan doğru verilerin analizine ilişkin nesnel bir tartışmayı sunmalıdır. Hileli veya bilerek yapılan yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.
Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, tamamen özgün bir çalışma yazdıklarından emin olmalı ve yazarlar başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışsa, bu uygun şekilde alıntılanmalı veya alıntılanmalıdır. Yazarlar ayrıca rapor edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara atıfta bulunmalıdır.
Çoklu, Fazla veya Eşzamanlı Yayınlar
Bir yazar, temelde aynı araştırmayı anlatan yazıları birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlamamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye paralel olarak gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.
Makalenin Yazarlığı
Yazarlık, rapor edilen çalışmanın anlayışına, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş kişilerle sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Başkalarının çalışmanın belirli asli yönlerine katıldığı durumlarda, bir Teşekkür bölümünde isimleri belirtilmelidir.
Sorumlu Yazar
Sorumlu yazar, tüm uygun ortak yazarların (yukarıdaki tanıma göre) ve uygun olmayan ortak yazarların makalenin yazar listesine dahil edilmediğinden ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve kabul ettiğinden emin olmalıdır. yayımlanmak üzere sunulmasına ilişkindir.
İnsan veya Hayvan Denekleri
İnsan veya hayvan denekleri içeren herhangi bir çalışma, izlenen prosedürlerin ilgili kurumsal taahhüdün etik standartlarına uygun olup olmadığını belirtmelidir.

Etik Kurul Onayı (Türkiye'den gönderilen makaleler için)

ULAKBİM TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanız ile birlikte Etik Kurul belgenizi de yüklemeniz gerekmektedir. Çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise, ilgili durumu makale metninizde belirtmeniz gerekmektedir. Aday makalelerinizi lütfen aşağıdaki maddelere göre düzenleyerek gönderiniz.
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
2. Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
3. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
4. Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
5. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
6. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
8. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir.
9. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

NOT:
-Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.

23370

Veri Paylaşım Politikası
Bu dergi, yazarları bilimsel etik ve atıf kuralları ile kişisel hakların korunmasına yönelik evrensel ve yasal kriterler çerçevesinde kalırken araştırmaları sonucunda elde ettikleri verileri paylaşmaya teşvik etmektedir. Bu bağlamda IJPS, Budapeşte Açık Erişim Girişimi Deklarasyonunu (2001) benimser.