Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği
International Journal of Social Sciences and Education Research (IJSSER) orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan hakemli online bir dergidir. IJSSER Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.
Yazar(lar) tarafından gönderilen çalışmalar öncelikle bölüm editörleri tarafından değerlendirilerek alanında uzman ve birbirinden bağımsız, yazarlarla akademik olarak eş düzeydeki en az iki hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.
Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) yönergesine göre hazırlanmıştır. Bu etik ilke ve kurallara dayanarak editörün genel görev sorumlulukları ile yayıncı, hakemler, yazarlar, okuyucular ile ilişkileri açıklanmıştır.

Editörlerin genel görev ve sorumlulukları
Editörler, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde, IJSSER’de yayınlanan her şeyden sorumludur;
• Okuyucuların ve yazarların akademik yayın ihtiyaçlarını karşılama,
• IJSSER'i sürekli iyileştirme;
• Yayınladıkları makalenin kalitesini sağlamak için süreçlerin uygulanması,
• İfade özgürlüğünün sağlanması;
• Akademik kaydın bütünlüğünün korunması,
• İş ihtiyaçlarının entelektüel ve etik standartlardan ödün verilmemesi,
• Gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özür yayınlaması.

Okuyucularla ilişkiler
Okuyucular, dergide yayınlanan araştırmaları finanse eden kurumu ve fon katkı oranını bilir.

Yazarlarla ilişkiler
• Editörler bir makalenin yayın için kabul veya ret kararını, makalenin önemi, özgünlüğü ve dergi kurallarına uygunluğu açısından verir.
• Editörler, ciddi sorunlar tespit edilmedikçe, başvuruları geri çevirmez.
• Dergide sürdürülebilir editörlük yönetimi uygulanmaktadır. Dergide editör değişse bile önceki editörün verdiği kararlar değişmez.
• Dergide çift-kör hakem değerlendirmesi uygulanır. Ve yazarlar editör kararına itiraz edebilir. Editörler, kendilerinden beklenen her konu hakkında yazarlara rehberlik eder.

Editörlerle ilişkiler
• Editörler, güncellenen kılavuzlar aracılığıyla, hakemlerin ihtiyaç duyduğu her konuda rehberlik eder.
• Editörler, hakemlerden değerlendirme yapmadan önce çıkar çatışması olduğu yazarların bildirilmesini ister.
• Editörler, makale yazar ve hakemlerinin kimliklerinin korunmasını sağlayacak sistemlere sahiptir.

Yayın kurulu ile ilişkiler
• Editörler, yeni yayın kurulu üyelerine kendilerinden beklenen her bilgi verir ve destek sağlayarak yeni politikalar ve gelişmeleri bilgileri aktarır.
• Dergi sahipleri ve yayıncılarla ilişkiler
• Editörler, yayıncıların etkisinde kalmadan, editöryal bağımsızlık ilkesine göre görev yapar ve derginin gelişmesi için makale yayın kararını kendisi verir.
• Editörler COPE Davranış Kuralları ile uyumlu olacak şekilde yayıncı ile ilişkilerini belirleyen yazılı bir sözleşmeye sahiptir.

Editörlük ve hakemlik (çift kör) süreçleri
• Editörler dergilerine gönderilen materyallerin gizli kalmasını sağlayacak sistemlere sahiptir ve dergilerindeki hakem değerlendirmelerinin adil, tarafsız ve zamanında yapılmasını sağlamak için çaba gösterirler.

Kişisel verilerin korunması
• Editörler, kendi yetki alanlarında gizlilik yasalarına uyarlar. Bununla birlikte, hakemler ve yazarların gizlilik bilgisi gibi makale verilerinde kişisel hakların korunması ve gizliliğin sağlanmasına çaba gösterirler.

Etik araştırmayı teşvik etme (örneğin, insanları veya hayvanları içeren araştırmalar)
• Editörler, yayınladıkları araştırmanın ilgili uluslararası kabul görmüş yönergelere (örn. Klinik araştırma için Helsinki Bildirgesi, Eğitim Araştırması için AERA ve BERA yönergeleri) göre yapılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
• Editörler, tüm araştırmaların uygun olan bir kurul (örneğin araştırma etiği komitesi, kurumsal inceleme kurulu) tarafından onaylandığından emin olmak ister. Ancak editörler, bu onayın araştırmanın etik olduğunu kabul etmek zorunda değildir.


Olası suistimal ile başa çıkmak
• Editörler makale ile ilgili şüphelendikleri her konuda karar verebilir. Bu durumda süreci sonuna kadar takip eder. Bu görev hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış makalelere kadar uzanır.
• Editörler, uygun olan yerlerde COPE akış şemalarını takip eder.
• Editörler ilk olarak suistimalden şüphelenilenlerden bir yanıt ararlar. Ve sonra, ilgili kurumdan, diğerlerinden veya bazı uygun organlardan araştırmalarını isterler.
• Editörler, suistimal iddiasıyla ilgili uygun bir soruşturma yürütülmesi için tüm makul çabayı göstermektedir.

Akademik kaydın bütünlüğünün sağlanması
• Makalelerdeki hatalar, yanlış veya yanıltıcı ifadeler hızlı bir şekilde düzeltilir.
• Editörler makalelerin geri çekilmesi ile ilgili COPE yönergelerini izler.

Fikri mülkiyet
• Editörler, fikri mülkiyet hakları ile ilgili konularında yayıncılarıyla birlikte çalışır.

Tartışmayı teşvik etme
• Editörler, dergide yayınlanan makalelere yönelik olumlu ya da olumsuz tüm eleştirileri kabul eder ve bunları yazarları ile paylaşır.

Şikayetler
• Editörler şikayetlere hızlı bir şekilde yanıt verir. Editör yanıtlarından tatmin olmayan şikayetçiler editörler kurulu, baş editör veya yayıncı ile iletişime geçer.

Ticari hususlar
• Dergide yayın işleri reklam ve sponsor desteğinden etkilenmeden bağımsız olarak yürütülmektedir.

Çıkar çatışmaları
• Editörler, kendileri de dahil olmak üzere, editörler kurulu, hakemler, yazarlar ve dergi çalışanları ile çıkar çatışması yönetim sistemine sahiptir.
• Bunun için dergi tüm taraflardan "çıkar çatışması beyanı" ister.


Hakemlerle ilişkiler
• Editör, makalenin konusuna uygun hakemleri (hakemin bilgi ve uzmanlık alanları dikkate alınarak) atar ve onların objektif değerlendirme yapmasını sağlar.
• Editörler, yazarlar ile hakemler arasından çıkar çatışması olmadığını bilmek durumundadır.
• Editörler, hakemlere makale değerlendirme süreci ile bir kılavuz sunar ve gerekli tüm bilgileri aktarır.
• Editör, çift taraflı kör-hakemlik gereği, makale değerlendirme sürecinde hakemlerin ve yazarların bilgilerini gizli tutar ve hiçbir şekilde paylaşmaz.
• Hakemler makale değerlendirme performanslarına göre gruplandırılır ve buna göre teşvik edilir.
• Hakemlerin performansını artıran uygulamalar ve politikalar belirlenir.
• Sürekli güncellenen ve artan performans puanına göre bir hakem listesi oluşturulur
• Bilimsel, objektif olarak ve görevlerini zamanında yerine getirmeyen hakemler ile saygısızca ve niteliksiz inceleme ve değerlendirmeler yapan hakemler listeden çıkarılır.

Yazarların Etik Sorumlulukları
• IJSSER’e gönderilen makalelerin sosyal bilimler ve eğitim bilimler alanlardaki özgün çalışmalar olması gerekir.
• Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu (https://dergipark.org.tr/en/pub/ijsser) doldurulmalıdır.
• Makalelerde yararlanılan tüm alıntılar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler, vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterilmelidir. Derginin benimsediği kaynak gösterme yöntemine göre; atıf-kaynakça eşleştirmesi yapılmalıdır.
• Makaleye katkısı olmayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, sonradan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.
• Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri editörlere sunmalıdırlar.
• Yazarlar katılımcıların onayını ve kullanılan verilerin paylaşımı ve araştırılması ile ilgili izinleri olduğunu belgelemelidir.
• Yazarlar, yayınlanmadan önceki aşamalarda makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazarlar nicel ya da nitel araştırmalarında etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı makalenin ilk sayfasında (altbilgi) ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul belgesini sisteme yüklemelidir.
• Yazarlardan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk sayfasında (altbilgi) ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.
• Yazarlar, makale verileriyle ilgili etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf vb için izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. İnsan ve hayvan denekleri ile ilgili araştırmaların uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
IJSSER makale değerlendirme sürecinde yazarlar ve hakemlerin birbirini tanımadıkları çift yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formlarında belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazarlara iletilir. IJSSER’de kayıtlı hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnızca uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler makaleyi tarafsız ve gizlilik içinde değerlendirmelidir.
• Hakemlerin çıkar çatışmaları bulunan makaleleri değerlendirmemesi beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması olan makaleler için editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin değerlendirmesinden vazgeçmelidir.
• Hakemler makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
• Hakemler değerlendirmeyi yapıcı, nazik bir dille ve akademik üslup içinde yapmalıdır. Hiçbir zaman değerlendirmede hakaret içeren ve aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
• Hakemler, yayınlanmadan önce hiçbir zaman değerlendirdikleri makale verilerini ve sonuçlarını kullanmamalıdır.
• Hakemler makale değerlendirme formlarına kendi kişisel bilgilerini (isim, kurum vb) yazmamalıdır.

Yayıncının Etik Sorumlukları
• Yayıncı IJSSER’de makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
• Yayıncı derginin web sayfasına açık ve ücretsiz erişimini sağlar.

Etik olmayan davranış ve durum bildirimi
IJSSER'de kişiler, makaleler, süreç ve diğer hususlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da durum olursa lütfen ijsser.contact@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.