Cilt: 8 Sayı: 1, 27.02.2023

Yıl: 2023

Makaleler

The Journal of International Scientific Researches (ISR) amacı; işletme ve ekonomi bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. (ISR) esas olarak işletme ve ekonomi alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda sosyal bilimlerin diğer alanlarından gelen yazılara da açıktır.
The Journal of International Scientific Researches (ISR) açık erişimli, hakemli, yılda üç kez (Şubat, Haziranve Ekim) yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal makaleler İngilizce veya Türkçe olmalıdır.


The Journal of International Scientific Researches (ISR) amacı; işletme ve ekonomi bilimleri başta olmak üzere, bu bilim dallarının ilişkili olduğu diğer bilim dalları alanında özgün çalışmalara dayanan makalelere yer vererek ulusal ve uluslararası alanda sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmaktır. (ISR) esas olarak işletme ve ekonomi alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda sosyal bilimlerin diğer alanlarından gelen yazılara da açıktır. Bu kapsamda (ISR); işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri kamu yönetimi, afet yönetimi ve işletme hukuku gibi disiplinlerden gelecek yazıları kabul eder. Ayrıca (ISR), sadece akademisyenlerden gelen yazılara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek yazılara da açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenlerin yanı sıra araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.


The Journal of International Scientific Researches (ISR) un tarandığı endeksler;

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Index Copernicus

SOBIAD

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Asos Index

Scientific Indexing Services (SIS)

International Institute of Organized Research (I2OR)

Journal Factor (JF)

Compos Impact Factor (COSMOS)

Cite Factor

Google Scholar


Makale Şablonu'nu indirerek çalışmanızı bu dosya üzerinde şekillendirebilirsiniz. Özellikle kimlik, kurum bilgileri, ORCİD numaraları ve bilgilendirme kısımlarını sadece kendinize uygun olarak değiştirmeli, yerlerinde bir oynama yapmamalısınız.

1. (ISR) Yazım: Çalışmalar, Microsoft Office Word programıyla yazılmalı ve aşağıdaki sayfa yapısı ayarları yapılmalıdır.

2. (ISR) Sayfa ve Karakter Yapısı: Yazı karakteri Book Antiqua ve 11 punto olmalıdır. Üst, Alt, Sağ ve Sol Kenar Boşluğu: 2 cm. Alt ve Üst Bilgi: 1 cm. İki yana yaslı. Tek satır aralıklı. Satır başı: 0.7 cm. Paragraf öncesi ve sonrası 0 cm olmalıdır.

3. (ISR) Çalışma Uzunluğu: Çalışmalar Kaynakça ve Ekler dahil 25 sayfayı geçmemelidir.

4. (ISR) Yazar & Kurum Bilgileri: Çalışmanın DERGİPARK sistemine yüklenen ilk sürümünde yazarlarla ilgili kimlik, ORCID, iletişim ve kurum bilgilerine yer almalıdır. Ayrıca çalışma proje, bildiri, tez vb. faaliyetlerden türetilmiş ise bu bilgiler de ilk sürümde yer almalıdır. ORCID numarası almak için: https://orcid.org/

5. (ISR) Çalışma İlk Sayfası: İlk sayfada Türkçe ve İngilizce başlıkları, özetleri ve anahtar sözcükleri bulunmalıdır. Çalışma örneğin Türkçe dilinde yazılmışsa Türkçe başlık 17 puntoyla İngilizce başlık 13 puntoyla yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özetlerin başlarında Öz / Abstract ifadeleri olmalıdır. Özetler 10 punto ve italik yazılmalıdır. Özetler en az 120 kelime en fazla 200 kelime olmalıdır. Her özetin yanında ayrı ayrı ve en az 3 en fazla 5 Türkçe Anahtar Kelime ve İngilizce Keywords bulunmalıdır.

6. (ISR) JEL Kodları: Ekonomi ile ilgili makalelerde en az 3 JEL Sınıflandırması kodu verilmelidir. Bu kodlara, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php adresinden ulaşılabilir.

7. (ISR) Bölüm Başlıkları: Giriş, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça ve Ekler kısımları hariç diğer bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.1.1, …. şeklinde olmalıdır. Tüm başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılmalı ana başlıklar öncesinde bir satır boşluk bırakılmalıdır. Diğer başlıklardan önce ve sonra herhangi bir boşluk bırakılmamalıdır.

8. (ISR) Tablo, Şekil ve Grafikler: Tablo, şekil, grafik vs.. ortalı olmalı ve her biri sırayla numaralandırılmalı ve isimlendirilmelidir. Tablo numara ve isimleri [Tablo 1. Tablo İsmi] şeklinde Tabloların üzerinde yazılmalıdır. Şekil, Grafik vd.’de numara ve isimleri ise [Şekil 1. Şekil / Grafik İsmi] şeklinde şekil ve grafiğin altına yazılmalıdır. Tablolar içerisindeki bilgilerin karakter büyüklüğü 9 punto olmalıdır. İhtiyaç halinde bu oran 8 puntoya kadar düşürülebilir. Birden fazla sayfayı aşan tablolar şekil bozukluğuna yol açmıyorsa metin içerisinde korunmalı aksi durumda çalışmanın ekler kısmına konulmalıdır. Tablo, Şekil ve Grafikler ile ilgili Açıklama ve Kaynaklar altta ortalı ve 10 punto olarak verilmelidir. Tablo başlıklarından önce Şekil ve Grafik başlıklarından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

9. (ISR) Denklem, Model ve Formüller: Denklem, model ve formüller sola yaslı yazılmalı, her biri sıralı bir şekilde numaralandırılmalı ve numaralar parantez içerisinde sağa yaslı yazılmalıdır.

10. (ISR) Dipnotlar: Metin içerisinde yer verilmek istenmeyen açıklamalar son notlar yerine sayfa altında dipnotlarda gösterilmelidir. Dipnotlar iki yana yaslı, 9 punto, Book Antiqua ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

11. (ISR) Metin İçi Atıf: Metin içerisinde atıf yapılırken parantez içi gösterim yöntemi kullanılmalıdır. Gösterim [Yazar Soyad(ları), Yıl: Sayfa No] şeklinde olmalıdır.

12. (ISR) Kaynakça: Kaynakça Sonuç kısmının hemen arkasından başlatılmalıdır. Kaynakça, APA 6.0 sistemine göre hazırlanmalıdır. Kaynaklar soyadı sırasına göre kaynakçada gösterilmelidir. İlk satır sola yaslı, sonraki satırlar 0.7 cm sol içeriden başlatılmalıdır. Bunun için Paragraf seçeneğindeki "İlk satır" kısmı "Asılı" olarak değiştirilmeli ve değer olarak 0.7 girilmelidir.

13. (ISR) Sayfa Numaraları: İlk sayfada gizlenmek üzere her sayfanın altında ve ortalı olmalıdır.

14. (ISR) Extended Abstract: Türkçe çalışmaların sonunda İnglizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) bulunmalıdır. Bu kısım Aim and Scope, Methods, Findings ve Conclusion başlıklarından oluşmalıdır. 


ATIF VE KAYNAKÇA

APA 6.0 Sistemine Göre kaynakçada gösterim.

 

Kitaplar

Kaynakçada:

Pigou, A. C. (1920), The economics of welfare, London: Palgrave MacMillan.

Nichols, A. L. (1984): Targeting economic ıncentives for environmental protection, Cambridge: MIT Press.

Metin İçinde:

… (Pigou, 1920: 4); …. (Nichols, 1984: 92)


Editörlü Kitaplarda Bölüm

Kaynakçada:

Jaeger, W. K. (2012). The double dividend debate. in handbook of research on environmental taxation (Eds. J. E. Milne & M. S. Andersen) Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 211-229.

Metin İçinde:

…. (Jeager, 2012: 218)


Makaleler

Kaynakçada:

Bovenberg, A. L. (1999). Green tax reforms and the double dividend: an updated reader's guide. International Tax and Public Finance, 6(3), 421-443.

Bovenberg, A. L. (1994b).Environmental taxes and labor-market distortions. European Journal of Political Economy, 10(4), 655-683.

Bor, Y. J., & Huang, Y. (2010). Energy taxation and the double dividend effect in Taiwan's Energy conservation policy—an empirical study using a computable general equilibrium model. Energy Policy, 38(5), 2086-2100.

Ay, A., Kızılkaya, O., & Akar, T. (2016). Gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluk ve demokrasi'nin DYY üzerindeki etkisi: ampirik bir inceleme. Business and Economics Research Journal, 7(3), 73-88.

Metin İçinde:

… (Bovenberg, 1999: 422); … (Bovenberg, 1994b: 658) [Aynı yazarın aynı yıl içindeki eseri]; … (Bor ve Huang, 2010: 2088); … (Ay ve diğerleri, 2016: 84)


Tezler ve Raporlar

Kaynakçada:

Schöb, R. (2009),  Choosing the right ınstrument to reap an additional employment dividend, Frei Universitat School of Business And Economics, discussion paper, no. 2009/10.

Akbulut, F. E. (2009). İklim değişikliğinde alternatif politikaların etkinliği, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Metin İçinde:

… (Schöb, 2009: 4-7); Akbulut (2009),….


Bildiriler

Kaynakçada:

Yildiz, S. & Topal, M. H. (2016). Increasing e-trust in e-government services: a case study on the users of internet tax office. IBANESS conference series, 12-14 march, Plovdiv, Bulgaria, 275-287.

Metin İçinde:

… (Yildiz ve Topal, 2016: 277)


İnternet Kaynakları

Kaynakçada:

Van Heerden, J., Gerlagh, R., Blignaut, J., Horridge, M., Hess, S., Mabugu, R. E. E., & Chitiga, M. (2005). Fighting co2 pollution and poverty while promoting growth: searching for triple dividends in South Africa. available in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=849245, (02.12.2016).

Deloitte (2015), Taxation and Investment in Germany 2015, www. iberglobal.com/files/2015/germanyguide-deloitte.pdf, 20.11.16.

Hur, G. H. (2000). Double dividend hypothesis of environmental tax in republic of Korea: for sustainable development. in 2nd international critical geography conference. available in http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi= 10.1.1.526.4578&rep=rep1&type=pdf. (02.12.2016).

Metin İçinde:

… (Van Heerden ve diğerleri, 2005: 24); ….. (Deloitte, 2015); ….. (Hur, 2000: 1)

 

ETİK İLKELER

The Journal of International Scientific Researches’ de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. The Journal of International Scientific Researches yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir. Etik denetimi ve etik dışı girişimlerin önlenmesi için iThenticate veya intihal.net kullanılabilir.

The Journal of International Scientific Researches (ISR), COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors'ı ve Code of Conduct for Journal Publishers'ı takip etmektedir. Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.


Yazarların Etik Sorumlulukları

The Journal of International Scientific Researches' e çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

 • Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma The Journal of International Scientific Researches'e gönderilemez.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;

 •  Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.


Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

The journal of International Scientific Researches editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, The journal of International Scientific Researches 'de yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,
 • Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 • Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 • Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 • Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 • Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 • Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

 • Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 • Editörler, yayın kapsamına uygun olan çalışmaları ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 • Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 • Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 • "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 • Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
 • Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Editörler;

 • Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 • Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 • Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 • Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 • Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
 • Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 • Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır. Ayrıca editörler;

 • Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 • Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 • Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 • Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;

 • Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 • Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
 • Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. The Journal of ınternational Scientific Researches değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda The Journal of ınternational Scientific Researches için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

 • Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.


Yayıncının Etik Sorumlukları

The Journal of International Scientific Researches, kâr amacı gütmez. Bu bağlamda The journal of International Scientific Researches aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

 • Editörler, The Journal of International Scientific Researches'e gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 • Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

The Journal of International Scientific Researches'de yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız journalofisr@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildirebilirsiniz.


YAYIN İLKELERİ

1. The Journal of International Scientific Researches (ISR), Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. ISR, işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri kamu yönetimi, afet yönetimi, işletme hukuku ya da bu alanlarla inter-disiplinler çalışmaları kabul eder. Dergiye gönderilen çalışmaların dili İngilizce veya Türkçe olmalıdır.

2. ISR, bilimsel ve indekslerde taranan uluslararası Hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, konusu ile ilgili en az 2 (iki) hakemin oluruyla ve Yayın Kurulu kabulü ile yayımlanabilir. Dergiye gönderilen çalışmaların aynı anda bir başka derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde daha önceden yayıma kabul edilmemiş veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Dergiye gönderilen çalışmaların yayımlanma zorunluluğu yoktur.

3. Dergide yayımlanan çalışmaların içerik, dil ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Dergide yayınlanan çalışmalar, Açık Erişim Politikamız ve Creative Commons lisansı gereğince, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

4. Çalışma yazımında Word programı kullanılmalıdır. Çalışma, yazım kuralları sayfasında bulunan makale şablonu doldurularak hazırlanmalı ve (.docx) formatında sisteme yüklenmelidir.

5. Sisteme yüklenen çalışmada yazar, kurum, iletişim bilgileri ve belirli bir çalışmadan türetilmiş ise buna dair bilgilendirme notu yer almalıdır. Hakemlere gönderilmeden önce bu bilgiler çıkartılır ve çalışma isimsiz şekilde hakem sürecine dahil edilir.

6. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay çalışmada belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca çalışma ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

7. Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Dergiye gönderilen her çalışma için konuya yakınlıkları ve uzmanlıkları doğrultusunda en az doktora unvanına sahip iki hakem belirlenir. Belirlenen hakemler çalışmanın yazar(lar)ının görmeden değerlendirme yaparlar.

8. Hakemler kendilerine gönderilen çalışma ile ilgili görüşlerini değerlendirme formuna aktarırken isim, unvan veya çalıştıkları kurum gibi bilgilere kesinlikle yer vermemelidir.

9. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, çalışmanın yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar(lar)dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar(lar)a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. Yazarlar istenilen değişiklikleri belirtilen sürelerde yapmazlar ise çalışma iade edilir.

10. Çalışmanın (asgari) 120 - (azami) 180 kelimelik bir özeti bulunmalıdır. Türkçe veya İngilizce, çalışmanın yazı dili hangisiyse önce o dildeki özet yer alır. Özetlerin yanında 3-5 kelimelik İngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler olmalıdır.

11. Metin içinde atıf yapılırken ve kaynakçada referanslar gösterilirken APA 6.0 Sürümünde (6th Edition) belirtilen kriterlere uyulmalıdır.

12. Dergide yayımlanan her çalışmaya DOI Numarası atanır ve yazarlardan herhangi bir isimde ücret talep edilmez.

13. Yayın ilkelerine uygun olmayan çalışmaların başvuruları kabul edilmeyecektir. Eksiklikleri sonradan tespit edilen çalışmaların ise hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın değerlendirme süreci sonlandırılacak ve çalışma iade edilecektir.

 

Yazarlardan, başvuru, süreç veya DOI işlemleri için herhangi bir ücret talep edilmez.