Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır. Yayın sürecinin tüm aşamasında yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da Yayın Etiği Komitesi’nin yayınladığı kılavuzlar ve politikalar yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir. Yayın etiğini kötüye kullanımın tespit edilmesi halinde makale yazarının bağlı olduğu kurum ya da kuruluşa bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir.
Yayıncının Etik Sorumlukları
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi’nin yayıncısı olan Mardin Artuklu Üniversitesi, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2016 yılından bu yana, yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde Sosyal Bilimler alanının dergisi olarak Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin yönetsel desteği ile görevini sürdürmektedir. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Editörler Kurulu’nu, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri oluşturur. Editörler Kurulu Başkanı olarak bir editör ve duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
1. Editörler Kurulu alınan kararlarda bağımsızlık ilkesine göre karar verir.
2. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Editörler Kurulu yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
3. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Editörler Kurulu yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini karşılayacak yazım kurallarını hazırlar ve gerektiğinde günceller.
4. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Editörler Kurulu bütün makalelerin kayıtlarını ve dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ortamda ya da basılı olarak saklı tutar.
Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
1. Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken makalenin özgün ve bilim dünyasına katkı sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterirler.
2. Editörler, makalelerle ilgili ön kontrol aşamasında karar verirken makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
3. Editörler, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar.
4. Editörler, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlar.
5. Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir ve değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını destekler.
6. Editörler, akademik bir dil yansıtmayan değerlendirmeleri engeller.
7. Editörler, yayın sürecinde görev alan bütün kişilerle etkili bir iletişim içerisinde olur.
8. Editörler, yazar ve hakemlerin bireysel verilerini korur.
9. Editörler, Etik Kurul İzni gereksinimi bulunan deneysel ve istatistiki çalışmalar için onay belgesi talep eder. Süresi içerisinde onay belgesi gönderilmeyen yazılar red edilir.
10. Editörler, makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi konusunda gerekli önlemi alır, özgünlük-benzerlik denetimi yapar.
11. Editörler, dergiye iletilen şikayetleri inceler ve gerekli açıklamaları yapar.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
1. Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
2. Hakemler değerlendirmelerini tarafsızlık içerisinde yapar.
3. Hakemler makale ile ilgili çıkar çatışması olduğu kanaatine varmaları durumunda makaleyi reddeder ve editöre bilgi verir.
4. Hakemler değerlendirmelerini yapıcı bir dille yapar, hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınır.
5. Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içerisinde değerlendirir.
Yazarların Etik Sorumlulukları
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
1. Yazarlar başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere sisteme gönderdikleri bir makaleyi Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine göndermemelidir.
2. Gönderilen yazının hukuki sorumluluğu makalenin yazarına aittir. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
3. Dergiye yüklenen makale yazarın kendi çalışmasından üretilmiş ise bu durum mutlaka dipnotta belirtilmelidir. Kaynağı belirtilmeyen hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.
4. Yazarlar metin içinde kullanılan kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda atıf yapmalıdır.
5. Makalenin sisteme ilk yüklenmesi esnasındaki yazar listesine dikkat etmelidir. Değerlendirme süreci ve yayım aşamasında yazar ekleme ya da çıkarma önerilmemelidir.
6. Yazarlar Etik İzin Belgesi gerektiren durumlarda onay belgesini sunmakla mükelleftir. Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
7. Yazarlar değerlendirme ve erken görünüm aşamasında elektronik ortamdaki yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiği taktirde ivedilikle editörle iletişime geçmekle mükelleftir.
8. Dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Turnitin programı ile benzerlik raporundan geçirilmelidir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %20'dir.
Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda itb@artuklu.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.