Yazım Kuralları

Yazım ve Yayım Kuralları

Yazılar, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir. Dergi sistemine belirtilen formatta yüklenmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi’nde telif veya tercüme makalelerin yanı sıra, araştırma notu, çeviri, sadeleştirme, edisyon-kritik, kitap tanıtımı ve kritiği gibi çalışmalar yayımlanır. Çeviri ve sadeleştirmelerin, metinlerin orijinalleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.

2.Sayfa düzeni; A4 boyutunda olmalı, kenar boşlukları soldan, sağdan, alttan 3,5 cm, üstten ise 3 cm şeklinde ayarlanarak tek sütun halinde yazılmalıdır.

3.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilen yazılar, Word formatında Times New Roman fontu ile 10 puntoda ve iki yana yaslı olarak 1.15 satır aralıklı yazılmalıdır. Ana başlıklar 12 punto ve kalın/bold olarak yazılmalıdır. Açıklama dipnotu kullanılacaksa Cambria fontu ile 8 puntoda yazılmalıdır. Paragraf girintisi 1 cm, aralıkları ise 6 nk şeklinde ayarlanmalıdır.

4.Yazılarda imla ve noktalama açısından Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.

5.Yazılarda sayfa numarası, üst ve alt bilgi ayrıntılarına yer verilmemelidir.  

6.Makaledeki alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Bunun dışında başka bir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

7. Makale değerlendirmelerinde “Kör Hakem Uygulaması” benimsemektedir. Bu sebeple yazarın adı veya yazarın kimliğini açık edecek şekilde dipnotlarda yer alacak herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir. Makalenin sisteme ilk yüklenmesi esnasında Word metninde yazar bilgisine yer verilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.Makalelerde giriş ve sonuç bölümlerine mutlaka yer verilmelidir.

9.Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları makalenin içeriğini açık şekilde yansıtmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar, Times New Roman 12 punto şeklinde kalın/bold olarak yazılmalıdır. Türkçe başlıkta bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.

10.Makalenin özeti amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin Türkçe öz ve İngilizce öz bölümünün her biri 150-250 kelime arasında olmalıdır.

11.Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) anahtar kelime belirlenmelidir.

12.Makalelerin kelime sayısı en az 3.000 en çok 8.000 olmalıdır. Araştırma notları 2.500, diğer yazılar ise 1.500 kelimeyi geçmemelidir.

13.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine yazı gönderen yazarlar, gönderilen yazının önceden başka hiçbir yerde yayımlanmamış olduğunu (Konferans bildiri kitaplarında özet olarak yayımlanması ve akademik bir tez olarak yayımlanması hariç), dergiye gönderildikten sonra yazarlara karar bildirilene kadar geçen süre içinde yayımlanmak üzere başka hiçbir yere gönderilmemiş olduğunu beyan eder.

14.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayımlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

15.Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde itb@artuklu.edu.tr adresine eposta yoluyla ulaştırılmalıdır. Fotoğraflar, tablolar, grafikler, şekiller ve haritalar ile ilgili açıklamalar, iki yana yaslı, 10 punto ve kalın/bold olarak tablo üzerinde yer almalıdır.

16.Başvurular, aşağıda linki verilen dergipark adresi üzerinden yapılmaktadır:  https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj

17.Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisine gönderilen makalelerde APA kaynak gösterme sistemi kullanılmalıdır. Kaynakça metnin sonunda alfabetik sırayla verilmelidir.

 

Dipnot ve Kaynakça İle İlgili Örnekler

a)      Kitap

Metin içinde: (Yeşilbaş, 2017: 76)

Kaynakçada: Yeşilbaş, E. (2017). Diyarbakır Köprüleri. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Metin içinde: (Kütük, 2018: 65)

Kaynakçada: Kütük, A. (2018). Nisibis (Nusaybin): Kadim Bir Şehrin Hikayesi. İstanbul: Divan Kitap.

Metin içinde: (Akalın ve Duygu, 2016: 85)

Kaynakçada: Akalın, K. – Z. Duygu (2016). Süryani Literatürü. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.

 

b)     Makale

Metin içinde: (Yeşilbaş, 2018: 99)

Kaynakçada: Yeşilbaş, E. (2018). Mardin Çarşılarının Tarihi ve Mimari Özelliklerine Dair Tespitler. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, C. 27, S. 1, s. 97-117.

Metin içinde: (Özcoşar ve Ertekin, 2019: 25)

Kaynakçada: Özcoşar, İ. – A. Ertekin (2019). Sultan ve Aşiret: Kürt Aşiret Reislerinin II. Abdülhamid’i Ziyareti. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, C. 4, S. 2, s. 23-38.

 

c)      Tez

Metin içinde: (Ersun, 2019: 20)

Kaynakçada: Ersun, D. (2019). Anadolu’da Togalı Heykellerin Gelişimi: Tipolojik ve Stilistik Değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

d)     Editörlü Kitapta Bölüm

Metin içinde: (Özcoşar, 2018: 23)

Kaynakçada: Özcoşar, İ. (2018). Bir İslam ve Osmanlı Şehri Olarak Diyarbakır/Amid. Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır (Ed. İ. Özcoşar – M. Öztürk – A. Karakaş – Z. Polat). İstanbul: Matsis Basımevi. s. 1-24.

 

e)      Yazma

Metin içinde: (İbn Bâcce: 206)

Kaynakçada: İbn Bâcce. Kitâbü’n-Nefs. Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi: Nr. 206.   

 

f)       Bildiri

Metin içinde: (Arslan, 2014: 490)

Kaynakçada: Arslan, N. (2014). Assos’ta Lahit Üretimi ve İhracatı. XVII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri. Ankara. C. 1, s. 489-516.

 

g)      Ansiklopedi Maddesi

Metin içinde: (Köksal, 2005: 262)

Kaynakçada: Köksal, M. (2005). Mecma’u’n-neza’ir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 28. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 262-263.

 

h)     Web/Internet Sitesi

İnternet kaynaklarında parantez içinde varsa yazar adı da belirtilerek web adresinin erişim tarihi yazılmalıdır. Web adresi yazılırken, sitenin genel sayfasının adresi değil, yazıya erişimi sağlanabilecek linkin verilmesine dikkat edilmelidir.

Metin içinde: (Kaya: E. T. 07.01.2020)

Kaynakçada: Kaya, S. (Erişim Tarihi: 07.01.2020). Zerzevan Kalesi.  (atlasdergisi.com/gundem/zerzevan-kalesi.html).