Amaç ve Kapsam

JADER - Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi’nin amacı, bilimsel açıdan nitelikli ve özgün, uluslararası düzeydeki araştırmaları yayınlamaktır. Bu nedenle dergi, Jeomorfoloji ve ilgili konularda hazırlanmış özgün araştırmalar ve derlemeler olmak üzere hemen her türlü kategorideki bilimsel metinleri yayınlayan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız çift-kör (peer-review) hakemli uluslararası bir dergidir.

JADER, Jeomorfoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organı olup, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanmakta ve Jeomorfoloji Derneği tarafından finanse edilmektedir.

Derginin hedef kitlesi jeomorfoloji ve ilgili diğer disiplinlerde çalışan bilim insanları ile lisansüstü öğrencilerdir.

Derginin kabul ettiği makaleler jeomorfoloji ile ilgili tüm konuları kapsamaktadır. 
Bunlar; 
yapısal ve tektonik jeomorfoloji, 
fluviyal süreçler ve fluviyal jeomorfoloji, 
glasiyal ve periglasiyal jeomorfoloji, 
kurak bölge topografyası, 
kıyı ve deniz süreçleri, 
deniz ve göl jeomorfolojisi, 
alüvyal süreçler ve alüvyal jeomorfoloji, 
karst jeomorfolojisi, 
kuvaterner çevresel değişim ve tarihlendirme, 
jeoarkeoloji, 
çözülme, 
erozyon ve yamaç süreçleri, 
kütle hareketleri, 
volkan jeomorfolojisi, 
teorik ve kantitatif jeomorfoloji, 
jeomorfolojik haritalama, 
jeomorfoloji araştırmalarında CBS ve uzaktan algılama yöntem ve uygulamaları, 
afetler ve 
diğer uygulamalı jeomorfoloji konuları vb.

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi ( JADER ) / Journal of Geomorphological Researches
TR Dizin - DOAJ - DRJIASOS İndeks - Scientific Indexing Service - CrossrefGoogle Scholar tarafından taranmaktadır. 
Jeomorfoloji Derneği  / Turkish Society for Geomorphology ( www.jd.org.tr )