Yazım Kuralları

Yazıların Hazırlanması

Türkçe dilinde hazırlanmış makalelerin dil bilgisi ve yazım kuralları açısından kontrol ettirilmesi önerilmektedir.  

İngilizce dilinde hazırlanmış makalelerin dil bilgisi açısından yetkili - yeterli kişi veya kuruluşlar tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Yazarlardan, makale metninin bu açıdan kontrol edilip, düzeltildiğini onaylayan bir belge talep edilmektedir. 

Makale metninin MS Word formatında hazırlanması ve gönderilmesi gerekmektedir. Metin satırları, hakemlik sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi adına numaralandırılmalıdır. 

Örnek MS Word Dosyası (İNDİR)

Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol taraflardan 3 cm boşluk bırakılarak‚ 1 satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 12 punto “PT Sans” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 15x23 cm'lik alanı aşmamasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda okunabilir olmak kaydıyla daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

Makalenin başlığında, ilk sayfasında ve dosya bilgisi kısmında yazar (lar) a ait bilgiler olmamalıdır. Dosya adı, makale hangi sayı için gönderiliyorsa ona ithafen JADER_YIL_SAYI_X.docx olarak verilmelidir. 

Makale metninin dışında ayrı bir MS  Word sayfası oluşturulup, bu sayfaya;
* Makale türü,
* Yazar - yazarlar,
* Sorumlu yazar,
* Açık adres (ler),
* e - posta (lar),
* ORCID bilgi (ler) i,
* Makalenin bilimsel katkısı,
* Teşekkür 

bilgileri eklenmelidir. 

ÖRNEK MS Word Dosyası (İNDİR)

Makalelerin kabulü ve hakemlere yönlendirilmesinde sorun oluşmaması için bu konuda dikkatli olunması önerilmektedir.


Araştırma Makaleleri :

Türkçe Başlık / İngilizce Başlık,
250 - 300 Kelimelik Türkçe Özet, 4-5 Anahtar Kelime,
250 - 300 Kelimelik İngilizce Özet (Abstract), 4-5 Anahtar Kelime (Keywords),
Giriş (Amaç, Kapsam, Literatür Değerlendirmesi, İnceleme Alanı),
Materyal ve Yöntem (Çalışmada kullanılan materyaller listelenmeli ve kullanım amaçları belirtilmelidir. Yöntem ise çalışmayı okuyan kişilerin benzer bir çalışmayı yapabileceği nitelikte detaya sahip olmalıdır.),
Bulgular (Çalışmada üretilmiş veriler sunulmalıdır.),
Sonuç - Tartışma - Öneriler (Bulguların ulaştırdığı sonuçlar verilmeli, sonuçlar mevcut literatür ile kıyaslanmalı, gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmalıdır.)
Katkı Belirtme (Çalışmanın üretilmesinde maddi, manevi destekleri bulunan kişi ve kurumlar belirtilmelidir.)
Kaynakça (Metin içinde kullanılan atıflar, yazar soyadlarına göre sıralanmalıdır. Atıf ve Kaynakça yazımında APA sistemi kullanılmalıdır.),
Varsa Ekler

şeklinde bölümlerden oluşmalıdır.


Derleme Makaleler

Derleme çalışmalarının amacı; başka araştırmacıların yaklaşımları ve fikirlerinin özetlenmesi ve bir sentez oluşturulmasıdır. Bu kapsamda derleme makaleler:
- Yazarın geliştirdiği, düşündüğü araştırma sorusuna yönelik olmalı,
- Konu hakkındaki bilgilerin özeti üzerinden sonuçların bir sentezi yapılmalı,
- Literatürdeki tartışmalı ya da eksik bilgiler vurgulanmalı,
- Geleceğe yönelik araştırılabilecek başlıklar değerlendirilmelidir.

Derleme makaleleri;

Türkçe Başlık / İngilizce Başlık,
Özet (Türkçe), 4-5 Anahtar Kelime,
Abstract, 4-5 Keywords,
Giriş,
Bulgular,
Sonuç - Tartışma - Öneriler
Kaynakça

şeklinde başlıklar içermelidir. 


BAŞLIK

Başlık hem Türkçe hem İngilizce olarak, mümkün olduğunca kısa olmalı ve makalenin içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.

ANA METİN

Dergiye gönderilecek yazılar .doc veya .docx formatında, PT Sans fontu ile 12 punto, 1 satır aralığı ve tek sütun olarak yazılmalıdır.
Matematiksel ifadeler, denklemler numaralandırılmalı, denklemler sola, denklem numaraları ise parantez içinde sağa dayalı olmalıdır.
Metnin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir:
Başlık (İngilizce karşılığı ile), 
Türkçe Özet + Anahtar Kelimeler, 
İngilizce Abstract + Keywords, 
Ana Metin (Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma ve Öneriler), 
Teşekkür ve Katkı bölümü, 
Kaynaklar ve varsa Ekler.

ÖZET

Özet Türkçe ve İngilizce hazırlanmalı ve 300 kelimeyi geçmemeli; amaç, varsa çalışma alanı, materyal ve yöntem, ana bulgular, ana sonuçlar verilmelidir. Özetin sonunda çalışmayı tanımlayan dört - beş Anahtar Kelime yer almalıdır.
Tümüyle İngilizce hazırlanan makalelerde Türkçe özet gerekli değildir.

Özet, 8 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir.

ABSTRACT

You need to insert an English abstract into this section by taking into account exactly the same format. The abstract should not exceed 300-words. If your translation does exceed the given limitation, you should arrange your wording to keep within the 300-word limit. 

Keywords: 4-5 words

TABLO - ŞEKİL - HARİTA Bilgileri

Metin içinde yer alan tüm görsel malzemeler (harita, grafik, diyagram, fotoğraf vs.) “Şekil”, çizelgeler ise “Tablo” olarak isimlendirilir.
Metin içindeki tüm görsellerin Türkçe açıklamaları yanında / İngilizce açıklamaları da verilmelidir. Bunun için 2020 (4) Nisan sayısı ve sonrasında yayınlanan makalelere bakılabilir.
Bu tür görsel malzemenin yüksek kaliteli olmasına özen gösterilmelidir. Gerekli görüldüğü durumlarda çizimler ayrı olarak talep edilebilir. 
Tüm şekiller en az 300 dpi (tercihen 600 dpi) çözünürlükte, jpeg, png, tiff formatlarında olmalıdır.
Her şekil ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Çizimler, makale metninde olması gereken yere konulmalıdır. 
Haritalarda ölçek ve yön işareti kullanılmalıdır. 

ATIFLAR ve KAYNAKÇA GÖSTERİMİ 

Dergiye gönderilen makalelerde APA sisteminin kullanılması önerilmektedir. APA yazım kuralları BURADAN indirilebilir. 

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi ( JADER ) / Journal of Geomorphological Researches
TR Dizin - DOAJ - DRJIASOS İndeks - Scientific Indexing Service - CrossrefGoogle Scholar tarafından taranmaktadır. 
Jeomorfoloji Derneği  / Turkish Society for Geomorphology ( www.jd.org.tr )