Amaç

Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz TR Dizin tarafından 2018 yılından itibaren indekslenmekte olup, bu kapsamda ulusal hakemli dergi niteliğini de taşımaktadır. JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Bu genel amaç doğrultusunda JCER eğitimle ilgili nitelikli araştırma sonuçlarını yayımlayarak bilgisayar ve eğitim bilimleriyle ilgili bilgi üreten araştırmacılara ve üretilen bilgileri kullanan uygulayıcılara nitelikli bir bilgi kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, hakemli dergidir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim konularını ilgilendiren bilgisayar ve eğitim dünyasına ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, mesleki gelişme/yenilikleri içeren ve mesleğe katkıda bulunur niteliklere sahip makaleleri dikkate almaktadır.

JCER, evrensel bilime yol gösterme, araştırmacılara destek verme, nitelikli deneysel, kuramsal ve alan incelemesi araştırma sonuçlarını yayımlama hususunda destek sağlar.