Yazım Kuralları

Journal of Computer and Education Research (JCER) 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanmaktadır. 

Dergimiz; “TR Dizin, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), DRJI, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, Academia Social Sciences Index (ASOS), Turkish Education Index, Academic Index, SCIPIO, Academic Keys and Scientific Indexing Service” gibi ulusal ve uluslararası dizinler tarafından taranmaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve çift körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Türkçe tam metin çalışmalarda çalışmanın içeriğinde Türkçe öz ve İngilizce abstract yazılmalıdır. Bunun yanında İngilizce Geniş Öz'de gerekmektedir.

Ancak Tam metin İngilizce olan çalışmalarda ise Türkçe öz'e yer verilmeyecek olup sadece İngilizce abstract yeterlidir. Türkçe Geniş Öz'e gerek bulunmamaktadır.

Dergide yayımlanması için gönderilen makaleler öncelikle editör tarafından değerlendirilir ve eğer uygun görülürse ilgili uzmanlık alanlarında görev yapmakta olan iki hakeme gönderilir. Hakemlere değerlendirme yapabilmeleri için 30 ile 45 gün süre verilir. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda makalenin yayımlanmasına veya iadesine Editörler Kurulu karar verir. Bu durumda sorumlu yazarla irtibata geçilerek, süreç hakkında bilgi verilir.

1. Çalışma; amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalıdır. Çalışmanın yönteminde metodoloji, çalışma grubu, verilerin toplanma süreci, verilerin analizi gibi kısımlar detaylı bir şekilde ifade edilmelidir. Bulgular kısmına ait veriler uygun tablo ve şekiller yardımıyla verildikten sonra, çalışmanın sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği "Tartışma ve Sonuç" varsa "Öneriler" bölümleri bulunmalıdır. Şayet çalışma ile ilgili bir bilgilendirme gerekiyorsa "Bilgilendirme" alt başlığında Kaynaklardan hemen önce belirtilebilir. Kaynakların yazımında APA kriterleri esas alınmaktadır. Tam metin ingilizce olan çalışmalarda İngilizce dışında bir dile ait kaynak kullanılmışsa köşeli parantez içinde bu açıklamanın ingilizcesi verilmelidir.

2. Ana metinin tüm paragrafları, 1,25 cm girintili başlatılmalı, notlar ve referanslar dahil, 11 punto Palatino karakteriyle ve 1,5 satır aralıkla, Sayfanın sol tarafından 2,5 cm, sağ tarafı 2,5 cm, üstünden 3 cm ve altından 2 cm santimetrelik boşluk bırakılarak yazılmalı ve sayfa numarası verilmeden gönderilmelidir.

3. Makalenin başlığı 14 punto, Palatino ve koyu hizalamanmış sola hizalı, Sözcülerin ilk harfleri büyük harf en fazla 15 kelime, ardından İngilizce başlık 14 punto, Palatino ve koyu hizalamanmış sola hizalı, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük, hemen altına yazar adları; palatino 11 punto, hizalanması sola olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinin hemen altında Türkçe öz ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır.

Numaralı ( ) not yazarın kurumsal adresini vermeli ve yıldız (*) notu yazışma yazarının e-posta adresini göstermelidir. Ünvan ve görevler belirtilmemelidir.

Öz, Palatino, 9 punto, her iki yana hizalı olarak hazırlanmalıdır. En az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

4. Yazılar, notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dahil 25 sayfayı geçmemelidir. Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı yazılmalıdır.

5. Tablo ve şekil adları, Palatino, 11 punto, sola dayalı olmalıdır. Tablo ve şekil yazıları ise Palatino, 10 punto olup gerekli durumda bu punto küçültülebilir. Tablo gösteriminde yatay çizgiler kullanılmalıdır.

6.Gönderilecek yazılar doc, docx uzantılı kelime işlemci programıyla hazırlanmalıdır.

7. Yazılarda sosyal bilimlerdeki yaygın olan kaynak gösterme yöntemlerinden APA 6.0 Sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır.

8. Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar/lar sorumludur.

JCER Dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

JCER Kaynakça Gösterim Örnekleri

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce dergipark üzerinden JCER için yazar olarak kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.

·   Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.

·   Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.