Odak ve Kapsam

JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim konularını ilgilendiren bilgisayar ve eğitim dünyasına ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, mesleki gelişme/yenilikleri içeren ve mesleğe katkıda bulunur niteliklere sahip makaleleri dikkate almaktadır.

JCER, evrensel bilime yol gösterme, araştırmacılara destek verme, nitelikli deneysel, kuramsal ve alan incelemesi araştırma sonuçlarını yayımlama hususunda destek sağlar.

JCER, eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Dergide yayınlanması arzu edilen çalışmaların kılavuzda belirtilen yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak editöre ulaştırılması gerekmektedir.

Beden ve spor eğitimi

Biyoloji eğitimi

Coğrafya eğitimi

Çevre eğitimi

Çok kültürlü eğitim

Demokrasi eğitimi

Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi

Düşünme eğitimi

Eğitim psikolojisi

Eğitim teknolojisi

Eğitim ve kültür

Eğitim Yönetimi ve planlaması

Felsefe eğitimi

Fen eğitimi

Fizik eğitimi

İlköğretimde program, öğrenme ve öğretim

Kimya eğitimi

Matematik eğitimi

Mesleki teknik eğitim

Müzik eğitimi

Okul öncesi eğitimde program, öğrenme ve öğretim

Ortaöğretimde program, öğrenme ve öğretim

Öğretim tasarımı

Öğretmen eğitimi

Ölçme ve değerlendirme

Özel eğitim

Psikoloji eğitimi

Psikolojik danışma ve rehberlik

Sağlık eğitimi

Sanat eğitimi

Sosyal bilgiler eğitimi

Sosyoloji eğitimi

Tarih eğitimi

Türkçe eğitimi

İlk okuma yazma eğitimi

Uzaktan eğitim

Yabancı dil eğitimi

Yaşam boyu öğrenme

Yetişkin eğitimi

Yüksek eğitimde program, öğrenme ve öğretim