Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

REACT+G Öğretim Yaklaşımına Yönelik Bir Eylem Araştırması: “Thales Paralellik İlkesi”

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 15, 241 - 273, 25.03.2020
https://doi.org/10.18009/jcer.684808

Öz

Bu çalışmanın amacı, REACT öğretim stratejisine farklı bir alternatif olarak önerilen REACT+G öğretim stratejisine göre “Thales Paralellik İlkesi” konusunun öğretimine yönelik hazırlanan uygulamaların öğretim sürecine yansımalarını incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 11. Sınıfta öğrenim gören 10 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Gözlem, video-ses kaydı ve öğrenci çalışma kâğıtları yoluyla elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada önerilen +G “Genelleştirme Aşaması” REACT öğretim stratejisinden faklı olarak öğretmene, öğrencilerin eksiklerini yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun bir şekilde giderme imkânı vermiştir. REACT+G öğretim stratejisinin etkilerinin incelenmesi amacıyla araştırmacılara farklı kademelerde yapılacak deneysel çalışmalar önerilmektedir. 

Kaynakça

 • Aydoğdu, M. & Ayaz, M. F. (2008). Matematikte öğrencilere problem çözme yeteneğinin kazandırılması. e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3(4), 588-596.
 • Ayvacı, H. Ş., Ültay, E. & Mert, Y. (2013). Dokuzuncu sınıf fizik kitabında yer alan bağlamların değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 242-263.
 • Baran, M. (2013). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim yönteminin termodinamik konusunun öğretimine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Berns, R. G. & Erickson, P. M. (2001). Contextual teaching and learning: Preparing students for the new economy. The Highlight Zone Research Work. 5, 1-8.
 • Burbules, N. C. & Linn, M. C. (1991). Science education and philosophy of science: Congruence or contradiction?. International Journal of Science Education, 13(3), 227- 241.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.
 • Demircioğlu, H. & Özdemir, R. (2019). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının nanoteknoloji konusunu anlamaları üzerindeki etkisi. Journal of Computer and Education Research, 7 (14), 314-336. DOI: 10.18009/jcer.576978
 • Tekin, B. & S. Tekin (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. MATDER. Alınan yer http://www.matder.org.tr/matematik-ogretmen-adaylarinin-matematiksel-okuryazarlik-duzeyleri-uzerine-bir-arastirma/
 • Uysal, E. & Yenilmez, K. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-15.
 • Civelek, Ş., Meder, M., Tüzen, H. & Aycan, C. (2003). Matematik öğretiminde karşılaşılan aksaklıklar. Alınan yer http://www.matder.org.tr/matematik-ogretiminde-karsilasilan-aksakliklar/
 • CORD, (1998). CORD algebra 1: Mathematics in Context, Cincinati: South-Western Educational Publishing.
 • Coştu, S. (2009). Matematik öğretiminde bağlamsal öğrenme ve öğretme yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme ortamlarında öğretmen deneyimleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Crawford, M. L. (2001). Teaching contextually: Research, rationale, and techniques for ımproving student motivation and achievement in mathematics and science. Waco, Texas: CCI Publishing.
 • Davidson, N. (1990). Cooperative Learning in Mathematics: A Handbook for Teachers.Menlo Park CA: Addison-Wesley Publishing.
 • Fer, S. & Cırık, İ. (2007). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramdan Uygulamaya.(1. Baskı). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Heller, P. M., Ahlgren, A., Post, T., Behr, M. & Lesh, R. (1989). Proportional reasoning: The effect of two context variables, rate type, and problem setting. Journal of Research in Science Teaching,26(3), 205-220.
 • Hull, D. (1999). Teaching mathematics contextually: The cornerstone of tech prep. USA: Cord Communication.
 • Ingram S. J. (2003). The effects of contextual learning instruction on science achievement of male and female tenth grade students, (Unpublished Phd thesis), University of South Alabama, Instructional Design and Development, USA.
 • Işık, A., Çiltaş, A., & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • Karamustafaoğlu O. & Tutar M. (2018). REACT stratejisine dayalı bağlam temelli fen öğretimi. O. Karamustafaoğlu, Ö. Tezel &e U. Sarı (Ed.), Güncel yaklaşım ve yöntemlerle etkinlik destekli fen öğretimi (ss.198-217). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karslı, F. & Yiğit, M. (2016). 12th grade students’ views about an alkanes worksheet based on the REACT strategy. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 10(1), 472-499.
 • Karslı, F. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmesinde ve kavramsal değişim sağlamasında zenginleştirilmiş laboratuar rehber materyallerinin etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Karslı, F. & Yiğit, M. (2015). Lise 12. sınıf öğrencilerinin alkanlar konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli öğrenme yaklaşımının etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16(1), 43-61.
 • Kurdal, C. (2016). Dinamik ve etkileşimli matematik öğrenme ortamlarında öğrencilerin kesirler ve oran orantı konusunda yaptığı hatalar ve çözüm önerileri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Bayburt Üniversitesi, Bayburt.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi ''Hayatımızda kimya'' ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30(1), 29–62.
 • Lynch, R. L. & Padilla, M. J. (2000). Contextual teaching and learning in preservice teacher education.Washington DC: University of Georgia
 • Mertler, C.A. & Charles, C.M. (2011) Introduction to educational research (7th Edition). Boston: Allyn & Bacon.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. New York: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
 • Navarra, A. (2006). Achieving pedagogical equity in the classroom.Waco, Texas: Cord Publishing.
 • Obay, M. & Çelik, H.C. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adayları bağlam temelli öğrenme hakkında ne düşünüyor? Nitel bir araştırma. Journal of Computer and Education Research, 7 (14), 284-313. DOI: 10.18009/jcer.574528
 • Pakmak, G. S. (2014). 6. sınıf öğrencilerinin niceliksel ve niteliksel orantısal akıl yürütme problemlerinin çözümündeki anlayışlarının incelenmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegema Akademi.
 • Pilot, A. & Bulte, A. M. W. (2006). Why do you “need to know”? Context-based education. International Journal of Science Education, 28(9), 953-956.
 • Richey, R. C. (2000). The future role of Robert M. Gagné in instructional design. In R. C. Richey (Ed.), The Legacy of Robert M. Gagné (pp. 255-281). Syracuse, NY: Eric Clearhouse.
 • Şahiner, A. (2013). 5E modelinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kümeler konusundaki erişi ve kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Tekbıyık, A. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Texas Collaborative for Teaching Excellence (2007). The REACT Strategy. Alınan yer http://www.texascollaborative.org/TheREACTstrategy.htm
 • Ültay, E. (2014). Çalışmada itme momentum konusunda REACT stratejisinin öğrencilerin kavramsal anlamlarına olan etkisi.(Yayımlanmamış doktora tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ültay, E. & Alev, N. (2017). Açıklama destekli REACT stratejisi ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 803-820.
 • Ültay, N. (2012). Asit ve baz konusuyla ilgili REACT stratejisine ve 5E modeline göre etkinliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve karşılaştırılması.(Yayımlanmamış doktora tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ültay, N. & Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,5(2), 199-220.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı.). Ankara: Seçkin Yayınları.

An Action Research Aligned with the REACT+G Teaching Approach: “Thales’ Intercept Theorem”

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 15, 241 - 273, 25.03.2020
https://doi.org/10.18009/jcer.684808

Öz

The aim of this study is to examine the reflections from the practices prepared for teaching the subject of “Thales’ Intercept Theorem” according to the REACT+G teaching strategy proposed as a different alternative to the REACT teaching strategy. In the study, action research method, one of the qualitative research methods, was used. The sample of the study consists of 10 high school students studying in the 11th grade. The study group was determined by an easily accessible sampling method. Content analysis was used in the analysis of the data obtained through observation, video-sound recording and student worksheets. The +G “Generalization Stage” proposed in the research gave the teacher the opportunity to overcome the shortcomings of the students in accordance with the constructivist learning approach, different from the REACT teaching strategy. In order to examine the effects of the REACT+G teaching strategy, researchers are recommended experimental studies at different levels. 

Kaynakça

 • Aydoğdu, M. & Ayaz, M. F. (2008). Matematikte öğrencilere problem çözme yeteneğinin kazandırılması. e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3(4), 588-596.
 • Ayvacı, H. Ş., Ültay, E. & Mert, Y. (2013). Dokuzuncu sınıf fizik kitabında yer alan bağlamların değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 242-263.
 • Baran, M. (2013). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim yönteminin termodinamik konusunun öğretimine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Berns, R. G. & Erickson, P. M. (2001). Contextual teaching and learning: Preparing students for the new economy. The Highlight Zone Research Work. 5, 1-8.
 • Burbules, N. C. & Linn, M. C. (1991). Science education and philosophy of science: Congruence or contradiction?. International Journal of Science Education, 13(3), 227- 241.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.
 • Demircioğlu, H. & Özdemir, R. (2019). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının nanoteknoloji konusunu anlamaları üzerindeki etkisi. Journal of Computer and Education Research, 7 (14), 314-336. DOI: 10.18009/jcer.576978
 • Tekin, B. & S. Tekin (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. MATDER. Alınan yer http://www.matder.org.tr/matematik-ogretmen-adaylarinin-matematiksel-okuryazarlik-duzeyleri-uzerine-bir-arastirma/
 • Uysal, E. & Yenilmez, K. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-15.
 • Civelek, Ş., Meder, M., Tüzen, H. & Aycan, C. (2003). Matematik öğretiminde karşılaşılan aksaklıklar. Alınan yer http://www.matder.org.tr/matematik-ogretiminde-karsilasilan-aksakliklar/
 • CORD, (1998). CORD algebra 1: Mathematics in Context, Cincinati: South-Western Educational Publishing.
 • Coştu, S. (2009). Matematik öğretiminde bağlamsal öğrenme ve öğretme yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme ortamlarında öğretmen deneyimleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Crawford, M. L. (2001). Teaching contextually: Research, rationale, and techniques for ımproving student motivation and achievement in mathematics and science. Waco, Texas: CCI Publishing.
 • Davidson, N. (1990). Cooperative Learning in Mathematics: A Handbook for Teachers.Menlo Park CA: Addison-Wesley Publishing.
 • Fer, S. & Cırık, İ. (2007). Yapılandırmacı Öğrenme Kuramdan Uygulamaya.(1. Baskı). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Heller, P. M., Ahlgren, A., Post, T., Behr, M. & Lesh, R. (1989). Proportional reasoning: The effect of two context variables, rate type, and problem setting. Journal of Research in Science Teaching,26(3), 205-220.
 • Hull, D. (1999). Teaching mathematics contextually: The cornerstone of tech prep. USA: Cord Communication.
 • Ingram S. J. (2003). The effects of contextual learning instruction on science achievement of male and female tenth grade students, (Unpublished Phd thesis), University of South Alabama, Instructional Design and Development, USA.
 • Işık, A., Çiltaş, A., & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.
 • Karamustafaoğlu O. & Tutar M. (2018). REACT stratejisine dayalı bağlam temelli fen öğretimi. O. Karamustafaoğlu, Ö. Tezel &e U. Sarı (Ed.), Güncel yaklaşım ve yöntemlerle etkinlik destekli fen öğretimi (ss.198-217). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karslı, F. & Yiğit, M. (2016). 12th grade students’ views about an alkanes worksheet based on the REACT strategy. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 10(1), 472-499.
 • Karslı, F. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini geliştirmesinde ve kavramsal değişim sağlamasında zenginleştirilmiş laboratuar rehber materyallerinin etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Karslı, F. & Yiğit, M. (2015). Lise 12. sınıf öğrencilerinin alkanlar konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli öğrenme yaklaşımının etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16(1), 43-61.
 • Kurdal, C. (2016). Dinamik ve etkileşimli matematik öğrenme ortamlarında öğrencilerin kesirler ve oran orantı konusunda yaptığı hatalar ve çözüm önerileri.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Bayburt Üniversitesi, Bayburt.
 • Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi ''Hayatımızda kimya'' ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30(1), 29–62.
 • Lynch, R. L. & Padilla, M. J. (2000). Contextual teaching and learning in preservice teacher education.Washington DC: University of Georgia
 • Mertler, C.A. & Charles, C.M. (2011) Introduction to educational research (7th Edition). Boston: Allyn & Bacon.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. New York: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
 • Navarra, A. (2006). Achieving pedagogical equity in the classroom.Waco, Texas: Cord Publishing.
 • Obay, M. & Çelik, H.C. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adayları bağlam temelli öğrenme hakkında ne düşünüyor? Nitel bir araştırma. Journal of Computer and Education Research, 7 (14), 284-313. DOI: 10.18009/jcer.574528
 • Pakmak, G. S. (2014). 6. sınıf öğrencilerinin niceliksel ve niteliksel orantısal akıl yürütme problemlerinin çözümündeki anlayışlarının incelenmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Pegema Akademi.
 • Pilot, A. & Bulte, A. M. W. (2006). Why do you “need to know”? Context-based education. International Journal of Science Education, 28(9), 953-956.
 • Richey, R. C. (2000). The future role of Robert M. Gagné in instructional design. In R. C. Richey (Ed.), The Legacy of Robert M. Gagné (pp. 255-281). Syracuse, NY: Eric Clearhouse.
 • Şahiner, A. (2013). 5E modelinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kümeler konusundaki erişi ve kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Tekbıyık, A. (2010). Bağlam temelli yaklaşımla ortaöğretim 9. sınıf enerji ünitesine yönelik 5E modeline uygun ders materyallerinin geliştirilmesi.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Texas Collaborative for Teaching Excellence (2007). The REACT Strategy. Alınan yer http://www.texascollaborative.org/TheREACTstrategy.htm
 • Ültay, E. (2014). Çalışmada itme momentum konusunda REACT stratejisinin öğrencilerin kavramsal anlamlarına olan etkisi.(Yayımlanmamış doktora tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ültay, E. & Alev, N. (2017). Açıklama destekli REACT stratejisi ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 803-820.
 • Ültay, N. (2012). Asit ve baz konusuyla ilgili REACT stratejisine ve 5E modeline göre etkinliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve karşılaştırılması.(Yayımlanmamış doktora tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ültay, N. & Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,5(2), 199-220.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı.). Ankara: Seçkin Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Yayınlanma Tarihi April
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet İhsan YURTYAPAN> (Sorumlu Yazar)
Ministry of National Education
0000-0001-9788-7725
Türkiye


Menekşe Seden TAPAN BROUTIN>
Bursa Uludağ University
0000-0002-1860-852X
Türkiye


Gül KALELİ YILMAZ>
Bursa Uludağ University
0000-0002-8567-3639
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2020
Başvuru Tarihi 5 Şubat 2020
Kabul Tarihi 18 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

APA Yurtyapan, M. İ. , Tapan Broutın, M. S. & Kaleli Yılmaz, G. (2020). REACT+G Öğretim Yaklaşımına Yönelik Bir Eylem Araştırması: “Thales Paralellik İlkesi” . Journal of Computer and Education Research , 8 (15) , 241-273 . DOI: 10.18009/jcer.684808

Creative Commons Lisansı


Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Değerli Yazarlar,

JCER dergisi 2018 yılından itibaren yayımlanacak sayılarda yazarlarından ORCID bilgilerini isteyecektir. Bu konuda hassasiyet göstermeniz önemle rica olunur.

Önemli: "Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ULAKBİM TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir.

Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. "