Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem Süreci
Ön değerlendirme aşamasını geçen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmeleri sağlanır. Bu aşamada makaleler iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir. Hakem raporlarından birisinin olumlu, birisinin olumsuz olması durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin vereceği rapor doğrultusunda makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Derginin sabit hakem kurulu dışında her sayıda başvurusu yapılan metinlerin konusuna göre dönemsel hakemler görev alabilir. Disiplinler arası nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.
Hakemlerin editör kurulu tarafından gönderilen makale değerlendirme formunda yer alan konulara göre objektif değerlendirme yapmaları beklenir.
Hakemler, gönderilen makale içeriklerinin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı, bunları üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve yazar(lar)ın herhangi bir telif hakkı ihlali ve/veya intihal yaptığını fark ederlerse editör kuruluna bilgi vermelidirler. Hakem, makalenin konusunda yeterince uzman değilse ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editör kuruluna bu durumu bildirmeli ve ilgili makalenin hakemlik sürecini sonlandırmalıdır.
Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

Yazarların Sorumluluğu
Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını beyan etmelidir. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda gösterilmedir.
Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formu'nda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.
Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Editör Kurulu ve Hakem Sorumlulukları
Editör kurulu, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.

Editör kurulu; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.


Son Güncelleme Zamanı: 4.09.2023 23:57:39