Cilt: 9 Sayı: 2, 22.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Prof. Dr. Ahmet GÜVEN Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 0000-0002-5073-6345
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kentsel Alan Yönetimi
Panel Veri Analizi , Uygulamalı Makro Ekonometri, Ekonomi Politik Teorisi, Makroekonomik Teori, Büyüme, Kalkınma Ekonomisi - Makro, Konjonktür Dalgalanmaları, Maliye Politikası, Para Politikası, Hukuk ve İktisat, Politik Ekonomi, Uygulamalı Ekonomi (Diğer)

Dergisinin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

2013 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her  alanında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

http://www.dergipark.gov.tr/uploads/files/841b/e18c/eb7f/5b03e09723a2e.docx 

1. Dergiye gönderilecek yazılar WINDOWS ortamında ve MS WORD’ün yeni sürümlerinde yazılmalıdır. Yazı içinde kullanılan grafikler WINDOWS ortamında açılabilecek bir grafik formatında, fotoğraflar da fotoğraf formatında gönderilmelidir. 

2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil 6000 (yaklaşık 20 sayfa) sözcükten fazla olmamalıdır. 

3. Gönderilen yazının başlığı büyük harf, koyu, “Times New Roman” yazı karakteri ve 12 punto olmalıdır.

4. Bütün bilimsel yazılarda; Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalıdır. Özetin altına özetin dilinde makaleyi tanımlayan yeterli sayıda (en az 3 ve en çok 8) anahtar kelime belirlenmelidir. Yazı bir başka dilde yazılmışsa başlığın ve özetin Türkçe tercümeleri verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, çalışmanın amacını, yöntemini ve temel bulgularını kapsamalıdır. Özet “Times New Roman” yazı karakteriyle 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

5. Ana metin, Giriş bölümü başta olmak üzere İngilizce anahtar kelimelerden hemen sonra 1 satır boşluk bırakılarak “Times New Roman” yazı karakteri, 11 punto ve satırlar tek aralıklı yazılmalıdır. Metinde belli bir plan dahilinde giriş, araştırma metni, bulgular, yorumlar, sonuçlar ve önerilere yer verilmelidir. 

 6. Gönderilen yazılarda dipnotlar sayfa altına verilmiş ise, 9 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

7. Gönderilen yazılarda paragraf ölçüleri, ilk satır 1,25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonraki 3 nk, metin iki yana dayalı olmalıdır.

8. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm, cilt payı 0 olmalıdır.

9. Dergiye gönderilen yazılarda başlıklarda numaralandırma yapılmalıdır. Yazılarda başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle ve bold, alt başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük harf olmak üzere bold ve italic olarak yazılmalıdır. Ana başlık ve alt başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

10. Dergiye gönderilen yazılarda Tablo adları üste olmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim, şekil, grafikler bilgisayarda çizilerek “Şekil” adı altına gösterilmeli ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Tablo ve Şekiller sırasıyla numaralandırılmalıdır. Tablo ve Şekil içindeki metinler 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo ve Şeklin hemen altında ise yararlanılan kaynak tam olarak belirtilmelidir. Yararlanılan kaynak “Times New Roman” yazı karakteri, 9 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır.

11.Referans vermede Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu esas alınacaktır. Bu çerçevede;

a) Dergiye gönderilen yazılarda dipnotlar Harvard (Bağlaç) Sistemi olarak adlandırılan; yani yazar soyadı (kurum ve rapor adı vs.), tarih ve sayfa numaralarının verildiği sisteme göre yapılmalıdır. Örnek: Eğer Can Tansel Tuğcu’nun 2010 yılında yayınlanmış kitabının 23. sayfasından alıntı yapılmış ise, yazıda metin içerisinde referans şöyle verilmelidir (Tuğcu, 2010: 23). Eğer referans DPT’nin 2000 yılındaki raporunun 28. sayfasına yapılmış ise, dipnot şu şekilde verilmelidir (DPT Raporu, 2000: 28). Ancak gerekli durumlarda sayfa altı dipnot sistemi de kullanabilir.

b) Yazarlar, konu ile doğrudan ilgili olmayıp eserde yer alması gerektiğine inandıkları bilgileri, metin içerisinde ilgili sözcüğün sağ üst köşesine sıra numarası vererek, aynı numara ile sayfa altına 9 punto 1 satır aralığı ile dipnot olarak vermelidir.

c) Tablo, Şekil ve Grafik gibi normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve Grafik için başlıklar; EK Tablo 1, EK Grafik 3 ve EK Şekil 7 gibi yazılmalı, EKLER, metin sonunda KAYNAKÇA’dan sonra verilmelidir. Bu göstergelere metin içerisinde yapılan göndermelerin mutlaka EK Tablo 1, EK Grafik 3 veya Ek Şekil 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

d) Dergiye gönderilen yazılarda kullanılan bütün kaynaklar, yayının sonunda “Kaynakça” başlığı altında, yazarın soyadına göre alfabetik biçimde bibliyografya kurallarına uygun olarak verilir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adı, eserin adı (italik), (varsa çevirenin adı soyadı) basım yeri ve yılı” olarak düzenlenmelidir. Kaynakça “Times New Roman” yazı karakteri, 10 punto ve tek satır aralıkla yazılmalıdır.

e) Metin içerisinde verilen referanslar ve kaynakçada gösterimlerine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

Kitaplar (Books)

Tek yazarlı kitap:

Kaynakçada:

Achenbaum, W. A. (1986). Social Security, London: Cambridge University Press.

Kılıç, F. (1998). XVII.yy.Tezkirelerinde Şair ve Eser Üzerine Değerlendirmeler, Ankara: Akçağ Yayınları.

Metin içinde: 

(Achenbaum, 1986: 40-51)

(Kılıç, 1998: 21)

 

İki yazarlı kitap:

Kaynakçada:

Bartol, K. and Martin, D. C. (1994). Management, New York: McGraw Hill Inc.

Aldemir, M. C. ve Ataol, A. (1991). Personel Yönetimi, İzmir: Kardeşler Kitabevi.

Metin içinde: 

(Bartol and Martin, 1994: 22-25)

(Aldemir ve Ataol, 1991: 34)

 

İkiden çok yazarlı kitap:

Kaynakçada:

Frederick, W. C., Davıs, K. and Post, J. E. (1998). Business and Society: Corporate Strategy, Publicity, Ethics, Sixth Edition, New York: McGraw-Hill Pub.

Can, H., Tuncer, D. ve Ayhan, Y. (1994). Genel İşletmecilik Bilgileri, 3. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Metin içinde: 

(Frederick et.al., 1998: 79)

(Can vd., 1994: 121-127).

 

Derleme kitap:

Kaynakçada:

Miller, F. D. Jr. and Ahrens, J. (1998). The Social Responsibility of Corporations In Tibor R. Marchan (Ed.), Commerce and Morality (p.140-160), New Jersey: Rowman&Littlefield Co., 1998.

Özgener, Ş., Öğüt, A. ve Kaplan, M. (2008). İşgören-İşveren İlişkilerinde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Sinizm, Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Karadal (Ed.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular (s.53-73), İlke Yayınevi, Ankara.

Metin içinde: 

(Miller and Ahrens, 1998: 142-144)

(Özgener  vd., 2008: 54)

 

Makaleler (Articles):

Tek yazarlı makale

Kaynakçada:

Carmeli, A. (2004). The link between organizational elements, perceived external prestige and performance. Corporate Reputation Review, 6 (4), 314-331.

Yıldırım, M. (2009). Kamu yönetiminde yeni bir ikilem: yurttaş odaklılık ya da müşteri odaklılık. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 99-115.

Metin içinde:  

(Carmeli, 2004: 315).

(Yıldırım, 2009: 99-101).

 

İki yazarlı makale

Kaynakçada:

Todd, S. and Kent, A. (2009). A social identity perspective on the job attitudes of employees in sport. Management Decision, 47(1), 173-190.

Yüksel, Ö. ve Erkutlu, H. (2003). Personel Güçlendirme-Empowerment. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 131-141.

Metin içinde: 

(Todd and Kent, 2009: 173)

(Yüksel ve Erkutlu, 2003: 132-137)

 

İkiden çok yazarlı makaleler

Kaynakçada:

Lipponen, J., Helkama, K., Olkkonen, M. and Juslin, M. (2005). Predicting the different profiles of organizational identification: A case of shipyard subcontractors. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78, 97–112.

Akman, G., Özkan, C. ve Eriş, H. (2008). Strateji odaklılık ve firma stratejilerinin firma performansına etkisinin analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1 (13), 93-115.

Metin içinde: 

(Lipponen et al., 2005: 97)

(Akman vd., 2008: 99)

 

Aynı yazara ait birden fazlar eser

Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur:

Kaynakçada:

Carmeli, A. (2004a). Exploring determinants of job involvement: an empirical test among senior executives. International Journal of Manpower, 26(5), 457-472.

Carmeli, A. (2004b). The link between organizational elements, perceived external prestige and performance. Corporate Reputation Review, 6(4), 314-331.

Metin içinde: 

(Carmeli, 2004a: 457)

(Carmeli, 2004b: 315-317)

 

Basımda olan dergi makaleleri

Kaynakçada:

Yang, J., He, J. and Gu, Y. (in press). The implicit measurement of destination image: the application of implicit association tests, Tourism Management. Available online 23 February 2011.

Metin içinde: 

(Yang et. al., 2011)

 

Popüler dergi makaleleri

Kaynakçada:

Celil, A. (Ocak 2011). Global doğan şirketlerin tepe yönetimi sendromu, Capital Dergisi, 234, 14-17.

Metin içinde

(Celil, 2011:14)

 

Çeviri Eserler

Kaynakçada:

Thurow, L. C. (1996). Kapitalizmin Geleceği, 1. Baskı, (Çev.) Serpil Demirtaş ve Nebil İlseven, İstanbul: Çağdaş Bakışlar Dizisi: 14, Sabah Yayınları.

Metin içinde: 

(Thurow, 1996: 112)

 

Toplantı ve Sempozyum Bildiri Kitapları

Kaynakçada:

Tak, B. ve Aydemir, B. A. (2006). Algılanan örgütsel prestij ile örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik bir araştırma. 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s.215-216), Erzurum: Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Deci, E. L. and. Ryan, R. M. (1990). A motivational approach to self: integration in personality. In R. Dientsbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation 38 (pp.237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

Metin içinde:

(Tak ve Aydemir, 2006: 215)

(Deci and Ryan, 1990: 237-238)

 

Tezler

Kaynakçada:

Şahin, E. (1996). İşletme-Çevre Etkileşimi ve İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Metin içinde: 

(Şahin, 1996: 141)

 

Ansiklopedi veya Sözlük

Kaynakçada:

Sadie, S. (Ed.) (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols, 1-20, pp.502-513). London: MacMillan.

Öztuna, Y. (1969). Türk musikisi ansiklopedisi. (C.2, ss.201-205) İstanbul: MEB Devlet Kitapları.

Metin içinde:

(Sadie, 1980: 312).

(Öztuna, 1969: 201-205)

 

Yazarı belli olmayan resmi, özel yayınlar, raporlar vb.

Kaynakçada:

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication no. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Türkiye Genç İşadamları Derneği. (2006). TÜGİAD’ın 2006 yılı 2. yarı beklentileri ve bu beklentiler doğrultusunda değerlendirme ve önerileri, İstanbul: Simge Ofis Matbaacılık.

Önortaç, N. (2007). Avrupa birliği müktesebatı (Tek. Rap. No. 11). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Metin içinde:

(National Institute of Mental Health, 1990: 22)

(Türkiye Genç İşadamları Derneği, 2006: 16-17)

(Nuri, 2007: 7).

 

Internet Kaynakları

Kaynakçada:

Lawson-Body, A. and Limayem, M. (2004). The impact of customer relationship management on customer loyalty: the moderating role of web site characteristics. Journal of Computer-Mediated Communication 9(4), Retrieved November 20, 2004 from the http://www.ascusc.org/jcmc/vol9/issue4/lawson_ body.html.

PCaW-Public Concern at Work. (1998). Internal Whistle Blowing. Public Concern at Work Web Site, Retrieved 26 May 2007 from http://www.pcaw.co.uk.

Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dershaneleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10, http://www.pegem.net/akademi/3-47754.asp adresinden 25 Şubat 2011 tarihinde edinilmiştir.

Metin içinde: 

(Lawson-Body and Moez, 2004: ¶72)

(PCaW-Public Concern at Work, 1998: ¶5)

(Yeşilyurt, 2008: ¶95-109).

 

Film incelemeleri

Kaynakçada: 

Durak, E. Ş. (2007). Film analizi yöntemi ile Virginia satir aile terapisi yaklaşımına bir bakış [Annem Uğruna filminin değerlendirilmesi]. Türk Psikoloji Yazıları 10 (20), 43-62.

Metin içinde: 

(Durak, 2007: 43)

 

Sinema filmi

Kaynakçada: 

Deveci, S. (yapımcı) ve Oğuz, A. (Yönetmen). (2006). Mutluluk [Sinema Filmi]. Türkiye: ANS&Higway Film.

Metin içinde: 

(Deveci ve Oğuz, 2006)

 

Televizyon Yayını

Kaynakçada: 

Güçlü, A. (Yöneticisi), (2004, 21 Şubat). Genç bakış [Televizyon Yayını]. İstanbul: Kanal D Company.

Metin içinde: 

(Güçlü, 2004, 21 Şubat)

 

Televizyon Dizileri

Kaynakçada:

Türkoğlu, A. (Yapımcı) ve Gürtop, H. (Yönetmen). (2005). Hayat türküsü [Televizyon Dizisi]. Ankara: Koliba Film.

Metin içinde: 

(Türkoğlu ve Gürtop, 2005)

 

Müzik Kayıtları

Kaynakçada: 

Yayla, B. ve Filiz, A. Ş. (2004). Senden kalan. Pervane üstünde [CD]. İstanbul: Kalan Müzik.

Metin içinde:

(Yayla ve Filiz, 2004)

 

Yazar dışında bir sanatçı tarafından yeniden yapılanmış kayıtlar

Kaynakçada:

Müren, Z. (1976). Bir yangının külünü [Kayıt Muazez Abacı]. Zirvedeki şarkılar üstünde. [CD]. İstanbul: Yavuz&Burç Plakçılık.

Metin içinde: 

(Müren, 1976)

 

Ses Kayıtları

Kaynakçada:

Costa, Paul.T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, contiunity, and changes of adult life [Cassette Recording No.207-433-88A-B). Washington, DC: American Psychological Association.

Metin içinde: 

(Costa, 1988)

YAYIN ETİĞİ
JIMEP sosyal bilimler alanında bilimsel makaleler yayınlayan ulusalararası, hakemli ve multidisipliner bir dergidir. Online olarak yılda iki defa olmak üzere yayınlanan Jimep dergisi, sosyal bilimlerin bütün alanlarında yeni bulgular ve tartışmalar için Türkiye'nin önde gelen platformlarından biri olmayı amaçlamaktadır.
Jimep dergisi en yüksek etik standartlarını korumaya kararlıdır. Derginin yayıncılık etiği COPE yayın etiği komitesi kurallarına dayanmaktadır.

EDİTÖR SORUMLULUKLARI
Hesap Verebilirlik:
Derginin editörleri makalelerin hangisinin yayınlanacağına karar vermekle sorumludur. Editör, yayın kurulu politikalarına göre yönlendirmede bulunabilir. Editör intihal ve telif hakkı ihlali gibi etik ihlali içeren konularda hakemlerle ve bilim kurulu üyeleri ile görüşebilir.
Tarafsızlık:
İnceleme süreci ve yayın kararı, yazarların ırkına, cinsiyetine, cinsel yönelimine, dini inancına, etnik kökenine, vatandaşlığına veya politik felsefesine bakılmaksızın gerçekleşecektir.
Gizlilik:
Editör(ler) ve herhangi bir editör personeli, uygun olduğu şekilde, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncı dışında gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgi açıklamayacaktır.
Açıklama ve Çıkar Çatışmaları:
Gönderilen bir makalede ifşa edilen yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan bir editörün kendi araştırmasında kullanılmayacaktır. Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgiler veya fikirler gizli tutulacak ve kişisel avantaj için kullanılmayacaktır. Editörler, ticari kaygılardan bağımsız olarak adil ve tarafsız kararlar alırlar ve adil ve uygun bir hakem denetimi süreci sağlarlar. Editörler, rekabete dayalı, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerden veya herhangi biriyle bağlantılarından kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri değerlendirmekten kendilerini geri çekerler (yani bir yardımcı editör, yardımcı editör veya yayın kurulu üyelerinden birinin gözden geçirmesini ve değerlendirmesini istemelidir) yazarların, şirketlerin veya (muhtemelen) makalelere bağlı kurumların. Editörler, tüm katkıda bulunanların ilgili çıkar çatışmalarını açıklamasını ve yayından sonra çıkar çatışmaları ortaya çıkarsa düzeltmeleri yayınlamasını isteyecektir. Gerekirse, geri çekmenin yayınlanması veya endişenin ifade edilmesi gibi diğer uygun önlemler alınacaktır.
Soruşturmalara Katılım ve İşbirliği:
Editörler (yayıncı ve / veya toplumla birlikte), sunulan bir el yazması veya yayınlanan makale ile ilgili etik kaygılar ortaya çıktığında duyarlı önlemler alırlar. Bildirilen her etik olmayan yayıncılık davranışı, yayınlanmasından yıllar sonra keşfedilse bile ele alınacaktır. RAST editörleri, şüpheli suistimal davranışlarıyla ilgilenirken COPE prosedürlerini (https://publicationethics.org/resources/flowcharts ) takip eder . Soruşturma üzerine, sağlam temellere dayanan etik kaygının tespit edilmesi durumunda, derhal bir düzeltme, makalenin yayından kaldırılması (geri çekilmesi), kaygı ifadesi veya ilgili başka bir not yayınlanacaktır.
HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Editöryal Kararlara Katkı:
Akran değerlendirmesi, editörün editoryal kararlar almasına yardımcı olur ve yazarla yapılan editoryal iletişimler yoluyla da yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.

Hızlılık:
Makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirme konusunda vasıfsız hisseden veya hemen incelenmesinin imkansız olduğunu bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre bildirmeli ve inceleme sürecinden kendisini mazur görmelidir.

Gizlilik:
İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Editör tarafından yetki verilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır.
Nesnellik Standartları:
İncelemeler objektif bir şekilde yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi uygunsuzdur. Hakemler, destekleyici argümanlarla görüşlerini açıkça ifade etmelidir.

Kaynakların Kabulü:
Hakemler, yazarlar tarafından alıntı yapılmayan ilgili yayınlanmış çalışmayı tanımlamalıdır. Daha önce bir gözlem, türetme veya argümanın rapor edildiğine dair herhangi bir ifade, ilgili alıntıyla birlikte verilmelidir. Bir hakem ayrıca, incelenen makale ile kişisel bilgisine sahip olduğu diğer yayınlanmış makaleler arasında herhangi bir önemli benzerlik veya örtüşmeyi editörün dikkatine çağırmalıdır.

Açıklama ve Çıkar Çatışması:

Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Hakemler, rekabete dayalı, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerden veya makalelerle bağlantılı herhangi bir yazar, şirket veya kurumla bağlantıdan kaynaklanan çıkar çatışmaları içeren makaleleri dikkate almamalıdır.


YAZAR SORUMLULUKLARI
Raporlama standartları:

Yazarlar sonuçlarını açık, dürüst ve uydurma, tahrifat veya uygun olmayan veri işleme olmadan sunmalıdır. Yazarlar, bulgularının başkaları tarafından doğrulanabilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde açıklamalıdır.

Özgünlük, intihal ve kaynakların tanınması:

Yazarlar, sunulan çalışmanın orijinal olduğu, intihal olmadığı ve başka bir yerde yayınlanmadığı - sahtekarlık içeren veya kasıtlı olarak yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez olan yayın gerekliliklerine uymalıdır. Bir yazar başkalarının çalışmasını ve / veya sözlerini kullandıysa, bu orijinalin uygun şekilde alıntılanmış veya alıntılanmış olması ve bireylerin çalışmaya ve raporuna katkılarını doğru bir şekilde yansıtır.

Veri Erişimi ve Saklama:

Yazarlardan, editoryal inceleme için bir makale ile bağlantılı olarak ham verileri sağlamaları istenebilir ve her halükarda, bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre saklamaya hazır olmalıdır.

Etik:
Yazarlar, yalnızca etik ve sorumlu bir şekilde yürütülen ve ilgili tüm mevzuata uygun çalışmalarla ilgili bildiriler sunmalıdır.

Açıklama ve Çıkar Çatışmaları:

Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumlarını etkilediği şeklinde yorumlanabilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmasını yazılarında açıklamalıdır. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır.

Makalenin Yazarlığı:

Yazarlık, rapor edilen çalışmanın konseptine, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin belirli önemli yönlerine katılan başkalarının olduğu yerlerde, bunlar katkıda bulunan olarak kabul edilmeli veya listelenmelidir. İlgili yazar, tüm uygun ortak yazarların ve uygunsuz ortak yazarların makaleye dahil edilmediğinden ve tüm ortak yazarların makalenin son versiyonunu görüp onayladığından ve yayın için gönderilmesini kabul ettiğinden emin olmalıdır.

Çoklu, Yedekli veya Eşzamanlı Yayın:

Bir yazar genel olarak aynı araştırmayı anlatan makaleleri birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik olmayan bir yayınlama davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Yayınlanan eserlerdeki temel hatalar:

Bir yazar kendi yayınladığı çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, dergi editörüne veya yayıncısına derhal haber vermek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yazarın yükümlülüğündedir. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, makaleyi derhal geri çekmek veya düzeltmek veya orijinal makalenin doğruluğunu editöre kanıt sağlamak yazarın yükümlülüğündedir.
YAYINCININ SORUMLULUKLARI

Yayıncı, editörlere Dergi için COPE Davranış Kuralları'nı takip edebilmeleri için makul pratik destek sağlar. Yayıncı, bir sözleşmede yayıncı, editör ve diğer taraflar arasındaki ilişkiyi tanımlar, gizliliğe saygı duyar (örneğin, araştırma katılımcıları için, yazarlar için, hakemler için), fikri mülkiyet ve telif hakkını korur ve editoryal bağımsızlığı teşvik eder.

Değerli Yazar(lar), Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi ücretli bir dergidir. Sizlerden ön değerlendirme, hakemlik, editörlük inceleme, dil kontrolü hizmeti, sekreterlik, yazım imla, mizanpaj kontrol vb. nedenlerden dolayı ücret talep edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, makalelerin Kabul veya Red durumuna bakılmaksızın ücret alınmaktadır.