Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK SORUMLULUK BEYANI VE TELİF HAKKI FORMU edinmek için tıklayın.

Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi yayın etiği kapsamında tüm paydaşlarından aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.  

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:


Yazarların Etik Sorumlulukları

 1. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışma daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi’ye gönderilemez. Her makale dergimizin yayın kurallarına göre hazırlanmalıdır. Bunun için “Yazım kuralları” sayfamıza bakınız.
 2. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmalarında eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir. Atıf yapma ve kaynakça oluşturmada APA 6 yazım kuralları dikkate alınmalıdır.
 3. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri belirtilmelidir.
 4. Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 5. Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/ölçme araçları/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır. Yazar(lar)dan talep edilen belge, veri, etik kurul raporu gibi maddi unsurlar sisteme yüklenmeden makale yayınlanamaz.
 6. Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 7. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma  gönderilemez. Sözlü sunum yapılan ve ancak sempozyum, kongre, çalıştay gibi toplantıların kitabından basılmayan bilimsel tebliğler gönderilebilir.
 8. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi’ye gönderilen makaleler 3 dilde (Türkçe, Rusça, İngilizce) olabilir. Aynı zamanda her makalenin bu 3 dilde başlık, öz ve anahtar kelimeleri olmalıdır. Öz  200,  başlık 12 ve anahtar kelimeler  5 kelimeden az olmamalıdır.
 9. Dergimize gönderilen her makale ön kontrol aşamasında intihal programına tabi tutulmakta ve %25 oranının üzerine çıkan makaleler reddedilmektedir.
 10. Sistem üzerinden Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi’ye gönderilen makale ve yazıların yayın telif hakkı tamamıyla dergiye aittir. Bunun için yazar telif hakkı sözleşme formunu doldurarak sisteme yüklemelidir.
 11. Yayınlanacak her makale için, yayın ve diğer masrafları gidermek adına dergimizin posta çeki hesabına ön kontrol için 20 TL, hakemler için 50+50 = 100 TL, yayın katkısı için 200 TL, yabancı dil tercüme desteği için her birine 50 TL veya karşılığında döviz yatırılması ve ödeme dekontunun dergikaradeniz@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Profesyonel yayın desteği almak istemeyenler her bir tercüme için 50 Tl veya karşılığı döviz miktarını yatırmaz. Ön kontrol veya hakem sürecinden geçmeyen makalelerin, ilgili alana ait miktarları kesilerek yazara iade edilir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 1. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi’nin hakemleri sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir. Bu hakemler editörler grubunda alan editörleri tarafından özenle seçilir. Kör hakem uygulaması nedeniyle yazar ve hakemler birbirlerini tanımaz, ihtimal dahilinde olsa bile ifşa edemezler. Bu durumda hakemin yazıyı reddetmesi gerekir.
 2. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi hakemleri tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 3. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi hakemleri değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 4. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi hakemleri gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece son şeklini ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 5. Hakemler değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 6. Hakemler değerlendirmeyi yaparken nazik bir dil kullanmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Bu şekilde davranışlar sergileyen hakem(ler)e bir daha görev verilmez.
 7.  Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi hakemleri değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı, zamanında (15 gün) ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.
 8. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi hakemleri değerlendirme neticesinde makalenin basılsın veya basılmasın değerlendirme ücretini almayı kazanmış olurlar.
 9. Sisteme yüklenilen yazıları yazar(lar) yayınlanmadan geri çekebilirler. Bu durumda yazının geri çekiliş sebebi yazar tarafından ve sistem üzerinden bildirilmelidir.

Editörlerin Etik Sorumlulukları

 1. Dergimize gelen yazılar şekil itibariyle ön kontrole tabi tutulur. Ön kontrolden geçtikten sonra, yazılar alan editörlerini belirleyeceği hakemlere gönderilir.
 2. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi’nin editörler kurulu vardır. Her alan için bir veya birden çok editörü alanları ile ilgili olarak sisteme yüklenen yazıları yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık ve siyasi değerlerinden bağımsız olarak, entelektüel içeriğine dayanılarak adaletle değerlendirir.
 3. Sisteme yüklenen makalelerle ilgili kişisel bilgiler gizli tutulur.
 4. Alan editörleri makaleye ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasının açıklamasını yapmak zorundadır..
 5. Editör  Kurulu, aday makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal ve telif hakkı ihlaline karşı yasal olarak yasaklanan maddeleri temel alarak, gönderilen makaleler için yayın kararları alma sorumluluğunu üstlenir.
 6. Yayıncılar ve editörler araştırma etiğine aykırılığın olduğu durumlarda, sorunun tespitini yapıp makalelerin yayınlanmasını engelleyici adımlar atmalıdır.
 7. Dergi ya da editörleri, hiçbir koşulda bu türden etik dışılığı teşvik etmemeli ya da bilerek buna izin vermemelidir.
 8. Dergi, basımcı ya da editörlere etik dışılık ile ilgili bir bilgi verildiğinde, iddialarla uygun bir şekilde ilgilenmelidir.
 9. Dergi, ihtiyaç duyulması halinde, makalenin geri çekilmesi ya da düzeltilmesi ile ilgili bilgilendirmeye yer vermelidir.
 10. Yayıncılar ve editörler, düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür gibi işlemleri dergide ihtiyaç halinde basmaya eğilimli olmalıdır.