Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 6, Sayfalar 2569 - 2581 2019-11-15

Examining Pre-service Primary School Teachers Knowledge About Fractions and Fractional Teaching Knowledge
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi

Serap AKBABA DAĞ [1] , Özlem DOĞAN TEMUR [2]


The aim of this study is to answer to the question of how the pre-service primary school teachers knowledge about fractions and fractional teaching knowledge. The study was carried out with 7 final year students attending the Primary School Teaching Program of a public university. The data of the study were collected by fractional teaching knowledge ques-tions. It consists of two multiple choice, one pairing and five open-ended questions, totaling eight questions in total. Ques-tions includes fractional information, processing of fractions and the elimination of student errors, teaching of comparison in fractions and estimation of possible student thoughts, prob-lem posing and modeling of fractional problems. In the prepa-ration of the questions, the current literature was reviewed and the majority of the questions were formed from the adaptation of the problems used in similar studies. The data obtained from the data collection tool are qualitative data; Descriptive analy-sis and content analysis approach were used in the analysis. From the analysis of the data obtained; ıt is concluded that pre-service teachers; operations with fractions and problem pos-ing, different meanings of fraction, appropriate answers to operational and conceptual questions, and difficulty in to be able to predict the possible thoughts of the students on frac-tions.
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının ke-sir ve kesir öğretim bilgileri nasıldır sorusuna yanıt aramaktır. Çalışma bir devlet üniversitesinin Sınıf Öğretmenliği Progra-mına devam eden 7 son sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Ça-lışmanın verileri Kesir öğretim bilgisi soruları (KÖBS) ile toplanmıştır. KÖBS; iki çoktan seçmeli, bir eşleştirme ve beş açık uçlu sorudan oluşmakta olup, toplamda ikişer şıklı sekiz soruyu içermektedir. Sorular; kesir bilgisi, kesirlerle işlemler ve öğrenci hataları giderilmesi, kesirlerde karşılaştırmanın öğretimi ve olası öğrenci düşüncelerinin tahmini, kesir işlemle-ri ile ilgili problem kurma ve çözümü modelleme konularını kapsamaktadır. Soruların hazırlanmasında mevcut literatür taranmış ve soruların çoğunluğu benzer çalışmalarda kullanı-lan problemlerin uyarlanmasından oluşturulmuştur. Veri toplama aracından elde edilen veriler nitel veri olup; analizinde betimsel analiz ve içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinden; öğretmen adaylarının kesirlerle işlemler ve problem kurma, kesrin farklı anlamları, işlemsel ve kavramsal sorulara uygun yanıtlar verebilme, öğrencilerin kesirler konusundaki muhtemel düşüncelerini tahmin edebilme noktasında sıkıntılar yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
 • Akbaba Dağ, S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik I-II derslerine ilişkin kavram yanılgılarının ince-lenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aksu, M. (1997). Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375-380.
 • Altun, M. (2005). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayın Dağıtım.
 • Aksu, Z. & Konyalıoğlu, A. C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusundaki pedagojik alan bilgisi. K. Ü Kastamonu Eğitim Dergisi. 23(2), 723-738.
 • Alacacı, C. (2009). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. İçinde E. Bingölbali & M.F. Özmantar (Ed.) Matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (s. 63-95). Ankara: Pegem Akademi.
 • Başgün, M. & Ersoy, Y. (2000). Sayılar ve aritmetik I: Kesir ve ondalık sayıların öğretilmesinde bazı güçlükler ve ya-nılgılar. İçinde, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı: (s. 604-608), Ankara: MEB.
 • Baykul, Y. (2006). İlköğretimde matematik öğretimi (1.-5. Sınıflar). Ankara: Pegem Akademi.
 • Behr, M., Harel, G., Post, T., & Lesh, R. (1992). Rational number, ratio, proportion. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 296–333). New York: Macmillan Publishing.
 • Cramer, K., & Henry, A. (2002). Using manipulative model to build number sense for addition of fractions. In B. Litwil-ler (Eds.), Making sense of fractions, ratios and proportions (pp. 41-48). Reston, VA: NCTM.
 • Cramer, K., Post, T., & delMas, R. (2002). Initial fraction learning by fourth- and fifth-grade students: A comparison of the effects of using commercial curricula with the effects of using the Rational Number Project curriculum. Jour-nal for Research in Mathematics Education, 33(2), 111- 144.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Doğan Temur, Ö. (2011). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin kesir öğretimine ilişkin görüşleri: Fenomenografik araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 29, 203-212.
 • Eroğlu, D. (2012). Examining prospective elementary mathematics teachers‘ knowledge about students‘ mistakes rela-ted to fractions (Unpublished master dissertation). Middle East Technical University, Social Sciences Institute, An-kara.
 • Gökkurt, B., Soylu, Y. & Demir, Ö. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerin öğretimine yönelik görüşleri-nin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 230-251.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö. & Soylu, Y. (2012). Matematik öğretmenlerinin matematiksel alan bilgileri ile pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 997-1012.
 • Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y. & Soylu, C. (2013). Öğretmen adaylarının kesirlerle ilgili pedagojik alan bilgilerinin öğrenci hataları açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 719-735.
 • Haser, Ç.& Ubuz, B. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda kavramsal anlama ve işlem yapma performansı. İçinde, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı. (s. 609-612), Ankara: MEB Yayınları.
 • Hassemann, K. (1981). On difficulties with fractions. Educational Studies in Mathematics, 12(1), 71-87.
 • Hill, H, C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2007). Unpacking ‘pedagogical content knowledge’: Conceptualizing and me-asuring teachers’ topic and specific knowledge of students. Journal for Research in Mathematics Education. 39(4), 372-400.
 • Işık, C., Kar, T., Işık, A. & Güler, G. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde toplama işlemine yönelik kurulan problemlerdeki hataları belirleyebilme becerileri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3(3), 161-182.
 • Işık, C. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde çarpma ve bölmeye yönelik kurdukları prob-lemlerin kavramsal analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 231-243.
 • Işıksal, M. (2006). A study on pre-service elementary mathematics teachers‘ subject matter knowledge and pedagogi-cal content knowledge regarding the multiplication and division of fractions (Unpublished doctoral dissertation), Middle East Technical University, Social Sciences Institute, Ankara.
 • Işık, C., Öcal, T. & Kar, T. (2013). Analysis of pre-service elemantary teachers’ pedagogical content knowledge in the context of problem posing. Paper presented at the meeting of Eight Congress of European Research in Mathema-tics Education ( CERME 8), Antalya, Turkey.
 • Kar, T. & Işık, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerle çıkarma işlemine yönelik problem kurma bece-rilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 243-276.
 • Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Moss, J., & Case, R. (1999). Developing children’s understanding of the rational numbers: A new model and an expe-rimental curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 30(2), 122–147.
 • Olkun, S.& Toluk Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks.
 • Özmantar, M. F. & Bingölbali, E. (2009). Sınıf öğretmenleri ve matematiksel zorlukları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 401-427
 • Toluk Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: Öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Com-puter and Mathematics Education, 2(2), 87-102.
 • Siebert, D., & Gaskin, N. (2006). Creating, naming and justifying fractions. Teaching Children Mathematics, 12(8), 394-400.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Walle de Van J., Karp, S. K., & Bay-Williams J. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği. (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ward, J., & Thomas, G. (2007). What do teachers know about fractions? in findings from the New Zealand numeracy development projects (pp. 128-138). Wellington, New Zealand: Learning Media.
 • Ward, J. (2009). Teacher knowledge of fractions: An assessment. (Unpublished doctoral dissertation). Otago University, Dunedin, New Zealand.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2188-563X
Yazar: Serap AKBABA DAĞ
Kurum: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1877-0973
Yazar: Özlem DOĞAN TEMUR
Kurum: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 21 Ocak 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi642943, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {2569 - 2581}, doi = {10.24106/kefdergi.3454}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akbaba Dağ, Serap and Doğan Temur, Özlem} }
APA Akbaba Dağ, S , Doğan Temur, Ö . (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (6) , 2569-2581 . DOI: 10.24106/kefdergi.3454
MLA Akbaba Dağ, S , Doğan Temur, Ö . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2569-2581 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/50214/642943>
Chicago Akbaba Dağ, S , Doğan Temur, Ö . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019 ): 2569-2581
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi AU - Serap Akbaba Dağ , Özlem Doğan Temur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3454 DO - 10.24106/kefdergi.3454 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2569 EP - 2581 VL - 27 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3454 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3454 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi %A Serap Akbaba Dağ , Özlem Doğan Temur %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.3454 %U 10.24106/kefdergi.3454
ISNAD Akbaba Dağ, Serap , Doğan Temur, Özlem . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 6 (Kasım 2019): 2569-2581 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3454
AMA Akbaba Dağ S , Doğan Temur Ö . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2569-2581.
Vancouver Akbaba Dağ S , Doğan Temur Ö . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir ve Kesir Öğretim Bilgilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(6): 2569-2581.