Güncel Sayı

Cilt: 8 Sayı: 1, 30.04.2024

Yıl: 2024

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi, hakemli, bilimsel, açık erişim yayın organıdır. Derginin misyonu, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırma tecrübesi ile geliştirilen fikir ve verilerin paylaşımına zemin hazırlayarak alanındaki bilgi birikimini geliştirmektir. Makaleler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmaya, daha güvenli ve rahat bir çalışma ortamı yaratarak çalışma yaşamının niteliğini yükseltmeye, nihayetinde çalışanların sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik çalışma konularını kapsamaktadır.

Derginin odağında, iş sağlığı ve güvenliği alanıyla ilgili tüm disiplinlerden orijinal makale çalışmaları yer almaktadır. Aynı zamanda güncel mevzuat incelemeleri, acil durum ve epidemiyolojik araştırmalara dayalı yorumlar ile kaza inceleme ve araştırma yöntemleri dergide kabul görmektedir.
İş sağlığı epidemiyolojisi, iş hijyeni, toksikoloji, sağlık gözetimi, iş güvenliği, ergonomi, iş organizasyonu, risk faktörleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik), emniyet yönetim sistem ve politikaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sosyal politika ve ekonomik değerlendirme konularında hazırlanmış makale çalışmalarına yüksek öncelik verilecektir.

Davet edilen inceleme makaleleri, araştırma makaleleri, kısa raporlar ve editöre mektuplar ve daha önce başka yerde yayınlanmamış olmaları koşuluyla derginin kapsamıyla ilgili olgu sunumları yayınlamaktadır. Randomize, kohort, kesitsel ve vaka kontrollü çalışmalar gibi temel bilimsel yazılar tercih edilir. Davetli inceleme makaleleri, alanında tanınan hakemler tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Genel Politikalar

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi, hakemli, açık erişim yayın organıdır. Derginin finansman giderleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Derginin misyonu, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi birikimini geliştirmektir. Derginin amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırma tecrübesi ile geliştirilen fikir ve verilerin paylaşımına zemin hazırlamaktadır.

Makaleler, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmaya, daha güvenli ve rahat bir çalışma ortamı yaratarak çalışma yaşamının niteliğini yükseltmeye, nihayetinde çalışanların sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik çalışma konularını kapsamaktadır.

Derginin odağında, iş sağlığı ve güvenliği alanıyla ilgili tüm disiplinlerden orijinal makale çalışmaları yer almaktadır. Aynı zamanda güncel mevzuat incelemeleri, acil durum ve epidemiyolojik araştırmalara dayalı yorumlar ile kaza inceleme ve araştırma yöntemleri dergide kabul görmektedir.

İş sağlığı epidemiyolojisi, iş hijyeni, toksikoloji, sağlık gözetimi, iş güvenliği, ergonomi, iş organizasyonu, risk faktörleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik), emniyet yönetim sistem ve politikaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sosyal politika ve ekonomik değerlendirme konularında hazırlanmış makale çalışmalarına yüksek öncelik verilecektir.

Davet edilen inceleme makaleleri, araştırma makaleleri, kısa raporlar ve editöre mektuplar ve daha önce başka yerde yayınlanmamış olmaları koşuluyla derginin kapsamıyla ilgili olgu sunumları yayınlamaktadır. Randomize, kohort, kesitsel ve vaka kontrollü çalışmalar gibi temel bilimsel yazılar tercih edilir. Davetli inceleme makaleleri, alanında tanınan hakemler tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Yayın Sıklığı

Uluslararası hakemli bir dergi olan Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 2021 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Bir yılda en fazla iki özel sayı yayınlanabilir. Özel sayıların duyuruları, en geç bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak, iş sağlığı ve güvenliği politikalarına yön verecek şekilde yayın kurulu tarafından belirlenir.

Yazım Kuralları

 • Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dahil 25 sayfayı aşmamalıdır.
 • Kaynak gösteriminde IEEE stili kullanılmaktadır.
 • Yazım kuralları ile ilgili şablonu buradan indirebilirsiniz.

KARAELMAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) politikalarına ve iyi yayıncılık uygulamalarına bağlı kalmayı taahhüt etmektedir.
Yayın sürecine katılan tarafların (yazarlar, hakemler ve editörler) kendilerinden beklenen etik davranış standartlarını kabul etmeleri bir zorunluluktur. Bu kapsamda;

Yazarların görevleri
 • Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
 • Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
 • Makalelerde ifade edilen görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Değerlendirilmek üzere çalışmasını gönderen yazar(lar) aşağıdaki ifadeleri onaylamalıdır:
  • Çalışma orijinal bir eserdir;
  • Çalışma daha önce başka bir yerde yayınlanmamıştır;
  • Çalışma başka bir yerde yayın veya değerlendirme sürecinde değildir;
  • Çalışmada kullanılan veriler gerçek ve özgündür;
  • Çalışmanın hazırlanmasında yararlanılan tüm kaynaklar için referans gösterilmiş ve atıf yapılmıştır.
 • Çalışmanın tüm yazarları içerik, tasarım, araştırma ve/veya yorumlanması aşamalarına belirgin katkı sağlamıştır.
 • Yazarlar, kendi çalışmalarında hata veya yanlışlık tespit ederlerse, bu durumu dergi editörlüğüne bildirmelidir.
 • Değerlendirme sürecine alınan çalışmanın yazarları bir Telif Hakkı Anlaşması Formu imzalamalıdır

Hakemlerin görevleri
 • Hakemler sadece uzmanlık alanlarına uygun makaleleri değerlendirmelidir. Hakem, değerlendirme sürecini tamamlayamayacağını düşündüğünde, derhal Editöre bilgi vermelidir, böylece yazı başka bir hakeme yönlendirilebilir.
 • Hakemler, değerlendirme süreci ile ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdır;
 • Hakemler, daveti sürecinde belirtilen tarihleri karşılamak için inceleme sürecine yeterli zaman ayırmalıdır;
 • Hakemler, yazar(lar)ın çalışmalarında kullandığı tüm kaynaklara atıf yapıldığının sağlamasını yapmalıdır;
 • Hakemler, çalışma ile başka yayınlanmış makaleler arasında tespit ettiği her türlü benzerliği Editöre bildirilmelidir.
 • Hakemler, kendi görüşlerini destekleyici argümanlarla oluşturdukları raporda açıkça ifade etmelidir.

Editörün görevleri
 • Editör, dergiye gönderilen çalışmaların hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur.
 • Editör, hakemlerin anonimliğini korumalıdır.
 • Editör, çalışanlar, yazarlar, hakemler ve yayın kurulu üyeleri arasında söz konusu olabilecek herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermemelidir.
 • Editör, çalışma ilgili bilgilerin gizli tutulmasını sağlamalıdır.


Benzerlik Tespiti

 • İntihalin önlenmesi, bilimsel ve akademik bütünlük sağladığı için esastır. Bu nedenle, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, benzerlik ve intihal kaygılarını kontrol etmek için iThenticate benzerlik tespit yazılımı kullanmaktadır.
 • Çalışmanın Benzerlik İndeksinin (SI) % 20 ve altında olması esastır. Benzerlik raporu sonucunda çalışma hakkında aşağıdaki üç karardan biri verilir.
  • Değerlendirilmek üzere editöre gönderilir.
  • Düzeltme talebiyle yazar(lar)a geri gönderilir.
  • Değerlendirme aşamasına alınmadan ret işlemi gerçekleştirilir.

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisine gönderilen çalışmalar için yazarlardan hiçbir bir aşamada (gönderim, mizanpaj, yayın) ücret talep edilmemektedir. Hakemlik faaliyeti için ücret ödenmemektedir. Dergi tarafından yayımlanan içeriklerin tümü okuyuculara ücretsiz olarak sunulmaktadır.