Cilt: 6 Sayı: 2, 29.09.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) uluslararası hakemli bir dergidir. Bilimsel niteliğe uygun çalışmaları okuyuculara ve bilim dünyasına yayınlayarak uygulamalı sosyal ve beşeri bilimler alanında katkı yapmayı amaçlamaktadır.

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)'nde sosyal bilimler alanını oluşturan, iktisat, işletme, pazarlama, muhasebe, finans, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri gibi bilim alanları ve beşeri bilimler ile ilgili özgün akademik literatüre uygun bilimsel eserleri yayınlamaktadır.


 • Tüm makaleler, A4 kağıdı (210 x 2977 mm) boyutunda her kenardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, Microsoft Word yazılım programı kullanılarak yazılmalıdır.

 • Yazı karekteri Times New Roman ve bütün bölümlerin 12 punto, 1.5 satır aralıklı iki yana yaslı yaslanmış olmalıdır. Girinti ilk satır ve 1.25 olmalıdır.

 • Makalelerde sayfa numarası olmamalıdır.

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığının, ilk harfleri büyük, koyu, sayfaya ortalanmış ve Times New Roman 14 punto olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar 16 kelimeyi aşmamalıdır.

 • İngilizce çalışmalarda Türkçe, Türkçe çalışmalarda ise, İngilizce özet yer almalıdır. Özet/Abstract 250 kelimeyi aşmamalı ve iki yana yaslı olmalıdır. Özet/Abstract başlıklarının altında 5 kelimeyi aşmayan anahtar kelime/keywords bulunmalıdır. 

 • Giriş bölümünden itibaren bütün bölümler numaralandırılmalıdır. Numaralandırma 1., 1.1., 1.2, 1.3. şeklinde olmalı ve mümkün olduğunca 3 alt başlıktan fazlası kullanılmamalıdır.

 • Tablo ve şekiller gerektiğinde 8 puntoya kadar düşürülerek tek sayfaya sığdırılmalıdır. Tek sayfaya sığmayan tablo ve şekiller ek olarak çalışmanın en sonunda gösterilmelidir. Metin kısmındaki tabloların kaynakları tablo ve şekil altında verilmelidir. Tablo ve şekillerin numaraları kendi içerisinde sıralı ve tablonun üstünde, şeklin ise altında verilmelidir. 

 • Makalede metin içi kaynak gösterme şu şekilde olmalıdır:
 • Karakaya’ya (2014) göre…
 • Kushilevitz ve Malkin (2016) çalışmasında belirttiği üzere...
 • Solmaz vd. (2013) için…
 • Figley (2002) ve O’Halloran ve Linton (2000) çalışmalarında…
 • ……….( Kushilevitz & Malkin, 2016).
 • ……….(Elwood vd., 2011; Figley, 2002; O’Halloran & Linton, 2000).
 • Sayfa numarasının gerekli olduğu durumlarda ise;
 • Kushilevitz ve Malkin (2016, s.24) çalışmasında belirttiği üzere...
 • Solmaz vd. (2013, ss.24-32) çalışmasında belirttiği üzere...
 • ……….(Karakaya, 2014, s.14).
 • ……….(Solmaz vd., 2013, ss.23-24).
 • Kısaltmaların metin içi kaynak gösterimi ise şu şekilde olmalıdır:
  İlk kaynak gösterimi;
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2020)….
 • …………(Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2020).
  Sonraki kaynak gösterimleri ise;
 • TÜİK (2020) işsizlik raporunda….
 • …………(TÜİK, 2020).
 • Kaynaklar ''References/Kaynaklar'' ismi ile sonuç bölümünden sonra alfabetik olarak numaralandırılmadan sıralanmalıdır. Kullanılan kaynakların Doi numarası varsa mutlaka kaynakçada yer almalıdır. Kaynakça yazı karekteri ve puntosu; Times New Roman 10 punto iki yana yasla şeklinde olmalıdır


Kaynakça'da Kaynak Gösterimi:

Tek yazarlı kitaplar için:

·   Karakaya, M. (2014). Maliyet muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.

İki ve daha fazla yazarlı kitaplar için:

·   Acar, D., & Tetik, N. (2009). Genel muhasebe. Detay Yayıncılık.

Tek yazarlı editörlü kitaplar için:

·   Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hill. 

Çok yazarlı editörlü kitaplar için:

·  Gibbs, J.T., & Huang, L.N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological intervention. San Francisco: Jossey-Bass.

Editörlü kitaptan bölüm alınmışsa:

·   Siyez, D. M. (2008). Fiziksel gelişim. İçinde A. Kaya (Ed.), Eğitim psikolojisi (ss. 113-146). Ankara: Pegema. 

Çeviri kitaplar için: 

·   Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Metis. 

Derlenmiş bir kitaptaki yazı için:

·   Karasu, B. (1997). İmge üretiminde roman hâlâ ilk sırada. Ne kitapsız ne kedisiz (ss. 13-22). İstanbul: Metis.

E-kitap için:

·   McLaney, E. (2009). Business finance. Erişim tarihi: 25.04.2017, http://www.books.mec.biz/tmp/books/E58R5U5EUTFE1SF8SBF3ZSBVUI16N6.pdf..

Tek yazarlı makaleler için:

·   Usul, H. (1996). Sermaye piyasalarının bütünleştiği dünyamızda Türk sermaye piyasasında muhasebe denetimi sorunları ve çözüm önerileri. SDÜ İİBF Dergisi, 1(1), 87-96.

İki ve daha fazla yazarlı makaleler için:

·  Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., & Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 23-32.

Elektronik makaleler için:

·   Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice5(4), 229-236. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Gazete makaleleri için:

·    Schwartz, J. (1993, Eylül 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, p. A1, A4.

·   Brody, J. E. (2007, Eylül 11). Mental reserves keep brain agile. The New York TimesErişim tarihi: 11.09.2007, http://www.nytimes.com

Yazarı belli olmayan kaynaklar:

                   ·    İç Tüzük. (1973). Ankara.


            Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar için:

·    Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Yayınlanmamış/Basılmamış Tezler için:

·  Aysuna, C. (2006). Tüketici entnosentrizmi etkisini ölçmede CETSCALE ölçeği ve Türkiye uygulaması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İnternet kaynakları:

· Akdoğan, A. (2008). Yeni yerel yönetim yasalarında katılım. Erişim tarihi: 02.01.2011,  http://www.yayed.org.tr/resimler/ekler/21fa74b50ba

3f7c_ek.pdf?tipi=7&turu=X& sube=0.

Çok ciltli çalışmalar için:

·   Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ansiklopediler: 

·   Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet vakfı İslam ansiklopedisi (ss. 398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. 

Rapor ve teknik makaleler:

                    ·   Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.


             Röportaj için:

  
             Eğer başkası tarafından yapılmış röportajdan alıntılama yapılacaksa ve görüşme geri kazanılabilir bir formdaysa (örneğin, bir kayıt, transkript, yayınlanmış soru-cevap), röportajı yapıldığı kaynak için uygun referans formatı kullanılır.

                   ·   ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu. (2015). Girişimcilik öyküleri. Ankara: Elma Yayınevi. 

Fotoğraf için: 

 
                               ·   Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Photo]. Art Institute, Chicago.


Kaynakçaya ilişkin belirtilmeyen kaynak gösterimi APA 6 sistemine göre yapılmalıdır.  

Bakınız: https://www.apastyle.org/


* Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir. Bu beyanlar, makalenin sonuç kısmından sonra ayrı başlıklar altında verilmelidir.


*Etik kurul kararının alınması gereken klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan sosyal bilimler ile birlikte tüm bilim alanlarındaki çalışmalar için etik kurul onayının alınması gerekmektedir.

- Etik kurul kararının alınması gereken klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan sosyal bilimler ile birlikte tüm bilim alanlarındaki çalışmalar için etik kurul onayının alınması gerekmektedir.

- Alınan etik kurul onayı ilgili makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

- Ayırca, etik kurul onayının alınması gerekli olan çalışmalarda; kurum, tarih ve karar/sayı numarası ile ilgili etik kurul onay bilgileri yazar/lar tarafından makalelerinde belirtilmelidir.

- Bu bilgiler, makalenin yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk ya da son sayfasında olmalıdır.

- Bununla birlikte, çalışmanın uluslararası deklerasyona, kılavuza vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

- Ayrıca, olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığı makalede yazar/lar tarafından ifade edilmelidir.
(Kaynak: TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin dergi başvuru ve değerlendirme kriterleri esas alınmış ve kaynak gösterilmiştir.)


*Dergi sistemine yüklenilmesi gereken dosyalar:

1. Yazar bilgilerinin yer almadığı makalenin word dosyası (Dergi yazım kurallarına uygun olmalıdır)

2. Sadece yazar bilgilerinin yer aldığı word dosyası (Yazar unvanı, isimleri, kurumları ve e-mail bilgileri)

3. Telif Hakkı Devir Formu (sırasıyla tüm yazarlar tarafından mavi mürekkeple ıslak imza ile imzalanmalıdır.)

4. Benzerlik oranını gösteren belge (%20'yi geçmemelidir.)

5. Etik kurul kararı alınması gereken bir çalışma ise etik kurul onay belgesi yüklenmelidir.

Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız. 
Makale Şablonu için tıklayınız. ETİK İLKELER

Yazarlar için:1. Yazarlar, çalışmalarını etik kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

2. Çalışmanın sonuçları açık, anlaşılır ve dürüst olmalı; hatalı, literatüre ve örnekleme uygunsuz ve sahte veriler çalışmada kullanılmamalıdır.

3. Yazarlar, çalışmalarında kullandıkları yöntemleri açık bir şekilde tanımlamalı ve gelecek çalışmalarda başka yazarlar tarafından çalışma sonuçları doğrulanabilir olmalıdır.

4. Çalışmaların, derginin yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olması, intihal raporunun %20'nin altında olması, orjinal, başka yerde daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması ve yayınlanmak için başka yerde değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir.

5. Çalışmanın tüm sorumluluğu yazara aittir.

6. Çalışmada kullanılan finansman kaynakları varsa ya da çalışma belli bir proje tarafından destekleniyorsa, bu durum yazar tarafından çalışmada belirtilmelidir.Hakemler için:


1. Hakemler, çalışmanın yazar(lar)ı ile doğrudan iletişime geçemez. Makale değerlendirme formları ve buna yönelik makale üzerinde gösterilen düzeltme önerileri derginin sistemi aracılığı ile editör(ler) tarafından ilgili yazar(lar)a yönlendirilir.

2. Hakemler, sadece uzmanlık alanına uygun olan çalışmaları değerlendirmelidir.

3. Hakemler, yazarların çalışmalarını dürüst, tarafsız ve bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmelidir.

4. Hakemler cinsiyet, dini inanç, uyruk, siyasal inanç ve ticari kaygılar gözetmeksizin çalışmayı değerlendirmeli ve değerlendirme yansızlığını korumalıdır.

5. Hakemler, yazarların çalışmaları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla sorumludur.

6. Hakemler, çalışmayı değerlendirirken yapıcı bir dil kullanmalı, kişisel yorumlardan uzak durmalıdır.

7. Hakemler, herhangi bir çalışmada etik kurallara, bilimsel bakış açısına uymayan ve intihal kurallarını ihlal eden durumlarla karşılaştıklarında, editör kurulunu bilgilendirmelidir.Editörler için:


1. Editörler, ticari düşünce ve değerlendirmelerden bağımsız olarak adil ve tarafsız kararlar vermeli, makale yayın süreçlerini adil ve tarafsız bir şekilde sağlamalıdır.

2. Editörler, şeffaf ve dürüst raporlamayı teşvik eden editoryal ilkeleri benimsemelidir.

3. Editörler, şüpheli ve uygun olmayan çalışmaları gerektiğinde iade ederek ya da ilgili hakemlere düzeltmeler ve kontroller için yönlendirmelidir.

4. Editörler, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların etik kurallara uygunluğu eleştirel ve tarafsız bir bakış açısıyla incelemelidir.

5. Yazarlardan ve hakemlerden istenilen koşullar açıkça belirtilmelidir.

6. Editörler, hakem süreçlerini takip etmelidir.

7. Editörler, editoryal çıkar çatışmalarını yönetebilecek uygun ilkeleri belirlemeli ve benimsemelidir.

8. Editörler, çalışmaların kabul edilmesine kadar gizliliği sağlamalıdır.

9. Reddedilen çalışmalar, yazarın yazılı izni olmadan başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

10. Editörler, cinsiyet, yaş, ırk, din, etnik köken, siyasi görüş, cinsel yönelim, yaşanılan ülke gibi özelliklerden dolayı yazarlara karşı ayrım uygulamamalıdır.

Kaynaklar: Wager, E. & Kleinert, S. (2011) ve Kleinert, S. & Wager, E. (2011) çalışmalarından alıntı yapılmış ve editör ve yazarlar için belirtilen tavsiyeler dikkate alınmıştır. Bakınız: COPE (Committee on Publication Ethics)'un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları.


Etik kurul kararının alınması gereken klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan sosyal bilimler ile birlikte tüm bilim alanlarındaki çalışmalar için etik kurul onayının alınması gerekmektedir. 

- Alınan etik kurul onayı ilgili makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
- Ayırca, etik kurul onayının alınması gerekli olan çalışmalarda; kurum, tarih ve karar/sayı numarası ile ilgili etik kurul onay bilgileri yazar/lar tarafından makalelerinde belirtilmelidir.
- Bu bilgiler, makalenin yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk ya da son sayfasında olmalıdır.
- Bununla birlikte, çalışmanın uluslararası deklerasyona, kılavuza vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
- Ayrıca, olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığı makalede yazar/lar tarafından ifade edilmelidir.
(Kaynak: TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin dergi başvuru ve değerlendirme kriterleri esas alınmış ve kaynak gösterilmiştir.)


YAYIN POLİTİKASI

Dergi Yayın İlkeleri

1. Dergiye gönderilen çalışmalar bilimsel ve özgün olmalıdır.
2. Dergide kongre, sempozyum vb. bilimsel etkinliklerde sunulmuş ancak yayınlanmamış olan çalışmalar, belirtilmek şartı ile dergide yayınlanabilir.
3. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
4. Makalelerde yazar unvanı, isimleri, kurumları ve e-mail bilgileri çalışmanın en başında ayrı bir sayfada belirtilmelidir.
5. Makalenin tamamının 10.000 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir.
6. Dergide yayınlanan makalelerin gönderim ve kabul tarihleri makalenin ilk sayfasında gösterilir.


Dergi Yayın Süreci ve Kuralları

1. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen bilimsel çalışmalar, editör ve/veya yayın kurulu tarafından dergi ilke ve yazım kurallarına uygunluğu incelenir.
2. Uygun bulunan özgün çalışmalar, kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda hakem kurulundan en az 2 hakeme gönderilir.
3. Hakemlerden 15 gün içerisinde değerlendirme kabul onayı gelmediği takdirde çalışma başka bir hakeme gönderilir.
4. Ayrıca, değerlendirilmesi amacıyla hakemlerden 1 ay içerisinde değerlendirme raporu gelmediğinde çalışma değerlendirilmek üzere başka bir hakeme gönderilir.
5. Hakemlerden gelecek kararlar doğrultusunda özgün çalışmalar yayınlanır ya da reddedilir.
6. Dergi yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar çalışma sahibine/sahiplerine düzeltmeleri sağlamaları için geri gönderilir.
7. Dergimiz açık erişim politikasına sahiptir. Dergide yayınlanan çalışmalar için ücret alınmamakla birlikte, çalışması yayınlanan yazar/yazarlara da ücret ödenmemektedir. Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.
8. Ayrıca, yazar/yazarlar dergiye gönderilen çalışmaların tüm yayın haklarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi'ne ait olduğunu kabul eder.
9. Dergide yayınlanan çalışmaların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazarlarına aittir.


Makale Gönderimi

1. Makale gönderimi sadece internet üzerinden derginin web sayfasına yüklenmelidir.
2. Makalenin gönderimi sonrasındaki bütün sürece dair işlemler dergi web sayfasından yazarlar tarafından takip edilmelidir. Makale ilgili bütün düzeltmeler ve değişiklikler dergi web sayfası üzerinden yapılacaktır.
3. İstenilen düzeltme ve değişiklikler 1 ay içinde yapılmazsa makale otomatik olarak reddedilecektir.

Dergimiz açık erişim politikasına sahiptir. Dergide yayınlanan çalışmalar için ücret alınmamakla birlikte, çalışması yayınlanan yazar/yazarlara da ücret ödenmemektedir. Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.